Accountancy | Klanten slaan trustkantoren steeds vaker over

Van 310 naar 207 trustkantoren

Om de strengere regels te ontwijken waar trustkantoren mee te maken hebben slaan klanten die kantoren steeds vaker over. Dat blijk uit eigen onderzoek van de vereniging van Nederlandse trustkantoren Holland Quaestor (HQ).

De afgelopen jaren is een dalende trend in het aantal vergunninghoudende trustkantoren waarneembaar, constateert HQ. Waren er eind 2011 nog 310 trustkantoren in Nederland, eind 2017 waren dit er 222. Uit gegevens van het Register Trustkantoren blijkt dat het aantal trustkantoren medio oktober 2018 verder is gedaald naar 207.

Doelvennootschappen

Datzelfde geldt voor het aantal doelvennootschappen dat door de trustkantoren wordt bediend. In de periode juni 2016 tot en met december 2017 is dat aantal volgens de belangenvereniging met 10% gedaald.

Commanditaire vennootschappen

DNB heeft in het verleden ook de dienstverlening aan commanditaire vennootschappen (cv’s) die onderdeel uitmaken van complexe internationale structuren onderzocht. Trustkantoren hebben de dienstverlening aan cv-structuren sinds 2013 afgebouwd. Op 30 juni 2013 verleenden 75 trustkantoren diensten aan 1.602 cv’s, waarna een daling is gezet. Eind 2017 was het aantal cv’s waaraan diensten werd verleend gedaald tot 521 cv’s. Daaraan verleende 62 trustkantoren hun diensten.

Aangescherpte regelgeving

Jan van der Kolk, voorzitter van vereniging van trustkantoren Holland Quaestor, legt bij BNR uit dat de regelgeving sinds 1 januari 2019 is aangescherpt. ‘Bedrijven moeten een loonsom van minstens honderdduizend euro hebben en kunnen aantonen dat ze een contract hebben voor huisvesting van tenminste 24 maanden. Daarmee is dat in een aantal gevallen duurder geworden dan wanneer dat via een trustkantoor loopt. Dat betekent dat klanten van trustkantoren in een aantal gevallen zeggen: we zetten zelf een bedrijf op in Nederland en kunnen langs die route zelf gebruik maken van het Nederlands belastingstelsel.’ De eisen die aan leden van HQ worden gesteld lijken volgens de belangenvereniging hun vruchten af te werpen, maar dat heeft dus wel als gevolg dat klanten steeds vaker voor een andere route kiezen.

Bron: HQ/BNR

Bron: Accountancy Vanmorgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *