Dagelijks archief: 1 april 2012

Antillianenstop is juridisch gegrond’

Bron: Versgeperst
Door: Froukje Sijtsma

VVD Versgeperst Sint maarten René zwart PvdA NIEUWS Martijn Dam Curaçao caribisch Aruba Antilliaans Dagblad andre bosman  paspoort" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Voorkomen dat kansarme inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten massaal naar Nederland komen heeft André Bosman (VVD) hoog in het vaandel staan. Volgens hem druist dit niet in tegen internationale wetgeving.

Volgens de politicus zijn ‘Antillianen welkom in het Europese Nederland voor familiebezoek of vakantie’, maar wanneer de eilandbewoners zich permanent willen vestigen moeten zij echter aan een aantal eisen voldoen. Dat meldt correspondent René Zwart vandaag in het Antilliaans Dagblad.

Voorwaarden
Enkele voorwaarden om in Nederland te kunnen komen, zijn het hebben van werk en inkomen. Verder wordt verwacht dat mensen de Nederlandse taal voldoende beheersen en geen strafblad hebben. Mensen die niet aan die eisen kunnen voldoen, kunnen zich niet in Nederland inschrijven en hebben daarmee ook geen recht op bijvoorbeeld een uitkering.

Juridisch
Volgens Bosman zijn de wetgevingsjuristen die zijn wetsvoorstel hebben bestudeerd tot de conclusie gekomen dat ‘mijn voorstel niet in strijd is met het Statuut, het Europees Verdrag van de Mens of andere verdragen van de Europese Unie en de Verenigde Naties.’ Als het André Bosman ligt wordt zijn initiatiefwetsvoorstel nog voor deze zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.

Illegaliteit
PvdA Kamerlid Martijn Dam liet zich begin februari negatief uit over het initiatief van Bosman. Volgens hem leidt het er ‘alleen maar toe dat Curaçaoënaars naar Nederland komen, maar zich niet inschrijven in de gemeente’. “Dan weet je dus niet waar ze zijn als ze in de criminaliteit belanden. Dat werkt dus averechts,” zei hij tegen de Nederlandse krant het Algemeen Dagblad

Peiling Opinion Kòrsou: Gevoel van onveiligheid lijkt toegenomen

WILLEMSTAD — Vergeleken met een peiling in 1998 is er niet veel veranderd aan het gevoel van onveiligheid onder burgers. Dat meldt Gilbert Cijntje van Opinion
Kòrsou. Hij liet vorige maand een telefonische peiling uitvoeren onder 268 mensen. Ruim 30 procent acht de kans groot slachtoffer te worden van een delict.

Cijntje presenteerde de bevindingen gistermiddag tijdens de wekelijkse Shap Polítiko. Waarnemend korpschef Marlon Wernet was uitgenodigd om te reageren.
Cijntje stelde dat in bepaalde opzichten het gevoel van onveiligheid wel groter is geworden. De grote vraag die daarom gesteld moet worden is wat er aan
preventie gedaan wordt en of er op dat terrein de afgelopen vijftien jaar wel een beleid is ontwikkeld. Omdat preventie het immers nog altijd wint van repressie.
Maar volgens de peiling lijkt die gedachte niet op te gaan. Want 65 procent van de gebelde mensen geeft aan dat in hun ogen zwaardere straffen de oplossing zijn voor aanpak van de criminaliteit.
52 procent vindt dat de politie niet zichtbaar is op straat en 65 procent vindt dat er te weinig wordt gepatrouilleerd.
Van de ondervraagde personen vindt 70 procent dat meer politie op straat helpt om het gevoel van onveiligheid weg te nemen.
En 65 procent ziet het liefst uitbreiding van het aantal wijkbureaus. Slecht 10 procent vindt dat de politie snel optreedt bij meldingen.
Korpschef Wernet zei onder andere dat de focus nog meer moet worden gelegd op preventie van criminaliteit.
Minister Elmer Wilsoe van Justitie (PS) herhaalde vorige week in een persconferentie nog eens zijn visie dat het gevoel van gemeenschapszin weer terug moet komen, net als de sociale controle in de wijk. “Als de inboedel van de buren in een truck wordt geladen, hoeft dat niet te betekenen dat ze gaan verhuizen.”.

Bron: Amigoe

Integratie SVB en BZV bijna een feit

WILLEMSTAD — Publieke zorgverzekeraars SVB en BZV zijn vanaf morgen een entiteit. Dat kondigde minister van Gezondheid, Jacinta Scoop-Constancia (MFK), gisteren aan.

De integratie houdt in dat de SVB alle taken van BZV overneemt. Voor het personeel blijft alles hetzelfde, ook de werkplek. Voorlopig is een nieuw gebouw, waarin al het personeel kan worden ondergebracht, toekomstmuziek. Binnenkort moet de nieuwe basisverzekering ingevoerd worden. De uitvoering is in handen van de SVB. Momenteel streeft de regering ernaar om de basisverzekering per 1 juni in te voeren. Personen die tot 90.000 gulden per jaar verdienen vallen onder de nieuwe basisverzekering. De introductie van deze verzekering gaat gepaard met een verhoging van de premie van 10,4 naar 12 procent in 2012. Hiervan neemt de werkgever 9 en de werknemer 3 procent voor zijn rekening. Personen zonder werkgever betalen ongeacht de hoogte van hun inkomen de volle 12 procent. Ook betalen verzekerden per jaar 25 gulden voor een verzekeringskaart. Bovendien moet een verzekerde 1 gulden per recept neerleggen. De integratie van SVB en BZV, maar ook de introductie van de basisverzekering zijn maatregelen om de kosten van de gezondheidszorg te drukken.

Bron: Amigoe

Staten stemt over BOB-wet

 

WILLEMSTAD — De Staten vergaderen aanstaande dinsdagochtend weer over de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB). De behandeling gaat door, ondanks het verzoek van Justitie-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) aan de Staten om de behandeling aan te houden, totdat hij terug is van een vakantie in India.

De Staten hadden al op de 19e van deze maand over het voorstel moeten hebben gestemd, maar mede op verzoek van FOL-Statenlid Anthony Godett werd de behandeling uitgesteld. Het voorstel van Godett was ingegeven door het feit dat hij wou dat de Orde van Advocaten wilde weten wat zij van de BOB-wet vond. Maar in officiële brief aan de Staten liet Deken Karel Frielink weten geen aanleiding te zien voor een neiwue, inhoudelijke behandeling van de BOB-wet. Het traject loopt al meer dan vier jaar en een reeks van commissies en deskundigen hebben zich erover gebogen. “Omdat het hier een wetsvoorstel betreft met een substantiële, maatschappelijke impact, is de zorgvuldigheid van de Staten om alsnog om het standpunt van de orde te vragen alvorens een eindstemming te houden, alleszins prijzenswaardig”, zegt advocaat Suardus Fontein namens de Orde in de brief aan de Staten. “De commissie Strafrecht concludeert tot het verstrekken van een positief advies aan de Staten, waarbij het voornemen van de minister van Justitie om over de inhoud van de wet na invoering openbare voorlichting te geven, ten zeerste wordt toegejuicht.” Hierna was het Wilsoe die aandrong op het uitstel van de behandeling. Wilsoe is de komende weken in India voor een bruiloft. Maar de behandeling staat nu gewoon gepland voor volgende week dinsdag om negen uur ‘s ochtends. Met de BOB-wet mag in grote opsporingsonderzoeken naar grensoverschrijdende criminaliteit gebruik worden gemaakt van methodes als afluisteren. In verschillende rapportages vanuit het buitenland is er bij Curaçao op aangedrongen deze wet aan te nemen, om zo op terreinen van Justitie en Financiële dienstverlening internationaal in de pas te kunnen lopen.

Bron: Amigoe

Staten zullen gebruik blijven maken van al hun bevoegdheden

 

Asjes dient Schotte van repliek:

WILLEMSTAD — De Staten zullen hun werk blijven doen en zich niet van de wijs laten brengen door de stelling van premier Gerrit Schotte (MFK), dat zij geen directe informatie kunnen krijgen van directies en raden van commissarissen van overheidsnv’s. Dat valt op te maken uit een scherpe brief van Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) aan Schotte. Volgens de premier kan dit alleen door tussenkomst van de verantwoordelijke minister gebeuren.

Volgens Asjes hebben de Staten om hun werk te kunnen doen, de beschikking over de door hen noodzakelijk geachte informatie en inlichtingen. De Statenvoorzitter verwijst in dit geval onder meer naar het Reglement van Orde (RvO) van de Staten, dat voorschrijft dat de commissies van de Staten kunnen besluiten om personen of instellingen uit te nodigen voor het verstrekken van nadere inlichtingen ten behoeve van het werk van de commissies. Alleen in geval van uitnodigingen aan ambtenaren, schrijft het RvO voor dat deze door tussenkomst van de betreffende minister moeten plaatsvinden. Bij besturen, directies of raden van commissarissen van overheidsentiteiten is dit anders geregeld, aldus de Statenvoorzitter. “De verantwoordingsplicht van deze entiteiten jegens een minister laat onverlet dat de Staten, met gebruikmaking van het RvO, deze instellingen kunnen uitnodigen, teneinde de noodzakelijk geachte informatie en inlichtingen te verkrijgen.” Ook het argument van Schotte, dat de regering zich aan de bepalingen vermeld in de code Corporate Governance wenst te houden, overtuigt Asjes niet. Deze code staat los van de bevoegdheden die de Staten ter beschikking staan ter verkrijging van de door hen noodzakelijk geachte informatie. De Staten behouden hiermee het recht om instellingen en entiteiten – waarmee publieke middelen gemoeid zijn – uit te nodigen voor het verstrekken van informatie en inlichtingen, benadrukt Asjes in zijn brief aan Schotte. Asjes waarschuwt de premier dat, mochten de Staten niet voldoende respect of medewerking krijgen ten aanzien van hun informatierecht of bij het voeren van de nodige controles op het beleid en handelen van de regering, zij te allen tijde kunnen besluiten tot het instellen van een onderzoek. Onderzoeken die door de Staten kunnen worden gevoerd kunnen onder meer plaatsvinden via de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao. Deze Rekenkamer, zo brengt Asjes Schotte in herinnering, beschikt over verstrekkende bevoegdheden bij het uitvoeren van een onderzoek bij een overheidsentiteit. “Ook kunnen de Staten gebruikmaken van hun enquêterecht, waarbij in beginsel eenieder verplicht is om (zonder tussenkomst van anderen) informatie en inlichtingen te geven aan de Staten”, aldus Asjes

<em>Bron: Amigoe</em>

Vraagtekens Godett bij buurtbezoek Statenleden

 

WILLEMSTAD — Een goed initiatief. Zo omschrijft FOL-leider en Statenlid Anthony Godett het feit dat de Staten de wijken zijn ingegaan om de noden van de betrokkenen zelf aan te horen. Hij heeft echter wel zijn bedenkingen over de opzet van deze bezoeken. Zo plaatst hij vraagtekens bij de effectiviteit van het initiatief en hekelt hij het feit dat ook personen die niet tot de wijk behoren, de Statenbijeenkomsten kunnen bijwonen.

Het project Ban Topa Parlamento den Bario deed maandag Souax aan. Het was de eerste bijeenkomst die door Godett werd bijgewoond. Het FOL-lid blijft erbij dat het om een goed initiatief gaat, maar wijst erop dat hij in Souax ook inwoners van Boca Samí, Julianadorp en Samí Liber zag. “Dit is volgens mij niet de bedoeling. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor inwoners van de bewuste wijk, en gisteravond ging het om Souax. Maar tijdens de avond kwamen tevens specifieke problemen die in andere wijken spelen aan bod. Dit was ook de reden dat de bijeenkomst veel langer duurde”, aldus Godett in een reactie. De FOL-leider heeft ook zijn vragen over de effectiviteit van de bijeenkomsten. “De Staten zitten daar als een soort intakebureau. Wij horen de problemen die in de wijk voorkomen aan. Maar het merendeel van deze problemen zijn hetzelfde. Slechte wegen, gebrek aan straatverlichting en onderwerpen die met infrastructuur te maken hebben. Hierover zijn in het verleden tal van rapporten opgesteld. Laten wij die rapporten nu maar gaan implementeren.” Hij wijst erop dat in dit specifieke geval de inwoners van Souax al tijden op verbetering van hun infrastructuur zitten te wachten. Hij is van mening dat de regering hier iets aan moet gaan doen. “Wij zullen niet accepteren dat het jaar 2012 sluit zonder dat de infrastructurele problemen zijn opgelost. Zij hebben al lang genoeg gewacht.” Het is de bedoeling dat de noden van de verschillende wijkbewoners worden gebundeld en aan de regering worden overhandigd, die een oplossing voor de aangekaarte problemen in de suppletoire begroting 2012 en de begroting van 2013 zal meenemen. Maar Godett plaatst zijn vraagtekens bij deze hele opzet. “Ik wil met deze zaak geen politiek gaan bedrijven. Maar ik wil mezelf en de buurtbewoners niet voor de gek houden. We zijn straks een maand bezig en dan gaan de buurtbewoners zeggen dat zij al een maand geleden met ons hebben gesproken en dat zij er in de praktijk niets van hebben gemerkt. Ik stel dan ook voor dat wij na de eerste tien wijken even wachten met dit project, totdat er werk is gemaakt van de noden die aan bod zijn gekomen.” De Staten zetten het project in de wijken vanavond voort in buurtcentrum Buena Vista. De bijeenkomst duurt van zeven tot negen uur.

Bron: Amigoe