Dagelijks archief: 5 maart 2013

HiB weer van start

radio hoyer-2WILLEMSTAD — Het wekelijkse radioprogramma met nieuws over de lokale ondernemerswereld, Hoyer in Business (HiB), is vanaf vandaag weer te volgen via Radio Hoyer 2 (105.1FM). Verder lezen

Reactie SBAB op Leito

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we “DARLENE SLOOP (HR Manager SBAB)   ” aan het woord………….. Verder lezen

Komunikado Kondolensia Na Pueblo Venezolano

Splits KTK van CPA

WILLEMSTAD — Loodsbedrijf KTK zou gescheiden moeten worden van havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA). De internationale activiteiten stellen KTK (en haar aandeelhouder CPA) bloot aan aanzienlijke commerciële en financiële risico’s, aangezien 60 procent van de inkomsten van CPA, uit KTK komt. Verder lezen

Drie veroordelingen in Hato-zitting

Door: Pieter Hofmann

de_rechterCURAÇAO – Naar aanleiding van de wekelijkse Hato-zittingen is een 22-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Dit was conform de eis van de officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM).

De man had twee pakjes met in totaal 565 gram coke verstopt in twee mappen in zijn bagage verstopt. In een pakje was de drugs als pasta verstopt en in de tweede map als poeder. De man gaf volgens het Gerecht geen geloofwaardige verklaring over de herkomst van de drugs. In de rechtszaal zei hij niets van de drugs te hebben geweten. De mappen had hij op Curaçao gekocht. Hoe de drugs tussen de mappen en in zijn koffer terecht is gekomen, was naar zijn zeggen een raadsel.

Eigen gebruik
Een 29-jarige man werd eind januari op luchthaven Hato aangehouden. Hij was passagier op een vlucht uit Nederland en werd door de douane aan een nadere controle onderworpen. In zijn koffer werd in een blik zalf en een pak babypoeder in totaal 305 gram marihuana aangetroffen. De man bekende de daad en zei ter verdediging dat de hennep puur voor eigen gebruik was. De man is door het gerecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen waarvan 45 dagen voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar. Dit was conform de eis van de officier van Justitie.

Vloeibaar
Een 41-jarige vrouw werd in november met ruim een kilo cocaïne op Hato aangehouden. Zij wilde naar Nederland reizen. De drugs werd tijdens een routinecontrole in vloeibare vorm in twee flesjes in haar bagage aangetroffen. Het Gerecht was niet blij met de uitleg van de vrouw. De flesjes zou zijn van een man hebben gekregen om in Nederland af te geven aan zijn tante. De vrouw kon tijdens het verhoor door de rechter nadere informatie verschaffen over een van de personen. Het Gerecht geloofde haar verhaal niet.

“Uw verklaring is ongeloofwaardig. Ik veroordeel u daarom tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar.”

De officier van Justitie eiste eerder achttien maanden waarvan negen voorwaardelijk.

persbericht van het Oranje Fonds

Press Release ENG Oranje Fonds 1797 Aanmelding Kroonappels

Persbericht PAP Oranje Fonds 1797 Aanmelding Kroonappels

Persbericht NL Oranje Fonds 1797 Aanmelding Kroonappels

Hugo Chavez overleden

Bron Telegraaf

AMSTERDAM -De Venezolaanse president Hugo Chávez is overleden. Dat heeft vicepresident Nicolas Maduro dinsdag bekendgemaakt in een televisietoespraak.

President Chavez Foto | REUTERS
De 58-jarige vocht tegen kanker. De socialistische president was al geruime tijd ziek. Dinsdag werd bekend dat het erg slecht ging met Chávez. Zaterdag onderging hij een zware chemokuur.

Chávez was sinds 1999 aan de macht en was altijd prominent in de media.

Toestand Chávez door luchtweginfectie ‘precair

Door: Redactie (Versgeperst)

chavezCURAÇAO – De Venezolaanse leider Hugo Chávez heeft een ernstige luchtweginfectie opgelopen en zijn gezondheidstoestand is precair (instabiel). Dat heeft de regering in Caracas gisteravond meegedeeld. De infectie is het gevolg van het zwakke immuunsysteem van de president. Verder lezen

Ambtenaren en het sociaal statuut

spigthoffEerder deze maand hebben ambtenarenvakbonden en de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening een akkoord gesloten waarin staat dat de nieuwe basisverzekering ziektekosten voorlopig niet gaat gelden voor ambtenaren. De basisverzekering wordt gepresenteerd als kostenbeheersingmaatregel die noodzakelijk is vanwege de ‘acute’ financiële situatie van Curaçao. De ambtenaren hadden zich echter tegen de invoering van de basisverzekering verzet omdat die zou leiden tot een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden.

Op grond van het Sociaal Statuut in het kader van de overdracht van het overheidspersoneel van het Land en het eilandgebied Curaçao naar het nieuwe autonome Land Curaçao kan er tot juni 2015 niet getornd worden aan de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren. Over het akkoord met de ambtenaren is veel ophef ontstaan. Er werd kritiek geuit op het feit dat de ambtenaren buiten de kostenbesparende maatregelen vallen terwijl deze wel worden ingevoerd voor rest van de bevolking. Dat zou niet solidair zijn en in strijd met het beginsel van gelijke behandeling. Ook werd geroepen dat de uitgaven van overheidspersoneel drastisch omlaag moeten en het Sociaal Statuut ‘in het kader van het algemeen belang’ op de schop zou moeten.

Voor de vraag of het Sociaal Statuut eenzijdig gewijzigd kan worden, is het belangrijk om de bijzonder positie van overheidspersoneel in het achterhoofd te houden. Het kenmerkende verschil tussen de rechtspositie van een ambtenaar en die van een werknemer is dat de arbeidsverhouding van een ambtenaar berust op een eenzijdige aanstelling door de overheid, terwijl die van een werknemer berust op een overeenkomst tussen twee partijen, een tweezijdige rechtshandeling dus. Dit betekent in de praktijk dat een werknemer in beginsel samen met de werkgever de inhoud van die overeenkomst kan uitonderhandelen, vaststellen en wijzigen. Als uitgangspunt voor de positie van een ambtenaar geldt daarentegen dat arbeidsvoorwaarden in beginsel eenzijdig worden vastgesteld in regelgeving. Het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg voor ambtenaren leidt dan ook niet tot een collectieve arbeidsovereenkomst zoals in de private sector het geval is, maar in een onderhandelingsresultaat dat door de overheid moet worden omgezet in regelgeving.

Ambtenaren mogen collectieve acties voeren om druk uit te oefenen in het kader van die onderhandelingen, maar zij moeten daarbij wel terughoudend zijn. In het algemeen kan gezegd worden dat collectieve acties in de publieke sector namelijk eerder in strijd zullen zijn met het openbaar belang. Als het gaat om een wijziging van de rechtspositie van ambtenaren moet er overeenstemming worden bereikt met het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (GOA), een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers zitten van de ambtenarenvakbonden. Het resultaat moet worden neergelegd in een door partijen en de voorzitter ondertekend convenant. Dit alles betekent dus dat de overheid het Sociaal Statuut niet eenzijdig kan wijzigen.De maatschappelijke discussie over verlaging van de personeelslasten van de overheid blijft een heikel punt. De ambtenarenvakbonden hebben namelijk een belangrijke vinger in de pap. Hoewel de Minister tot nu toe de strategie van het ‘pappen en nathouden’ heeft gehanteerd zullen we in de toekomst dus waarschijnlijk meer van de ambtenarenvakbonden gaan horen.

 

Filed under: Labor Law by   Annemarijke Bach Kolling
Spigt Dutch Caribbean

Beschikking inzake enqueterecht Gemeenschappelijk Hof (Curacao)

rechtbankHet Hof neemt enkele principiële beslissingen

Op 5 maart 2013 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zaak: Ghis 55769 – HAR 28/12) een beschikking in het kader van een enquêteprocedure gegeven.
Drie belangrijke overwegingen worden hier genoemd.

Het enquêterecht voor rechtspersonen (waaronder naamloze en besloten vennootschappen) is in Curaçao op 1 januari 2012 ingevoerd.
Vrijwel direct na de invoering is een enquêteverzoek bij het Hof ingediend.
De feiten die aan dat verzoek ten grondslag zijn gelegd hebben betrekking op de jaren voorafgaande aan de invoering van het enquêterecht.
Dat roept de vraag op of het enquêterecht ook betrekking kan hebben op feiten in de periode voorafgaande aan de invoering.

Het Hof overweegt dat voor de enquêteregeling onmiddellijke werking geldt en dat die regeling dus vanaf de dag van invoering werking heeft.
Het Hof stelt voorts vast dat er in de wetsgeschiedenis géén aanwijzingen zijn dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om het onderzoek van artikel 2:271 Burgerlijk Wetboek bij voorbaat te beperken tot de periode na de invoering van deze regeling.
Het Hof gaat er daarom van uit dat feiten die zich hebben voorgedaan vóór de invoering van de enquêteregeling in beginsel (mede) ten grondslag kunnen worden gelegd aan de beslissing om een onderzoek te bevelen.
Het Hof wijst er op dat het de discretionaire bevoegdheid heeft om het onderzoek te beperken tot bepaalde onderwerpen en/of een bepaald tijdvak.

De tweede kwestie heeft met zetelverplaatsing te maken.
De vennootschap waartegen het enquêteverzoek zich richt heeft op 7 juni 2000 haar zetel naar Curaçao verplaatst op grond van de Landsverordening zetelverplaatsing derde landen.
Kan een enquêteverzoek zich ook uitstrekken tot feiten die betrekking hebben op de periode dat de vennootschap (statutair) nog in het buitenland was gevestigd?
Het Hof oordeelt dat de interne verhoudingen binnen de vennootschap pas vanaf 7 juni 2000 door het recht van (aanvankelijk de Nederlandse Antillen maar thans) Curaçao worden beheerst. Het Hof overweegt dat naar internationaal privaatrecht algemeen is aanvaard dat een rechtspersoon met een zetel in een derde staat niet vóór de verplaatsing van diens zetel onder de jurisdictie van de staat van de nieuwe zetel valt.
Met andere woorden: het Hof (in Curaçao) oordeelt niet over feiten die betrekking hebben op de periode dat de vennootschap in het buitenland was gevestigd en door dat buitenlandse recht werd beheerst.

De partijen in deze enquêteprocedure voeren al jaren strijd met elkaar en dat in verschillende landen.
Dat heeft ten aanzien van enkele geschilpunten geleid tot een eindbeslissing van de rechter te New York.
De verzoekers in deze enquêteprocedure hebben desondanks ook die geschilpunten aan het Hof te Curaçao voorgelegd.
Dat roept de vraag op hoe het Hof moet omgaan met dat Amerikaanse vonnis.
Het Hof overweegt dat de verzoekers hun bezwaren aan de rechter te New York hebben voorgelegd, dat die bezwaren door de rechter te New York zijn afgewezen, en dat het oordeel van de rechter te New York inmiddels onherroepelijk vaststaat.
Het Hof oordeelt dat voor het opnieuw toetsen van deze bezwaren geen plaats is.
Gelet op de aard van de bezwaren (het ging hier om een contractueel vastgelegde selectieprocedure voor de benoeming van nieuwe bestuurders) oordeelt het Hof ook dat de rechter te New York in absolute zin bevoegd is, omdat het op dit punt een geschil van contractuele / vermogensrechtelijke aard betreft.
Het Hof komt tot het oordeel dat de rechter te New York alle te dezen relevante bezwaren van de verzoekers heeft getoetst (en afgewezen), en dat daarmee in dit geschilpunt een bindende, voor kracht van gewijsde vatbare beslissing is gegeven die ook in andere gedingen rechtskracht heeft jegens de bij die procedure betrokken partijen (res judicata).
Het Hof heeft om die reden de beslissing van de rechter te New York zonder meer te volgen.

Hoewel het enquêterecht pas op 1 januari 2012 in Curaçao is ingevoerd, is van die regeling vrijwel direct gebruik gemaakt.
En dat heeft geresulteerd in een voor de praktijk belangrijke beschikking, waarin het Hof over enkele principiële punten een oordeel heeft geveld.

Filed under: Corporate by   Karel Frielink.

Defensieminister bezoekt Marinekazerne Suffisant

Door: Aruna Jhagru

Versgeperst.com Versgeperst Rijksminister NIEUWS Marinekazerne Suffisant Jeanine Hennis Plasschaert Defensie Curaçao  IMG 3115CURAÇAO – Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, hebben vanmorgen een bezoek gebracht aan Marinekazerne Suffisant. De minister kreeg een kijkje in de kazerne waar jongemannen worden opgeleid tot miliciens. Verder lezen

Positie BES liever niet zo snel in de grondwet

ntr

De Eerste Kamer heeft een officieel verzoek gekregen om het wetsontwerp dat de huidige staatkundige positie van de BES-eilanden moet verankeren in de Grondwet, af te wijzen.

Het wetsontwerp is al door de Tweede Kamer aangenomen.
Het houdt in dat de status van ‘openbaar lichaam’ van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, wordt opgenomen in de grondwet.

WilliamHet verzoek is ingediend door Willem Anthony, een Bonairiaanse zanger en artiest die in Nederland woont.
De beweging Awor T’e Ora (Bonaire) en de stichtingen Nos Kier Boneiru Bèk (Bonaire) en Brighter Path Foundation (Statia) staan achter zijn verzoek.

Advies
In zijn brief aan de Eerste Kamer zegt Anthony dat de totstandkoming van het ontwerp niet zorgvuldig is gegaan:

“De Raad van State heeft in haar advies opgemerkt dat het niet wenselijk is vooruit te lopen op de uitkomst van de evaluatie in 2015″

, houdt hij de Eerste Kamer voor.

Anthony citeert ook staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga.
Die heeft opgemerkt dat ‘het zeer opmerkelijk en eigenlijk ook onzuiver is om eerst het grondwettelijke kader van de BES-constructie vast te leggen en vervolgens een uitvoerig proces te starten.

“Hoe is het mogelijk om de status van de BES-eilanden in artikel 132a van de Grondwet op te nemen en vervolgens te gaan evalueren of het openbare lichamen of gemeenten moeten worden.”

Anthony heeft al eerder een klacht ingediend bij de Eerste Kamer, omdat het proces van grondwetwijziging was gestart zonder dat er een referendum is gehouden.

“Het Bonairiaanse volk heeft nog geen gebruik kunnen maken van zijn zelfbeschikkingsrecht. Dit is in strijd met de erkenning van zelfbeschikkingsrecht tijdens de Ronde Tafel Conferenties van 1981 en 1983 en met door de Verenigde Naties aangenomen resoluties.”

Petitie
De Bonairiaanse beweging ‘Awor T’e Ora’ heeft al in 2012 haar ongerustheid over het voorstel tot grondwetswijziging uitgesproken.
Anthony geeft aan dat de mensen op Bonaire zich nu informeren over de voorgenomen integratie in de Nederlandse grondwet.
Er circuleert sinds kort een petitie voor het houden van het zelfbeschikkingsreferendum.
Het streven is, zowel op Bonaire als op St. Eustatius, dit jaar nog zo’n referendum te houden.

Anthony:

“Ik meen dat u niet zorgvuldig tot een besluit kan komen, zonder de uitslag van een referendum af te wachten waaruit blijkt waar het volk uit vrije wil uitdrukkelijk voor heeft gekozen. Het integreren zoals het nu gaat is niet gebaseerd op een vrije keuze. Om die reden is het aannemen van het voorstel in strijd met eerder genoemde resoluties en ook met het handvest van de Verenigde Naties. Ik verzoek de Eerste Kamer het voorstel te verwerpen.”

Door: Belkis Osepa

————————————————————–

Aan de Voorzitter Van de Eerste Kamer, De Leden Van de Eerste Kamer en Vaste Commissie

Door onze BES Correspondent

Korting op pensioen politici, leeftijd naar 67 jaar

Wapen NederlandNieuwsbericht | 05-03-2013

Ook het pensioen van politici wordt gekort, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling.
De pensioenleeftijd gaat ook voor politici naar 67 jaar. Met deze veranderingen gaat voor politici hetzelfde gelden als voor ambtenaren die hun pensioen hebben bij het pensioenfonds ABP.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om een voorstel tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Daar vallen ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, gedeputeerden, wethouders, bestuursleden van waterschappen en enkele andere functionarissen onder.

Politici volgen ABP-regels

Voor politici gaat hetzelfde gelden als voor ambtenaren bij overheden en in het onderwijs. Die hebben hun pensioen bij het ABP. Dat betekent de volgende veranderingen:
Net als bij iedereen gaat de pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog van 65 naar 67 jaar. Later kan de grens verder omhoog met de stijgende leeftijdsverwachting in Nederland.
Als het ABP een korting toepast op de pensioenopbouw of de pensioenuitkering, geldt dat ook voor het pensioen van politici. Het ABP heeft kortgeleden een korting aangekondigd van 0,5 procent, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling. Ook politici krijgen dus met die korting te maken.
Vanaf volgend jaar is ook voor politici niet meer het eindloon de basis voor hun pensioen, maar het loon dat zij gemiddeld tijdens de opbouw van hun pensioen verdienden. In de praktijk is deze overgang van het eindloon- naar het middelloon-stelsel maar klein, doordat politici een vast salaris hebben en geen periodieken doorlopen.

Het wetsvoorstel was in september 2012 voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dat advies kwam half december met kritisch commentaar. Minister Plasterk heeft het aangepaste voorstel conform eerdere toezegging vandaag bij de Tweede Kamer ingediend, samen met de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State.

Omdat het gaat om een voorstel ook over het pensioen van Kamerleden, is in de Tweede en de Eerste Kamer een tweederde meerderheid nodig om het wetsvoorstel aan te nemen.

Documenten en publicaties

Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa

Voorstel voor een wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Kamerstuk | 05-03-2013 | BZK

Advies Raad van State over aanpassing pensioenleeftijd Appa

Advies van de Raad van State op het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband …

Kamerstuk | 05-03-2013 | BZK

Nader rapport Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa

Nader rapport over het advies van de Raad van State haar advies inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene …

Kamerstuk | 05-03-2013 | BZK

 

Beantwoording Kamervragen over de komst van Curaçaose Statenlid naar Nederland

Beantwoording Kamervragen Over de Komst Van Curaçaose Statenlid Naar Nederland by Knipselkrant Curaçao

Spanningen bij het beginnen Koninkrijksoverleg (Ipko)

© ANP. Paleis Huis ten Bosch

Parlementariërs van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten moeten in het Koninkrijksoverleg dat ze deze week in Den Haag voeren, komen tot een meer diepgaand wederzijds begrip voor elkaar. Die oproep deed Senaatsvoorzitter Fred de Graaf dinsdag bij aanvang van het overleg.

De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Nederland en de overzeese delen van het Koninkrijk. Zo weigert de PVV het overleg bij te wonen, vanwege de aanwezigheid van Helmin Wiels, de leider van de grootste partij in Curaçao.
Wiels zou vorig jaar hebben gezegd dat hij lijkenzakken voorziet voor de Nederlanders.

In de Tweede Kamer heeft een ruime meerderheid van in elk geval VVD, PvdA en SP kritiek op het inkomen van parlementariërs op Sint Maarten, die met 9000 euro per maand voor 1 dag werken in de week volgens de Nederlandse Kamerleden veel te veel verdienen.

‘Belachelijke zakkenvullerij, terwijl de bevolking van Sint Maarten steeds verder wordt uitgeknepen’

, zei SP’er Ronald van Raak daarover dinsdag in De Telegraaf.

Senaatsvoorzitter De Graaf wees in zijn welkomstwoord op het belang van ‘directe communicatie en om persoonlijke ontmoetingen’ tussen de parlementariërs. ‘

Door het uitwisselen van informatie en standpunten kunnen wij hierdoor tot meer diepgaand wederzijds begrip komen.
Alleen met dit wederzijds begrip – dit bewustzijn en respecteren van elkaars situatie en opvattingen – kunnen wij kansen benutten en knelpunten wegnemen.

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt zit het overleg voor.
Hij zei dat de verhoudingen deze week af en toe nog best koud koud zullen zijn als parlementariërs zeggen waar het op staat.
Maar uiteindelijk wordt het lente, niet alleen buiten, maar ook in de verhoudingen, aldus Recourt.
Ook de vertegenwoordiger van de Staten (parlement) van Aruba wees op de belangen van samenwerking. ‘

Laten we niet weer een verslag van dit overleg maken waarin we elkaar de schuld geven van alles wat fout is gegaan.

Oranje strik is officiële logo inhuldiging Willem-Alexander

Het logo naar een ontwerp van Irma Boon

Het logo naar een ontwerp van Irma Boon

Een grote oranje strik zal alle officiële activiteiten sieren die worden georganiseerd rond de inhuldiging van Willem-Alexander tot nieuwe koning. Verder lezen

Green Force: Doe iets aan dumpen afval

Green ForceWillemstad – Voor milieu- en recyclingbedrijf Green Force is de maat vol omtrent de vervuiling van Koraal Tabak. Niet alleen particulieren, maar ook minimarkets en zelfs een medisch laboratorium dumpen hun afval in dit gebied.

Verder lezen

Bijeenkomst GTZ basisverzekering

svbWillemstad – De stichting Garantie Toegankelijkheid Zorg en de Sociale Verzekeringsbank, de SVB, organiseren op donderdagochtend 7 maart een informatieve bijeenkomst over de basisverzekering ziektekosten die per 1 februari in werking is getreden. Verder lezen

Watertekort Saba roept vragen op

minister Melanie Schultz van HaegenDen Haag – De Tweede Kamerleden Wassila Hachchi en Stientje van Veldhoven (beiden D66) gaan minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur en Milieu aan de tand voelen over de drinkwatervoorziening op Saba. Verder lezen

Fred Teeven juicht plan Navarro toe

Den Haag – Nederland is bereid de Curaçaose regering ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van een nieuwe Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC). Verder lezen

Recourt: Besluit PVV is logisch

Jeroen RecourtDen Haag – Voorzitter Jeroen Recourt van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties reageert onderkoeld op het besluit van de PVV om het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) te boycotten. Verder lezen

Acties bonden on hold

 

Overheid en vakbonden bereiken akkoord om pensioenwet te bespreken

Willemstad – De vakbonden zullen voorlopig geen acties uitvoeren en wachten op het Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (GOA) dat over een week zal plaatsvinden. Verder lezen

PVV helpt Bosman-wet erdoor

pvv_logo(1)Den Haag – Het initiatiefwetsvoorstel om eisen te stellen aan Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maartenaren die zich in Nederland willen vestigen kan ook in de Eerste Kamer rekenen op een meerderheid. Verder lezen

Ob-differentiatie: toch maar niet!

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” Kenneth Martis ” aan het woord………….. Verder lezen

Staten Brief 8.3 Minister Di Salubridat

 by Omayra Leeflang L.O.V.E

Discriminatie gepensioneerden

bejaardenWillemstad – ,,Gepensioneerden worden systematisch in de nieuwe basisverzekering gediscrimineerd”, zo stelt parlementariër Omayra Leeflang van oppositiepartij PAR in een brief aan minister Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur. Verder lezen

Een ‘cri du coeur’ vanuit de kleine toko

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” CHARLES DAVELAAR ” aan het woord………….. Verder lezen

VBC: Sterfhuisconstructie voor private verzekeraars

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft kritiek op de inhoud en de totstandkoming van de landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (BVZ). Volgens de VBC komt het erop neer dat private ziektekostenverzekeraars nu door middel van een sterfhuisconstructie moeten verdwijnen en dit is in tegenstrijd met eerder gemaakte afspraken bij de Nationale Dialoog. Verder lezen