Dagelijks archief: 17 april 2012

AOV-premie stijgt met 2 procent

 

WILLEMSTAD — De coalitiepartners hebben gisteren een conceptakkoord bereikt over het AOV-pensioen. Volgens het conceptakkoord gaat de AOV-premie met ingang van volgend jaar met 2 procent omhoog. De pensioenleeftijd gaat in 2015 naar 65 jaar. Personen die op 1 januari van dit jaar 58 of ouder zijn, worden ontzien.

Minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (MAN) heeft gisteren intensief overleg gevoerd over de AOV met de fractievoorzitters van de drie regeringspartijen in de Staten. Het akkoord is gebaseerd op het aangepaste advies voor de herstructurering van het AOV-fonds. Dat is gedateerd op 21 maart en is tot stand gekomen met medewerking van een ambtelijk werkgroep.

Pensioen

Voor werknemers die besluiten eerder te stoppen met werken geldt een tijdelijke overgangsregeling. Personen van 56 en 57 jaar krijgen de mogelijkheid om toch met 60 jaar met pensioen te gaan. Degenen die hiervan gebruikmaken ontvangen een korting op de AOV-uitkering. Deze korting scheelt 6 procent per jaar dat ze eerder stoppen. Deze overgangsregeling geldt twee jaar.   De hoogte van de uitkering blijft gelijk. Gepensioneerden ontvangen maandelijks 834 gulden. Met kerst komt daar nog eens 834 gulden bij. Personen die slechts van een AOV-pensioen moeten rondkomen krijgen een aanvulling van het land tot 1000 gulden per maand. Deze aanvulling van 166 gulden wordt niet uit het AOV-fonds betaald, maar wordt begroot op de landsbegroting.   De AOV-premie stijgt met 2 procent. Deze verhoging gaat in per 2013. Het is onduidelijk wie deze stijging gaat dragen. De coalitiepartners zijn nog niet tot een verdeling gekomen. Een mogelijk scenario is 1 procent voor de werkgever en 1 procent voor de werknemer. De premie bedraagt nu 13 procent. Dat wordt dus 15 procent. De verhoging heeft volgens het advies geen significante invloed op de koopkracht, economische groei en de beteugeling van de inflatie.

Gezond

Het effect van deze aanvullende maatregelen zullen pas over drie jaar te zien zijn. De eerste drie jaar zal het AOV-fonds nog steeds tekorten vertonen. Rond 2020 zal het fonds weer gezond zijn. Momenteel kampt het fonds met een tekort van ruim 100 miljoen gulden.

Bron: Amigoe

Onderzoeksschip 6 weken op Curaçao

 

WILLEMSTAD — Het onderzoeksschip Joides Resolution (Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling – Joides) dat gespecialiseerd is in het afnemen van bodemmonsters op grote diepte, is vanochtend bij de Caracasbaai aangemeerd, waar het zes weken zal blijven liggen.

Het lokale scheepvaartagentschap Dammers Shipagencies laat weten dat Joides Resolution tussen researchopdrachten in, voor een tussenstop op Curaçao is.

Het schip heeft bij haar laatste opdracht 12 meter lange staven/monsters van de aarde geboord en afgenomen. Deze monsters worden vervolgens in vier segmenten opgedeeld en zullen uiteindelijk in Houston in de Verenigde Staten worden opgeslagen. Deze monsters worden vervolgens in een gekoeld archief opgeslagen voor onderzoek. Deze kunnen dan vervolgens opgevraagd worden door wetenschappers en geologen voor hun onderzoek”, aldus Dammers-directeur Robert Van Heulen.

Het schip was oorspronkelijk een olie-exploratie schip en werd in 1985 omgebouwd voor boorwerkzaamheden in de aardkorst. Het schip werd vervolgens in 2009 uitvoerig gerenoveerd en reist de hele wereld over. Joides Resolution heeft geen thuishaven en wordt geëxploiteerd door de US Implementing Organization die uit een consortium bestaat van Ocean Leadership, Texas A&M University en de Lamont-Doherty Earth Observatory van de Columbia University.

Bron: Amigoe

MFK, PAR en FOL willenspoedvergadering criminaliteit

WILLEMSTAD — De 48-jarige Alcides Pedro Weert die gisteren zijn bejaarde vader van 82 te hulp wilde schieten toen deze in zijn huis in Barber werd overvallen, is hierbij doodgeschoten door de overvallers. Weert is het achtste slachtoffer van geweld dit jaar.

Fracties van zowel coalitiepartij MFK, als oppositiepartij PAR en FOL hebben inmiddels een spoedvergadering aangevraagd over de aanpak van de criminaliteit op het eiland. Momenteel is er sprake van een aantal geweldsincidenten met dodelijke slachtoffers kort op elkaar, net als een serie overvallen op bejaarden, die de gemoederen flink bezighouden. Ironisch of niet, uitgerekend een jaar geleden vond in dezelfde periode ook een geweldsgolf plaats met vier doden in twee dagen.

In het drama van gisteren trof een patrouille van de politie rond kwart voor negen vlak buiten de woning het levenloze lichaam van Weert aan. Hij had een kogelverwonding in zijn bovenlichaam. Uit eerste onderzoek bleek dat twee gewapende mannen de woning waren binnengekomen en hierbij de 82-jarige bewoner hadden geboeid en ook diens mond wilden afplakken. Het slachtoffer verzette zich echter en begon te schreeuwen. Hij werd gehoord door zijn zoon die gelijk kwam kijken. Op dat moment werd een gericht schot op de zoon gelost dat hem fataal werd. De overvallers vluchtten weg in een donkere auto. Het lichaam van het slachtoffer is in beslag genomen voor sectie, uit de woning werden enkele spullen meegenomen in het belang van het onderzoek.   De politie verzoekt eenieder die tips kan verschaffen over deze zaak of andere overvallen om contact op te nemen met het Atrako Team via telefoonnummer 866-6192/ 866-6140, 911 of 108 (anonieme tiplijn).

‘Zero Tolerance’

Ondertussen zijn de emoties hoog opgelaaid in de gemeenschap waarin burgers zelfs worden opgeroepen om het recht in eigen hand te nemen door zich te voorzien van een vuurwapen om zich te beschermen tegen overvallers. Hoewel burgers in het verleden in dergelijke zaken vrijgesproken zijn omdat ze uit noodweer inderdaad een belager in hun woning neerschoten, werden ze nog wel strafbaar geacht aan illegaal vuurwapenbezit.

De politie geeft in het kader van de preventie altijd het dringende advies om bij een overval alles te doen wat een gewapende overvaller eist. Vaak verkeren zij onder invloed en schieten ze om het minste of geringste, wat leidt tot fatale incidenten.   De zeven fatale schietincidenten dit jaar hebben allemaal te maken met afrekeningen, dan wel ruzies die met vuurwapens beslecht zijn.

Het drama van gisteren betrof dus een overval met een dodelijk slachtoffer. De fracties die de vergadering hebben aangevraagd willen allemaal weten wat er sinds de laatste vergadering van een paar maanden geleden gebeurd is sinds minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) zijn plannen en aanpak presenteerde.

In de periode juli-december 2011 was er sprake van verscherpt toezicht op straat door VKC en politie, wat ruim 3 miljoen gulden kostte.

 

Bron: Amigoe

Spies afwachtend inzake havenlening

 

DEN HAAG — Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herhaalde vandaag in de Tweede Kamer dat ze zich zorgen maakt over de situatie bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), maar gaf geen mening over een van de oorzaken voor die problemen, namelijk de garantstelling van de CBCS voor de lening aan het Sintmaartense havenbedrijf.

door  Otti Thomas

Het feit dat de Centrale Bank, volgens informatie van de heer Bosman, zich garant stelt voor deze lening, maakt niet dat de Nederlandse regering daar ogenblikkelijk iets van zou moeten vinden, omdat de CBCS de bank is van de landen Curaçao en St. Maarten en dus daar primair die discussie gevoerd zou moeten worden”, zei Spies in antwoord op vragen van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman tijdens het vragenuur.

Volgens Bosman mag de Nederlandse regering echter wel haar mening geven omdat via de Centrale Bank ook de overheid van St. Maarten garant staat voor de lening. “Het gaat erom wie het risico draagt. Er is sprake van een lening waar het land St. Maarten op aangesproken kan worden. We zijn dan ook dus van mening dat hier sprake is van een geldlening in het kader van de Rijkswet Financieel Toezicht. En zelfs als de minister vindt dat die redenering in strikt juridische zin niet zou kloppen, vindt de VVD dat het College financieel toezicht (Cft) volledig inzage moet krijgen in de financiële situatie van de verschillende overheids-nv’s en de daarbij behorende leningen.

Maar Spies zei dat dat laatste niet mogelijk is, omdat het Cft die bevoegdheid niet heeft volgens het Statuut. “Dan zouden we de spelregels moeten veranderen”, aldus Spies. De minister benadrukte dat het Cft wel heeft gewezen op de risico’s van een vermenging van de inkomsten van overheids-nv’s en de overheidsfinanciën, daaraan toevoegend dat dit risico groter is op Curaçao dan op St. Maarten. “Het Cft moet zich op dit moment nog finaal uitspreken over de inmiddels door de Staten van St. Maarten goedgekeurde begroting.”

Het sinds kort onafhankelijke Tweede Kamerlid Hero Brinkman en PVV’er Eric Lucassen vroegen de minister nog expliciet om te voorkomen dat ook Nederland financieel risico draagt. Lucassen vroeg hoe het Cft de Nederlandse belastingbetaler gaat beschermen tegen nieuwe schulden en Brinkman vroeg om een garantie.

Kan de minister garanderen dat op het moment dat de Antilliaanse eilanden weer opnieuw met een bedelend handje naar Nederland komen (….) en op het moment dat het havenbedrijf failliet gaat en die 150 miljoen garantstelling toch nog wordt betaald, dat geld niet vanuit Nederland betaald gaat worden?”, zei Brinkman.

Hierop zei Spies dat ze niets kon garanderen. “Maar ik acht het buitengewoon onwaarschijnlijk dat op het moment dat dit soort verzoeken door andere landen binnen het Koninkrijk aan de Nederlandse regering worden gedaan, daar positief antwoord op gegeven zal worden.”

Bron: Amigoe

PAR wil vergaderen over Monk

 

WILLEMSTAD — De PAR-fractie in de Staten heeft een openbare vergadering van de Staten aangevraagd over recente handelingen van PS-minister Carlos Monk (Bestuur, Planning en Dienstverlening ). De partij is er niet over te spreken dat op voordracht van de minister zijn medewerkster Ardieth Martha-Merien is bevorderd tot hoofd van dienst van het vergunningenloket.

Door de benoeming, die met terugwerkende kracht geldig is vanaf 10-10-‘10, gaat Merien van schaal 9 naar schaal 16. Dat levert haar ruim 100.000 gulden aan niet-geïnd salaris op. De PAR spreekt in dit verband van schaamteloos gedrag van Monk en omschrijft het handelen van de minister als het begunstigen van een politieke vriendin, omdat zij met terugwerkende kracht is benoemd.

Wij keuren deze daad van slecht bestuur, die een vorm is van corruptie, op alle mogelijke manieren af”, aldus de PAR in een brief aan Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS).   De PAR-fractie wil dat de Staten zich over deze zaak uitspreken en heeft een openbare vergadering over het gedrag en handelen van Monk aangevraagd. Deze vergadering moet het afkeuren van de acties van minister als onderwerp krijgen, aldus PAR-lid Magali Jacoba. De partij dringt bij Asjes aan op de aanwezigheid van Monk bij de vergadering.

Bron: Amigoe

We zijn wereldburgers met een wereldtaal en geen moedertaal

 

NA U vriendelijk te groeten, reageer ik bij dezen op het artikel Moedertaal is wie we zijn, dan zijn we geen Curaçaoënaars of Nederlanders maar wereldburgers in het bezit van een wereldtaal! Papiaments is gemaakt met negen klanken en heeft in het verleden twee continenten met elkaar verbonden. Doordat nu de structuur van de taal weder ontdekt is, kunnen we door middel van negen woorden alle werelddelen met elkaar verbinden. Daar is mr. Clarke niet van op de hoogte. Ik vraag me ook af wat mr. Clarke denkt over het feit dat onze kinderen een taal thuis praten, maar op school een andere taal krijgen die ze helemaal niet in de media te horen krijgen.   Een taal leren en meteen presteren is wreed en frustrerend voor een kind. Daar Papiaments een communicatiemiddel is en geen taalorthografie, grammatica of vervoegingen bezit, komen onze kinderen alles tekort om zich zelf in hun ‘moedertaal’ te ontwikkelen. Er zal op Curaçao rekening met de kinderen moeten worden gehouden in de zin dat kinderen een taal leren door middel van de taal te horen. Voor onze kinderen is er niks in het Nederlands in de media. En daar moet zeker rekening mee worden gehouden. Engels staat het dichtst bij de Papiamentse taal, die raad ik als voertaal aan, en de boeken uit Saba of St. Eustatius. Computer- en tekenfilmpjes zijn in het Engels, ook kinder-dvd’s. Onze taal die uit noodzaak voor communicatie ontstaan, is geen moedertaal maar een wereldtaal. Gemaakt door volwassenen voor volwassenen.   Bij de prijsuitreiking van de laatst gehouden Moedertaalwedstrijd 2011 van Unesco, heeft een prentenboek met versjes het gewonnen over de structuur van de Papiamentse taal, die Papiamundu ingeleverd heeft. Een ontdekking die voor eeuwen voor de wereld onbekend is. En ik zie dat mr. Clarke daar ook niet over is ingelicht door mevrouw Browne van Unesco, terwijl ze daar wel van op de hoogte is en ik haar daarvoor benaderd heb. Gelukkig zijn er meer wegen naar Rome. En zal vroeg of laat Papiaments de wereld in gaan, en de scholen uit. Met invoer van een volledige taal (Engels) met medewerking van al de media zodat onze kinderen het ook kunnen leren praten op gehoor, want onze kinderen zijn helemaal niet dom. Ze hebben een veel zwaardere taak dan andere kinderen opgelegd gekregen.   En dat vind ik kindermishandeling: het leren van een taal zonder de taal te horen! Van welke kinderen op de wereld wordt dat geëist? Het bezit van een wereldtaal geeft antwoord aan al de punten waar Unesco voor staat! Armoedebestrijding, vrede door middel van één taal te praten kunnen de culturen met elkaar veel vlugger kennismaken, en door middel van die kennis elkaar begrijpen, verdragen en beschermen in plaats van te bestrijden. Ik heb geen spelletje uitgevonden om Papiaments te leren praten, ik heb de structuur van de taal ontdekt die in zijn geheel op een A4-tje past.

[email protected] voor meer informatie, met de zegen er bij!

GERDA DUNK-DA COSTA GOMEZ   Curaçao

Einde monetaire unie schept voordelen’

 

Bron: Versgeperst
Door:  Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst Sint maarten NIEUWS Monetaire Unie Curaçao Centrale Bank arthur hogesteger  Centrale Bank 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Sint Maarten heeft haar besluit al genomen: het eiland wil uit de monetaire unie met Curaçao stappen. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor Curaçao en Sint Maarten? Versgeperst.com vroeg het econoom Arthur Hogesteger. “Een monetaire unie met Sint Maarten is niet altijd in ons voordeel.”

Volgens Hogesteger is het moeilijk te voorspellen wat voor gevolgen de beslissing van Sint Maarten precies zal hebben, omdat ‘alles is doorspekt met politiek en het niet op zich zelfstaande economische vraagstukken zijn’. De dollarisatie speelt volgens de Curaçaose econoom en leraar Economie ook een rol, de aanstelling van personen speelt een rol en het verstrekken van leningen in het verleden.

Alleen

Voor Curaçao betekent het einde van de monetaire unie met Sint Maarten het een einde aan eindeloos overleg over randzaken en we kunnen ons meer richten op de toekomst”, aldus Hogesteger. “Op Sint Maarten is het slechter geregeld dan op Curaçao. Maar je staat er wel alleen voor. We kunnen sneller beslissingen maken en daadkracht tonen, maar we zijn maar klein”, geeft de econoom aan.

Dollar

De discussie over de dollar zal volgens Hogesteger opnieuw een rol spelen. Sint Maarten en Curaçao waren na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen overeengekomen om voor een gezamelijke munt, de Caribische gulden, te kiezen. Terwijl er ook uitgebreid gediscussieerd werd over de dollar. “Iedereen komt dan gelijk met voorbeelden van Bonaire waar alles erg duur is geworden, maar of dat de belangrijkste argumenten moeten zijn is maar de vraag”, vindt Hogesteger.

Opnieuw beginnen

Op de vraag of de beslissing een slimme zet is van Sint Maarten zegt Hogesteger: “Ik denk het niet. Ze zijn erg klein en kwetsbaar. Curaçao is economische sterker dan Sint Maarten.” Volgens de econoom is het wel jammer dat Curaçao twee jaar heeft verloren en opnieuw moet beginnen. “De regering zal opnieuw met de Centrale Bank zakelijk om de tafel moeten zitten en praten over een munteenheid en een onafhankelijke Curaçaose Centrale Bank. Dit kan wel problemen opleveren, omdat de relatie tussen de regering en de bank op gespannen voet staat.”

Economische groei

Maar kan Nederland roet in het eten gooien en de breuk van de monetaire unie tegenhouden? Dit is de belangrijkste vraag, er zijn afspraken gemaakt die Sint Maarten wil openbreken”, zegt Hogesteger. “Als Nederland het toestaat, dan is alles blijkbaar weer bespreekbaar, en daar zijn we goed in op Curaçao: het terugkomen op afspraken die allang vast liggen!” vindt de econoom. “Maar”, zegt hij, “hierdoor komen andere zaken ook weer in het daglicht te staan, die misschien wel de economische groei meer vertragen. De economische groei is voor Curaçao juist zo belangrijk op dit moment.”

Overval wordt slachtoffer fataal

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst slachtoffer politie overval NIEUWS Curaçao barber  politielichten" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Een overval bij Barber is de 48-jarige Alcides Pedro Weert fataal geworden. Weert schoot zijn 82-jarige vader te hulp, die hij hoorde gillen toen hij werd overvallen. De zoon trof zijn vader aan met tape op zijn mond en in gezelschap van twee gewapende overvallers. Dat meldt de politie.

De overvallers schrokken van het slachtoffer en openden het vuur op hem, om vervolgens te ontsnappen in een auto. De politie, die om 20.45 uur een melding had binnen gekregen van een overval in Barber, trof het het slachtoffer levenloos voor de deur van het huis aan. Hij had verschillende schotwonden in zijn bovenlichaam. Om 22.30 heeft de politiearts hem doodverklaard.

Tips

De politie roept iedereen op die denkt informatie te hebben over deze zaak, dit door te geven aan het rechercheteam via telefoonnummer 8666219, 8666221, 911 (24 uur) of 108 (anoniem).

Curaçaose landsvlag verkeerd gehesen

Bron: Versgeperst
Door: Froukje Sijtsma

Versgeperst President Abdullah Gül van Turkije NIEUWS Nationaal Monument op de Dam landslvlag curaçao Curaçao AT5  Vlagcur" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – President Abdullah Gül van Turkije is vanochtend (lokale tijd) begonnen aan zijn driedaagse staatsbezoek aan Nederland. Onderdeel van de welkomstceremonie was het leggen van een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Ook de vlag van Curaçao werd gehesen, echter wel op de kop.

Lokale omroep AT5 van Amsterdam maakte vanmiddag (lokale tijd) beelden van de kranslegging en merkte tevens op dat de vlag van Curaçao er niet helemaal goed bij hing. “De gemeente is dinsdag pijnlijk in de fout gegaan met het ophangen van de vlag van Curaçao”, meldde AT5.

Boete

Als een nationale vlag verkeerd wordt gebruikt of wordt gemanipuleerd kan er een flinke boete opgelegd worden. Ook bij het hijsen van de vlag moet men zich aan internationale regels houden.

Zie AT5 fragment:

http://www.at5.nl/embed/at5player.swf?c=79562

 

PAR: ‘Minister Monk moet aftreden’

Bron: Versgeperst
Door: Froukje Sijtsma

Versgeperst Pueblo Soberano NIEUWS hoofd van dienst vergunningenloket helmin  Curaçao carles monk Bentana di Information ardieth martha merien aftreden  Monk 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Politieke partij PAR wil dat minister Carlos Monk van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport naar huis wordt gestuurd. Vorige week raakte Monk in opspraak toen bekend werd dat een medewerker van zijn voormalige ministerie een flinke promotie had gekregen. Dat zegt PAR-fractielid Magali Jacoba.

Amigoe meldde donderdag dat Ardieth Martha-Merien is benoemd tot Hoofd van Dienst van het Vergunningenloket (Bentana di Information). Die benoeming zou Monk hebben uitgevoerd toen hij nog werkzaam was voor het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Promotie

Martha-Merien zou er met haar nieuwe functie zeven loonschalen op vooruit zijn gegaan: van schaal negen naar schaal zestien. Jacoba: “Dat betekent een loonsverhoging van 5000 gulden per maand. Bovendien zou Martha-Merien met terugwerkende kracht per 10-10-10 krijgen uitgekeerd, wat een extraatje van 100.000 gulden inhoudt.”

Terugdraaien

Amigoe meldde verder dat Helmin Wiels, partijleider van Pueblo Soberano (PS), zei dat het vermoedelijk om een fout zou gaan die zo snel mogelijk moet worden gecorrigeerd. Ook omdat er vorig jaar al iemand anders voor die functie zou zijn benoemd. Jacoba: “Wiels zegt wel dat hij het terug gaat draaien, toch vindt de PAR dat Monk moet aftreden. Helemaal als je ziet voor welke ‘vergrijpen’ andere ministers naar huis zijn gestuurd.”

Afgetreden ministers

Afgelopen jaar hebben verschillende PS-ministers het politieke podium verlaten.

*- In januari vorig jaar vertrok Norman Girigorie, voormalig minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, om vooralsnog onduidelijke redenen.

*- In maart 2011 vertrok minister René Rosalia van Cultuur, Onderwijs, Sport en Wetenschap, omdat hij niet op één lijn zat met PS.

*- In mei 2011 moest minister Lia Willems-Martina op haar beurt aftreden, toen bleek dat ze het vliegticket van haar echtgenoot, die haar vergezelde tijdens haar dienstreis, wilde declareren.

*- Onlangs legde ook minister Lionel Jansen, voormalig minister van Onderwijs, uit eigen beweging zijn functie neer.

Openbare vergadering

Blijkbaar heeft de Raad van Ministers de benoeming goedgekeurd. Dit is voor de PAR dan ook reden om morgen tijdens een openbare vergadering het onderwerp in de Staten ‘Afkeuring van daden van minister Monk’ te bespreken”, aldus Jacoba. Partijleider Wiels was vanochtend niet in de gelegenheid om op de kwestie te reageren.

FARC

Het is niet de eerste keer dat PAR wil dat minister Monk zijn politieke werkzaamheden neerlegt. In december eiste de partij hetzelfde toen de minister liet weten dat hij zich bij de Colombiaanse guerrillabeweging FARC had aangesloten als hij nog in Colombia had gewoond. Uiteindelijk heeft Monk twee weken na zijn uitspraak excuses gemaakt.

Beantwoording Kamervragen over de hoge inflatie in Caribisch Nederland

 

Beantwoording Kamervragen over de hoge inflatie in Caribisch Nederland

PDF document | 3 pagina’s | 79 KB

Kamerstuk: Kamervragen | 17-04-2012 | SZW

Antwoorden van minister Kamp (SZW) op de vragen van het Kamerlid Groot (PvdA) over de hoge inflatie in Caribisch Nederland.

Beantwoording Kamervragen over de hoge inflatie in Caribisch Nederland | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Waarom Parlamentarier Dean Rozier zich verzet tegen screening ministers

Bron: Ata Palabra 

Parlamentarier Dean Rozier kan nooit instemmen met integriteitsonderzoek ministers. Hij heeft zelf beschadigde integriteit.

Behalve betrokkenheid bij drugssmokel, ook schuldig aan verkoop van een container met kaas van Rodriguez Agencies ter waarde van f 60.000,=, zonder dat het geld is afgedragen aan de eigenaar.

Dean Rozier heeft zich vel verzet tegen het verzoek van de groep Dushi Korsou die namens ruim 4000 handtekeningen van burgers de Staten verzocht een onderzoek in te stellen naar de integriteit van minister van het kabinet Schotte.

Twijfels over integriteit ministers
Twijfels over de integriteit van minister van het Kabinet Schotte wordt ook bevestigd door de commissie van onderoek ingesteld door de Rijksministerraad. Ook dat rapport wordt door Parlamentariers de de regering ondersteunen niet serieus genomen.
De ‘Commissie Onderzoek Curaçao’, zoals de commissie officieel heet werd ingesteld na een verzoek van premier Schotte door de Rijksministerraad.
Aanleiding was de openlijke ruzie tussen de premier van Curaçao en de directeur van de Centrale Bank, Emsley Tromp. Later trok Schotte zijn verzoek weer in, maar toen was het besluit door Nederland al genomen om een onderzoekscommissie in te stellen.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat alle kandidaat-ministers zouden zijn voorgedragen en benoemd indien de gebruikelijke screening voor 10-10-’10 was uitgevoerd en voltooid.” Dat is één van de meest opmerkelijke conclusies uit het rapport ‘Doe het Zelf’ van de commissie Rosenmöller, die onderzoek heeft gedaan naar de integriteit van publieke functionarissen en belangrijke instituties in Curaçao.
(Info):
(Info):

Klacht bij Amnesty International tegen Min Osepa en regering wegens bedreiging vrije meningsuiting

De bedreiging van Gevolmachtigde minister Sheldry Osepa naar aanleiding van interview in het programma Bandpunt van de KRO, krijgt een staart. De gev.min zei: “Je kunt verwachten dat we geen weg onbenut zullen laten om dit aan te pakken.”
Deze uitspraak bewijst nogmaals mijn stelling in het programma, dat het fundament is gelegd voor een dictatuur op Curaçao. Allen die als tegenstanders worden beschouwd worden geïntimideerd of geëlimineerd. Osepa vertegenwoordigt de regering en zijn uitspraak kan worden gezien als de mening van de regering nu deze daarvan geen afstand heeft genomen.
De bezorgdheid over de integriteit van bestuurders is al voor het programma Brandpunt officieel in onder andere een rapport van de Buitenlandse betrekkingen in VS. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs: The Government of Curaçao, specifically, is struggling with public allegations of corruption, which provoked an investigation by a special Dutch investigator who produced the “Rosenmoller Report.” The Dutch Government asked Curaçao to follow up on this Dutch-initiated investigation, citing possible wrongdoing by various Curaçao cabinet members. The Curaçao Government, however, refused to investigate and was of the opinion that the report contained unfounded accusations. It is still unknown how these corruption allegations will be resolved. Report March 7, 2012.
Blijkbaar hebben de ministers van de regering Schotte, noch Gev min Scheldry Osepa, noch de Parlementariërs die deze regering steunen hier moeite mee. Ze kunnen immers de VS niet intimideren noch bedreigen.
Het is mijn duurste plicht als oud-minister om op te komen en te strijden voor bescherming van het fundamenteel recht van vrije meningsuiting. De brief naar AI, zal in die strijd worden ingezet. Because our lives begin to end the day we become silent about the things that matter.
Bron: Ata Palabra
Omayra V.E. Leeflang

Ata Palabra: Report Bureau of International Narcotics and Law Enforcement corruption in Curacao

 

Ata Palabra: Report Bureau of International Narcotics and Law Enforcement corruption in Curaçao

5 Mei 2012 Boekenmarkt in het Asiel

Pisas is het wachten op sportcomplex Barber beu

Bron: Amigoe

WILLEMSTAD — De bouw van een multifunctioneel sportcomplex in Barber moet zo snel mogelijk van start gaan. Dit stelt MFKStatenlid Gilmar ‘Pik’ Pisas. In een persbericht hekelt hij het feit dat de bouw nog niet is begonnen, ondanks vele beloftes van de regering, waar zijn partij MFK ook deel van uitmaakt. Volgens Pisas is het volk van Bándabou het wachten beu.

Volgens Pisas is men in Bándabou het gewend dat opeenvolgende regeringen beloftes maken, maar dat deze niet worden nagekomen. Een schoolvoorbeeld hiervan is volgens het Statenlid wat er nu gebeurt met het aangekondigde sportcomplex in Barber. Begin december vorig jaar gaven toenmalig Sport-minister Lionel Jansen (PS) en premier Gerrit Schotte (MFK) het startsein voor de bouw. Indertijd werd aangegeven dat de totale kosten van het project 4,5 miljoen gulden zouden bedragen, dat de eerste fase zo’n 1,8 miljoen zou kosten en dat het project in 2014 klaar zou moeten zijn. In zijn persbericht verwijst Pisas naar de ceremonie van begin april vorig jaar. “Oudminister Jansen gaf toen aan dat in januari 2012, na de bouwvak, de werkzaamheden zouden aanvangen in Barber. Het terrein werd inderdaad schoongemaakt, maar sindsdien is er niets meer gebeurd en nu zijn we in april aanbeland. Tijdens een Centrale Commissie-vergadering van begin april verklaarde de huidige Sport-minister Carlos Monk (PS) dat de werkzaamheden nu wel zouden beginnen.”

Pisas vindt de huidige situatie voor de bewoners van Bándabou onacceptabel: “De werkzaamheden moeten nu wel van start gaan.” Volgens het MFK-lid is er binnen zijn fractie over deze zaak gesproken. De conclusie dat uit deze vergadering naar voren is gekomen, is volgens Pisas dat Bándabou het verdient dat er nu zo snel mogelijk met de bouw van het sportcomplex wordt begonnen.

Wij geconstateerd dat het terrein dat indertijd werd schoongemaakt, weer mondi (bos) is geworden. Wij verzoeken de Sport-minister dan ook om het volk van Bándabou niet in de steek te laten.”