Dagelijks archief: 23 mei 2012

Inkeren of negeren?

In het eerder aangekondigde Belastingplan 2011 is een zeer ruime nieuwe inkeerregeling opgenomen. Het Belastingplan 2011 is inmiddels aangepast en bevat zelfs een verdere verruiming! De navorderingstermijn voor het opleggen van de aanslagen zal slechts 5 jaar bedragen, dit terwijl de reguliere navorderingstermijn 15 jaar kan bedragen. Opmerkelijk is daarnaast dat de Minister van Financiën in een Aanschrijving van 7 april 2011 bekend heeft gemaakt dat belastingplichtigen die zich voorafgaand aan de inwerkingtreding  van het Belastingplan 2011 melden bij de Inspecteur, een beroep kunnen doen op deze nieuwe inkeerregeling. In een bijlage bij de Aanschrijving staat tevens beschreven dat indien de verzwegen inkomsten waarvoor men wenst in te keren zijn verkregen uit legale activiteiten, geen strafrechtelijke vervolging zal worden ingesteld door het Openbaar Ministerie. Twee opmerkelijke toezeggingen met vergaande gevolgen.

1) Inkeer in het derde en vierde kwartaal 2011:  afrekening tegen 10%

2) Inkeer in het eerste kwartaal van 2012:   afrekening tegen 20%

3) Inkeer in het tweede kwartaal van 2012:  afrekening tegen 25%

Bij een dergelijke gunstige regeling in combinatie met een beperking van de navorderingstermijn van 15 jaar naar 5 jaar, borrelt de gedachte op dat misdaad inderdaad loont. Overigens moet men zich realiseren dat bij een inkeer niet alleen gekeken zal worden naar de na te vorderen inkomstenbelasting, maar ook naar de successie- of schenkingsbelasting. Hiervoor geldt de beperking van de navorderingstermijn namelijk niet!  Enerzijds is het van belang dat de drempel voor potentiële inkeerders niet te hoog is. Immers, men kan dan besluiten om niet tot inkeer over te gaan omdat het bedrag aan verschuldigde belasting te hoog is. Het zeer terechte argument van de regering zal zijn dat door een lage drempel, dus een ruime inkeerregeling, meer belastingplichtigen zich zullen melden. De toekomstige heffing over het alsnog gemelde vermogen zal dan uiteindelijk ook hoger zijn in vergelijking met de heffing die men zonder  de  inkeerregeling misloopt, ook al is die zo ruim. Anderzijds is het toch wrang voor de trouwe belastingplichtigen die al die jaren braaf 49% inkomstenbelasting hebben betaald, terwijl fraudeurs nu kunnen afrekenen tegen een tarief van 10% over een periode van slechts 5 jaar. Een lastige afweging voor de regering die in het huidige voorstel gunstig uitpakt voor de (bijna ex-)fraudeurs.

In bovengenoemde Aanschrijving van de Minister van Financiën is opgenomen dat ‘het van belang is dat de potentiële inkeerder voldoende tijd wordt geboden om in dat kader een beslissing te kunnen nemen en tevens te stimuleren dat in een zo vroeg mogelijk stadium de aangifte of verstrekking (van informatie JS) bij de Inspectie der Belastingen wordt ingediend’.

Vanaf 7 april 2011 kan daarom al worden ingekeerd onder de nieuwe aangekondigde inkeerregeling. Dat is heel nobel, echter, alleen indien en voor zover de nieuwe inkeerregeling in werking zal treden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan geen beroep worden gedaan op de voorgestelde gunstige regels.

Gevolg:  afrekening tegen de normale tarieven (tot maximaal 49%),

een navorderingstermijn van 15 jaar en een boete van 15%.

Dat ziet er iets anders uit en zal de trouwe belastingplichtigen wellicht doen grinniken. Voorzichtigheid ten aanzien van een ‘premature’ inkeer is derhalve geboden.

Overigens is de Minister van Financiën alleen bevoegd om een dergelijke Aanschrijving met nadere regelgeving af te kondigen, voor zover in de belastingverordening niet anders is bepaald. Gek genoeg is er nu juist in de Algemene Landsverordening Landsbelastingen wel anders bepaald, immers er bestaat al een inkeerregeling. Men kan dus vraagtekens plaatsen bij de rechtsgeldigheid van de Aanschrijving.

De Aanschrijving bevat tevens twee interessante bijlagen, Bijlage A en Bijlage B.

In Bijlage A is opgenomen dat indien de verzwegen inkomsten waarvoor men wenst in te keren zijn verkregen uit legale activiteiten, geen strafrechtelijke vervolging zal worden ingesteld. De juridische status van de bijlage is mij geheel onbekend. De bijlage lijkt afkomstig van de belastingdienst. Het staat vast dat de belastingdienst niet de bevoegdheid heeft om hierover te beslissen. Een beroep op het vertrouwensbeginsel lijkt hiermee uitgesloten. Het is daarom ook zeer wenselijk dat de Minister van Financiën en de Minister van Justitie ten aanzien van de uitsluiting van strafvervolging vóór inwerkingtreding duidelijkheid verschaffen.

In bijlage B is opgenomen dat pas aan alle voorwaarden van de inkeerregeling is voldaan, na betaling van de aanslagen. Dit is niet juist, betaling van de aanslagen is volgens de huidige en nieuwe inkeerregeling geen voorwaarde voor een rechtsgeldige inkeer. Dit kan met name relevant zijn voor potentiële inkeerders die bijvoorbeeld als gevolg van de economische crisis inmiddels niet meer beschikken over voldoende financiële middelen om de alsnog verschuldigde belasting ineens te voldoen. Een betalingsregeling met de ontvanger kan dan uitkomst bieden. Hiervoor zijn enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de (toekomstige) inkeerregeling. Benadrukt wordt dat indien het Belastingplan 2011 in werking treedt en strafrechtelijke vervolging op een correcte wijze wordt uitgesloten, de regeling zeer aantrekkelijk is om in het reine te komen.

Bron:

http://www.spigthoffcuracao.com/index.php?/blog/comments/inkeren_of_negeren/

Zorgen over vreemdelingenbeleid

 

Bron: Versgeperst

Door: Leoni Leidel-Schenk

CURAÇAO – Advocaat Karel Frielink wil opheldering van minister Elmer Wilsoe over het huidige vreemdelingenbeleid. “In 2011 heb ik aandacht gevraagd voor het feit dat de overheid stelselmatig uitspraken naast zich neerlegt. Inmiddels moet worden vastgesteld dat de situatie sterk is verslechterd.”

De Orde van Advocaten wil samen met de minister bekijken hoe de afhandeling van verzoeken voor verblijfsvergunningen beter kan worden geregeld. Maar de minister heeft vorig jaar al aan de Orde bericht dat hij wel over individuele zaken wilde praten, maar niet over een mogelijke wijziging van het beleid, omdat het beleid van de minister is.

Bezwaarschrift  

Van één enkel advocatenkantoor ontving ik het bericht dat van de 120 zaken die daar in behandeling zijn, in 2011 door het Gerecht uitspraak is gedaan. Die zaken hebben betrekking op aanvragen voor een vergunning tot (tijdelijk) verblijf en de weigering van de minister van Justitie om op daartegen gerichte bezwaarschriften te reageren”, schrijft Frielink. In die 120 zaken was Wilsoe de verweerder. “In talloze van die zaken heeft de minister geweigerd om binnen een maand een beslissing op het bezwaarschrift te nemen.”

Hoorzittingen  

Sterker nog, ik heb begrepen dat een gemachtigde die namens minister Wilsoe in dergelijke zaken optreedt, tegenover de behandelend rechter heeft verklaard dat er geen hoorzittingen zullen worden gehouden. Er zal ook geen gevolg worden gegeven aan het door het Gerecht gegeven bevel om alsnog te beslissen op de bezwaarschriften”, kaart Frielink aan. “Het behoeft geen betoog dat een weigering om uitvoering aan de wet te geven niet acceptabel is.”

Vreemdelingen

Los van wat daar juridisch over te zeggen valt, is dit naar de menselijke maat gemeten onacceptabel. Vreemdelingen zijn ook mensen”, zegt de advocaat. “Mensen die er recht op hebben dat de minister van Justitie de wet naleeft, rechterlijke bevelen opvolgt en op een serieuze en verantwoorde manier met hun belangen omgaat.” Frielink heeft zijn brief, die hieronder te lezen is, ook naar de Statenvoorzitter Ivar Asjes, Ombudsman Alba Martijn en de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Lisbeth Hoefdraad verstuurd.
Brief Orde aan MinJus

De overheid heeft geen flauw idee’

 

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

VIPP Versgeperst NIEUWS medicijnen maximumprijzen kosten import Curaçao  pillen medicijnen style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De Vereniging van Importeurs van Pharmaceutische Producten (VIPP) stapt naar de rechter om het besluit van de overheid om maximumprijzen voor medicijnen in te stellen, aan te vechten. Jan Beaujon van VIPP legt aan Versgeperst.com waarom de overheid geen ‘flauw idee’ heeft.

Beaujon heeft het druk de laatste dagen, zijn telefoon staat roodgloeiend. Wanneer Versgeperst.com hem belt, maakt hij zich net klaar voor een tv-interview. “Eigenlijk heb ik hier geen tijd voor, maar de beslissing van de overheid zorgt voor veel problemen”, zegt hij enigszins lachend.

Voorraad

De regering heeft de vereniging op 17 mei een brief gestuurd met de boodschap dat er per 1 juli maximumprijzen voor geneesmiddelen worden ingevoerd. Zo zouden de importeurs twee maanden hebben om hun voorraden te verkopen voor de huidige hogere prijs. “Dat klopt al niet, op dat moment hadden we nog maar anderhalve maand. Daarnaast moeten wij ons al jaren aan de regel houden dat wij een voorraad moeten hebben van minstens drie maanden, waardoor het langer duurt om alles te verkopen.”

Import

Volgens de overheid zijn medicijnen vijf tot vijftig maal duurder op Curaçao dan in Nederland en de Verenigde Staten. Daarom wil de overheid de prijzen aan banden leggen. Maar volgens Beaujon heeft de overheid geen flauw idee hoe het werkt in de farmaceutische wereld op Curaçao. “In Nederland liggen de prijzen voor medicijnen erg laag, maar wij op Curaçao importeren de medicijnen waardoor er importkosten bij komen. Juist omdat de prijzen in Nederland zo laag zijn, proberen ze wat te verdienen op de internationale markt.”

Politiek

Ook noemt Beaujon als reden dat sommige medicijnen strikt op bepaalde temperaturen bewaard moeten worden, wat hoge kosten aan stroomverbruik voor airco’s met zich meebrengt. “Wij houden ons niet bezig met de politiek, maar ik ben nu van mening dat het slim is om elke nieuwe minister van Gezondheid uit te nodigen en te laten zien hoe alles bij ons werkt. Tijdens onze gesprekken met de overheid bleek dat zij echt geen besef hebben van onze branche.”

Mark-up

Doordat de regering de begrippen ‘mark-up’ en ‘winstmarge’ door elkaar husselt, gaat straks het mes er diep in bij de circa twaalf importeurs van geneesmiddelen die Curaçao kent”, aldus Beaujon. “De mark-up is het verschil tussen inkoop en verkoop. Slechts een deel ervan is de winstmarge, want het overgrote deel is bestemd voor de bedrijfsoperatie, personeelskosten, maar ook opslag, distributie (naar de apotheken), financiën en administratie.”

Kosten

De verenging heeft verschillende plannen om de kosten te drukken voorgesteld aan de overheid”, aldus Beaujon. “Ze zeiden zelfs dat ze tevreden waren dat wij meedachten. Maar ze hebben al onze voorstellen naast zich neergelegd.” Beaujon vindt dat de overheid te kort door de bocht denkt. “Ze verlagen alle prijzen en denken dat het probleem is opgelost. De maatregel helpt de overheid, maar niet om het probleem op te lossen.”

Teveel medicijnen

Volgens Beaujon worden er op Curaçao teveel medicijnen uitgegeven. “Dit is vooral een probleem bij patiënten die zijn verzekerd bij Bureau Ziektekosten Verzekering (BZV), die grote hoeveelheden medicijnen met zich meenemen naar andere landen, zoals Santo Domingo. Maar ook huisartsen geven te snel teveel medicijnen. Als je verkouden bent, krijg je zo vijf verschillende medicijnen mee naar huis.”

Suikerziekte

Daarnaast moet de bevolking beter voorgelicht worden volgens hem. “Suikerziekte is een groot probleem op het eiland. Ik kende een vrouw die maar alles at en vervolgens flink insuline ging spuiten. Zo dacht ze dat alles kon blijven eten. Zij is dan ook jong overleden.”

Ingezonden: Inkeerregeling dus toch voor Dos Santos geschreven….

 

Destijds werd al gesuggereerd dat minister Jamaloodin zijn brief over de inkeerregeling (vooruitlopend op een wettelijke regeling) had geschreven ten behoeve van zijn halfbroer. Dat vermoeden wordt nu bewaarheid

Wilsoe: Onderzoek Bientu tegen inkeerregeling

woensdag, 23 mei 2012 10:11

WILLEMSTAD — Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar loterijbaas Robbie dos Santos, de Bientu-zaak, druist in tegen de inkeerregeling die vorig jaar door de Staten is aangenomen. Dit stelt Justitie-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) in een brief die hij gisteren naar de Staten heeft gestuurd. Deze brief is een toelichting op een eerder schrijven van de minister aan de Staten.

De eerste brief was aanleiding voor commotie. De minister werd er onder meer van beschuldigd dat hij bij de vervolging van Dos Santos intervenieerde om zo een politieke vriend uit de brand te helpen. Wilsoe stelt dat hij onvoldoende duidelijk is geweest en daarom een tweede brief naar de Staten heeft gestuurd.

In de jongste brief wuift Wilsoe alle beschuldigingen aan zijn adres van de hand. Hij stelt nu dat zijn actie was ingegeven doordat het onderzoek in de Bientu-zaak indruist tegen de inkeerregeling, die vorig jaar september door de Staten is aangenomen. Via deze regeling konden burgers inkomsten en winsten die zij hadden verzwegen, alsnog bij de belasting opgeven.

Door de publicatie van deze wet is deze inkeerregeling deel geworden van het fiscaal- en strafrecht van Curaçao. Deze publicatie houdt in dat burgers het recht hebben en erop kunnen rekenen dat de Curaçaose overheid, inclusief de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, deze regeling accepteert en respecteert.”

Volgens Wilsoe had hij in deze zaak geen andere keus dan de procureur-generaal (PG) een algemene aanwijzing te geven dat hij zich te allen tijde moet houden aan wetten en beleid, die op Curaçao van kracht zijn. Zeker gezien het feit dat het onderzoek tegen de inkeerregeling indruiste en omdat de PG hem in deze zaak verkeerd had geïnformeerd. “Dit houdt in dat hij (PG Dick Piar, red.) het begin van een strafrechtelijk onderzoek met een fiscaal karakter over moet laten aan de competente autoriteiten, namelijk de Belastingdienst. Onder mijn leiding als Justitie-minister kan het niet zo zijn dat het OM tegen de wet handelt.”

Eerste brief

In de eerste brief van 10 mei maakte de minister melding van een instructie aan procureur-generaal Piar om het onderzoek naar loterijbaas Dos Santos stop te zetten. Aanleiding was, aldus Wilsoe, dat hij verkeerd was geïnformeerd door Piar, dat het onderzoek tegen Dos Santos, die verdacht wordt van belastingontduiking, witwassen van geld en het houden van illegale loterijen, was begonnen op verzoek of in overleg met de directeur van de Belastingdienst. Deze heeft inmiddels aangegeven dat hiervan geen sprake was. Voor Wilsoe was dit aanleiding om het vertrouwen in de PG op te zeggen en een brief naar de Amerikaanse autoriteiten met het verzoek om de beslaglegging op rekeningen van Dos Santos op te heffen.

 

Persbericht: FUNDASHON PRO MONUMENTO

                             Caracasbaai

 

ProMo, ku ta organisá e dia aki, kier a invitá boso na un anochi di informashon kual lo

tuma luga dianan:

 

diahuebs 24 mei

19.00 te ku 20.30 or

den

 

AUDITORIO

di

 

BIBLIOTEKA PUBLIKO

scharloo

Pa tur hende por tin e oportunidat di wordu bon informá a optá pa organisá dos

anochi di informashon. Tur dos anochi lo ta idéntiko pa loke ta trata e informashon

ku lo bai wordu trese dilanti.

Nos ta spera un i tur , i si tin algun ku no a duna nan nomber pero si ta interesá,

nan tambe ta bon bini.

Nos ta topa !

FUNDASHON PRO MONUMENTO

Dennis Klaus

presidente

+5999 465 75 49 / +599 9 465 27 72     –   [email protected]

www.monumento.com

www.caracasbaai.org

 

                             Caracasbaai

 

Ter informatie voor de vrijwilligers van Monumento Habri organiseert ProMo twee          informatieavonden op:

 

Donderdag 24 mei

van 19.00 tot en met 20.30 uur

in het

 

AUDITORIUM

van de

 

OPENBARE BIBLIOTHEEK

scharloo

Beide avonden zullen identiek zijn aan elkaar. Er hoeft dus slecht één van de

avonden bezocht te worden.

ProMo nodigt iedereen uit. Ook de twijfelaars en andere geïnteresseerden zijn

van harte welkom.

 

FUNDASHON PRO MONUMENTO

 

Dennis Klaus

voorzitter

 

+5999 465 75 49 / +599 9 465 27 72     –   [email protected]

www.monumento.com

www.caracasbaai.org

 

Duikwereld sceptisch over druktank per 1 juni

Curaçao – De duikwereld op Curaçao twijfelt aan de belofte van overheidswege dat de decompressietank per 1 juni optimaal zal functioneren met alle experts die daarvoor nodig zijn.

Vragen over de decompressietank op Curaçao begonnen zich op te stapelen nadat afgelopen weekend een van de slachtoffers van een ernstig duikongeluk naar Bonaire moest worden gevlogen voor behandeling in een decompressietank. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de aannemer deze week de laatste hand legt aan de aanpassingen van de infrastructuur in het ziekenhuis voor de tank.

Aan het lijntje gehouden

We hebben meerdere malen gevraagd om een kijkje te mogen nemen in de decompressietank, maar we worden alleen maar aan het lijntje gehouden en er wordt heel vaag over gedaan”, vertelt Christian Ambrosi, General Manager van duikschool Ocean Encounters.  “Pas nu er weer iemand naar Bonaire moest worden gevlogen voor behandeling en er vragen worden gesteld in de media is er ineens een opleverdatum en zijn er experts onderweg.”

Expertise

Kurt Brown, duikinstructeur en mede-eigenaar  van duikschool Twin Divers, heeft er een hard hoofd in dat de tank al meteen in gebruik zal kunnen worden genomen. “Het is niet alleen een kwestie van de druktank hebben, maar er moeten ook mensen zijn die met de druktank kunnen werken, zoals een gecertificeerde Dive Medical Technician en artsen die in staat zijn om een patiënt in alle fases te begeleiden.”

Volgens Jacqueline Spencer, beleidsmedewerker van het Ministerie van Volksgezondheid, ‘zit het wel goed met de expertise’. We zijn al sinds december, toen we te horen kregen dat we de druktank van Venezuela cadeau zouden krijgen, bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. Er komt een medisch team uit Venezuela dat onder begeleiding van de Venezolaanse medisch druktankspecialist Adolfo Gonzalez de decompressietank in het Sehos gaat bedienen.

Dat team gaat volgens Spencer ‘ook jongeren en gecertificeerde artsen trainen om de tank in de toekomst zelfstandig te kunnen bedienen en gebruiken.’

Imagoschade

Brown en Ambrosi maken zich samen met andere duikers ook zorgen over de imagoschade van Curaçao in het buitenland en zijn ‘bang dat initiatieven van de overheid de imagoschade niet een twee drie zullen opheffen’. “We willen ons in het buitenland graag neerzetten als duikparadijs, maar dit jaar alleen al zijn er al twee gevallen geweest waarin duikers naar Bonaire moesten worden gevlogen voor behandeling. Toeristen worden daardoor voorzichtiger.”

Volgens Ambrosi ‘raadt de internationale duikersorganisatie Divers Alert Network (DAN) al jaren mensen af om Curaçao als duikbestemming te kiezen.’ “Ongelooflijk want het eiland promoot juist een duikersparadijs te zijn. Ik weet me geen raad als ik in het buitenland op een beurs sta en mensen me vragen of er een decompressietank op het eiland aanwezig is. Ik schaam me om hen de waarheid te vertellen, want ik raak daardoor heel veel klanten kwijt.”

Zelfs twee brandbrieven van de Amerikaanse consul aan het Ministerie van Volksgezondheid over de onveilige situatie door het ontbreken van een werkende decompressietank op Curaçao hebben jarenlang niets uitgehaald. Dus het is eerst zien dan geloven.”

Bron: RNW/Caribiana

 

Debat SVB met ministers er toch bij

Willemstad – De ministers Jacinta Scoop-Constancia (MFK) van Gezondheid en Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Zaken zijn uitgenodigd om bij de Centrale Commissievergadering van de Staten over de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aanwezig te zijn.

Met dit voorstel van FOL-parlementslid Anthony Godett is gisteren een meerderheid van het parlement akkoord gegaan, zonder overigens dat stemming nodig was.

Maar de ministers mogen alléén het woord in de Staten voeren als zij rechtstreeks een vraag gesteld krijgen, aldus voorzitter Ivar Asjes (PS).

Dit lijkt het compromis om de aangevraagde vergadering over de SVB, die al anderhalve maand geleden had moeten plaatsvinden, door te laten gaan. Eerst waren daarvoor 2 april en later 24 april geprikt. Het betreft een verzoek van oppositiepartij PAR om met de directie van de SVB te spreken, en niet met de regering.

Maar de vergadering ging dus telkens niet door.

– De eerste keer omdat minister Scoop-Constancia aanwezig was, zonder daartoe te zijn uitgenodigd;

– en de tweede keer omdat de SVB-directie niet naar het parlement wilde zonder expliciete toestemming van de minister.

PAR-lid Pedro Atacho stribbelde wat betreft het voorstel van Godett nog even tegen, met de nadruk op het feit dat het doel van de PAR-fractie is om ‘directe en concrete informatie’ van de directeur te verkrijgen.

,,Het verzoek is niet om verantwoording van de ministers, maar om besprekingen met de directeur van de SVB over de actuele situatie en toestand van de diverse fondsen die SVB beheert.”

Ook was er kort protest van Atacho tegen het voorstel om een bestaand agendapunt, gebaseerd op een verzoek van drie leden, de facto aan te passen. Het mocht niet baten, want Statenvoorzitter Asjes – die eerder zelf streng en strikt was inzake het optreden van MFK-bewindsvrouw Scoop-Constancia en het wegblijven van de SVB-directie – nam het ‘Usona-model’ als voorbeeld.

Daarbij gaf recentelijk Usona een presentatie plus uitleg, in aanwezigheid van de minister, die verder zelf niet per se het woord voerde. Aangezien Gezondheidsminister Scoop-Constancia momenteel zelf in Nederland verblijft in verband met een werkbezoek en bewindsman Koeiman van Sociale Zaken niet aanwezig kan zijn in verband met de wekelijks ministerraad, gaat de geplande vergadering van vandaag niet door, maar vindt deze op een later tijdstip plaats.

Bron: Antiliaans Dagblad

Geen jaarverslagen VDC’

Willemstad – Statenlid Godett (FOL) wil van premier Schotte (MFK) opheldering over de jaarverslagen van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Volgens hem zijn die al jaren niet aan de Staten gepresenteerd. ,,In een democratische rechtsstaat moet er een grote graad van transparantie zijn om politieke en justitiële controle te kunnen uitoefenen”, zo vindt het Statenlid.

Hij vraagt aan Schotte hoe lang er al geen jaarverslagen van de VDC gepresenteerd zijn en vraagt direct de verslagen van 2008 tot en met 2011 op.

Bron: Antiliaans Dagblad

Vertraging van zaak ex-top CPA

 

Willemstad – De advocaat van Richard Lopez Ramirez en Augustin Diaz, Mirto Murray, had deze week een dupliek moeten indienen in de zaak die Curaçao Ports Authority (CPA) en Kompania di Tou Kòrsou (KTK) tegen de twee ex-directeuren van CPA aangespannen heeft.

Murray heeft echter uitstel gevraagd voor de schriftelijke dupliek, dat hem ook gegund is. ,,Hierdoor wordt de zaak met vier weken uitgesteld, waarna pas vonnis gewezen wordt” , zo legt CPA/KTK-advocaat Bertie Braam uit.

,,Het gaat over door CPA teveel betaalde pensioenpremies ten behoeve van Diaz en Lopez Ramirez en een vordering van KTK op het tweetal voor ten onrechte genoten salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsbonus”, zo vervolgt de advocaat.

CPA en KTK hebben gerepliceerd en het is nu de beurt aan Diaz en Lopez Ramirez om te dupliceren. De zaak is aangespannen door CPA en KTK en het betreft eigenlijk twee losstaande zaken, namelijk die van CPA tegen de ex-directeuren en die van KTK tegen hen.

De twee havenbedrijven hebben het gerecht verzocht de directeuren te veroordelen om in totaal zo’n 2,7 miljoen gulden terug te betalen. Braam baseert zich op berekeningen van accountantskantoor Hernandez & Associates van Terry Hernandez, die zich hierbij liet assisteren door Keesen Actuarissen.

De directeuren traden per 31 oktober 2011 af. De Raad van Commissarissen (RvC) van CPA ging in 2001, akkoord om de pensioenpremie ‘drastisch’ te verhogen, aldus Braam. Wat betreft KTK moest deze dochteronderneming van CPA in 2003 de salarisverhoging van Diaz en Lopez Ramirez betalen. Maar volgens de advocaat is ‘het pertinent niet zo dat er andere/meerdere bedrijven bij zijn gekomen’, dus was er geen reden of aanleiding om hun salaris te verhogen. Ze kregen niet alleen meer salaris van KTK, maar ook vakantiedagen, vakantie-uitkeringen en kerstgratificatie, ‘terwijl zij bij CPA deze secundaire arbeidsvoorwaarden reeds ten volle genoten’.

Ongerechtvaardigde en ongegronde verrijking’, concludeert Braam namens CPA en KTK.

Bron: Antiliaans Dagblad

Kinderen gratis verzekerd tot 15e

 

Aanvang van campagne ‘Tur mucha sigurá’

Willemstad – Onderlingehulp is gisteravond begonnen met ‘Tur mucha sigurá’.

Met dit programma geeft Onderlingehulp naar eigen zeggen uiting aan haar maatschappelijke betrokkenheid vanuit de wens om ouders in moeilijke omstandigheden financieel bij te staan.

Roland Pietersz, per 1 januari 2012 benoemd als directeur van Onderlingehulp, legt uit:

,,Wij doen al veel aan sponsoring, maar we hebben daarnaast ook al jaren de wens om zelf een solide en gestructureerde bijdrage te leveren aan de bevolking van Curaçao, Bonaire en Aruba; de wens om de door de jaren heen door ons ondersteunde lokale goede doelen en projecten aan te vullen met een eigen programma. Een programma waarbij we datgene doen waar we goed in zijn, namelijk mensen financieel bijstaan op het moment dat ze al genoeg verdriet en zorgen hebben.”

En Onderlingehulp kan dat op zo’n moment het beste, vindt het bedrijf.

,,We vinden gewoon dat als een kind overlijdt de ouders zich geen zorgen moeten maken om de financiële consequenties van een uitvaart. Die betalen wij dus. Ook voor de kinderen die normaal niet verzekerd zouden worden vanwege de medische situatie. Want het betreft een ‘corporate citizen’- programma. Kijk maar naar onze naam, Onderlingehulp. Dus wij accepteren álle kinderen, mits wordt aangetoond dat ze ingeschreven staan in de basisadministratie op de ABC-eilanden en niet jonger zijn dan een maand en nog geen 15 jaar; alle kinderen die zijn aangemeld bij Onderlingehulp voor 30 september 2012; ongeacht hun medische situatie; zonder kleine lettertjes en zonder verdere verplichtingen.”

Het programma wordt ondersteund door een mediacampagne. Er is een aparte website waarop ouders hun kinderen kunnen aanmelden, waarna ze – als ze alle benodigde gegevens hebben ingevuld – de polis via e-mail ontvangen. Maar mensen kunnen ook langskomen om zich in te schrijven op de kantoren van Onderlingehulp op Curaçao, Bonaire en Aruba. Of om vragen te stellen, want de directie verwacht eigenlijk ook wat ongeloof dat het ‘werkelijk gratis’ is.

Pietersz: ,,Het is echt waar, maar we willen natuurlijk wel graag mensen ook betaald verzekeren. We hopen dus de mensen bewust te maken van de noodzaak om hun eigen uitvaart goed te regelen. En als ze dan besluiten dat te regelen, dat ze dat bij ons doen. Maar niet omdat het moet om hun kind verzekerd te krijgen. Want nogmaals: dat hoeft niet, er zijn géén verdere verplichtingen. We hopen dat ze een verzekering bij ons afsluiten omdat ze nu nog meer dan hiervoor weten dat ze bij ons goed verzekerd zijn, dat wij de solide uitvaartverzekeraar zijn.”

Onderlingehulp nv is de grootste uitvaartverzekeraar van Curaçao, Bonaire en Aruba. De maatschappij heeft momenteel circa 30.000 verzekerden en een verzekerd kapitaal van 120 miljoen gulden.

Bron: Antiliaans Dagblad

Zedenzaak vandaag voor gerecht

Willemstad – De zaak tegen het verdachte echtpaar Oomen van Marco’s Fish Farm komt vandaag voor de rechter. Marco Oomen zit al vanaf 19 augustus vorig jaar vast op verdenking van seksueel misbruik van zijn geadopteerde tienerdochter.

De advocaat van Oomen is Eric Bokkes. Bokkes pleitte in november om het voorarrest van Oomen op te schorten. Dit werd echter door de rechter afgewezen omdat er nog steeds voldoende ernstige bezwaren waren die zijn detentie rechtvaardigden.

Dat was een pro forma-behandeling, dus niet inhoudelijk.

Er dienden nog een aantal getuigen te worden gehoord en andere zaken te worden onderzocht. Om deze reden werd de nieuwe zittingsdatum bepaald op vandaag. De eerder ook vastgehouden vrouw van Oomen, Dydinska Oomen-van de Laarschot, werd wel op vrije voeten gesteld omdat zij, volgens de gevangenisarts, detentieongeschikt was. De detentie drukte namelijk zo zwaar op haar, dat zij daardoor diverse ernstige kwalen kreeg. Zij is echter nog steeds verdachte. Vandaag staan beide verdachten dus voor de groene tafel.

Het echtpaar had twee geadopteerde kinderen die tijdelijk onder een toeziend voogd geplaatst zijn.

Bron: Antiliaans Dagblad

Claret: Wij gaan door

Willemstad – Frederik Claret deed op 2 mei een aanvraag tot herziening in de zaak tegen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) wegens het binnendringen van zijn woning vier jaar geleden – een verzoek dat eerder door de rechtbank ongegrond verklaard werd verklaard. Het Hof verklaart ook de nieuwe aanvraag nietontvankelijk.

De familie werd in 2008 met veel machtsvertoon door een zero tolerance politieteam gedwongen om op de grond te gaan liggen terwijl hun huis over hoop werd gehaald. De politie had de inval gedaan naar aanleiding van een anonieme tip, maar uiteindelijk werd niets gevonden. De Clarets deden hiervan aangifte.

In het klaagschrift uit 2008 heeft Claret verzocht dat de in zijn woning binnengetreden politieambtenaren en het OM die tot het binnentreden hebben aangezet, vervolgd moesten worden.

De inval was naar eigen zeggen ‘bruut’ en ‘onrechtmatig’ en zelfs ‘een schending van de mensenrechten’.

Bij beschikking van 5 februari 2009 heeft het Hof dit beklag ongegrond verklaard. Met de recente aanvraag tot herziening in deze zaak hoopte Claret aanvullende stukken te kunnen inbrengen, zoals politierapporten, waaruit hij zou kunnen aantonen dat de inval wel degelijk onrechtmatig was. Claret was namelijk van mening dat deze ‘nieuwe’ stukken nog niet eerder deel uitmaakten van het dossier en de rechter telkens dus tot een ‘verkeerd oordeel’ zou zijn gekomen. Nu het Hof ook dit verzoek afwijst, zegt Claret desondanks toch door te gaan met een eerder ingediend verzoek bij het Europees Hof.

Bron: Antiliaans Dagblad

Appel van VMSC kansloos

 

Schippers: VWS is niet verantwoordelijk voor de gezondheidszorg op Curaçao

Den Haag/Willemstad – De Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) hoeft niet te rekenen op een handreiking van de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD).

,,Het is aan de VMSC, de directie van het Sehos en het ministerie van Volksgezondheid op Curaçao zelf om de zorg op Curaçao te verbeteren”, antwoordt de woordvoerder van de bewindsvrouw als het Antilliaans Dagblad vraagt om een reactie op de brief die de specialisten vorige week naar Den Haag hebben gestuurd.

Daarin doen zij een beroep op Schippers om financiële, facilitaire en personele ondersteuning. ,,De minister van VWS is niet verantwoordelijk voor de zorg op Curaçao. De VMSC is zelf, met de directie van het ziekenhuis, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de verbetering daarvan.”

Het verwijt van de specialisten dat de bewindsvrouw haar kritiek op de kwaliteit van de medische zorg in het Sehos zou baseren op gedateerde rapporten wordt door de zegsman verworpen: ,,Rapporten van de inspectie hebben tot nu toe niet geleid tot aantoonbare verbeteringen.”

Het ministerie is het wel met de VMSC eens dat het voor patiënten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba het beste is zo dicht mogelijk bij huis te kunnen worden behandeld: ,,Uiteraard willen wij de zorg voor deze eilanden graag zo dicht mogelijk in de buurt inkopen maar die moet dan wel van goede kwaliteit en daadwerkelijk beschikbaar zijn.”

Omdat de kwaliteit van de zorg in het Sehos in de ogen van VWS tekort schiet worden patiënten uit Bonaire in plaats van naar Curaçao steeds vaker naar Aruba en Colombia uitgezonden. ,,Totdat er aantoonbare verbeteringen zijn doorgevoerd en er daadwerkelijk capaciteit beschikbaar is voor de burgers van Caribisch Nederland zoals bijvoorbeeld op de intensive care, acute hulp et cetera, zal het zorgverzekeringskantoor in Caribisch Nederland voor haar verzekerden zo goed mogelijke zorg dus helaas elders moeten inkopen”, meldt de woordvoerder van Schippers.

,,Het is voor Curaçao van groot belang dat de staf haar kwaliteit nu gaat verbeteren en we hopen dan ook voor alle partijen dat dit snel leidt tot aantoonbare resultaten.”

De veronderstelling van de specialisten dat Schippers zich vanwege de gespannen relatie met het kabinet Schotte mogelijk laat leiden door politieke motieven weerspreekt VWS met een voorbeeld:

,,Op enkele onderdelen, bijvoorbeeld oncologie en nefrologie, heeft Fundashion Mariadal ruim een jaar geleden in goed overleg met de directie van het Sehos een intentieverklaring afgesloten.”

Dat Nederland wel investeert in de gezondheidszorg op Bonaire en niet op Curaçao ziet het ministerie anders dan de VMSC niet als een vorm van ‘voortrekken’. De minister van VWS is niet verantwoordelijk voor de zorg op Curaçao. Zij is dat wel voor de zorg voor de burgers van de drie BESeilanden, aldus de zegsman die er aan toevoegt dat het departement

 ‘de ontwikkelingen op Curaçao uiteraard op de voet volgt’.

Bron: Antiliaans Dagblad

Botika’s wachten op geld

Willemstad – De botika’s kampen wederom met geldgebrek door te late of ontbrekende betalingen van aan overheid gerelateerde instanties. Het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) heeft de apotheken sinds januari niet meer betaald, bevestigt voorzitter van de Vereniging van Apothekers Eigenaren (VAE) Shaheen Elhage desgevraagd.

Het geld van de aan de overheid gerelateerde instanties waar de apotheken recht op hebben in verband met geleverde diensten, wordt gebruikt om medicijnen van te kopen. Geen geld betekent dan op de lange termijn ook geen medicijnen.

,,Diegene die de beslissingen maakt moet dan ook maar eens bewust worden dat het de bevolking is die ze met deze late betalingen raken”, meent Elhage. De FZOG heeft een flinke periode, ondanks toezeggingen aan de apotheker, niets betaald.

,,We hebben gisteren net de cheque ontvangen voor de betaling over december.” De betalingen van Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) lopen twee maanden achter. ,,Zij hebben sinds begin maart niets meer betaald”, licht de voorzitter toe.

De derde aan de overheid gerelateerde instantie waar de botika’s mee te maken hebben is de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Elhage: ,,Deze doen steeds een voorschot van 90 procent. Dat betekent dat we 10 procent niet krijgen. Ook dit moet weer verrekend worden.”

De apotheken ondervinden al gevolgen van de te late en ontbrekende betalingen. ,,Er zijn weer leveranciers die een aantal botika’s weer op contant afrekenen hebben gezet”, vertelt de voorzitter. Dit gebeurt pas als de rekeningen leeg zijn.

Elhage: ,,Sinds 15 mei is er nieuwe weten regelgeving gekomen omtrent import en importeurs. Hierdoor zijn ze veel minder coulant.” De gevolgen zullen volgens hem dan ook sneller voelbaar zijn voor de bevolking.

Bron: Antiliaans Dagblad

Prijzen 0,3 procent hoger dan in maart

 

Willemstad – Het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao is in de maand april met 0,3 procent gestegen ten opzichte van maart. Dit is een stijging van 119,9 naar 120.2. Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekend heeft gemaakt. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met april 2012, namen de prijzen met 2,9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In april 2012 lag het 12-maandsgemiddelde van de prijzen 2,9 procent hoger dan in april 2011, dus een stijging van het 12-maandsgemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 115,1 naar 118,3. Voornoemd cijfer van 2,9 procent geeft volgens het CBS een goed beeld van de lange termijninflatie en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument. De inflatie van Curaçao vertoont dus een stijgende trend richting drie procent. Het consumentenprijsindexcijfer nam tussen april 2011 en april 2012 toe van 115,5 naar 120,2; een stijging van 4,1 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand april van dit jaar was ten opzichte van de maand april vorig jaar.

Grote invloed benzineprijs

De belangrijkste prijswijziging deed zich voor in de bestedingscategorie ‘Vervoer en Communicatie’. De prijswijziging met verreweg de grootste invloed op de prijsontwikkeling van april is het duurder worden van benzine met vijf procent. Hierdoor nam de product/dienstengroep ‘de kosten van autorijden’ met 2,4 procent in prijs toe. Dit had vervolgens als effect dat de bestedingscategorie ‘Vervoer en Communicatie’ 0,9 procent duurder werd. De bestedingscategorie ‘Voeding’ (-0,1 procent) werd iets goedkoper, veroorzaakt door de prijsdaling van de voedingsgroepen ‘graanproducten’ (-0,6 procent), ‘aardappelen, groenten en fruit’ (-0,4 procent) en ‘vlees en vis’(-0,2 procent). De prijsontwikkeling van de voedingsgroep ‘aardappelen, groenten en fruit’ werd vooral beïnvloed door enerzijds de prijsstijging van ‘wortel- en knolgewassen’ (+6 procent) en tomaten (+4 procent) en anderzijds de prijsdaling van sinaasappelen (-5 procent), ‘druiven en pruimen’ (-4 procent), koolgewassen (-4 procent) en bolgewassen (-3 procent). De lichte prijsdaling van de voedingsgroep ‘vlees en vis’ werd vooral veroorzaakt doordat runderlappen (-2 procent), geitenvlees (-2 procent) en spareribs (-4 procent) goedkoper werden, terwijl karbonades (+4 procent) duurder werden. De overige bestedingscategorieën zijn vrijwel stabiel in prijs gebleven, met een prijsontwikkeling tussen 0 en +0,2 procent.

Bron: Antiliaans Dagblad

Stroom vijf cent duurder

Liquiditeitspositie Aqualectra sterk verslechterd

Willemstad – De stroomprijs op Curaçao gaat per 1 juni met 5 cent per kilowattuur (kWh) omhoog. Een maand later volgt opnieuw een stijging, nu met ongeveer 3 cent; de exacte hoogte is afhankelijk van de olieprijs.

Wat in mei of eigenlijk al eerder had moeten gebeuren, namelijk een aanpassing van het elektratarief aan de gestegen brandstofprijzen, gebeurt nu over iets meer dan een week. Met het optrekken van de prijs met 5 cent, zit Aqualectra weer op het oude niveau van april 2011, toen het nutsbedrijf al krap zat maar de regering Schotte een verlaging van het tarief oplegde.

De verhogingen per 1 juni en daarna per 1 juli gebeuren op advies van regulator Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTP&U). Die bestudeerde de cijfers van Aqualectra en kwam in principe onafhankelijk tot deze aanbeveling.

De ministerraad beslist nog; mogelijk vandaag of anders volgende week. Het is een moeilijke boodschap aan de bevolking. Altijd en voor elke regering, maar voor deze coalitie extra, gezien beloftes om de energietarieven te drukken. Maar door een combinatie van stijgende olieprijzen en de gedwongen verlaging vorig jaar van het stroomtarief, stapelden de verliezen zich op en is de liquiditeitspositie van Aqualectra sterk verslechterd, terwijl banken niet staan te trappelen bij te springen gezien de onvoorspelbaarheid van hoe de overheid omgaat met het al dan niet doorvoeren van de brandstofcomponent.

Het is de bedoeling het vertrouwen te herwinnen door voortaan maandelijks de prijs per kWh aan te passen. Dan ook zijn de broodnodige investeringen in onderhoud en vernieuwing van het machinepark en het net mogelijk. Overigens wordt met de aanstaande prijsverhogingen nog niet tegemoetgekomen aan de zogeheten ‘recovery’, waarmee de zware verliezen van de afgelopen periode worden weggewerkt. Een tariefsaanpassing verbetert de liquiditeitspositie niet onmiddellijk, aangezien de factuur over juni pas in juli wordt uitgestuurd en huishoudens en bedrijven dan nog een betalingstermijn hebben om te voldoen. Dus een verbetering van de cashflow duurt zeker nog zes tot acht weken. Commissaris Werner Wiels (PS) gaf gisteren voor de radio toe dat Aqualectra en de overheid nu echt niet meer onder een verhoging uitkomen. Ook vakbond STK weet dat een stijging noodzaak is om een explosieve situatie tussen Aqualectra enerzijds en brandstofleverancier Curoil en PdVSA anderzijds te voorkomen.

Bron: Antiliaans Dagblad