Dagelijks archief: 9 december 2012

Ingrijpend saneren

Ingrijpend saneren

De landsverordening algemeen pensioen, AB 2011 no. 85 regelt een verplichte pensioenvoorziening voor de private sector. Voor ambtenaren is er al jaren – een naar verhouding – uitstekende regeling. De nieuwe pensioenregeling is niet van toepassing op kleine zelfstandigen, zoals bijvoorbeeld taxichauffeurs of vissers. Een betere voorlichting over de werking van de nieuwe pensioenregeling is hard nodig. De reden voor de nieuwe pensioenregeling lijkt naast een betere oudedagsvoorziening voor een groot deel van de bevolking, óók een permanente bezuiniging op de kosten van de AOV (de overheidsoudedagsvoorziening). De AOV-kas van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de AOV uitkeert is leeg. De reden daarvoor is vergrijzing, het snel toenemend aantal ouderen en het niet afdragen van ingehouden premies door de overheid aan de SVB. De AOV wordt betaald via een omslagstelsel, de jongeren betalen voor de gepensioneerden. De nieuwe algemene pensioenregeling voorziet slechts in een eigen pensioenopbouw. De landsverordening verplicht werkgevers die niet aangesloten zijn bij een bedrijfspensioenfonds om voor hun werknemers een premieovereenkomst aan te gaan met een verzekeringsbedrijf (‘de instelling’) voor ten hoogste vijf jaar. Die termijn van vijf jaar stelt de werknemers in staat om desgewenst de verzekering elders en voordeliger voort te zetten. De werknemers hebben inspraak over de nieuw aan te gane premieovereenkomst (art. 3). De werknemer sluit een verzekeringsovereenkomst bij dezelfde instelling waar zijn werkgever een premieovereenkomst heeft afgesloten. Ook het nabestaandenrisico kan worden verzekerd. De waarde van het kapitaal wordt bepaald op grond van de betaalde premies. De rentebepaling geschiedt door de instelling. Treedt de werknemer bij een nieuwe werkgever in dienst dan kan hij zijn pensioenverzekering overbrengen naar de verzekeraar van zijn nieuwe werkgever. Hij is daartoe niet verplicht, maar moet dan wel een nieuwe verzekeringsovereenkomst afsluiten en de eerdere zelf doorbetalen. Bij waardeoverdracht mag niet meer dan Afl. 250,- kosten worden gerekend. De premie wordt voor de helft door de werkgever betaald en voor de helft door de werknemer.

De premies worden gefaseerd opgelegd. Vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012: 2%, respectievelijk 3, 33%. Vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 4%, respectievelijk 6,67%. In afwijking van artikel 5, derde lid, bedraagt het minimale opbouwpercentage: vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012: 0,33% en vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 0,67%. Als het moeilijk is voor de werkgevers kan de verhoging van de premie met een jaar worden uitgesteld.

Innoverend mirakel
Een uitkeringsrecht ontstaat pas bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar. De AOV franchise bedraagt Afl. 12.336,-. Bij middenloon en eindloonregeling is dit thans Afl. 17.616,-. Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de reeds aanwezige opbouw van toekomstige AOV. De franchise wordt afgetrokken van het pensioengevend salaris. De uitkomst van die aftreksom is de pensioengrondslag (PG). Om de kosten te verminderen wordt meestal een middelloonregeling gehanteerd. Voor ambtenaren was dat tot voor kort een eindloonregeling. In de landsverordening staat het volgende overzicht.

 

Pensioenregeling

Premietoezegging

Pensioentoezegging

Artikel 5 minimum toezegging 6% premie-loon 10% premieloon minus franchise 1% opbouw eindloon 1% opbouw middel-loon

 

Het te sparen pensioen kan tussen de 6% en 10% van het pensioengevend salaris bedragen. De gespaarde premies worden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd omgezet in een lijfrente. De lijfrente wordt aangekocht tegen een vaste of variabele rente met een jaarlijkse stijging van ten hoogste 2% (tegen inflatie). Het recht op aankoop kan na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd jaarlijks geheel of gedeeltelijk met een jaar worden uitgesteld. Zo kan gespaard worden voor een hogere uitkering. Dit kan voor ten hoogste tien jaren (art. 11). Een lijfrente is een levensverzekering waarvoor periodiek of éénmalig een premie is betaald aan een verzekeringsmaatschappij. Overlijdt de verzekerde voordat de uitkering wordt uitbetaald dan vervalt het geld aan de maatschappij tenzij een overlijdensdekking is meeverzekerd. Daarmee kan dan een nabestaandenlijfrente worden gekocht. Op deze en de bij leven expirerende lijfrente kan weer een zogenaamde contraverzekering worden afgesloten, zodat na overlijden van de gerechtigde het nog resterende kapitaal niet verloren zal gaan.

 

Meer risico meer rendement?
Pensioenfondsen willen risicovoller gaan beleggen om een beter rendement voor hun deelnemers te krijgen. Dat geldt ook voor levensverzekeraars. De vraag is of dat verstandig is, gezien de deconfiture van tal van banken, verzekeringsbedrijven en andere megalomane multinationals. Maarten Schinkel in het NRC van 6 december 2012 vindt dan ook dat als meer risico meer rendement oplevert, dit eerst maar eens bewezen moet worden. Risico en rendement hangen helemaal niet zo hecht samen, als wel wordt gedacht in een steeds globaler wordende samenleving. Zelfs keurige laagrentende bedrijfsobligaties zijn tegenwoordig zeer risicovol, omdat hun managers zich in de exotische financiële derivatenhandel hebben gestort, waardoor de rente zo laag is en de kredietcrisis ontstond. De toekomstige keuze kan zijn een gegarandeerd laag pensioen of een pensioen dat veel hoger kan uitvallen, maar niet gegarandeerd is.

 

Duurzame daadkracht
De levensverzekeringsbedrijven die de nieuwe pensioenregeling gaan uitvoeren staan onder toezicht van de Centrale Bank (CBA). In hoeverre dat toezicht ook consequent wordt uitgevoerd is de vraag. Het toezicht van de CBA op het APFA liet te lang op zich wachten en of het inderdaad kan worden uitgeoefend zonder politieke inmenging is de vraag. Verzekeringsbedrijven staan niet bekend om hun eerlijke en eenvoudige voorlichting. De gemiddelde verzekerde zal zich niet interesseren voor zijn pensioen totdat het te laat is. Het is van het grootste belang van de CBA ook daadwerkelijk en intensief toezicht uitoefent op deze verzekeraars, de informatieplicht aan de verzekerde (art. 15), het voeren van een goede administratie (art. 16), de kosten die zij berekenen, kartelvorming, gedwongen winkelnering en de wijze waarop zij beleggen. De landsverordening rept met geen woord over de te volgen procedures. Er is er ook toezicht van de overheid (ondermeer (?) de directie Arbeid). De overheid moet toezicht houden op de juiste uitvoering van de landsverordening. Draagt elke werkgever wel de verplichte premies af aan de verzekeringsmaatschappij? Deze wettelijke regeling is óók van groot belang om te weten of de ambtenaren die nu werkzaam zijn bij IMSAN deze regeling moeten accepteren bij het opgeven van hun ambtelijke status. Duidelijk is dat deze regeling veel minder goed is dan het bestaande ambtenarenpensioen. Opmerkelijk is ook dat de uitvoeringsregelingen (vier landsbesluiten houdende algemene maatregelen) blijkbaar nog niet klaar zijn. Opmerkelijk is dat de directeur IMSAN nu stelt dat een publiekrechtelijke overheidsorganisatie óók tezelfdertijd een private onderneming is. Juridisch is dat onmogelijk.

Politieke paradox
In 1997 is het nieuwe wetboek van Strafvordering ingevoerd waarin voor een groot aantal landsverordeningen toezicht werd ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het vreemdelingentoezicht en het bouwen zonder bouwvergunning. Of toezicht iets uithaalt, zou een noodzakelijk onderzoeksonderwerp moeten zijn voor de FESCA, óf voor een onafhankelijk universitair scriptieonderzoek. Daarbij hoort ook onderzoek naar integriteit van politici en ambtenaren, financiële jaarverslagen van het Land en onderzoek naar de jaarverslagen van alle ambtelijke diensten. Wat heeft dat opgeleverd naast politieke benoemingen? Worden de wettelijke regels nu beter toegepast? Mito Croes concludeerde in 1995: “Good government is bad politics and bad politics is good government”. Die onfortuinlijke gevolgtrekking moet dringend in zijn tegendeel worden omgezet. Niet alleen zou Aruba het groenst moeten zijn binnen het Koninkrijk, maar ook het meest integer en financieel betrouwbaar.                                       Renée van Aller en John de Vries ©2012

Bulawaya: Inspectie

  Geschreven door Antilliaans Dagblad/Jeroen Jansen
Er trekt een siddering door de medische sector sinds Jan Huurman op het eiland is. De nieuwbakken Inspecteur Volksgezondheid heeft de wind er sinds deze zomer behoorlijk onder. Het heeft ‘m zelfs al een bijnaam opgeleverd: ‘De Getande Hollandse Windmolen’. En die molen blaast een ijzingwekkende wind langs alle gevestigde medische namen op Curaçao. Allemaal hebben ze er al aan moeten geloven. Huurman bezoekt met flinke regelmaat onze ziekenhuizen en deelt her en der waarschuwingen uit.En als het hem niet snel genoeg gaat, dan volgt er subiet nog een waarschuwing.
We hebben het uitvoerig in het nieuws kunnen volgen.
Zoals nu het kritische rapport over Sehos en haar gebrekkige bestrijding van de Klebsiellabacterie.
En dat Cai Winkel onder druk van deze man het directeurschap van de Jelinek Kliniek moest neerleggen, mag je ook best opmerkelijk noemen.
Daar waar Huurman komt, daar luisteren ze gedwee, buigen ze het nederige hoofd en wordt er gehandeld.
Omdat het moet.
De Inspecteur treedt dus doortastend op, en dat is nou niet direct een woord dat je snel zou associëren met de Curaçaose medische scene.
Ook al zou je het willen, niemand kan ontkomen aan die indruk.
De kranten staan er namelijk bol van, want Huurman schrijft zelf zijn persberichten.
En voor een interview, of twee, draait hij zijn hand ook niet om.Ja, het is wel een beetje een baasje.
Maar die egostrelerij vind ik wel bij de functie passen.
Liever iets meer ‘Meneer de Inspecteur’ en iets minder de ‘Hooggeleerde Arts’.
Want de credits die geneesheren de afgelopen tientallen jaren in status en aanzien verworven hebben, staan soms in schril contrast met de zorg die we ervoor kregen.
We verzetten dus de bakens, en deze inspecteur helpt daar een handje in mee.
Niemand is boven een kritische blik verheven, ook deze mensen niet.
Gezond, lijkt me dat.En toch moet Huurman voor z’n baan vrezen. Althans, als ik de nieuwsberichten mag geloven.
Zijn contract loopt tot medio december. Wat er daarna gebeurt, is officieel nog hoogst onzeker.
Ik mag hopen dat hij snel een verlenging aangeboden krijgt. Want het is verfrissend om een inspecteur te zien die doet wat elke inspecteur eigenlijk hóórt te doen: inspecteren. Gezapigheid en gemakzucht bestrijden. Aansporen tot verbetering. Laksheid straffen. Misstanden naar buiten brengen. Het lijkt allemaal zo logisch, maar de praktijk laat soms andere dingen zien.

Wij zijn daar namelijk niet zo sterk in. Natuurlijk, we hebben inspecteurs en die zeggen wel eens ‘foei’. Maar ik krijg niet de indruk dat het veel effect heeft. De pers doet dat veel effectiever. Die plaatsen bijvoorbeeld een foto van een loempia met een bloedpleister erin en we zijn allemaal weer doordrongen van hygiënische misstanden in eettentjes.
Dat is de kracht van de media.

Terwijl de meeste inspecteurs hun bevindingen begraven in taaie rapporten die niemand leest. Laat staan dat ze daar de pers over informeren, op een manier die ons aanspreekt.
Dat hebben we dus bij deze inspecteur anders gezien.
Het is verbluffend hoe nota bene een Nederlands- Europese man, zonder enige binding met dit eiland in een paar maanden tijd zoveel succes boekt. J
e zou toch ook logisch kunnen redeneren dat Huurman met pek en veren het land uit wordt gedragen.

Immers, hij komt uit het ‘verkeerde’ land, heeft zich nauwelijks geïntegreerd en bezit een directe manier van werken die normaal gesproken op Curaçao fataal is.
Het tegenovergestelde gebeurt.
Doordat hij onbesmet en zonder banden is en de juiste bevoegdheden heeft, kan hij doortastend zijn.
Misschien moeten we daar een les uit leren.
Ik stel voor dat we voor de overgebleven inspectievacatures flink in het buitenland werven.

ADVERTENTIE

Met Spoed Gezocht

baasjes, zonder banden met Curaçao
Kenis van het eiland géén pré
empathie evenmin.

Gevonden?
Direct aannemen!
Het eiland vaart er wel bij.

Jeroen Jansen is columnist voor het Antilliaans Dagblad

Kleine vertraging autostickers

WILLEMSTAD — De stickers voor de autobelasting over 2013 arriveren halverwege deze maand.
Dan kan ook begonnen worden met het betalen van de autobelasting.
Er is een kleine vertraging opgetreden bij de levering van de stickers.
Ze moeten voldoen aan bepaalde eisen, zodat ze niet vervalst kunnen worden.
Niet alle bedrijven konden voldoen aan die eisen.
Uiteindelijk is Hi Printing belast met de productie van de stickers.
Die worden in Nederland gedrukt.
Naar verwachting kunnen weggebruikers eind deze maand beginnen met het betalen van de autobelasting.
Hetzij voor de eerste helft van het jaar, hetzij voor het hele jaar.
Tegenwoordig kan er ook gespreid betaald worden, in vier keer.
De controles door de politie of de autobelasting is betaald beginnen meestal in februari.

Politie sluit twee etablissementen in Saliña

PolieWILLEMSTAD — Tijdens een controle op vier etablissementen en drie broodjestrucks te Saliña vannacht door de politie en BAB, zijn twee gelegenheden gesloten.

De uitbaters voldeden niet aan de regels in de vergunning, zoals de veiligheidsvoorschriften van de brandweer, en administratieve regels, zoals het vereiste CRIB-nummer van de belasting.
Ook werden er tussen een uur en half vier ‘s morgens gerichte controles uitgevoerd door de politie op fout geparkeerde auto’s, zoals op de stoep en vlak voor uitgaansgelegenheden.
In alle gevallen zat de chauffeur in de auto of stond ernaast.
Allen kregen de opdracht hun voertuig weg te halen.
Het wijkteam van Punda zal doorgaan met dit soort acties.

Hof wil vriendin en moeder overval-verdachte horen

In verband met alibi-verhaal

JUSTITIAWILLEMSTAD — Het hof wil zowel de vriendin van Anselmo Rodriguez, beter bekend als Joker, en haar moeder horen in de beroepszaak tegen hem. Hij heeft pas donderdag een alibi verschaft, nadat hij eerder door de eerste rechter 42 maanden celstraf opgelegd kreeg voor een poging tot overval op 21 januari bij Mampuritu op een medewerkster van nummerkantoor Joe Black en voor vuurwapenbezit.

 

Ook wordt medeverdachte Druwently Pieter, die beweert dat Rodriguez betrokken was bij de overval, gehoord.
Deze verklaring is echter nergens in het strafdossier te vinden, aldus het hof.
Dit heeft Rodriguez zelf donderdag gezegd.
Pieter zou hem tijdens ruzies in de gevangenis hebben beschuldigd.
Ook de vriendin van Pieter beweert dat niet haar vriend, maar dat Joker en Javier Pieter de overval hebben gepleegd.
Maar het hof vindt het nog onnodig om haar te horen in deze zaak.

Rodriguez zou op 21 januari samen met een andere man het slachtoffer onder bedreiging van een vuurwapen van de opbrengst van nummerverkoop hebben bestolen.
Het zou hier om 6000 gulden gaan, aldus het slachtoffer.
Rodriguez zou die dag zijn gezicht met een capuchon hebben afgedekt.
Maar doordat de capuchon in een appelboom bleef haken, konden zij zijn gezicht uiteindelijk toch zien, aldus getuigenverklaringen.
De overvallers trachtten vervolgens ook de auto van het slachtoffer mee te nemen, maar dit lukte niet, waarna ze te voet zijn weggevlucht.
Volgens de verdachte is hij onschuldig en dit wil hij ook eindelijk bewijzen.
Het is Rodriguez pas in de gevangenis te binnengeschoten dat hij die dag thuis was met zijn vriendin tot in de ochtenduren van de volgende dag.
Op de vraag hoe het komt dat hij het nu pas zeker weet, legde de verdachte gisteren uit aan het hof dat hij samen met zijn vriendin naar een voetbalwedstrijd was geweest en dat hij haar later – door een kapotte auto – niet naar huis kon brengen.
Hierdoor had hij een heftige ruzie met de ouders van zijn vriendin, omdat ze niet thuis had geslapen.

Opmerkelijk
Het hof merkte gisteren op dat het opsporingsonderzoek in deze zaak buitengewoon opmerkelijk is.
De verdachte werd in een fotoconfrontatie herkend door de vriend van het slachtoffer in deze zaak.
De vriend verklaarde echter dat ‘zijn foto ‘lijkt’ op de man die een capuchon op had tijdens de overval’.
De verdachte had zelf ook geen goed woord voor de manier waarop de politie met deze zaak is omgegaan.

In een lange brief heeft hij gisteren uitgebreid uitgelegd dat hij anders dan in deze zaak, altijd verantwoording neemt voor zijn daden.
In dit geval ontkent hij, omdat hij simpelweg onschuldig is, aldus de verdachte.
Volgens hem kan er hier gesproken worden van represaille en slecht opsporingsonderzoek.
Zo kreeg hij maar een keer (op 20 mei) bezoek van een agent in verband met deze gewapende overval, aldus Rodriguez.
Het is hem ook opgevallen dat het dezelfde agent was, die belast was met een andere zaak (van 2009) tegen hem.
Verder kreeg hij pas op 18 augustus een dagvaarding in verband met deze overval, zonder iets van de zaak af te weten.
Hij kreeg toen ook een advocaat, maar wist helemaal niet wie die persoon was.
Daarnaast wees de verdachte op de grote mogelijkheid dat de familieleden represailles willen nemen tegen hem.
Hij zat eerder vast voor de mishandeling van een man.
Deze man bleek later toevallig de oom te zijn van het slachtoffer van de gewapende overval.
En aan de hand van zijn gepubliceerde foto in een ochtendkrant, zijn de familieleden onterecht aangifte gaan doen tegen hem voor de gewapende overval op de nummerverkoopster, aldus Rodriquez.
Aan de hand van zijn verhaal heeft het hof besloten om zijn vriendin, haar moeder en de gedetineerde medeverdachte Pieter te horen.
De zaak werd naar de rechter- commissaris terugverwezen voor het horen van deze drie getuigen.

De zaak wordt op 21 maart in de ochtenduren inhoudelijk behandeld.

Rechter staat onderhandse verkoop Seamaster niet toe

WILLEMSTAD — Het motorschip de Seamaster, waar begin september door de Curaçao Port Authorities (CPA) en dochtermaatschappij KTK beslag op werd gelegd, mag van de rechter niet onderhands verkocht worden en zal daarom geveild moeten worden.

Het gehavende schip lag tot eind november aan de derde jetti in de Caracasbaai aangemeerd, zonder dat de liggelden (pier- en havengelden) en de beveiliging werden betaald.
De derving van inkomsten voor CPA bedroeg op het moment dat het schip naar de kleine pier tegenover de vroegere Baya Beachclub werd verplaatst, ongeveer 640.000 gulden.
De huisadvocaat van CPA hoopte op toestemming van de rechter om het schip onderhands te verkopen, aangezien zich twee potentiële kopers hebben aangediend en dit een mogelijke kostenbesparing had kunnen opleveren.

“De kosten om de veiling onder andere aan te kondigen, zullen ongeveer tussen de 3000 en 4000 gulden bedragen”

, aldus Braam.

‘Creatief ’
De advocaat licht toe dat de rechter heeft gemeend dat een onderhandse verkoop niet op de wet gebaseerd is.

“Ik heb middels een nieuwe insteek gepoogd aan te tonen dat het schip wel degelijk onder de uitzonderingen zou vallen, waardoor een dergelijke verkoop mogelijk zou moeten zijn. Het is namelijk zo dat er binnen de wet uitzonderingen worden gehanteerd voor bijvoorbeeld vruchten van bomen of vlees, omdat het hier om bederfelijke waar gaat. Ik heb gemeend dat dit schip eigenlijk als bederfelijke waar moet worden gezien, waarbij door het verstrijken van tijd (aangezien binnendringend water weggepompt moet worden) de conditie achteruitgaat. De rechter ging hier niet mee akkoord, maar ik kreeg wel de feedback dat het een ‘creatieve poging’ was”

, aldus een lachende Braam.
Hij stelt dat de eigenaren van het schip en de eigenaar van het scheepvaartagentschap dat het schip vertegenwoordigt, Rivelino Marcano, aansprakelijk blijven voor het verschil tussen de mogelijke opbrengst van de veiling en de derving van inkomsten.
De veiling zal omstreeks 1 januari plaatsvinden.

Staten kiezen nieuwe voorzitter

WILLEMSTAD — De Staten komen aanstaande maandag bijeen in een openbare vergadering om een nieuwe voorzitter te kiezen.

Huidig Statenvoorzitter Amerigo Thodé (MFK) heeft inmiddels al zijn ontslag aangeboden en hij zal worden opgevolgd door Mike Franco (Pais), zoals is afgesproken tijdens onderhandelingen tussen de partijen PS, Pais en PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.
Waarnemend Statenvoorzitter blijft PS-lid Jaime Cordoba.
De openbare vergadering staat maandag gepland om tien uur ‘s ochtends.
Op de agenda van de bijeenkomst staat verder ook de goedkeuring van een serie notulen van Statenvergaderingen over de periode van december 2011 tot afgelopen november.

Partijraad PAR

WILLEMSTAD — De partijraad van de PAR houdt vandaag een bijeenkomst.
Daarin zal worden stilgestaan bij de huidige situatie en tevens zal er worden gepraat over hoe het nu verder moet met de PAR.
De vergadering stond gepland voor elf uur en zou tot de vroege middaguren doorgaan.
Bij het sluiten van deze editie was de bijeenkomst nog niet afgelopen.
De partijraad komt bijeen nadat de gele partij turbulente tijden doormaakte.
Bij de verkiezingen van 19 oktober werd de aanhang van de PAR gehalveerd.
De gele partij zag haar aantal zetels in de Staten van acht naar vier gaan.

Bij de formatie voor een nieuwe regering viel de PAR buiten de boot, toen Glenn Sulvaran – een van de leden van het eerste uur – zich van de PAR-fractie afscheidde en zich als onafhankelijk Statenlid opstelde.
Sulvaran tekende vervolgens de intentieverklaring met PS, Pais en PNP, om zo de basis te leggen voor een transitieregering voor Curaçao.
Dit gebeurde allemaal terwijl politiek leider Emily de Jongh-Elhage haar functie ter beschikking stelde van het PAR-bestuur.
Onder de PAR-leden is ook sprake van ontevredenheid.
Enkele leden onder leiding van Ernaldo ‘Naldo’ Henson hebben een petitie opgesteld om Sulvaran als lid te royeren.
Henson is echter bestuurslid van de DP.
De bijeenkomst van vanochtend moet vooral een interne analyse van de partij zijn.

60 burgers maken gebruik van concept-bezwaar milieuorganisaties’

Termijn ‘zienswijze procedure’ plannen Oostpunt verstreken

WILLEMSTAD — De milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental zijn vanaf afgelopen dinsdag overstelpt met mails en telefoontjes, nadat ze een oproep aan de bevolking hadden gedaan om tegen de plannen van de overheid met Oostpunt bezwaar in te dienen.

De plannen van de overheid behelzen de ontwikkeling van minimaal 50 procent van het terrein van Oostpunt. Volgens verschillende vooraanstaande koraalwetenschappers zal een ontwikkeling zoals gepresenteerd in het ‘Zoning Plan’ een desasteuze impact hebben op het bijzonder waardevolle rif. Dit voorziet namelijk de overige riffen aan de Zuidkust van een grote toevoer van ‘baby koralen

De organisaties zelf legden gistermiddag nog de laatste hand aan hun eigen bezwaar, alvorens dat bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) in te dienen. Ongeveer 60 burgers hebben van de mogelijkheid gebruikgemaakt om een concept-bezwaar via Amigu di Tera op te vragen.
Voorzitter Yvette Raveneau toont zich uiterst tevreden met de reacties die ‘nog op de valreep’ binnenkwamen.

“Er kwamen ook veel telefoontjes binnen met vragen om additionele informatie. Vandaar dat wij aan het concept-bezwaar ook veel informatie hebben gekoppeld, zoals wetenschappelijke artikelen en andere berichtgeving over dit onderwerp. Het was natuurlijk de bedoeling dat de mensen zelf de informatie zouden doornemen om te kiezen wat zij in hun bezwaar wilden meenemen.”

De door de overheid gestelde 30-dagen-termijn van de zogenoemde ‘zienswijze procedure’ verliep gisteren.
Zoals de Amigoe herhaaldelijk heeft bericht, heeft de gehanteerde procedure voor veel ophef gezorgd.

“We hebben in de afgelopen periode natuurlijk meerdere juristen en experts geraadpleegd, die allen hun verwondering hebben uitgesproken over de gehanteerde procedure en hebben gemeend dat deze onrechtmatig is. Aangezien minister Dominique Adriaens van VVRP onlangs heeft aangegeven een intern onderzoek te hebben ingesteld naar de gehanteerde procedure, menen wij dat het niet anders kan dan dat dezelfde conclusie wordt getrokken”

, aldus Raveneau.
Ze spreekt de hoop uit dat de personen die een conceptbezwaar hebben opgevraagd, dit ook daadwerkelijk bij het ministerie hebben ingediend.

“Oostpunt beslaat een tiende van geheel Curaçao en is alleen daarom al een kwestie die ons allen betreft. We moeten als burgers beter voor onszelf opkomen. Wat me bijzonder tegen de borst stuit, is dat de overheid bereid is om vrijwel integraal de adviezen van externe consultants uit het buitenland over te nemen, maar wel de voorwaarde stelt dat men bij een bezwaar een bewijs van inschrijving moet presenteren.”

De organisaties hebben voorafgaand aan het indienen van het bezwaar gisteren, op 7 november een bezwaarschrift gestuurd tegen de ‘zienswijze procedure’, waarop tot op heden geen antwoord van het ministerie is ontvangen.
Op de vraag waarom ze op de laatste dag van het verstrijken van de termijn hun bezwaar/ zienswijze hebben ingediend, luidt het antwoord:

“ We kregen tot op het laatst nog informatie aangeleverd die we uiteraard hebben willen verwerken.
Verder viel het me op dat veel mensen na ontvangst van de informatie en het concept-bezwaar, nog hebben teruggebeld om te vertellen dat ‘ze een hoop uit de informatie hadden gehaald waar ze voorheen niet van op de hoogte waren’”

, aldus de voorzitter van Amigu di Tera.

Koeiman ziet toegevoegde waarde van Parlatino

WILLEMSTAD — Deelname van een Statendelegatie aan bijeenkomsten van het Latijns- Amerikaanse parlement, Parlatino, heeft weldegelijk een toegevoegde waarde.

Dit stelt MAN-Statenlid Hensley Koeiman, die deel uitmaakte van de vertegenwoordiging van het parlement op 30 november en 1 december in Panama.

“Bij de Parlatino gaat het erom wat je er zelf van maakt”

, aldus Koeiman.
Koeiman is zeer te spreken over het bezoek aan Panama.
Hij kijkt terug op zijn eerste bijeenkomst van Parlatino als een leerzame ervaring.

“Wat ik heb geleerd is dat je je goed moet voorbereiden. Als je je stukken niet leest, je niet actief gaat meedoen aan vergaderingen en er niks voor je eiland uithaalt, heeft het inderdaad geen toegevoegde waarde. Maar je moet er zelf iets voor doen. Parlatino is het platform, waar parlementariers vanuit de hele regio bijeenkomen. Je kan dat niet negeren. Je hebt hier te maken met vertegenwoordigers van snelgroeiende economieën. Je zou daar iets van kunnen oppikken.”

Volgens het MAN-lid zijn er tijdens het overleg tal van belangrijke onderwerpen langsgekomen.
Zo is er uitgebreid gesproken over het belang van het coöperativisme, een van de onderwerpen die Koeiman – in het kabinet-Schotte als minister belast met de portefeuille van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) – nauw aan het hart ligt.
Koeiman heeft contacten in Panama gelegd en wil deze contacten aanboren om meer te weten te komen over hoe coöperativisme op het eiland kan worden uitgebouwd.
In Panama had Koeiman ook een toevallige ontmoeting met een collegaparlementariër die volgens hem aangeeft hoe contacten in het kader van Parlatino een toegevoegde waarde voor Curaçao kunnen hebben.

“Een van de aanwezigen zag een foto die ik op mijn BlackBerry had staan. Hij had het over een mooie locatie, die hij nooit eerder had gezien. Het bleek een parlementariër te zijn die onlangs in het kader van Parlatino-bijeenkomsten op Curaçao is geweest. Hij verbleef in het Renaissance Hotel. Mijn foto was een foto van Bándabou. Hij was zo onder de indruk van de foto, dat hij het had over mogelijke investeringen door hem en zijn kennissen op Curaçao.”

Nu hij weer op het eiland is, zal Koeiman toeristenbureau CTB en het ministerie van Economische Ontwikkeling van de geconstateerde interesse op de hoogte brengen.

 

 Davelaar niet naar Panama

PNP-Statenlid Humphrey Davelaar was niet naar Panama afgereisd om daar een bijeenkomst van het Parlatino bij te wonen.
Davelaar zegde de reis af, omdat hij op Curaçao aanwezig moest zijn in verband met ontwikkelingen op formatiegebied.
De PNP-leider benadrukt dat hij niets tegen de bijeenkomst van het Latijns-Amerikaanse parlement heeft, maar dat hij ervoor heeft gekozen om niet naar het Midden-Amerikaanse land af te reizen omdat hij van mening was dat zijn aanwezigheid op Curaçao belangrijker was in verband met de gesprekken die gaande zijn over de vorming van een nieuwe regering voor Curaçao.

 

 

Ruzie KFO en PS ontaardt in modder gooien

Eldon' Peppie' Sulvaran - Sulvaran & Peterson Lawyers

Eldon’ Peppie’ Sulvaran – KFO

WILLEMSTAD — Het verbreken van de banden van stichting Kòrsou Fuerte i Outonomo (KFO) met Pueblo Soberano, is ontaard in modder gooien. Over en weer maken de partijen elkaar zwart.

Zoals bekend vinden de drie belangrijkste spelers van KFO, de advocaten Eldon Sulvaran, Anthony Eustatia en Chester Peterson, dat PSleider Helmin Wiels zijn idealen voor soevereiniteit heeft verkwanseld door een coalitie aan te gaan met de partijen Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran (PAR).
Allemaal partijen die eerder lijnrecht tegenover PS stonden en deel uitmaakten van het Si-kamp (vóór de staatkundige vernieuwing van 10-10-‘10), terwijl PS en KFO het daar niet mee eens waren (het Nò-kamp). Verder lezen

DP viert 68-jarig bestaan

 WILLEMSTAD De Democratische Partij (DP) viert vandaag het feit dat zij 68 jaar terug, op 8 december 1944, werd opgericht.
Op dit moment is de DP niet in de Staten vertegenwoordigd, maar de rode partij wil deze verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Met dit doel voor ogen is een uitgebreid programma in elkaar gezet.
Dit begon met een kranslegging bij het standbeeld van Efraim Jonckheer, een van de oprichters van de DP, om tien uur ‘s ochtends.
Om half acht vanavond is er een receptie in het partijgebouw van de DP aan de Jan Noorduynweg te Sta. Maria.
Op de foto het moment dat bestuurslid Edsel Doran (links) en activist Shurendly Maduro een krans legden bij het standbeeld van de grondlegger van de rode partij.

Besef van ziekenhuishygiëne dringt langzaam door

Inspecteur voor de Gezondheidszorg:

WILLEMSTAD — Ondanks de gesignaleerde tekortkomingen hebben de Raad van Bestuur en de overige leden van het crisisteam van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) zich zeer serieus ingespannen om de uitbraak onder controle te krijgen. Dat stelt Inspecteur voor de Gezondheidszorg Jan Huurman in het deze week gepubliceerde rapport rond de uitbraak van de KPC-bacterie. Zo zijn er afdelingen gesloten, is er verbouwd, zijn er schoonmaak- en desinfecteeractiviteiten gestart en doorgezet.

Volgens Huurman lijkt in brede lagen van het Sehos langzaam maar zeker een sense of urgency door te dringen.

“Als deze trend zich doorzet en in de komende jaren ook kan worden vastgehouden, is er in elk geval winst behaald uit deze op zich vervelende episode”

, aldus Huurman in het rapport.
De Inspecteur heeft een tiental aanbevelingen gedaan richting het ziekenhuisbestuur, waaronder het opstarten van een organisatiebrede campagne om een aantal basale aspecten van hygiëne ‘tussen de oren te krijgen’.

Persconferentie
Doordat de communicatie richting het brede publiek niet voldoende evenwichtig was, moet deze informatie in een persconferentie worden bijgesteld.
Het Sehos suggereerde dat de grootste bedreiging voor de hygiëne wordt gevormd door nalaten van desinfectie door bezoekers en stelde dat de slechte staat van het ziekenhuis geen relatie heeft met de uitbraak.
Bij deze uitspraken kan men vraagtekens zetten.
De onopgeruimde en onhygiënische situatie van het ziekenhuis is een belangrijke voedingsbodem geweest waarop de bacterie kon overleven en zich vermenigvuldigen.
Ook moet het ziekenhuis zich intern beraden op het vergroten van de ‘doorzettingsmacht’ van de Raad van Bestuur.
Bij doorlezing van de verslagen van het KPC-crisisteam valt op dat de uitvoering van genomen besluiten lang op zich laat wachten.
Telkens blijkt dat het bijvoorbeeld moeilijk is om afdelingen te desinfecteren.
Volgens de inspecteur lijkt het erop dat de ziekenhuisleiding onvoldoende de touwtjes in handen heeft.
Verder raadt de inspecteur aan om de opdrachtlijn tussen hoofden van verpleegafdelingen en medewerkers van de Facilitaire Dienst te verkorten.
Het zou volgens de Inspectie beter zijn als afdelingshoofden een meer directe ‘bevelslijn’ richting schoonmaak en technische dienst zouden krijgen.
Ook zou het beter zijn als de afdeling Hygiëne en Infectie Preventie (HIP) direct onder de Raad van Bestuur wordt geplaatst.

Verpleegkundigen
Het ziekenhuis moet zich verantwoordelijk stellen voor de kwaliteit van instromende verpleegkundigen.
Dat houdt in dat de twee opleidingen voor verpleegkunde moeten worden aangesproken. Daarnaast heeft het ziekenhuis een verantwoordelijkheid voor adequate bijscholing van zijn eigen personeel.
Dat geldt ook voor het in eigen hand nemen van het reinigen van uniformen voor verpleegkundigen, zodat het over straat lopen in verplegingsuniform tot het verleden behoort. De hygiënische situatie zou hierdoor verbeterd worden, omdat medewerkers vaak hun uniformen thuis niet op voldoende hoge temperatuur kunnen reinigen.

Rijksministerraad dringt aan op audit bij CBCS

DEN HAAG — De Rijksministerraad heeft er gisteren bij de gevolmachtigde ministers Sheldry Osepa van Curaçao en Mathias Voges van St. Maarten op aangedrongen om de audit bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op korte termijn plaats te laten vinden.

Alle betrokken partijen zouden inmiddels overeenstemming hebben bereikt over de ‘Terms of Reference’ van het onderzoek, die zijn opgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB).
Dat maakte minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na afloop van de Rijksministerraad bekend.
De Raad van Commissarissen van de CBCS besloot in april dat er een audit moest komen voor de bank, maar door onenigheid over het soort onderzoek heeft dit nog steeds niet plaatsgevonden. De Curaçaose commissarissen geven de voorkeur aan een integriteitsonderzoek, vooral naar het handelen van oudpresident Emsley Tromp, terwijl de commissarissen die St. Maarten vertegenwoordigen spreken van een operational audit.
Uiteindelijk besloten de ministers van Financiën José Jardim van Curaçao en Roland Tuitt van St. Maarten om de DNB als onafhankelijke derde partij in te schakelen voor advies over de Terms of Reference.
De Curaçaose regering ging al akkoord met het advies, maar het was onduidelijk of ook St. Maarten instemde en wat de Terms of Reference precies voorschrijven.
Dat werd ook gisteren niet helemaal duidelijk.

RvC RdK blijft zitten

Schorsingsbesluit in strijd met de wet’

WILLEMSTAD — Het gebrek aan inzicht en kennis van de algemene financiële en vennootschappelijke structuur van Refineria di Kòrsou (RdK) en de Curaçao Utilities Company (CUC nv) is een duidelijke aanwijzing dat de Raad van Commissarissen (RvC) als collectiviteit niet berekend is voor zijn taak. Dat stelt de regering in haar schorsingsbrief aan de RvC van RdK, die donderdag is verstuurd. Volgens president- commissaris Oswald van der Dijs is het besluit nietig en blijft de RvC haar taken en bevoegdheden uitoefenen totdat daar op wettige wijze een einde aan is gekomen.

De regering heeft het vertrouwen in de RvC opgezegd.
Volgens de regering, die de enige aandeelhouder is van de overheids-nv, hebben enkele commissarissen hun positie als commissaris miskend.
Zo zou het bedrijf, waarvan commissaris en tevens gedelegeerd bestuurder Henk Deira directeur was, de opdracht van de vennootschap dan wel dochtermaatschappij Curaçao Refinery Utilities (CRU) hebben gekregen om kabels aan te leggen, zonder het doorlopen van de gangbare aanbestedingen.
Zodoende heeft Deira zijn positie als commissaris verzaakt.
Yamil Lasten, die onlangs zijn functie als commissaris heeft opgezegd, zou volgens de regering ook zijn positie als commissaris hebben miskend.

“Er is uitvoerige documentatie, waaruit blijkt dat sedert mei 2012 het bedrijf EDJT Quality Consulting van E.D.J. Troeman, waarvan de dochter de vrouw is van commissaris Lasten, voor grote bedragen de ITcontracten van de vennootschap/ CRU heeft overgenomen”

, aldus de aandeelhouder.
President-commissaris Oswald van der Dijs wordt verweten dat hij niet of onvoldoende onderkend heeft dat zijn dubbelfunctie als president-commissaris van Aqualectra en van de vennootschap, tot conflict of interest-situaties zou leiden.
Volgens de regering was er inderdaad sprake van belangenverstrengeling, met name met betrekking tot de overname door de vennootschap van de aandelen van Aqualectra in de BOO.
Deze zijn om het niet overgedragen aan RdK.
Dat leverde Aqualectra een verlies op van tientallen miljoenen guldens.
Volgens de aandeelhouder heeft commissaris Anthony Eustatius niet alleen zijn verantwoordelijkheid jegens het land als aandeelhouder van de vennootschap miskend door vroegtijdig een algemene vergadering van aandeelhouders te verlaten, maar ook de aandeelhouder niet in staat gesteld om eventuele vragen te stellen en verantwoording te vragen.
Eustatius erkent het huidige interim-kabinet niet, omdat dit volgens hem illegaal is benoemd.

 Nietig
Volgens president-commissaris Van der Dijs is het schorsingsbesluit in strijd met de wet. Bovendien ontbreekt er een dekkend landsbesluit.

“Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat de wet in acht wordt genomen, zeker door een orgaan van het land, bij het uitoefenen van bevoegdheden in een rechtspersoon waarin in het kapitaal wordt deelgenomen.
Ook de rechtszekerheid is daarmee gediend”

, aldus Van der Dijs (en niet advocaat Eric de Vries, zoals de Amigoe eer-gisteren schreef) vandaag in een brief aan de Raad van Ministers.
Volgens Van der Dijs is het besluit nietig, omdat het in strijd is met de wet.

“Wij zullen onze taken en bevoegdheden als RvC van RdK in overeenstemming met de wet en statuten blijven uitoefenen, totdat daar op wettige wijze een einde aan is gekomen.”

Ook het eerdere besluit om interim-directeur Herbert Mensche te schorsen, blijft gehandhaafd.
Het is hem verboden om het terrein te betreden.
Vrijdag vindt er een AvA plaats, waarbij de aandeelhouder overgaat tot het ontslaan van de commissarissen.

Stank + gezondheidsgevaar = Isla

Vrij recent moest het Maria Immaculata Lyceum de deuren weer sluiten vanwege aanhoudende stankoverlast.
In de dagen die daarop volgden werd SMOC op verschillende manieren benaderd door burgers en bedrijven met vragen als:
; wat is dat voor stank?
; is het gezondheidsgevaarlijk? Enz.
De vragen waren terecht.
In beginsel zou het goed zijn dat de Isla en de Milieudienst de gemeenschap informeerde.
Uiteraard mocht dit niet zo zijn.
Voor SMOC daarom aanleiding even wat belangrijke geurstoffen in dezen op een rijtje te zetten. Genoemde stoffen zijn klassieke milieuvervuilers uit de petrochemische industrie. Op H2S (diwaterstofsulfide) na worden genoemde stoffen niet periodiek gemeten op Curaçao door de Milieudienst.
SMOC vindt dat een slechte zaak, maar goed, ter zake
.

Verder lezen

Decembermoorden herdacht in Amsterdam

Desi Desi Bouterse© ANP.

Het is dit jaar precies 30 jaar geleden dat in Suriname op 8 en 9 december 15 prominente mensen door het toenmalige regime werden gemarteld en gedood. In de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam vond zaterdagavond volgens traditie de herdenking plaats van deze Decembermoorden. Verder lezen

RvC RdK blijft zitten

Schorsingsbesluit in strijd met de wet’

WILLEMSTAD — Het gebrek aan inzicht en kennis van de algemene financiële en vennootschappelijke structuur van Refineria di Kòrsou (RdK) en de Curaçao Utilities Company (CUC nv) is een duidelijke aanwijzing dat de Raad van Commissarissen (RvC) als collectiviteit niet berekend is voor zijn taak. Dat stelt de regering in haar schorsingsbrief aan de RvC van RdK, die donderdag is verstuurd. Volgens president- commissaris Oswald van der Dijs is het besluit nietig en blijft de RvC haar taken en bevoegdheden uitoefenen totdat daar op wettige wijze een einde aan is gekomen. Verder lezen

Ingezonden: Wiels moet leren leven met assertiviteit

Door Redactie Versgeperst

Versgeperst.com Versgeperst Omayra Leeflang NIEUWS INGEZONDEN helmin  formatie Curaçao  ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag een brief van Statenlid Omayra Leeflang die vindt dat Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels moet leren leven met haar assertiviteit. Verder lezen