Dagelijks archief: 25 mei 2012

Megamanifestatie Frente Sivil op komst

Bron: Versgeperst
Door: Aruna Jhagru

Versgeperst regering NIEUWS Megamanifestatie Ivan Onny Gonit Frente Sivil Curaçao  demonstratie style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Frente Sivil wil de gemeenschap uit haar schulp lokken om haar mening over de huidige regering uit te spreken. “Er heerst een soort bangheid onder het volk”, laat Ivan ‘Onny’ Gonit van Frente Sivil weten. De actiegroep vindt dat de regering het hoogste woord heeft, maar niets uitvoert.

Het gaat bergafwaarts met deze regering, het lijkt wel een Titanic-effect”, is Gonit van mening. “We worden steeds dieper de zee ingezogen. De klok slaat steeds meer onvrede, vooral wanneer de democratie steeds weer op de voet wordt getrapt.”

Rommelen

Gonit vindt dat van de droom die er was voor 10-10-10, bijna niets meer is overgebleven.

Het blijft maar rommelen binnen de regering en dat schaadt Curaçao zowel nationaal als internationaal. Nu heeft minister Charles Monk (Onderwijs) net als minister Elmer Wilsoe (Justitie) een brief naar de Verenigde Staten gestuurd. Het houdt maar niet op.”

De actievoerder vindt dat hoe langer dit soort praktijken aan de gang zijn, hoe kleiner het vertrouwen wordt in de mensen van de regering.

Vrij land

We willen voorkomen dat we hier op het eiland met Venezuelaanse en Surinaamse praktijken te maken krijgen. We leven in een vrij land en hebben ervoor gekozen om binnen het Koninkrijk te blijven.” Het is nog niet bekend wanneer precies de megamanifestatie zal worden gehouden maar Gonit geeft aan dat zij het volk tijdig op de hoogte zullen via tv, radio, internet en posters

Tarief water omlaag, stroom omhoog

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

water Versgeperst tarief stroom omlaag omhoog NIEUWS gerrit schotte Darick Jones Curaçao Aqualectra  Gerrit Schotte en Darick Jones style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Het tarief van elektriciteit stijgt per 1 juni met 0,0573 gulden per kilowattuur (kWh) en in juli met 0,0246 gulden per kWh, in totaal dus 0,0819 gulden. Het tarief voor water daalt met 0,2638 gulden per m³. Dat maakte premier Gerrit Schotte vandaag bekend tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad.

De verlaging van het watertarief wordt doorgevoerd in juni met 0,1847 gulden per m³ en in de maand juli met 0,0791 gulden per m³. “Deze aanpassing is noodzakelijk omdat per 5 juli 2011 de subsidie van de gereguleerde brandstoffen die door Curoil worden verkocht aan Aqualectra zijn afgeschaft”, aldus de premier vandaag. Darick Jones, de directeur van Aqualectra, was ook aanwezig bij de persconferentie.

Compensatie

Vanaf 5 juli 2011 volgen de gereguleerde brandstofprijzen de internationale marktontwikkeling. “Door het afschaffen van de subsidie en door de marktontwikkeling zijn de gereguleerde en de ongereguleerde brandstoftarieven sterk gestegen.Deze stijgingen zouden aanvankelijk worden gecompenseerd door efficiënte verbeteringen binnen Aqualectra door te voeren. Maar de doorgevoerde verbeteringen in 2011 waren onvoldoende om de stijgende brandstofkosten te compenseren.” Schotte noemde expliciet dat Aqualectra het lekken en aftappen van water en stroom drastisch moet terugdringen.

Maandelijkse aanpassingen

De regering zal vanaf 1 juni maandelijks de tarieven voor stroom en water aanpassen, een maatregel die de regering al maandenlang toepast bij de brandstofprijzen. De berekeningen en aanpassingen zullen wederom maandelijkse bekendgemaakt worden en zullen terug te vinden zijn op de website van Bureau Telecom, Post en Utiliteiten (BTP&U), die de prijzen berekend.

Brandstofclausule

In de tarieven van Aqualectra zal een brandstofclausule (toeslag) worden verwerkt. “De toepassing van een brandstofclausule is niet ongebruikelijk. Op Aruba, Bonaire en Sint Maarten moeten consumenten ook een brandstofclausule betalen op de maandelijkse rekeningen voor elektriciteit en water”, zegt Schotte.

Windparken

“Het is de verwachting dat in de komende maanden de voorziening van elektriciteit door Aqualectra wordt verbeterd door de inzet van de twee windparken op Tera Kòrá en Playa Canoa en de verhoogde leveringen van elektriciteit door BOO aan Aqualectra tegen een gunstige prijs”, zegt de premier. “De brandstofkosten van Aqualectra zullen op termijn ook verlaagd worden. Door de inzet van deze productiemiddelen zal de levering van elektriciteit verzekerd zijn op korte termijn en worden de tarieven voor water en elektriciteit verlaagd.”

Bekijk de berekeningen en uitgebreide toelichten op de aanpassingen electriciteit en water en de huidige tarieven van Aqualectra hieronder:
Presentashon Maneho Nobo di Ahuste di Awa i Koriente

Bekendmakingen: Orde van Advocaten

http://tuchtrecht.overheid.nl/​nieuw/accountants/uitspraak/​2012/YH0263  (Goede vs Hernandez)

 

http://tuchtrecht.overheid.nl/​nieuw/accountants/uitspraak/​2012/YH0265  (De Lannoy vs Hernandez)

 

http://tuchtrecht.overheid.nl/​nieuw/accountants/uitspraak/​2012/YH0264 (Lopez Ramirez & Diaz vs Hernandez)

Aanvragen tewerkstellingsvergunning

 

Wilhelminaplein no. 4

Tel. (599 9) 461-3083/ 463–4236 Fax.(599 9) 465-2599

Mail [email protected]

Website www.ordevanadvocaten.an

 

De Minister van Sociale Ontwikkeling,

Arbeid en Welzijn

De heer Hensley F. Koeiman, Esq.

Concordiastraat 24

Presente

Curaçao, 25 mei 2012

 

Betreft: Aanvragen tewerkstellingsvergunning

 

Excellentie,

Door middel van dit schrijven vraag ik uw welwillende aandacht voor het volgende.

Ingevolge artikel 5 lid 8 van de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen moet de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) binnen zes weken na ontvangst beslissen op een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning. Met het geven van een beschikking wordt gelijkgesteld de situatie waarin wordt geweigerd op een aanvraag te beslissen, de zogeheten fictieve weigering (art. 3 lid 2 Landsverordening administratieve rechtspraak).

Van diverse advocatenkantoren zijn klachten binnengekomen bij de Orde van Advocaten Curaçao. In dat verband zijn mij meerdere rechterlijke uitspraken ter hand gesteld waaruit

 

Wilhelminaplein no. 4 Tel. (599 9) 461-3083/ 463–4236 Fax.(599 9) 465-2599 Mail [email protected] Website www.ordevanadvocaten.an

 

– 2 –

blijkt dat door de Minister van SOAW in allerlei gevallen niet wordt beslist op aanvragen om een tewerkstellingsvergunning en evenmin op bezwaarschriften gericht tegen al dan niet fictieve weigeringen. In die zaken heeft het Gerecht de Minister van SOAW bevolen om alsnog op die aanvragen dan wel bezwaarschriften te beslissen en wel binnen één maand.

Vastgesteld moet worden dat ondanks de rechterlijke bevelen in tal van zaken, de Minister van SOAW weigert om op die bezwaarschriften te beslissen. Zelfs in gevallen waarin de rechter aan het bevel een dwangsom heeft verbonden weigert de Minister van SOAW om aan dat bevel gehoor te geven. Zelfs herhaalde aanmaningen door de betrokken advocaten leiden niet tot resultaat.

Het behoeft geen betoog dat een weigering om uitvoering aan de wet te geven al niet acceptabel is. Het stelselmatig weigeren gevolg te geven aan rechterlijke bevelen maakt het alleen maar erger. Hoewel de procedures door de werkgevers (doorgaans bedrijven) worden gevoerd, gaat het uiteindelijk om de belanghebbenden bij de aanvragen. Ook deze mensen hebben er recht op dat de Minister van SOAW de wet naleeft, rechterlijke bevelen opvolgt en op een serieuze en verantwoorde manier met hun belangen en die van de werkgevers omgaat. Daarvan is op dit moment in het geheel geen sprake.

Voorts begrijp ik dat de Hoorcommissie Arbeid Vreemdelingen door de Minister van SOAW feitelijk op non-actief is gesteld. Deze niet-ambtelijke – gelijkwaardig tripartiet samengestelde – bestuurlijke commissie behoort echter, mede met het oog op een behoorlijke gang van zaken en de rechtszekerheid voor de betrokken aanvragers, ongestoord haar werk te kunnen doen.

Van belang is voorts dat als er een hoorzitting moet worden gehouden, dat niet alleen gebeurt door mensen met voldoende ervaring en kennis van zaken, maar ook dat daaraan niet de ambtenaren deelnemen die het verzoek eerder hebben afgewezen. Het kan ook niet zo zijn dat de ambtenaren die de aanvraag hebben afgewezen, ook beslissen op het daartegen gerichte bezwaarschrift.

De handelwijze van de Minister van SOAW leidt in allerlei gevallen tot schade. Die schade wordt veroorzaakt binnen het kader van de onrechtmatige uitoefening van de

 

Wilhelminaplein no. 4 Tel. (599 9) 461-3083/ 463–4236 Fax.(599 9) 465-2599 Mail [email protected] Website www.ordevanadvocaten.an

 

– 3 –

bevoegdheden van de Minister van SOAW om te beslissen over aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen. Een bestuursorgaan, zoals een Minister, dat in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding schade heeft veroorzaakt door een aan hem toe te rekenen onrechtmatig handelen of nalaten, is gehouden deze schade aan de benadeelde te vergoeden. Is al beleid ontwikkeld inzake de vergoeding van dergelijke schade?

De Minister van SOAW wordt dringend opgeroepen om op heel korte termijn een drastische beleidswijziging door te voeren, zodat in elke zaak binnen de daarvoor gestelde termijn de wettelijke verplichte handelingen worden verricht en dat op een wijze die de toets der kritiek kan doorstaan, alsmede te bewerkstelligen dat er voortaan hoorzittingen overeenkomstig de wet plaatsvinden. Het is aan anderen (bijvoorbeeld de Staten van Curaçao of de Ombudsman) om te beslissen of en welke actie zij op dit vlak nemen.

Onder dankzegging voor uw welwillende kennisneming van dit schrijven, hoop ik op korte termijn een positieve reactie van u tegemoet te kunnen zien.

Met vriendelijke groet,

Mr. K. Frielink – Deken

Een kopie van deze brief zal worden gestuurd naar:

– De Voorzitter van de Staten van Curaçao

– De President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

– De Ombudsman van Curaçao

– De leden van de Orde van Advocaten Curaçao

Zaak Dr. Miguel Goede tegen drs. Terry Hernandez

PERSBERICHT

 

Zaak Dr. Miguel Goede tegen drs. Terry Hernandez

 

Terry Hernandez zwaar gestraft door Accountantskamer

 

Naar aanleiding van de klacht van Dr. Miguel Goede heeft de Accountantskamer in een uitspraak van 25 mei 2012 bepaald dat drs. Terry Hernandez voor zes maanden wordt geschrapt in het accountantsregister. Dat betekent dat hij gedurende zes maanden is geschorst en niet als registeraccountant mag werken.

Goede had bij de Accountantskamer een klacht tegen Hernandez ingediend naar aanleiding van een door Hernandez geschreven rapport. In dat rapport heeft Hernandez zeer ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van Goede. Ten onrechte, zoals nu blijkt. Dat rapport heeft intussen wel geleid tot het ontslag van Goede als Rector-Magnificus van de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

De Accountantskamer verwijt Hernandez dat hij tijdens zijn onderzoek prof.dr. Roel in ’t Veld niet heeft gehoord. Dit was een belangrijke getuige van Dr. Goede, maar Hernandez vond het niet nodig Prof. In ’t Veld in het onderzoek te betrekken.

De Accountantskamer oordeelt voorts dat de ernstige beschuldiging van Hernandez aan het adres van Goede (het presenteren van valse documenten met de bedoeling gelden te onttrekken aan de UNA) niet te rijmen valt met het feit dat er wilsovereenstemming was bereikt over de opdracht en ook niet met het feit dat de betaling van de factuur van Goede Consultants met instemming van de toenmalige Rector-Magnificus is verricht

De Accountantskamer stelt bovendien vast dat Hernandez waar het gaat om de beschuldigingen aan het adres van Goede heeft ”

 

gehandeld in strijd met de eisen voortvloeiend uit de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit en deskundigheid en zorgvuldigheid“. Hernandez had zich “moeten onthouden van de strafrechtelijke en civielrechtelijke kwalificaties die in het rapport voorkomen“. Met andere woorden: Hernandez heeft niet kunnen aantonen dat er een feitelijke basis was voor deze beschuldigingen. En die is er ook niet!

De Accountantskamer vervolgt: ”

 

Hernandez had moeten beseffen dat de in het rapport neergelegde bevindingen en de conclusie van het rapport schadelijk voor klager(s) positie zouden kunnen zijn. Door (niettemin) in deze vorm te (laten) rapporteren, heeft hij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van klager. Daarmee heeft hij gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van objectiviteit en van professioneel gedrag.

De Accountantskamer is van oordeel dat Hernandez van deze verzuimen ”

 

gelet op de mogelijke gevolgen van het uitbrengen van het rapport en op de omstandigheid dat betrokkene zich afficheert als een ‘Certified Fraud Examiner’, een ernstig verwijt moet worden gemaakt“.

De Accountantskamer vindt de handelwijze van Hernandez zo ernstig dat hij voor maar liefst zes maanden wordt geschorst. Omdat Hernandez in een andere zaak door de Accountantskamer voor drie maanden is geschorst, bedraagt de totale duur van de schorsing negen maanden.

Het ondeugdelijke rapport van Hernandez is destijds door de UNA aangegrepen om Goede op staande voet te ontslaan. Het ontslag is door Goede aangevochten bij de rechter. Goede heeft in die ontslagzaak aangevoerd dat de UNA de onterechte beschuldigingen van Hernandez nooit had mogen gebruiken als grond voor zijn ontslag. Dit wordt nu bevestigd door het oordeel van de Accountantskamer. De rechter zal op 5 juni 2012 uitspraak doen in de ontslagzaak.

De uitspraak van de Accountantskamer zal worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.

 

* * * * *