Dagelijks archief: 13 december 2012

Morele risico’s

Morele risico’s

Door onze Nederland Correspondent

De Algemene Rekenkamer (ARA) publiceerde recent het onderzoek naar de integriteit van de Belastingdienst (SIAD). Het onderzoek werd gedaan wegens het uitlekken van gegevens van belastingplichtigen.
Als gevolg van het lek werd de leiding van de belastingdienst naar huis gestuurd hangende het onderzoek.
Opmerkelijk is dat het ARA-onderzoek zo algemeen is uitgevoerd dat het op elke overheidsdienst/overheidsbedrijf van toepassing is.
De indruk wordt gewekt dat er bij de SIAD ‘iets’ aan de hand is daar de integriteitregels onvoldoende werden toegepast en bewaakt.
Dat geldt overigens voor alle overheidsdiensten.
Of de heengezonden ambtenaren daarvoor verantwoordelijk waren, is de vraag.
Men zou denken dat de ARA in plaats van een algemeen onderzoek te doen waarbij pijnlijke punten bekwaam werden vermeden, met een waarachtige oplossing voor het probleem zou komen.
Een feitelijk onderzoek of er is er gelekt, door wie, wanneer en waarom. Vervolgens zou moeten worden vastgesteld of een deel van de SIAD-leiding daarvoor met hoon overladen naar huis moest worden gestuurd.
Die essentiële vragen komen niet aan de orde en worden dus ook niet beantwoord.
De informatie zou toch zijn gelekt door een politicus en niet door de heengezonden ambtenaren?
Een interessante vraag is of Jossy Mansur de verantwoordelijke ministers gaat aanklagen als de ambtenaren onschuldig blijken te zijn.

Oorzaak en gevolg
Het is bekend dat na elke regeringswisseling de meeste zittende hoofden van dienst naar huis gestuurd worden.
Een groot aantal leidinggevende ambtenaren zit al jaren thuis.
Om ambtenaren naar huis te sturen moet een aanleiding worden gevonden.
Was de ambtenaar loyaal en voerde hij uit wat de minister wilde, dan kan er altijd een politieke aanleiding worden gevonden.
Immers de ministers staan onder druk van (aanzienlijke) burgers om de wettelijke regels soepel toe te passen.
Maar zij nemen niet de verantwoordelijkheid voor het onjuist toepassen van de wettelijke regels, alhoewel zij wel verantwoordelijk zijn.
Is de ambtenaar loyaal, maar wijst de minister wel op de juridische onmogelijkheid van sommige wensen, tenzij hij daar zelf openlijk de verantwoording voor neemt, dan is de bananenschiloplossing van toepassing.
Er wordt een aanleiding gecreëerd om dergelijke personen in diskrediet te brengen.
Duidelijk is dat alleen parlementaire controle deze ongewenste situatie kan beëindigen.

‘Ley pa un ley pa tur’, betekenisloos
“Ley pa un, ley pa tur” is een fascinerend theoretisch uitgangspunt maar werkt in de praktijk nauwelijks.
Politiek gedrag is gericht op het verwerven en behouden van macht en niet op wat bestuurlijk wenselijk is.
Kleinschaligheid leidt ook tot een sterke sociale controle van de politiek en beperkt daarmee de bestuurlijke bewegingsruimte.
Vriendjespolitiek, politieke benoemingen en ontslagen en het eigen belang van overheidsdienaren ondermijnen de rechtsstaat.
Het legaliteitsbeginsel eist ondermeer dat iedere burger voor de wet gelijk moet worden behandeld.

Tekortkomingen en oplossingen
De regeringen van de afgelopen decennia wensten geen inhoudelijke adviezen over de wijze van de besteding van de overheidsgelden en hun eigen handelen.
Een adviserend overheidsorgaan wil meestal de politiek niet onnodig irriteren.
Dat betekent dat de rapportage de feitelijke weergave vaak min of meer moet aanpassen.
De afgelopen decennia hebben de meeste regeringen integriteitcursussen doen geven voor ambtenaren.
Daarbij vergaten politici stelselmatig zichzelf.
Ook de auteurs van dit artikel hebben jarenlang deze cursussen ontwikkeld en gegeven. Vrijwel alle diensten rapporteerden dat het convenabel uitvoeren van de wettelijke regels vrijwel onmogelijk was, wegens politieke inmenging.
Elke nieuwe regering vervangt de zittende diensthoofden door eigen mensen al of niet in managementteams.
Als het diensthoofd niet voldoende soepel is wordt er een ondergeschikte gezocht, die alles doet wat de minister wil en wordt het diensthoofd gepasseerd.
Ministers luisteren vaak niet naar hun ambtenaren, maar naar hun loyale coördinatoren die politiek laten prevaleren door deskundigheid.
Ongewenste politieke beïnvloeding doet zich ook voor bij de adviesorganen van de overheid. Zo kan niet eerzaam worden bestuurd.
De handhaving van wettelijke regels door toezicht kan goed functioneren, maar alleen zonder politieke inmenging.
De auteurs van dit artikel hebben voor veel overheidsdiensten cursussen verzorgd over toezichtuitoefening.
Daar doet zich hetzelfde probleem voor.
Als de overheid correct optreedt, doet de burger dat meestal ook.
De overheid voert deugdelijk bestuur uit door iedereen gelijk te behandelen, zich zakelijk, voorkomend en dienstbaar op te stellen en het overheidsgezag niet te gebruiken voor persoonlijke belangen.
Politieke polarisatie is ook in Nederland geen onbekend verschijnsel, evenals het buitenspel zetten van irritante en onvoldoende elastische ambtenaren.
Het enige verschil is, dat door de kleinschaligheid in Aruba dit fenomeen eerder zichtbaar wordt.
Net zo min als Nederland kan Aruba de eigen polarisatie oplossen.

De artificiële en politiek wenselijke werkelijkheid
De hierboven geschetste problematiek is onoplosbaar als de politiek de oorzaken ervan uit de weg blijft gaan.
De parlementaire controle werkt niet ondanks de inzet van Irausquin.
Zolang politici niet rechtvaardiger worden en hun ambtenarenapparaat gebruiken zoals het is, zullen deze ongewenste situaties voortduren.
Deugdzame ambtenaren moeten het veld ruimen voor politiek flexibele vervangers.
Politieke adviseurs van de minister tikken correcte ambtenaren op de vingers omdat ze de wettelijke regels onder de aandacht brengen.
De minister wil actie en zijn zin doorzetten zonder de wettelijke regels toe te passen. Ambtenaren worden meestal verantwoordelijk gesteld voor het onjuiste handelen van ‘hun’ minister.
Daarom moeten diensthoofden delicate situaties altijd omzichtig schriftelijk vastleggen en hun minister om goedkeuring vragen van het ongewenste en onrechtmatige handelen.

Een historisch dieptepunt waren de minstens zeven rechtszaken die de directeur Economische Zaken begin jaren 90 moest voeren.
Dit ging op dezelfde wijze als bij de SIAD, beschuldiging, toegang tot het werk ontzegd en strafrechtelijk onderzoek.
Het strafrechtelijk onderzoek leverde niets op.

Van Trikt werd ontslagen wegens een gebrek aan vertrouwen tussen de minister en hemzelf. Hiertegen kwam Van Trikt in beroep.
Hij won zijn zaak en mocht niet ontslagen worden.
Vervolgens werden zijn werkzaamheden onmogelijk gemaakt door de minister.
Hiertegen tekende Van Trikt bezwaar aan bij de ambtenarenrechter, die de minister een dergelijke handelwijze verbood.
De minister stelde opnieuw te beginnen met de heer Van Trikt en zich te hebben vergist in zijn optreden, daar de rechter zijn handelen onrechtmatig achtte en hij het vonnis van de rechter eerbiedigen wilde.
Naar aanleiding van de excuses van de minister aan Van Trikt schreef Bikker in de Amigoe van 4 april 1996:

“Desondanks denkt de dynamische minister dat hij (in feite) met het aanbieden van zijn excuses kan volstaan en met een schone lei kan beginnen.
Dit is onaanvaardbaar.
Blijkbaar beseft de minister niet wat het leven in een democratisch land inhoudt.
De minister zou ambtshalve moeten aftreden of het parlement zou zijn aftreden moeten eisen. [….].
Indien we een simpele verontschuldiging ter zake accepteren, leveren we onze ambtenaren over aan de grillen van de ministers.
In nieuwe conflictsituaties kan de minister dan altijd al of niet met schadevergoeding de ambtenaar wegwerken, ook al heeft de ambtenaar juridisch gelijk.
Indien de hierboven beschreven handelwijze van de minister zou mogen, dan is het de volgende keer misschien uw echtgenoot, zoon of dochter, of misschien uzelf die op de schopstoel zit.’’

Waar blijft het Arubaanse parlement?
Die laat dit allemaal gebeuren.
Gedacht kan worden aan de bestrijding van de uitwassen van kleinschaligheid door de invoering van een of meer volstrekt onafhankelijke Ombudspersonen, meer openbaarheid van bestuur op straffe van rechterlijke boetes voor de verantwoordelijke minister, zeker als de minister de wettelijke regels niet – of verkeerd – toepast.
Het invoeren van een Koninkrijksplanbureau, die de begroting jaarlijks verplicht narekent en invoering van een Koninkrijksrekenkamer.
Jaarlijks geeft het parlement een openbare verplichte rapportage over de verrichte werkzaamheden.
Deze efficiëntiecontrole lijkt onder de omstandigheden cruciaal, immers Arubaanse parlementaire controle bestaat in theorie maar nauwelijks in de praktijk.

 

Renée van Aller en John de Vries ©2012

Inhoud regeerakkoord 2012-2016

 Door:  Netty Singer

Versgeperst.com versgeperst.com Versgeperst verkiezingen regeerakkoord PS en onafhankelijk lid Glenn Sulvaran PNP PAIS NIEUWS Inhoud regeerakkoord 2012 2016 helmin  Curaçao  thumb 1CURAÇAO – Het regeerakkoord tussen coalitie partijen PNP, PAIS, Pueblo Soberano en onafhankelijk lid Glenn Sulvaran is gisteren onder het toeziend oog van, een in het wit gekleed, publiek op het Brionplein getekend. Nadat alle handtekeningen op papier stonden, zijn er witte duiven losgelaten.

 

Het officiële document is hier te lezen (Papiamentstalig):

Akuerdo Pa Un Gobernashon 2012-2016

Emily vertrekt per nieuwe jaar als PAR-leider en uit Staten

WILLEMSTAD — Emily de Jongh-Elhage treedt per 31 december af als politiek leider van de PAR. Per diezelfde datum legt zij ook haar Statenlidmaatschap neer. De Jongh-Elhage is sinds eind 2005 politiek leider van de PAR. Zij volgde indertijd Etienne Ys op. Verder lezen

PAR viert 19-jarig bestaan

WILLEMSTAD — De politieke partij PAR bestaat morgen negentien jaar. De gele partij viert dit met een kerkdienst en een heildronk in haar partijgebouw aan de Fokkerweg. Verder lezen

Veiling Maxim’s gaat gewoon door

Deurwaarder Ramazan:

WILLEMSTAD — “De veiling/openbare verkoop van de complete uitrusting van Maxim’s restaurant bij Caracasbaai, zal zoals middels advertenties is aangekondigd, gewoon zijn doorgang vinden. De openstaande schulden tegenover de betreffende leverancier zijn namelijk niet voldaan”

, aldus Gerechtsdeurwaarder Robertico ‘Tico’ Ramazan.

De aankondiging van de veiling die afgelopen dinsdag door deze krant werd gepubliceerd, zal om elf uur ’s ochtends plaatsvinden, waarbij de goederen een uur van te voren bezichtigd kunnen worden.
Maxim’s eigenaar, Leon Westers, verklaarde in eerste instantie tegenover de redactie van de Amigoe dat het ‘probleem inmiddels zou zijn opgelost’.

“De advertentie is eigenlijk onterecht geplaatst, nadat het probleem met de leverancier reeds was opgelost.
Het heeft er waarschijnlijk mee te maken gehad dat er geld was overgeboekt vanuit een buitenlandse rekening en dat drie dagen onderweg was.
We zijn gewoon open en alle geplande groeps- en kerstactiviteiten gaan gewoon door.
De tien personeelsleden behouden in ieder geval hun baan”

, aldus Westers.
Deze uitspraak werd vervolgens wederom weersproken door Ramazan, die benadrukt:

“De zaak is niet opgelost, dus de verkoop gaat wel degelijk door”.

Palmroof in hartje Punda

WILLEMSTADEen relatief dure palmboom die op het Wilhelminaplein was geplant, is gisteren gestolen.
In totaal komen er 24 palmbomen op het plein dat grondig wordt gerenoveerd.
Tot en met gisteren zijn elf van de 24 bomen geplant. Elke boom kost 750 gulden.
Vanochtend stonden er echter nog maar tien.
Wie in de nacht van woensdag op donderdag een van de palmbomen wist te stelen is nog onbekend. De dader(s) heeft/hebben wel lef.
Schuin tegenover het Wilhelminaplein bevindt zich de politiewacht Punda.
Enkele maanden geleden werden ook een paar planten van een ander plein in Punda gestolen. Toen werd een bewaker van een nabijgelegen zaak neergestoken, nadat hij de daders had betrapt.

Victoria’s Secret ook bij dieven populair

WILLEMSTADPech voor de kersverse Victoria’s Secret-winkel aan de Heerenstraat in Punda. Vannacht is daar omstreeks middernacht een inbraak gepleegd. Gisterochtend werd de nieuwste loot van de Penha-groep feestelijk geopend, waarna het volgens woordvoerster Angela Kaas direct behoorlijk storm liep. Vanochtend konden klanten op een briefje op de deur lezen dat de winkel niet voor 12.00 uur open zou gaan, dit vanwege politieonderzoek naar onder meer vingerafdrukken. Er is nog geen duidelijkheid over de manier waarop de inbrekers binnen zijn gekomen. Evenmin konden er mededelingen worden gedaan over wat en hoeveel er precies is gestolen. Victoria’s Secret is een wereldwijde keten in lingerie, accessoires en beautyproducten.

76-jarige man overvallen

Door: Netty Singer

Versgeperst.com versgeperst.com Versgeperst politie Parerawijk overval onderzoek NIEUWS Curaçao 76 jarige slachtoffer  overvallerCURAÇAO – Het Overvalteam van de politie onderzoekt een zaak die vannacht rond 04.00 uur plaatsvond bij een huis in de Parerawijk. Een 76-jarige man ging midden in de nacht naar het toilet toen hij werd verrast door twee gemaskerde mannen. Verder lezen

Mediastilte rond uitslagen frauderende agenten

WILLEMSTAD — De directeur van het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV), Alpha Antonius-Falbru, wil geen commentaar geven over de uitslagen van het herexamen van de aspirantagenten. Er is een totale mediastilte. Verder lezen

Hoorzittingen Oostpunt verschoven naar januari

35 ‘zienswijze-dossiers’ door ministerie van VVRP

WILLEMSTAD — De hoorzittingen, die inzake de ‘zienswijze procedure’ met betrekking tot de plannen van de overheid voor Oostpunt zullen plaatsvinden, worden naar januari verschoven. Dit laat de demissionair minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Dominique Adriaens, desgevraagd weten. Het ministerie heeft 35 zienswijze-dossiers ingeboekt. Verder lezen

Kerstbonus voor ambtenaren

WILLEMSTAD — Alle ambtenaren krijgen op 20 december een kerstbonus van 135 gulden. Dat is vanochtend overeengekomen tijdens een bijeenkomst van het Centraal Georganiseerd Overleg in Amtenarenzaken (goa).

Verder lezen

Twee procent is te veel

2% = TEVEEL

WILLEMSTAD — “Het is een goed idee, maar twee procent is veel te veel.” Dat is de reactie van de voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK), Billy Jonckheer, op het voorstel dat PS-leider Helmin Wiels gisteren deed tijdens de eindejaarslunch van de VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao). Verder lezen

Geen duidelijke richting aanpak consensus-Rijkswetten

Regeerakkoord 2012 – 2016 ondertekend

WILLEMSTAD — De consensus- Rijkswetten dienen op een ‘zorgvuldige manier’ te worden aangepakt. Dit staat vermeld in het regeerakkoord: Akuerdo pa un gobernashon enfoká riba pas, trankilidat i prosperidat (Het akkoord voor een regering, gefocust op vrede, rust en voorspoed), dat de partijen PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran met elkaar zijn overeengekomen. Verder lezen

Jailed Nobel Peace Prize winner

Let’s call on China’s new leader for the release of imprisoned Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo and his wife
Sign Desmond’s Petition

You may not know his name, but my friend Liu Xiaobo is a global icon for freedom. He was awarded the Nobel Peace Prize in 2010 for his long and non-violent struggle for fundamental human rights.

Today, this hero remains in jail, as China’s most famous political prisoner.

Xiaobo is serving an 11-year term for his activism demanding that the Chinese government make his country more democratic and make its courts more independent. His wife, who has never been convicted of any crime, is under house arrest. This is not just.

I was awarded the Nobel Peace Prize in 1984 for my work fighting the racist Apartheid system in South Africa. I am humbled to share the Nobel legacy with someone so brave as Xiaobo.

Today, with more than 130 other Nobel Prize winners,

I am calling on the new Chinese leader, Xi Jinping, to release Liu Xiaobo from prison and his wife, Xia, from house arrest.

Click here to join us and call for their freedom by signing the petition I started on Change.org.

This is an historic moment in China. Every 10 years, the Chinese government hands over power to a new generation of leadership. As of a few weeks ago, Xi Jinping has succeeded his predecessor, Hu Jintao, in leading China — and hopes are that he will open China to reform more than any of his predecessors.

The Chinese government doesn’t usually listen to voices from outside the country. (Or voices from within the country, for that matter!) But the world has a singular opportunity to push for change when China’s leadership changes over every 10 years. This is our chance!

Humans are wonderful, and we can do amazing things when we act together. I have seen this time and time again with my own eyes.

Click here to sign my petition now, and call on China’s new Premier Xi Jinping to release Nobel Peace Prizer winner Liu Xiaobo and his wife Liu Xia.

Brothers and sisters, we are going to move mountains together!

God bless you,

Archbishop Desmond Tutu Cape Town, South Africa

 

Donkere wolken trekken over het eiland

 Door: Aruna Jhagru

Versgeperst.com Versgeperst regen NIEUWS Meteorologische Dienst Curaçao buien bewolking  wolken bewolking regenCURAÇAO – Donkere wolken trekken over het eiland en zorgen voor buien. De komende 24 uur zal meer bewolking overtrekken gepaard met zware buien en kan plaatselijjk voor wateroverlast zorgen. De wind komt uit het oosten en noordoosten en is matig tot vrij krachtig: windkracht vier tot vijf (20 tot 39 km/uur). Verder lezen

Brief BTP&U onderweg naar minister

Willemstad – Minister Dominique Adriaens van Verkeer, vervoer en Ruimtelijke Planning zal vandaag de brief ontvangen waarin Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten (BTP&U) uitleg geeft over de verhoogde luchtvaarttarieven.

Verder lezen

Toezicht op SEH Sehos verscherpt

Willemstad – De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspecteur van de Gezondheidszorg, Jan Huurman.

Verder lezen

Wiels wil 2% omzet

Ten behoeve van Fonds Sociale Verantwoordelijkheid

Willemstad – Helmin Wiels van Pueblo Soberano wil een fonds creëren waarin particuliere bedrijven 2 procent van hun omzet storten en overheidsbedrijven 3 procent. Verder lezen

Sterk staaltje publieksbedrog

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder in te korten.
Vandaag laten we Anoniem aan het woord…………..
Verder lezen

We zullen en we kunnen niet falen

Nadat het regeerakkoord door de deelnemende partijen was ondertekend, werden op symbolische wijze duiven opgelaten.
FOTO’S BEA MOEDT ©2012

Willemstad – Bij zijn toespraak na het ondertekenen van het regeerakkoord op het Brionplein in Otrobanda haalde partijleider Helmin Wiels wijlen Martin Luther King gisteren aan en verzekerde het volk dat ,,we shall overcome, met Jehova’s hulp.”

Wiels’ slotakkoord was illustratief voor een bijeenkomst waarbij de religieuze elementen niet geschuwd werden.
Gospelgroep Chosen Star zong voor de ondertekening a capella over de gelovige die God hard nodig heeft en het populaire ‘Drenta den mi kas, drenta den mi bida’ (Treed binnen in mijn huis en mijn leven).
Ex-premier Maria Liberia- Peters bedankte de formateur en de onderhandelingsteams. Verwijzend naar de diversiteit van de regering, haalde ze John F. Kennedy aan.

,,Als wij niet nu onze verschillen kunnen wegwerken, help ons tenminste om de diversiteit op Curaçao te verzekeren.”

De eigenaar van de witte duiven die na het tekenen van het akkoord werden opgelaten kreeg een pluimpje voor de wijze waarop hij belangeloos zijn dieren ter beschikking stelde.

,,Het was zijn manier om een bijdrage te leveren aan Curaçao en de nieuwe regering. Goed voorbeeld doet volgen, wie volgt?”

, opperde Liberia- Peters.
Een jonge vrouw las de Vredesverklaring voor, waarin benadrukt werd dat de nieuwe regering God en alle mensen zal respecteren.
Nadat Humphrey Davelaar, Alex Rosaria, Glenn Sulvaran en Helmin Wiels het akkoord tekenden, hielden zij een korte toespraak.