Opinie | Reactie advertorial RdK (deel 2)

Opinie door Marguérite Nahar

2020 02 13 – AD advertorial Rdk REFINERIA DI KÒRSOU CORRIGEERT MISVATTINGEN DIE EIGEN BELANG BOVEN ALGEMEE… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Reactie op het artikel van 13 februari 2020 in het Antilliaans Dagblad op pagina 28, deel 2 – RdK corrigeert, naar eigen zeggen, misvattingen die eigen belang boven het algemeen belang stellen. Oké prima, dat is een uitstekend uitgangspunt want het eigen belang mag nóóit boven het algemeen belang worden gesteld.

Lees hier deel 1

De eerste correctie die dan moet worden aangebracht is in de zinsnede halverwege de tweede kolom, ik herhaal: “In dit specifieke geval zullen de terreinen – die eigendom blijven van Curaçao – op basis van een long lease beschikbaar worden gesteld, wat vergelijkbaar is met een erfpacht bij een woning”. Einde citaat.

Hier ontbreken enkele cruciale zinsneden die een juiste (correcte!) weergave van de situatie zouden hebben gegeven. Er had moeten staan: “In dit specifieke geval zullen de terreinen – die in bloot eigendom blijven van Curaçao – op basis van een long lease beschikbaar worden gesteld, wat ingevolge de wet vergelijkbaar is met een de facto eigendom voor de erfpachter, evenals dit het geval is met erfpacht bij een woning”.

RdK laat gemakshalve enkele cruciale elementen achterwege in haar mededeling, om zodoende buiten beschouwing te laten dat de prijs die Curaçao betaalt aan de Klesh-groep bestaat uit (1) het verlies van de feitelijke eigenaarsrechten over de natuurlijke hulpbronnen, plus (2) het verlies van de mogelijkheden om die natuurlijke hulpbronnen in eigen beheer met veel groter rendement en met risicospreiding te exploiteren, plus (3) de bijkomende kosten van het leeghalen van de RdK reserves (gemeenschapsgeld) door tientallen miljoenen daaruit te putten voor het scheppen van een verkapt werkeloosheidsfonds voor een periode van zes maanden, ten behoeve van een groep ex-werknemers van de Isla die reeds uit anderen hoofde aanspraak kunnen maken op een goede afvloeiingsregeling die door Isla/PDVSA bekostigd wordt en waarvoor de gelden reeds door Isla/PDVSA bij o.a. de GiroBank zijn gestort.

RdK ziet over het hoofd dat dit jegens de overige minderbedeelde werklozen ten gevolge van de recente reeks faillissementen gedurende de bestuursperiode van deze coalitieregering, niet billijk, noch rechtvaardig en zeker niet verdedigbaar is, omdat deze nieuwe groep van geheel onvrijwillig werkloos geworden ex-werknemers, volkomen aan hun lot worden overgelaten.

Hoezo geen eigenbelang boven het algemeen belang? Hoezo dan? Mogen alle overige, geheel onvrijwillig werkloos geworden mensen, zich ook gewoon bij RdK melden om doorbetaald te worden, zoals de ex-werknemers van de Isla/PDVSA?

RdK laat volledig buiten beschouwing (ofschoon documentatie daaromtrent in de archieven van RdK aanwezig is), dat door diverse internationale experts op dit gebied, kostenramingen zijn gemaakt voor de modernisering van de raffinaderij, welke kostenramingen neerkwamen op minimaal 3 MILJARD US-dollars tot mogelijk 6 MILJARD US-dollars, afhankelijk van o.a. de output capacity van de gemoderniseerde raffinaderij en de sanerings/herstelkosten van de milieuschade.

RdK ziet voorts over het hoofd dat zelfs de minimale kostenraming al neerkomt op ruim vijf MILJARD gulden en dat dit bedrag hoger is dan de landsbegroting van Curaçao over een heel begrotingsjaar. Belangrijker is echter nog dat dit bedrag terugbetaald moet worden, bij wijze van “return on investment” maar met dat doel eerst gegenereerd zal moeten worden uit een winstgevende exploitatie, want bij een break-even operation is er geen ruimte om zelfs de interest op het geleende bedrag, laat staan aflossing op de hoofdsom te kunnen voldoen.

Beseft RdK niet dat dusdoende, met zo’n disproportionele verhouding in de economische beleidsinitiatieven van de regering, de huidige en toekomstige jeugd van Curaçao wordt opgezadeld met een gigantische schuldverplichting, terwijl bovendien een gemoderniseerde raffinaderij voor meer dan 90% computergestuurd en dus veel minder arbeidsintensief zal zijn. Hoezo dan het beweerdelijk scheppen van werkgelegenheid voor de toekomst?

Mensen, waar zijn wij mee bezig? Als een dergelijk beleid niet uiterst riskant is voor de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dan weet ik het niet meer.

RdK laat buiten beschouwing dat de Klesch Groep niet uit haar eigen vermogen gaat putten om te investeren in de upgrading of zelfs maar in de normale exploitatie van de raffinaderij, maar dat dit zal worden gefinancierd met geleend geld, zoals reeds publiekelijk door de Premier bekend gemaakt op zijn persconferentie waarin hij de lening van 150 miljoen dollar in de publiciteit had gebracht en had “gerechtvaardigd” met zijn specificatie van de eerste aanloopkosten die noodzakelijk waren en uit die lening gedekt moeten worden.

Maar dan klopt er toch niets van de mededeling van RdK in de tweede kolom, ik citeer: “Om grote investeringen zoals deze te doen, is het voor elke investeerder belangrijk dat de faciliteiten haar eigendom zijn”. EINDE CITAAT. Aha, hier wordt dus wel gewag gemaakt van “eigendom” voor de Klesch Groep, maar wordt tevens ten onrechte de Klesch Groep als “investeerder” voorgesteld.

RdK stelt in de derde kolom onder de kop: “Eigen professionals en proces-integriteit respec¬teren” een overheidsmandaat te hebben ontvangen aan RdK om een partner voor de lange termijn zeker te stellen voor het beheer van de oliefaciliteiten van RdK. De overheid zelve distantieerde zich bij monde van de Premier van dit uitgangspunt door bij herhaling in de nieuwsmedia te verkondigen dat het in casu in de eerste plaats gaat om een privaatrechte¬lijke overeenkomst tussen twee privaatrechtelijke vennootschappen. En dat deed de Premier juist met een herhaald beroep op een geheimhoudingsplicht om de overheid te verdedigen tegen publieke verwijten, o.a. van Parlementariërs, dat het proces niet transparant verliep.

En wat is dan de juridische status van de privaatrechtelijke Intentieverklaring die in 2015 werd ondertekend tussen drie privaatrechtelijke overheidsvennootschappen RdK, Curoil en CPA? Wat de feitelijke status momenteel is, dat weten we al, die Letter of Intent bevindt zich momenteel in de doofpot status, evenals de grootschalige ontwikkeling van het achterland op Bullenbaai met de vestiging van diverse kleine, maar schone industriële ondernemingen.

En vooral met de exploitatie in eigen beheer door Curaçao, van de logistieke positie van de diepzeehaven op de maritieme snelweg naar het Verre Oosten via het Panamakanaal. Die ontwikkeling bevindt zich momenteel ook in de doofpot status, want er zal nog onderhandeld moeten worden met de toekomstige nieuwe eigenaar, de Klesch Groep om te vernemen tegen welke prijs de Klesch Groep zich bereid zal verklaren om Curaçao gebruik te laten maken van haar voormalige (maar dan in erfpacht weggegeven) natuurlijke hulpbronnen.

Marguérite Nahar

Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)

Opinie Nahar: Focus op Bullenbaai | Persbureau Curacao

2 Reacties op “Opinie | Reactie advertorial RdK (deel 2)

  1. Fred Schiedam

    Ik weet niet wat de drijfveer voor dit relaas is. Is het doel het etaleren van “eigen kennis”, want wat men beoogt is duister. Is het uiteindelijk niet een kwestie van “Klesch of sluiten”? Vanwaar deze afleidingsmanoeuvres?

  2. Dit is het gevolg van het niet in acht nemen van de regels van behoorlijk bestuur. Door de geheimhouding van de Klesh deal zien we in de mist alleen contouren die vrijelijk en scheef geïnterpreteerd kunnen worden zoals schrijfster het doet. Gezien het algemeen belang van de deal en de onduidelijkheid, is het een zegen of doodsteek, is het een gotspe van de regering zoals er met de deal wordt omgegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *