Aantal atrako’s blijft stijgen

polis

Aantal atrako’s blijft stijgen

WILLEMSTAD — Eind 2013 en begin dit jaar heeft Bureau Faber in samenwerking met het Atrako-team van het Korps Politie Curaçao (KPC) – in het kader van de Criminaliteitsbeeld Analyse (CBA) – een grondig onderzoek verricht naar het aantal gemelde atrako’s. Hieruit is gebleken dat het aantal atrako’s, zowel in 2012 als in 2013, hoger is uitgekomen dan aanvankelijk werd gedacht.

Iedereen op het eiland, inclusief de minister van Justitie Nelson Navarro (Pais), had al het gevoel dat het aantal blijft stijgen. De cijfers liegen er ook niet om.

Zo blijkt uit het jaarverslag 2013 van het Openbaar Ministerie dat gisteren is gepubliceerd, dat het aantal diefstallen met geweldpleging vorig jaar naar 577 is gestegen, waarmee het hoogste aantal aangiften is bereikt sinds 2006. Ten opzichte van 2012 is het aantal met 15 procent gestegen.

Bureau Faber meldt dat uit het onderzoek reeds is gebleken dat de trend stijgende is sinds 2010. Het bureau is samen met het politiekorps in augustus vorig jaar met het onderzoek gestart, dat een analyse van de criminaliteit op het eiland behelst. Het doel hiervan is om in een vroegtijdig stadium trends ten aanzien van delicten, daders, objecten, plaatsen en tijdstippen te signaleren. Die trends worden ingeschat op maatschappelijke gevolgen en de noodzaak tot interventie.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat bij de helft van alle aangiften een vuurwapen was betrokken. In 80 procent van die gevallen is het vuurwapen ook daadwerkelijk gebruikt. In het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het vergroten van de informatiepositie van politie en justitie met betrekking tot de illegale wapenhandel. Eind vorig jaar is een speciaal team in het leven geroepen dat zich alleen richt op de bestrijding van illegaal (vuur)wapenbezit, -gebruik en -handel.

Hoofdofficier van justitie Heiko de Jong legt verder in het voorwoord van het rapport uit, dat het eisbeleid van het OM bij roofovervallen in het jaar 2013 fors naar boven toe werd bijgesteld. “Hiermede vertolkt het OM de roep vanuit de samenleving om keiharde strafrechtelijke reacties op deze delicten”, aldus De Jong.


Oplossingspercentag
e

Verder komt het oplossingspercentage van overvallen neer op 17,5 procent in 2013. Van alle aanhoudingen die vorig jaar hebben plaatsgevonden, werd 86 procent van de verdachten binnen drie maanden na het plegen van het delict aangehouden.

Verder zijn in de tweede helft van 2013 in het kader van het actieprogramma ‘Mi ta Brasa Siguridat’ (MTBS) verschillende interventiemaatregelen ontworpen en ingezet, die moeten bijdragen aan de afname van het aantal atrako’s. Dit is een actieprogramma met als doel het omzetten van inzichten in concrete acties, met als gewenst gevolg het terugdringen, stabiliseren of verminderen van criminaliteit. Concrete maatregelen die, omdat ze gezamenlijk worden geactiveerd onder één paraplu, een gezamenlijke impact hebben die groter is dan op basis van de losse activiteiten zou mogen worden verwacht. Het OM wil tevens met dit actieprogramma de afstand tussen zichzelf en de samenleving verminderen. Het project is bedoeld om het OM te ondersteunen door actieve samenwerking met externe relatiegroepen en ketenpartners.

Onder invloed van het besef dat de preventie en bestrijding van criminaliteit en resocialisatie van daders, geen exclusieve aandachtsgebieden voor de politie zijn, worden de resultaten van MTBS door veel brede maatschappelijke doelgroepen in Curaçao gecreëerd. Voorbeelden van projecten zijn ‘Eye in the sky’, de inzet van onbemande vliegtuigjes, dat in november/december 2013 werd voorbereid en de subjectgerichte benadering van bepaalde doelgroepen; project Bon Biní.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *