Dagelijks archief: 9 mei 2012

OM: ‘Wij handelen volgens de wet’

Bron: RNW/Aworaki

door Sharlon Monart (www.aworaki.nl)

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao benadrukt “volgens een rechterlijk besluit, te goeder trouw, in het algemeen belang en werkelijk in overeenstemming met de lokale wetgeving” te handelen in het fraudeonderzoek Bientu.

Hiermee reageert het OM via een persbericht op de uitlatingen die minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS) dinsdag deed tijdens een persconferentie in verband met dit lopende onderzoek.   Beslagleggingen Het OM stelt dat “toen Bientu grote sommen geld in de Verenigde Staten aan het licht bracht, met alle indicatie dat het om witwaspraktijken ging, het OM de rechter-commissaris in een besloten procedure om toestemming vroeg voor een conservatoir beslag op deze fondsen”.

De machtiging hiervoor (beslaglegging 1) werd op 14 juli 2011 verkregen.

Het OM vroeg de rechter-commissaris ook om een tweede conservatoir beslag voor het geval het geld niet aan Dos Santos, maar aan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap van Dos Santos) zou toebehoren.

De machtiging hiervoor (beslaglegging 2) werd op 19 januari verkregen. Dit deel van het onderzoek kent dus een zogeheten dubbele beslaglegging.   Voor de uitvoering van de twee conservatoir beslagen, diende het OM rechtshulpverzoeken in bij de Amerikaanse autoriteiten: op 29 juli 2011 voor beslaglegging 1 en op 15 februari 2012 voor beslaglegging 2.

Opheffing

Op 4 april 2012 besloot het Gerecht in Eerste Aanleg, op aangeven van de advocaten van de verdachte, dat beslaglegging 1 moest worden opgeheven.

Niet omdat het beslag illegaal was, maar omdat het niet in het kader van een financieel strafproces was belegd tegen de desbetreffende twee rechtspersonen”, legt het OM uit.

Om het lopende onderzoek niet te schaden, verkoos het OM om deze wending zijn beloop te laten en niet alle beschikbare informatie op tafel te leggen.

Het bezwaar tegen beslaglegging 2 werd niet eens in behandeling genómen door het gerecht. Volgens het OM komt dit door een procedurele blunder van de verdedigingsadvocaten:

zij protesteerden via een strafrechterlijk kort geding terwijl het in een geval als deze om een bezwaarschriftprocedure zou moeten gaan. “Tot op de dag van vandaag volgen deze advocaten de correcte procedure niet”, schrijft het OM.

Ongeschonden

Daarom is de machtiging van 19 januari 2012 ongeschonden gebleven.”

Op dezelfde dag, dus 4 april 2012, lichtte het OM de VS in over het rechterlijk besluit.

Op 5 april verzocht het OM de Amerikaanse autoriteiten schriftelijk om beslaglegging 2 uit te voeren in plaats van beslaglegging 1.

Het OM betreurt daarom dat Justitieminister Elmer Wilsoe (PS) toch een brief verstuurt naar de Verenigde Staten. Dat hij bovendien het mandaat intrekt waarmee de Procureur Generaal sinds 1993 besluiten mag uitvoeren namens de Justitieminister, respecteert het OM.

Ingezonden: Uitlatingen Wiels voor Radio MAS

 

Ik denk dat Wiels zichzelf in zijn uitlatingen vooral héél erg overschat en zijn zijn woorden ronduit dom en opportunistisch te noemen. Met zijn tirades en aanvallen geeft hij eens te meer het grote gebrek aan kwaliteit en overschot aan narcisme weer.

Een land hoort politiek bestuurd en geleid te worden door de besten waar zeldzame eigenschappen een vereiste is.

Sinds 10-10-‘10 zijn Wiels cs bezig ons land langzaam naar de verdoemenis te helpen,

– het vertrouwen in de politiek ernstig te beschamen,

– op geen enkele wijze positieve bijdragen te leveren en

– zich slechts als een ordinaire straatvechter te gedragen.

Dit brudernan is het niveau van één van ‘onze’ politici anno 2012 op ons dushi Kòrsou. Shame on all of you.

Ik sta helemaal achter de door u vermelde berichtgeving van dinsdag 8 mei en het citeren uit de betreffende brief van Wilsoe aan de VS, die overigens barstensvol taalfouten zat en van een betreurenswaardig niveau is.

Je kunt je afvragen waar een dergelijk ongelooflijke domheid vandaan komt om zo’n epistel te formuleren en te versturen naar de op één na hoogste instantie in de VS.

Als ik een vod als de onderhavige brief in mijn mailbox zou krijgen, verdwijnt die onherroepelijk in de prullenbak.

Ze zullen zich zeker niets van dit epistel aantrekken, dat kan ik u wel verzekeren.

De VS hebben inmiddels ervaring genoeg opgebouwd met onder andere landen als Nicaragua, Greneda et cetera. Ik wil ook uw krant bedanken voor uw nieuwsgaring, die er te allen tijde op gericht moet zijn de burger onafhankelijk te informeren.

Last but not least wil ik de redactie vragen de lezer een overzicht te verschaffen, wellicht via de wet WOB, van alle door deze regering en Staten gemaakte ‘dienstreizen’ tot 1 mei 2012, afkoopsommen en andere buitensporige onzinnige uitgaven.

J. MARTINA

Curaçao

Ingezonden: Curaçao en zijn grondwet

 

DE CURAÇAOSE grondwet heet Staatsregeling van Curaçao.

Als minister Wilsoe vindt dat het Openbaar Ministerie zich niet houdt aan een uitspraak van de rechter, dan lost de minister dat op binnen het land Curaçao en niet buiten het land Curaçao. Het land Curaçao heeft een grondwet en daarin is precies vastgelegd hoe de minister behoort te handelen.

– Daarin staat nergens dat de minister eigenhandig rechter kan spelen.

– Daarin staat nergens dat de minister het Openbaar Ministerie kan overrulen.

Het OM kan wel volgens de regels tot de orde geroepen worden. Doe dan ook, maar dat heeft niets te maken met een individuele brief schrijven over een individuele zaak naar een buitenland. De afspraken met een buitenland hebben niets te maken met individuele gevallen. Op het moment dat een minister dat wel doet, dan is hij dictatoriaal bezig en begrijpt niets van ons staatsbestel.

De vraag doet zich dan ook voor en is echt niet beantwoord na de persconferentie van de minister: wat zijn de achtergronden dat hij zich wel bemoeit met een individuele zaak? Je vraagt je dat helemaal af als de politiek leider van deze minister, de heer Wiels, op de radio de hoofdredacteur van het Antilliaans Dagblad aanvalt, die volgens Wiels ‘opgepakt en in de boeien geslagen moet worden’.

De heer Wiels is Statenlid en heeft de eed afgelegd op de Staatsregeling. De heer Wiels heeft het recht op vrije meningsuiting net zoals ieder ander en de hoofdredacteur heeft naast dit recht ook het recht op persvrijheid.

Als de heer Wiels van mening is dat de hoofdredacteur zich niet heeft gehouden aan de regels van onze grondwet, dan staan er allerlei kanalen open om protest aan te tekenen, maar niet op de radio zelf rechter te gaan spelen.

Dat, meneer Wiels, valt onder het hoofdstuk dictatuur en dat staat niet in onze Staatsregeling!

Gaat onze minister van Justitie zijn politiek leider nu tot de orde roepen?

Zo gaan we niet met elkaar om in onze democratie en dat zou onze minister van Justitie als eerste moeten verdedigen.

Henk Pasman

Kranshi naar St. Thomas College

 

WILLEMSTAD — Kranshi, de overheidsdienst Publieke Werken, verhuist naar het gebouw van het voormalige St. Thomas College aan het L.B.H. Smithplein. Dat is vorige week door de Raad van Ministers besloten. Dit bevestigt minister Carlos Monk van Bestuur Planning en Dienstverlening (PS).

Hierdoor blijft de overheidsdienst in Otrobanda. Dat was ook de wens van Federashon Otrobanda, het overkoepelend orgaan van belangenverenigingen. De federatie streeft naar een Otrobanda dat lééft en aantrekkelijk is voor haar bewoners, bezoekers en ondernemers.

Volgens Monk zal de verhuizing zo snel mogelijk plaatsvinden. De minister is nog in afwachting van het advies van Juridische Zaken. Deze afdeling moet zich buigen over het huurcontract. Het historische pand zal in eerste instantie niet door de overheid gekocht worden, maar gehuurd, aldus Monk. Over de hoogte van het huurbedrag kan de minister zich nog niet uitlaten.

Stichting St. Thomas is eigenaar van het pand. Op lange termijn wil de overheid met een eigen gebouw komen, waar alle overheidsdiensten in kunnen worden gevestigd.

Casa Blanca

De huur van het Kranshi-gebouw aan de Roodeweg (Casa Blanca) is eind vorig jaar opgezegd. De huurperiode loopt af in juli. De minister besloot vanwege de hoge kosten de huur op te zeggen. De kosten komen neer op 56.000 gulden per maand. De minister rekende uit dat er gedurende de huurperiode van tien jaar een bedrag van bijna 7 miljoen gulden betaald is aan de eigenaar van het gebouw, de Stichting Monumentenzorg Curaçao.

Echter aan het eind van deze periode wordt het gebouw geen eigendom van het land Curaçao. Het voormalige St. Thomas College staat ook wel bekend als het St. Martinus College. Momenteel maakt de theater-circusschool Danzarte gebruik van het pand. In de gymzaal vinden dagelijks de trainingen plaats.

Bron: Amigoe

Akkoord tussen Aqualectra en vakbond

 

WILLEMSTAD — Aqualectra en de vakbond SEU zijn gisterochtend tot een akkoord gekomen over de uitbetaling van de prestatiebeloning over de jaren 2010 en 2011. Dat bevestigt Errold Bishop, voorzitter van SEU.

Volgens Bishop is het concept- protocol een win-winsituatie. “Beide partijen hebben ingeleverd”, zegt Bishop. Gisteren is besloten dat alle werknemers van het wateren stroomproductiebedrijf 1 procent over het brutosalaris van 2010 en 2011 als prestatiebeloning uitgekeerd krijgen. Dat is 0,25 procent minder dan wat de vakbond eiste en 0,25 procent meer dan wat de directie wilde betalen. Vandaag wordt het conceptprotocol aan de shopstewards van SEU gepresenteerd. Morgen zal het ter stemming worden gebracht in de algemene ledenvergadering. Bishop is ervan overtuigd dat de leden voor het voorstel zullen stemmen. De uitkering van de prestatiebeloning kost Aqualectra ongeveer 1 miljoen gulden. Dat zei Darick Jonis, directeur van Aqualectra. Volgens hem was het eerste voorstel in strijd met redelijkheid en billijkheid. Het geschil tussen de vakbond en de directie over de uitkering van de prestatiebeloning was een slepende zaak. Hierdoor zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao gestaakt. Nu dit punt bijna afgerond is, zullen deze onderhandelingen hervat worden. Dit gebeurt onder leiding

Bron: Amigoe

PAR: Premier Schotte liegt

 

Geen bewijzen voor beschuldigingen’

WILLEMSTAD — Premier Gerrit Schotte (MFK) heeft de Staten voorgelogen. Deze zware beschuldiging uitte PAR-leider Emily de Jongh-Elhage gisteren tijdens een persconferentie van haar partij. Volgens De Jongh- Elhage heeft de premier geen bewijzen voor zijn beschuldigingen, geuit tijdens de Statenvergadering van vorige week vrijdag, dat personeel van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) plannen zou hebben beraamd om de regering omver te werpen. Schotte stelt in een reactie niet op de verklaringen, geuit tijdens de persconferentie van de PAR, in te zullen gaan.

Tijdens de persconferentie van de PAR van gisteren haalden verschillende vertegenwoordigers van de gele partij ongemeen hard uit naar de premier en de presentatie die hij afgelopen vrijdag in de Staten hield.

Tijdens deze presentatie legde Schotte uit waarom de regering tot een ‘operational shutdown’ bij VDC was overgegaan. Aan de hand van deze presentatie vond er maandag een bijeenkomst plaats van het College van Senioren met:

– premier Schotte,

– Justitieminister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS),

– Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS)

– en de voorzitters van de verschillende fracties in de Staten.

De PAR had haar vice-fractievoorzitter in de Staten Dennis Jackson afgevaardigd. Gisteren tijdens de persconferentie benadrukte Jackson dat de premier geen enkel bewijs heeft kunnen overhandigen voor wat hij afgelopen vrijdag in de Staten heeft gezegd.

Ik heb hem specifiek gevraagd naar bewijzen dat vier medewerkers van de VDC samen waren gekomen om plannen te beramen teneinde deze regering af te zetten. Maar hij kon geen enkel document overleggen. Ik heb hem ook vragen gesteld over zijn verklaring dat onze toenmalige premier een onderzoek door de VDC had gelast naar de gezaghebber. Maar ook hierop kwam geen antwoord. Schotte wees op het feit dat de VDC op eigen verzoek of op verzoek van de premier een onderzoek kon beginnen. Dit was geen antwoord op mijn vraag. Hij heeft geen enkel bewijs voor de zaken die hij naar voren heeft gebracht”, aldus Jackson gisteren.

Voor De Jongh-Elhage is het ontbreken van bewijzen voor de beschuldigingen van Schotte aanleiding om te concluderen dat de premier het parlement heeft voorgelogen.

Wat hij naar voren heeft gebracht was een flagrante leugen. In elk land dat zichzelf respecteert, is liegen tegen het parlement een doodzonde en reden voor de betrokken minister om op te stappen. Hij heeft een verhaal verzonnen om het feit te verbergen dat niemand vertrouwen heeft in de VDC.

PAR-leider De Jongh-Elhage herhaalde gisteren nogmaals dat de problemen bij de VDC begonnen toen Schotte zich als toekomstig premier met de screening van de leden van zijn kabinet ging bemoeien.

Zij verwees hierbij naar een reis van Schotte op 16 september 2010, samen met partijgenoot en huidig Financiën- minister George ‘Jorge’ Jamaloodin naar St. Maarten. De reis vond plaats in aanwezigheid van Lourens Pieter, een medewerker van de Veiligheidsdienst die met de screeningsprocedure was belast.

De PAR vraagt zich af hoe Schotte kon weten dat Pieter met de screening was belast en waarom hij hem had uitgenodigd om met hem naar St. Maarten af te reizen.

Na zijn aantreden als premier bleef Schotte tegen de VDC ageren, omdat deze dienst zich sterk maakte voor een veiligheidsonderzoek naar de leden van zijn kabinet. Dit onderzoek zou zaken aan het licht hebben gebracht, waardoor de ministers van het kabinet-Schotte nooit beëdigd hadden kunnen worden, aldus de PAR. De gele partij stelt Schotte twee weken te geven om op alle openstaande vragen in te gaan en om met concrete bewijzen te komen. Blijven deze uit, dan zal de fractie een openbare vergadering over dit onderwerp aanvragen, aldus De Jongh-Elhage.

Bron: Amigoe

Frente Sivíl verrast door aanstelling Liberia-Peters

 

WILLEMSTAD — Frente Sivíl, het overkoepelend orgaan van pressiegroepen, stelt verrast te zijn door de benoeming van voormalig premier Maria Liberia-Peters (PNP) als lid van de begeleidingscommissie, die toezicht zal houden op de reorganisatie bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).

Derek Durgaram (Akshon Dushi Kòrsou/Frente Sivíl) stelt wel tevreden te zijn over deze beslissing van het kabinet-Schotte. Liberia- Peters zal met oud-hoofd van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen Wim Statius-Muller en oud-griffier Carl Grüning deel uitmaken van de begeleidingscommissie. De voordracht van Liberia-Peters heeft voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. Bij de laatste actie van Frente Sivíl op zondag 22 april was Liberia- Peters een van de sprekers. Durgaram stelt in een reactie verrast te zijn door het feit dat Liberia-Peters is voorgedragen. Maar hij benadrukt blij te zijn dat er iemand in de commissie is benoemd, die niet tot Schotte en zijn mensen behoort.

Bron: Amigoe

Wilsoe trekt bevoegdheid van PG Dick Piar in

 

Geen twee beslagleggingen’

WILLEMSTAD — Een vertrouwensbreuk tussen minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe en procureurgeneraal Dick Piar heeft de minister doen besluiten om de bevoegdheid van de PG voor wederzijdse rechtshulpverzoeken in strafzaken, te ontnemen. Dit zei Wilsoe gisteren tijdens een persconferentie.

De minister reageerde gisteren voor het eerst op berichten over zijn brief aan Amerikaanse autoriteiten inzake het beslag dat ligt op de bankrekeningen van Ponsford Overseas Ltd en Tula Finance Ltd.

Beide rechtspersonen zijn van loterijbaas Robbie dos Santos. Hij wordt verdacht van het voeren van illegale loterijen, witwassen van geld en belastingontduiking in het onderzoek Bientu.

Wilsoe wees alle beschuldigingen dat hij zich met een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) bemoeit, van de hand. Hij stelt volledig bevoegd te zijn om de brief naar de Amerikaanse autoriteiten te sturen, zo legde hij uit.

Hij baseert deze bevoegdheid op een verdrag tussen het Koninkrijk en de VS dat in 1993 door Justitie-minister Suzy Römer werd getekend en waarin het doen van rechtshulpverzoeken gedelegeerd werd aan de PG.

Maar door de vertrouwensbreuk is deze gedelegeerde bevoegdheid van de PG daags voor de brief van 25 april ingetrokken.

Wilsoe zegt dat er al geruime tijd twijfel bestond over het beslag dat het OM heeft laten leggen op de gelden van Dos Santos in de VS. In november schreef Wilsoe de PG, de baas van het OM, hierover aan.

Maar hij bleef zijn eigen koers varen.” Een definitieve wending kwam na de uitspraak van het gerecht in eerste aanleg op 4 april van dit jaar. Dat oordeelde dat de beslaglegging van juli vorig jaar op rekeningen op naam van Dos Santos onrechtmatig is geweest en derhalve opgeheven diende te worden. Dat is tot op heden niet gebeurd. Het OM schermde met een machtiging van de rechter-commissaris dat het beslag op de rechtspersonen gehandhaafd kon blijven. Maar de minister zegt dat dit niet waar is.

Ze hebben de machtiging om een beslag te leggen op de rechtspersonen bijgevoegd aan het verzoek om beslaglegging op de rekeningen van Dos Santos. Dat mag niet. Als ze beslag willen leggen op de rekeningen van de rechtspersonen staat het OM daar vrij in, ik leg hen daarbij niets in de weg. Maar een onrechtmatige beslaglegging kan niet rechtmatig worden gemaakt door daar andere documenten aan toe te voegen. Het OM moet een nieuwe procedure starten voor deze beslaglegging.” Wilsoe baseert zich op jurisprudentie van de Hoge Raad.

Terwijl het OM onrechtmatig bezig was deed niemand iets. Zelfs nadat de rechter uitspraak heeft gedaan gebeurde er niets. Uiteindelijk blijft de regering aansprakelijk voor mogelijke claims”, aldus de minister.

Zelfs toen Wilsoe aan PG Piar een mandaat gaf om het beslag op te heffen, heeft de PG dit geweigerd omdat het volgens hem een inbreuk op de rechtsstaat is. Hiermee bereikte de vertrouwensbreuk tussen de minister en Piar het hoogtepunt en trok Wilsoe de bevoegdheid van de PG om zelf op te treden, in.

Zolang het OM de correcte weg bewandelt hoor je mij niet piepen. Maar niemand staat boven de wet, ook het OM niet. Het enige dat ik doe is de wet handhaven.” Wilsoe haalt de recente artikelen van advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran aan, tevens raadsman van Dos Santos. Sulvaran publiceerde de afgelopen tijd stukken waaruit zou blijken dat het OM en de rechterlijke macht niet onfeilbaar zijn.

Bron: Amigoe

Politiek steekspel rond VDC

 

Willemstad – Zowel de PAR als de MFK klom na het Statendebat van vrijdag in de pen om hun visie te geven op de verklaringen van premier Gerrit Schotte (MFK) over de VDC. Een politiek kaatsspel waarbij de pot de ketel leugens verwijt.

Zo kritiseert Statenlid Rudney Garmes (MFK) PAR-woordvoerder Omayra Leeflang die tijdens haar eigen radioprogramma gezegd zou hebben dat de Nederlandse Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) komt ingrijpen bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).

,,Dit is een grote leugen die zij verkondigt”, aldus Garmes. Volgens hem is de AIVD door Schotte ingeschakeld om juist orde op zaken te stellen binnen de VDC die door de vorige regering als een chaos werd achtergelaten.

Door deze chaos is de VDC onbetrouwbaar gebleken, zo voert het Statenlid aan.

,,Het is heel normaal om de hulp van Nederland als Koninkrijkspartner in te roepen”, zo voegt Garmes eraan toe, verwijzend naar vele technische bijstanders die Curaçao met allerlei diensten bijstaan.

Garmes: ,,Rechtsbijstand inroepen is iets heel anders dan ingrijpen, zoals Leeflang doet voorkomen. Ingrijpen zou via de gouverneur moeten lopen.” MFK-Statenlid Dean Rozier klom ook in de pen en constateert dat het de PAR niet kan schelen om de naam van Curaçao in het buitenland te bezoedelen.

,,Ze hebben daarvoor ook bepaalde marionetten ingezet, zoals de protestgroepen van zogenaamde bezorgde burgers. Het enige doel is om de PAR weer in het zadel te krijgen”, aldus Rozier.

Dat de Colombianen zijn geïnfiltreerd in de VDC en dat de AIVD nu komt ingrijpen zijn ‘wilde verhalen’ van de PAR en worden door het Statenlid weggezet als ‘fantasieverhalen’. Hij spreekt van het negeren door de PAR van de ‘harde feiten’ die het onderzoek van de Commissie van Toezicht (CvT) heeft uitgewezen.

Deze commissie bestaat uit een rechter die lid is van het Hof van Justitie, de ex-secretaris van het eilandgebied Curaçao en de directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).

Rozier: ,,Allemaal benoemd door de PARregering. Niemand hoeft over hun integriteit en objectiviteit te twijfelen. De PAR blijft echter volhouden en terugkomen op de screening en lijkt doof en blind voor de bevindingen van de CvT. PAR wil de waarheid niet weten, omdat dit deze partij niet uitkomt.”

Bron: Antiliaans Dagblad

NOTE:

Pot verwijt de ketel

‘De pot verwijt de ketel’, zou het antwoord van PARStatenlid Magali Jacoba kunnen zijn. In een door haar toegestuurd persbericht stelt zijn dat Schotte in de Staten alleen maar leugens heeft staan te verkondigen. Zij vindt dat niets van wat de premier in de Staten is komen vertellen gestaafd is met documenten en bewijzen.

,,Ik durf u te verzekeren dat de parlementaire enquête er ook niet komt”, zo voegt zij eraan toe.

Het zijn volgens haar allemaal percepties die de premier heeft gecreëerd en beschuldigingen aan het adres van werknemers waarvoor niemand het opneemt, ook de vakbond niet.

,,Het enige goede is dat de AIVD taken van de VDC komt overnemen en wij wat dit punt betreft van een pathologische leugenaar die de premier is, verlost zijn”, stelt zij tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zaak Pandt-Aqualectra mag verder

 

Willemstad – William ‘Billy’ Pandt mag zijn bodemprocedure ‘met spoed’ voortzetten tegen zijn voormalige werkgever Aqualectra.

Dat is zo door het Gerecht in Eerste Aanleg besloten. Pandt is een van de drie ontslagen directeuren, samen met Anthon Casperson en Dieudonné van der Veen. Hij was belast met personeelsaangelegenheden en is inmiddels met pensioen. Het bezwaar van Aqualectra tegen het spoedeisende karakter van de zaak is door de rechter afgelopen maandag afgewezen. Het nutsbedrijf voerde bij monde van advocaat Eric de Vries aan dat Pandt heeft nagelaten aan te geven waar de spoedeisendheid uit bestaat. Aangevoerd is dat het een complexe zaak betreft en dat bij spoed de verdediging ‘ernstig wordt geschaad’.

Tot slot stelt De Vries dat de stellingen van Pandt onvoldoende onderbouwd zijn. Maar, zo oordeelt de rechter:

,,Het geschil betreft een vordering tot schadevergoeding die in beginsel niet onoverkomelijk van aard is. Uit de aard van de zaak is het spoedeisende karakter van de vordering genoegzaam gebleken.”

De rechter vindt dat de stellingen van Pandt voldoende zijn onderbouwd. Mocht Aqualectra ‘overvallen worden met nieuwe stellingen en feiten’, dan kan zij altijd nog het gerecht verzoeken om een nadere conclusie te trekken.

Uitspraak Casperson

Aqualectra moet op 4 juni antwoorden. Daarna zal in principe een datum voor pleidooi worden bepaald, aldus Pandts advocaat Thomas Aardenburg. Wordt op 4 juni dus een datum geprikt voor de zaak Pandt, op deze datum staat ook de uitspraak gepland in de bodemzaak van exdirecteur van Aqualectra, Anthon Casperson.

Hij eist een schadevergoeding, die volgens De Vries gesteld is op 1,5 miljoen gulden, wegens het tussentijds beëindigen van het contract, de aantasting van eer en goede naam en voor vergoeding van advocaatkosten.

In kort geding van december 2011 oordeelde de rechter al dat in een bodemprocedure bepaald moet worden of Aqualectra schadeplichtig is. De rechter achtte het wel aannemelijk dat een schadevergoeding toegekend zou worden. Daarom werd Aqualectra veroordeeld tot het doen van een voorschot tot schadevergoeding. Aqualectra eist het niet-ontvankelijk verklaren van Casperson en wil de ex-directeur zelfs aansprakelijk stellen voor onrechtmatig handelen en wanprestatie waarvoor hem een ‘terugbetalingsverplichting’ moet worden opgelegd.

Bron: Antiliaans Dagblad

Positie van Wilsoe is onhoudbaar’

 

Willemstad – De positie van minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS) is volstrekt onhoudbaar geworden. ,,Hem rest slechts aftreden.”

Dat is de mening van advocaat Karel Frielink, die dit gisteren op Facebook plaatste.

,,Een jokkende PS-minister. Wiels moet hem per direct wegsturen.

De brief – die duidelijk de invloed van een Amerikaanse advocaat toont – roept bovendien allerlei vragen op over het hoe en waarom. Een PS-minister die het geld van een MFK-financier probeert los te krijgen?

Is dat geld soms nodig voor een bedrijfje in zonnepanelen?”

Frielink vervolgt: ,,Als Wilsoe op tijd wakker is en meteen begint te schrijven, kan zijn ontslagbrief nog in de avondkrant worden gepubliceerd. Overigens zouden al diegenen die het Antilliaans Dagblad de afgelopen dagen hard hebben aangevallen, omdat de brief niet zou bestaan, best hun excuses mogen aanbieden!”

De bekende lokale advocaat, die tevens Deken is van de Orde van Advocaten van Curaçao, schrijft ook op Karel’s Legal blog, curacao-law.com.

Daarop stelt hij onder de kop ‘Minister of Justice economical with the truth; Minister of Justice of Curaçao should step down’ dat uit de brief van de bewindsman aan Hillary Rodham Clinton en Eric Holder blijkt dat Wilsoe heeft geprobeerd zich te bemoeien met de zaak van het Openbaar Ministerie tegen Robbie Dos Santos, Ponsford Overseas and Tula Finance; het onderzoek ‘Bientu’.

Frielink wijst op een eerder, niet hieraan gerelateerd bericht dat op 7 juli in de Amigoe stond. Daarin verklaarde de minister: ,,De wet biedt mij de mogelijkheid om instructies te geven aan de procureur-generaal in verband met onderzoeken over vervolging van misdaad. Maar zoals gezegd, geloof ik niet in klassenjustitie. Allen zijn gelijk, onafhankelijk van iemands positie.” ,,Ik zal het onderzoek (naar enkele ministers, KF.) zijn beloop laten hebben en niet deelnemen in speculaties of insinuaties in deze zaak.”

Ook Frielink is het opgevallen dat Wilsoe nog maar een paar dagen geleden tegenover het Antilliaans Dagblad ontkende interventie in de Dos Santos/ Bientu-zaak te hebben gepleegd en zei dat hij geen bevoegdheden heeft om zich in te laten met welke strafrechtelijk onderzoek dan ook.

Nu is duidelijk geworden dat de minister het niet zo nauw neemt met de waarheid.

,,Waarom moest hij überhaupt de brief schrijven?

– Wie vroeg hem de brief uit te sturen?

– Waarom besloot Wilsoe om te interveniëren?

– Wie heeft eigenlijk de brief ‘US attorney-style’- opgesteld?”

Allemaal vragen die advocaat Frielink opwerpt.

Bron: Antiliaans Dagblad

Minister en huisartsen tevreden

 

Willemstad – De Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) en ook de minister van Gezondheid kijken tevreden terug op het behaalde resultaat na intensieve onderhandelingen over het inkomen van de huisartsen en hun positie in de gezondheidszorg.

Dit heeft zowel minister Jacinta Scoop-Constancia (MFK), als Homan Jeung, voorzitter van de CHV gisteren in een persconferentie naar voren gebracht. Het resultaat is uiteindelijk bereikt met het onderhandelingsteam van de Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg (NBG).

,, Als je kijkt waar we mee zijn gestart, dan kan ik de gevoelens van sommige collega’s voorstellen dat we meer hadden verwacht te realiseren. Als je naar de huidige financieeleconomische omstandigheden kijkt, dan concludeer ik dat we het maximale eruit hebben gehaald”, aldus Jeung in een persbericht met een nadere uitleg en verklaring.

De minister is tevreden over de constructieve opstelling van de vereniging die het mogelijk heeft gemaakt tot een overeenstemming te komen. Volgens Jeung gaan de huisartsen er wat betreft de vergoeding op vooruit. Tevens zijn er goede afspraken gemaakt over de automatisering in de praktijken, de mogelijkheden voor permanente bij- en nascholing en een groter budget voor de verrichtingen.

,,De internationale trend is dat de huisarts zich steeds meer bekwaamt in verrichtingen die normaliter door de medisch specialisten, worden uitgevoerd. Het stimuleren van deze verrichtingen door de huisarts, levert naar onze mening kostenbesparingen op. Deze en de andere gemaakte afspraken zorgen voor een verdere professionalisering van de huisartsenpraktijk. De kwaliteit neemt verder toe en dat zal de patiënt merken”, zo vervolgt Jeung.

De minister beschouwt het akkoord als een eerste stap in het beheersen van de kosten in de gezondheidszorg. Het NBG-team hoopt spoedig tot een overeenkomst te komen met andere professionals zoals fysiotherapeuten, verloskundigen, psychologen en paramedici.

Bron: Antiliaans Dagblad

PAR: Geen bewijs voor complot

 

WillemstadUit het zogeheten Seniorenconvent, het vertrouwelijke overleg van regering met fractieleiders in de Staten, heeft geen enkel bewijs opgeleverd voor de bewering van MFK-premier Schotte vrijdag in het parlement dat er eind oktober 2010 een poging of plan zou zijn geweest om ‘de regering omver te werpen’.

Dat maakte de PAR gisteren bekend tijdens een speciaal en op korte termijn belegde persconferentie. Namens de PAR-fractie was Dennis Jackson naar het Seniorenconvent gegaan.

Daar heeft hij niets maar dan ook nul komma nul aan begin van bewijs gezien, gehoord of gekregen. Het complot zou zijn gesmeed door vier functionarissen van de Veiligheidsdienst VDC, nadat het hoofd Edsel Gumbs door Schotte de eerste keer de toegang was ontzegd.

Evenmin is er bewijs getoond voor de verklaring van Schotte vrijdag in de Staten dat ontdekt zou zijn dat de VDC in opdracht van de vorige PAR-regering voormalig gezaghebber Liza Dindial zou hebben gevolgd. ,,Uit de lucht gegrepen”, zei een getergde PAR-leider en oud-premier Emily de Jongh-Elhage gisteren.

Zeer kwalijk allemaal en schadelijk voor Curaçao, want de ‘leugenachtige beweringen’ van Schotte kregen veel publiciteit in binnen- en buitenland (Nederland en Amerika).

Bron: Antiliaans Dablad

Why did he?

Ook al had/heeft Justitieminister Wilsoe (PS) 100 procent gelijk – wat niet zo is, volgens deskundigen – hij had zich niet mogen bemoeien met een lopende, politiek en maatschappelijk uiterst gevoelige individuele strafzaak.

Er zijn in het rechtssysteem voldoende checks and balances, zodat zijn interventie allerminst nodig was. ‘Why did he?’ was, is en blijft de grote vraag. Ook na zijn persconferentie gisteren, waarin hij als voormalig onderwijzer ietwat plagerig trachtte uit te leggen dat hij een tekortkoming in zijn ogen van het Openbaar Ministerie (OM) wilde rechtzetten, bleef hij maar volhouden dat van ‘interventie’ geen sprake is.

Wat noem je het eigenhandig ingrijpen dan wel?

Hoewel mensen zich nog kunnen voorstellen dat Wilsoe justitie ‘een handje heeft proberen te helpen’, is dit – voor de verdachte opkomen – volgens velen in het vak precedentloos en op geen enkele manier goed te praten.

De minister van Justitie is nimmer bevoegd het OM te overrulen in die zin dat hij een aan het OM toekomende bevoegdheid zelf kan uitoefenen of terugdraaien. Wel is de bewindsman politiek verantwoordelijk voor de wijze waarop het OM zijn bevoegdheden uitoefent. Als hij het daarmee oneens is, kan hij – als het om algemeen beleid gaat – het OM algemene aanwijzingen geven (wat Wilsoe naar verluidt ook heeft gedaan, maar daarbij per ongeluk liet blijken dat het hem toch specifiek om de ‘Bientu’-zaak ging).

De minister kan zelfs het OM in een concrete zaak een speciale formele aanwijzing geven, wat (op Curaçao, Aruba en Sint Maarten maar ook in Nederland) zelden of nooit voorkomt. Een aanwijzing aan het OM dient transparant te zijn, zodat er parlementaire controle op de bewindsman mogelijk is. Uitgangspunt blijft dat de minister van Justitie zich niet bemoeit met de procedure in een individuele strafzaak.

Transparant is Wilsoe in eerste instantie zeker niet geweest en zijn optreden is niet anders uit te leggen dan bemoeienis in een specifieke strafcasus. Daarmee lijkt Wilsoe zijn boekje te buiten te zijn gegaan.

Dit staat dan nog los van de vraag waarom de PS-minister de brief überhaupt heeft geschreven. In deze kwestie vond PS-partijleider Wiels het nodig deze krant te dreigen met opsluiting en vervolging en ook beticht van terrorisme.

De redactie distantieert zich hiervan en hoopt dat de regering dit ook doet, om maar de schijn van het begin van het monddood maken van de media te vermijden.

Bron: Antiliaans Dagblad

Slaan kinderen mag niet

 

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie maakte in een uitspraak van gisterochtend heel duidelijk dat het slaan van kinderen door het Hof niet wordt getolereerd en ook wordt gesanctioneerd.

De uitspraak werd gedaan in een hoger beroepzaak waarbij een werkneemster van een crèche door haar werkgeefster op staande voet werd ontslagen nadat de werkneemster een kind in het kantoor van de crèche een klap had gegeven.

De werkneemster in kwestie verklaarde dat dit feit inderdaad had plaatsgevonden, maar dat ze toestemming had van de moeder van het kind om het kind een klap te geven.

Het incident vond in april 2011 plaats, terwijl de werkneemster al een jaar eerder, op 21 april 2010 een op schrift gestelde lijst van disciplinaire maatregelen had ontvangen van haar werkgever, waarin duidelijk staat omschreven dat bij het plegen van fysieke of verbale mishandeling van een kind ontslag op staande voet volgt. Het ontslag van de werkneemster was op deze maatregelen gebaseerd.

Het Gerecht in Eerste Aanleg gaf vervolgens aan dat er wel sprake was van mishandeling maar dat deze in de gegeven omstandigheden geen rechtvaardiging opleverde voor een ontslag op staande voet.

Het ontslag moest worden herzien.

De stichting Kresh Montagne ging hiertegen in beroep, wat ervoor zorgde dat het Gemeenschappelijk Hof de gehele zaak nogmaals onder de loep nam, ondanks het feit dat de gronden van het hoger beroep niet waren vervat in het beroepschrift.

,,Dit leidt echter niet tot niet-ontvankelijkheid van de stichting in haar hoger beroep. Doordat de stichting bevoegd is en niet verplicht is middelen voor te dragen, is door het hoger beroep de zaak in beginsel in volle omvang aan het oordeel van het Hof als appelrechter onderworpen”, aldus het Hof in de uitspraak.

Omdat de werkneemster geen bezwaar had tegen de memorie van grieven die door de stichting werd aangedragen, zijn alle daarin genoemde punten door het Hof in overweging genomen in de zaak. Het beroep van de stichting was gebaseerd op principiële gronden. Zo werd door advocaat Nelson Navarro naar voren gebracht dat het gaat om een vast beleid van alle crèches van Curaçao, een beleid dat ondersteund wordt door de Curaçaose overheid, waardoor al eerder leidsters van crèches op staande voet werden ontslagen wegens lichamelijke mishandeling van kinderen.

,,Strikte handhaving is noodzakelijk, mede ter vermijding van negatieve reacties van ouders”, is te lezen in het vonnis.

,,Het hoger beroep slaagt op de gronden door mr. Navarro aangevoerd. Het streven van de overheid en de onderwijs- en onderrichtautoriteiten hier te lande is gericht op het terugdringen van lichamelijke bestraffing van kinderen. In het onderwijs geldt al geruime tijd een absoluut verbod”, aldus het Hof.

Ter illustratie haalt het Hof artikel 19 van het Verdrag inzake de rechten van het kind aan, en de conclusies ten aanzien van lichamelijke straffen die zijn geformuleerd in de 50ste sessie van het comité van de Rechten van het Kind van het Verdrag inzake de rechten van het kind, die op 27 maart 2009 zijn ingediend.

Hierin maakte het comité kenbaar zich zorgen te maken over het feit dat lichamelijke straffen thuis, op school en in opvangcentra nog niet is verboden op Aruba. Het comité adviseerde het eiland toen dit verbod in te stellen en met informatiecampagnes en educatieve programma’s te komen ter bewustwording van de bevolking.

Ten derde haalde het Hof aan dat het lichamelijk straffen van kinderen op school en het dreigen daarmee eveneens op gespannen voet staat met het ‘Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden’ waar Curaçao eveneens aan gebonden is.

Uitspraak heeft gevolgen voor gezagszaken minderjarigen

De uitdrukkelijke sanctionering van het verbod van lichamelijke bestraffing op een school of crèche door een ontslag op staande voet, zoals in casu door de stichting is geschied, is, mede uit het oogpunt van preventie, passend en niet disproportioneel”, aldus het Hof.

Het feit dat de leidster toestemming zou hebben van de moeder van het kind maakt niet dat niet sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet omdat artikel 19 van het Verdrag inzake de rechten van kind zich ook richt tot ouders.

,,Inmiddels is zulks uitdrukkelijk neergelegd in artikel 1:247 tweede lid, tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek (BW) ”.

Hiermee wijst het Hof op het feit dat het niet alleen het slaan van kinderen in crèches niet tolereert, ook in andere situaties waaronder bij de ouders thuis, zal het slaan niet worden getolereerd.

Opmerkelijk is dat rechter Jan de Boer dinsdagochtend tijdens zijn ‘woorden in het algemeen belang’, naar aanleiding van de beëdiging van een nieuwe advocaat, uitgebreid inging op het slaan van kinderen waarbij de nadruk lag op het feit dat dit niet geoorloofd is.

De uitspraak in de zaak van de crècheleidster volgde enkele minuten hierna. ,,De uitspraak is een bevestiging van het Hof dat mishandeling van kinderen zelfs in de meest minimale vorm niet geoorloofd is”, zo zegt advocaat Achim Henriquez van Henriquez en Knoppel Advocaten in een reactie aan deze krant.

,,De uitspraak is van belang omdat het, voor zover mij bekend, de eerste uitspraak is van het Hof over dit onderwerp na het invoeren van de Landsverordening gezamenlijk gezag op Curaçao, waar het aangehaalde nieuwe artikel 1:247 tweede lid, tweede volzin deel van uitmaakt. De bepaling houdt in dat ook ouders zich dienen te weerhouden van het toepassen van enig geestelijk of lichamelijk geweld jegens een kind. Ook zij mogen een kind niet vernederend behandelen. De regel vloeide eerder reeds voor een ieder voort uit internationale verdragen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Het Hof vindt hier de klap die de crècheleidster gaf aan het kind ook een daad die ongeoorloofd is volgens deze norm en voldoende reden voor een ontslag op staande voet. ,,Het verweer van de crècheleidster dat een ouder toestemming zou hebben gegeven om het kind een klap te geven, kon gelet op deze regel niet slagen”, aldus Henriquez.

,,De trend is gezet. We kunnen verwachten dat het signaal dat is gegeven door het Hof met deze uitspraak zal doorwerken in andere zaken waarin de mishandeling van kinderen een rol speelt. Dat betekent dat we in wezen een stapje vooruit zijn gekomen met de bescherming van kinderen tegen mishandeling”, besluit Henriquez.

Bron: Antiliaans Dagblad

Gas slechts beperkt leverbaar

 

Willemstad – Door een defect in de ‘Crude Distiller Unit 3’ bij de Isla-raffinaderij is er slechts beperkt gas leverbaar, zo meldt Curgas in een persbericht.

Sheryl Losiabaar van Curgas: ,,We weten niet wanneer dit defect is opgelost, het is vervelend voor ons, maar vooral lastig voor onze klanten.”

Er is wel gas verkrijgbaar, maar dit voldoet niet aan de vraag. Losiabaar: ,,Er is wel wat, maar dit is lang niet voldoende.

Curgas verdeelt de hoeveelheid gas die nog beschikbaar is, en in mindere mate beschikbaar komt, over de wachtlijsten. ,,Onze commerciële klanten gaan hierbij voor, zoals het ziekenhuis. De mensen die op de wachtlijsten gaan komen dan aan de beurt.”

Hierbij geldt: hoe langer op de wachtlijst, hoe eerder gas.

Zondag is de raffinaderij begonnen met de reparatie van de distillateur, maar vooralsnog is niet bekend wanneer de reparatie zal zijn voltooid.

Bron: Antiliaans Dagblad

PG moet mijn richtlijnen volgen’

 

Willemstad – Minister Wilsoe ontkent dat procureur-generaal Dick Piar niet vooraf op de hoogte was van de brief die hij op 25 april aan de Amerikaanse minister Hillary Clinton en Attorney General Eric Holder heeft gestuurd. Het staat de procureur-generaal vrij zich te distantiëren van de actie van de minister, aldus Wilsoe.

De PG is bevoegd om zijn mening te hebben, zolang die niet indruist tegen hetgeen vastgelegd staat in het verdrag. Dat hij inderdaad een bepaalde positie inneemt, maar die stelt hem niet boven de wet. Hij mag zich distantiëren van mijn actie, als hij maar mijn richtlijnen volgt.”

Wilsoe meent dat er met zijn actie geen sprake is van interventie.

,,Ik vraag alleen maar dat men de wet volgt en niet anders. Dat standpunt zal ik blijven volhouden. Een beslissing van de rechter om een beslag op te heffen wordt gehonoreerd. Dat is geen interventie. Dos Santos wordt naar mijn weten elke dag verhoord. Het staat het OM helemaal vrij om een nieuwe machtiging aan te vragen. Hebben ze een machtiging, dan leggen ze beslag. Dan hoor je deze minister niet piepen. Vervolging is waarheidsbevinding.”

In een begeleidend schrijven, dat minister Wilsoe gistermiddag uitdeelde aan de pers, wordt uitgelegd waarom hij de Verenigde Staten heeft verzocht het beslag op te heffen.

Zo haalt Wiels artikel 94a van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering aan, dat bepaalt dat:

geldboetes en betalingsverplichtingen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, welke zijn opgelegd aan natuurlijke personen, niet op het vermogen van een rechtspersoon kunnen worden verhaald, ook al kan die rechtspersoon met hen worden vereenzelvigd, en dat een daartoe strekkend conservatoir beslag op dat vermogen dus evenmin geoorloofd is’.

Het begeleidend schrijven luidt verder:

,,Desondanks heeft de officier van justitie op Curaçao, die – naar valt aan te nemen – van deze stand van zaken nauwkeurig op de hoogte was, op 14 juli 2011 aan de rechtercommissaris in strafzaken te Curaçao verlof gevraagd om in een tegen R.A. dos Santos gevoerd opsporingsverzoek conservatoir beslag te mogen leggen op gelden ten laste van twee rechtspersonen, te weten Ponsford Overseas Ltd. en Tula Finance Ltd. Door een kennelijke onzorgvuldigheid van de rechter heeft hij dit verlof (op diezelfde dag) weten te verkrijgen. Het beslag is vervolgens, onder toepassing van het tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten gesloten Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, op 23 augustus 2011 gelegd op beleggingsrekeningen welke door de genoemde vennootschappen werden gehouden bij UBS Financial Services Inc. te Miami.”

,,Tegen een dergelijk beslag staat ingevolge art. 150 van het Wetboek van Strafvordering van Curaçao het rechtsmiddel van beklag open. Ponsford Overseas en Tula Finance hebben inderdaad van dit rechtsmiddel gebruik gemaakt en zich daartoe op 15 december 2011 bij klaagschrift gewend tot het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao.

Gelet op de vorenbeschreven stand van zaken was het geen wonder dat het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij beschikking van 4 april 2012 hun klacht gegrond verklaarde en de opheffing heeft bevolen van het gelegde beslag. De rechter voegde hier aan toe dat hij anders zou hebben beslist indien buiten redelijke twijfel zou zijn geweest dat de beslagen gelden niet aan de beide vennootschappen toebehoorden. Dit houdt kennelijk verband met het in art. 144 van het Wetboek van Strafvordering van Curaçao gegeven voorschrift, dat teruggave van in beslag genomen voorwerpen dient te geschieden aan de rechthebbende. De door de officier van justitie gesuggereerde lezing, dat het gelegde beslag rechtmatig zou zijn geweest indien hij aannemelijk had kunnen maken dat de door Ponsford Overseas en Tula Finance gehouden gelden in werkelijkheid toebehoorden aan R.A. dos Santos (bijvoorbeeld door aan te tonen dat deze vennootschappen met Dos Santos moeten worden vereenzelvigd) is hoogst onaannemelijk, omdat zij evident strijdt met de eerder geciteerde beschikking van de Hoge Raad, waarin uitdrukkelijk is vastgelegd dat vereenzelviging hier geen rol speelt.”

,,De beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg impliceert dat het beslag vanaf het eerste moment onrechtmatig is geweest. Het bevel tot opheffing is gericht aan de officier van justitie te Curaçao, die verplicht is om terstond de tot opheffing nodige stappen bij de bevoegde Amerikaanse autoriteiten bij negeren van het bevel, behoudens overmacht, door de rechter tot vergoeding van alle daardoor ontstane schade gehouden zullen worden geacht.” ,,Noch naar Nederlands recht, noch naar het recht van Curaçao of Sint Maarten is het mogelijk om een onrechtmatig beslag, door aanvulling van gronden of anderszins, alsnog een rechtmatig karakter te geven. Indien de officier van justitie alsnog beslag wil leggen onder Ponsford Overseas en Tula Finance in een tegen deze vennootschappen zelf lopend strafrechtelijk onderzoek, kan dit alleen in de vorm van een geheel nieuw beslag.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Wilsoe: Ik ben bevoegd

 

Minister spreekt van een vertrouwensbreuk met PG Piar

Willemstad – Minister van Justitie Elmer Wilsoe (Pueblo Soberano) heeft gistermiddag verklaard dat hij als eindverantwoordelijke erop heeft moeten toezien dat het recht gehandhaafd werd.

Daarom heeft hij Washington een brief geschreven met het verzoek de beslaglegging op de banktegoeden van loterijbaas Robbie dos Santos in de Verenigde Staten op te heffen. Hiertoe was Wilsoe naar eigen zeggen genoodzaakt, omdat het Openbaar Ministerie de beslissing van de rechter op 4 april 2012 naast zich neer had gelegd.

De uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao op 4 april luidde dat het beslag op de banktegoeden bij UBS Financial Services diende te worden weggenomen voor zover deze betrekking had op de (hoofd)verdachte Dos Santos.

,,Ik heb een ‘formal request’ ingediend opdat een beslissing van de rechter om een beslag op te heffen wordt gehonoreerd. De brief was een rechttrekking van een verkeerd beeld dat ontstaan is in de VS, namelijk als zou er een beslissing van de rechter zijn, dat de officier naast zich neer kan leggen, en dat kan niet”, aldus Wilsoe.

De minister van Justitie is hiertoe bevoegd, aldus Wilsoe, die zich daarbij baseert op het verdrag tussen het Koninkrijk en de Verenigde Staten, de ‘Treaty for Mutual Assistance’.

In 1993 gaf de toenmalige minister van Justitie Suzy Carmelia-Römer (PNP) het mandaat aan het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal om rechtshulpverzoeken te doen, maar Wilsoe heeft dat mandaat nu ingetrokken.

,,Elke bewindsman mag mandateren en terugtrekken. Je moet controle hebben. Je moet vertrouwen hebben en controleren dat hetgeen je door een ander laat doen, ook gebeurt conform jouw richtlijn.”

En dat is in het geval van de beslaglegging op de banktegoeden van Dos Santos niet gebeurd, meent hij.

,,Het OM is één van de pilaren van het recht. Maar die pilaar is niet onfeilbaar. Als minister van Justitie ben ik verantwoordelijk voor de perceptie dat we leven in een rechtsstaat”, zo sprak Wilsoe. ,,Er is een vertrouwensbreuk tussen mijn persoon en de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie. Ik hoop dat dit het begin is om terug te keren naar een samenwerking die is gebaseerd op vertrouwen.”

Dick Piar is PG van Curaçao, maar ook van Sint Maarten en BES.

Bron: Antiliaans Dagblad

Wiels valt uitgever van krant ( Antiliaans Dagblad) aan

 

Willemstad – Niet de brief, maar de publicatie door het Antilliaans Dagblad van het schrijven van Justitieminister Elmer Wilsoe (PS) aan Washington, waarin hij ingrijpt ten gunste van Bientu-verdachte Robbie dos Santos, is bij Wilsoe’s partijleider zeer verkeerd gevallen.

Helmin Wiels noemde dit gistermorgen in gesprek met verslaggever Dwight Rudolphina van Radio Mas ‘riooljournalistiek’ (‘periodismo shushi’) en richtte zijn pijlen ook persoonlijk op uitgever/hoofdredacteur Mike Willemse, die volgens Wiels ‘opgepakt’ en ‘in de boeien geslagen’ moet worden.

Het Statenlid en de leider van de tweede grootste regeringspartij van Curaçao sprak minutenlang op dreigende en intimiderende toon en noemde Willemse met naam en toenaam. De op Curaçao geboren en getogen uitgever werd door Wiels een paar keer als ‘makamba’ betiteld.

Over het eerst bemachtigen en vervolgens afdrukken van de brief – overigens vooral bedoeld als bewijs dat de brief wel degelijk bestaat en daadwerkelijk is uitgestuurd, nadat Wilsoe zaterdag interventie ‘ontkende’ – zegt Wiels het volgende:

,,Dit heeft niets meer te maken met persvrijheid, maar met terrorisme.”

De krant en de leiding moeten ‘worden vervolgd voor het naar buiten brengen van deze gevaarlijke informatie’.

Gevaarlijke informatie of niet, Wiels vindt wel dat Wilsoe ‘volledig correct’ heeft gehandeld met zijn brief aan Washington. Op zijn beurt antwoordde Justitieminister Wilsoe gistermiddag in zijn persconferentie op de vraag wat hij vindt van de aanval van zijn partijleider op de krant, dat ook Wiels ‘vrijheid van meningsuiting’ heeft.

Overigens was het niet alleen deze krant en de uitgever die er gistermorgen bij Radio Mas ongestraft van langs kregen. In dezelfde telefonische tirade stelde Wiels eerst al dat procureur-generaal Dick Piar ‘een leugenaar’ was, want hij zou zijn minister Wilsoe hebben ‘voorgelogen’.

,,Piar moet direct weg. Het Openbaar Ministerie is volledig corrupt en de rotzooi moet worden opgeruimd.”

Daarom wil de PS-voorman dat de parlementaire enquête naar de veiligheidsdienst VDC, waartoe de Staten zaterdag besloot, wordt uitgebreid naar het OM en de praktijk van het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Dat het uit de hand loopt bij Justitie, komt in zijn ogen ‘allemaal door de Rijkswetten’.

Ook geen goed woord had hij over voor Maria Liberia-Peters, die lid is van de Begeleidingscommissie Reorganisatie Veiligheidsdienst VDC. Wiels heeft geen enkel vertrouwen in de ex-premier, in de commissie aangesteld door de regering waar Wiels’ partij deel van uitmaakt, die zich een paar weken geleden nog bij een protestmanifestatie op het podium tegen de regering Schotte uitsprak. Liberia-Peters, die sinds medio jaren 80 aan meerdere Antilliaanse kabinetten leiding gaf, spreekt volgens Wiels ‘volstrekte onzin’.

 

Bron: Antiliaans Dagblad

WOORD VAN DE WEEK: INTERVENTIE

 

Een moeilijk woord? Eigenlijk niet, maar als je naar de discussie daarover kijkt wordt in ieder geval de indruk gewekt dat je heel verschillend over dat woord kunt denken.

Interventie betekent ‘doelbewust ingrijpen in’ of ‘je bewust bemoeien met’.

Als twee kinderen op het schoolplein aan het vechten zijn, kan de juf of meester welbewust ingrijpen en aan die ruzie een einde maken. Dat is interveniëren.

We kennen bijvoorbeeld ook de militaire interventiemacht: die bemoeit zich bewust met de gang van zaken in een ander land. De interventiemacht kan worden ingezet om een einde aan een burgeroorlog te maken.

Ook een Minister van Justitie (MvJ) kan zich welbewust bemoeien met zaken die anderen aangaan. Hij kan bijvoorbeeld interveniëren in een strafzaak die onder verantwoordelijkheid van het Curaçaose Openbaar Ministerie valt. Een strafzaak is niet alleen de procedure bij de rechter (de vervolging), maar omvat ook het strafrechtelijke onderzoek en de beslaglegging op (dus de bevriezing van) tegoeden van de verdachte. Daarbij maakt het niet uit of die beslaglegging hier in Curaçao plaatsvindt of in het buitenland.

Heeft minister Wilsoe zich nu wel of niet bemoeid met de zaak ‘Dos Santos’ (ook bekend als het ‘Bientu’ onderzoek)? Het antwoord is: ja. Hij heeft geïntervenieerd. Zijn brief van 25 april 2012 is wat dat betreft glashelder. Het doel van de MvJ was om in de Verenigde Staten gelegde beslagen opgeheven te krijgen. Als dat geen voorbeeld van interventie is, wat dan wel?

Vragen als ‘Waarom heeft hij dat gedaan?’ en ‘Welke contacten heeft de MvJ hierover met de advocaten van de verdachten gehad?’ zijn nog niet beantwoord.

De MvJ geeft aan dat hij de brief heeft gestuurd omdat de beslagen ‘onrechtmatig’ zouden zijn. Daar gaat de MvJ echter niet over. Dat oordeel is aan de rechter voorbehouden. Bovendien, als de rechter op Curaçao zou bepalen dat een bepaald buitenlands beslag moet worden opgeheven omdat het onrechtmatig is, dan kunnen de advocaten van de verdachten die uitspraak toch aan de Amerikaanse rechter voorleggen? Waar bemoeit de MvJ zich eigenlijk mee? En waarom nu juist met deze ene zaak, terwijl er nog honderden of duizenden andere zaken zijn? Dat is echter het terrein van de ‘politikería’ en daar hebben anderen vast veel meer verstand van.

De vraag of sprake was van een interventie door minister Wilsoe kan dus alleen maar met ‘ja’ worden beantwoord. Het is en blijft immers ingrijpen in een lopende strafzaak, hetgeen juridisch onjuist en politiek ongepast is. Dat de MvJ dat niet onderkent is ernstig. Maar misschien is hij wel slecht voorgelicht. Wie zal het zeggen?

O ja, voordat de opmerking wordt gemaakt dat dit alleen maar de opvatting van Kareltje is, geef ik vast aan dat dit inderdaad mijn opvatting over ‘interventie’ is. Maar niet alleen die van mij. Uiteraard heb ik die vooraf getoetst.

Karel Frielink

(9 mei 2012)