AD | Bestuursleden FWNK geschorst

Abraham en Brute geschorst door Palm met voornemen hen te ontslaan

Minister Palm schorst Bestuursleden FWNK

Minister Palm schorst Bestuursleden FWNK

Willemstad – Twee bestuursleden van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) – Tariq Abraham en Randall Brute – zijn vorige week geschorst en mogen per direct het kantoor van de stichting, gelegen aan de Gaitoweg nummer 5 niet meer betreden.

Dat staat in een brief van minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (PAIS) aan de twee bestuursleden. Deze brief is in het bezit van het Antilliaans Dagblad.

In de brief, die dateert van 25 november 2014, somt de minister van Economie een aantal van de bevindingen van Soab op, waaronder de dalende opbrengsten in combinatie met sterk stijgende exploitatiekosten die met name de afgelopen twee jaar tot een significante verslechtering van de financiële resultaten hebben geleid en de stijgende exploitatiekosten die onder andere worden veroorzaakt door een verhoging van de maandelijkse bestuursvergoeding.

Verder is de post ‘diensten van derden’ in vier jaar tijd gestegen van 26.135 gulden naar 319.647 gulden en is er in de jaren 2012 en 2013 een sterke stijging te zien in de post ‘overige lasten’, die veroorzaakt wordt door een sterke stijging van niet-gedocumenteerde uitgaven.

,,In april 2013 heeft een uitbetaling plaatsgevonden aan het personeel van eerder ingehouden premie FZOG”,

zo schrijft Palm in zijn brief aan Brute en Abraham.

,,Ondanks juridisch advies te hebben ingewonnen waaruit bleek dat de inhouding van premies terecht had plaatsgevonden en ook wettelijk verplicht is, heeft het bestuur besloten tot uitkering van de eerder ingehouden premies over te gaan. Dit terwijl er nog een verplichting tot inhouding en afdracht van de premie over deze periode blijft bestaan.”

Andere bevindingen van het Soab-onderzoek die door Palm worden genoemd, zijn onder andere de sterke verslechtering van de liquiditeitspositie in de afgelopen twee jaren en het feit dat de rechtmatigheid van een aantal uitgevoerde betalingen aan derden die niet vastgelegd kan worden wegens het ontbreken van relevante bewijsstukken.

Het gaat hier om:

  1. kopieën van cheques die in de administratie ontbreken; van een aantal verrichte betalingen ontbreken de offerte, opdrachtbevestiging, de (arbeids)overeenkomst en de factuur;
  2. van een aantal betalingen ontbreekt het bewijs van levering waardoor niet kan worden vastgelegd of de levering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;
  3. al deze betalingen zijn geaccordeerd door de directeur en/of de bestuursleden; een formeel vastgelegde begroting over de jaren 2012 en 2013 ontbreekt;
  4. en door het bestuur is geen controleerbare verantwoording (jaarrekening) over het jaar 2012 aangeleverd.

Ook wordt de eenmanszaak Immeku Accounting and Administration genoemd die voor het uitvoeren en ondersteunen van de administratieve werkzaamheden bij FWNK is ingehuurd.

,,Bij bestuursbesluit van 12 juni 2012 is besloten tot inhuur van voornoemd bedrijf tot en met december 2012. Een besluit betreffende de verlenging van de inhuur is niet aangetroffen. In totaal zijn 44 betalingen gedaan, voor een totaalbedrag van 319.095,06 gulden.

Verder ontbreekt een geaccordeerde offerte; in de offerte is geen uurtarief opgenomen, zodat de daarop volgende facturen niet kunnen worden gecontroleerd; de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoen niet aan de daaraan te stellen eisen en voor een deel van de werkzaamheden ontbreekt een tastbaar resultaat (zoals werkzaamheden ten behoeve van jaarrekening 2012); eigenaresse J.D. Mathilda heeft in april 2013 gefungeerd als interim- directeur. Zij heeft hiervoor betalingen ontvangen. De onderliggende arbeidsovereenkomst ontbreekt evenwel.

De cheques zijn in strijd met het bestuurs- en directiereglement geaccordeerd door twee bestuursleden”,

aldus de minister van Economische Ontwikkeling in zijn brief.

Niet conform Code en wet gehandeld

Op grond van de bevindingen van Soab moet worden vastgesteld dat het bestuur, en ook Brute en Abraham als bestuursleden, in strijd met een aantal verplichtingen voortvloeiende uit de Code Corporate Governance, de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement hebben gehandeld, zo stelt Palm.

,,Door uw handelen, dan wel nalaten heeft u de op u als bestuurder rustende zorgplicht geschonden en heeft u zich jegens FWNK niet gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. U heeft met uw handelen, dan wel nalaten vooral uw eigen belang gediend met veronachtzaming van het belang van FWNK. U heeft toegelaten dat de exploitatiekosten aanzienlijk zijn gestegen, terwijl een deugdelijke administratie ontbrak en de opbrengsten drastisch zijn gedaald.”

En verder:

,,Bovendien zijn aanzienlijke bedragen betaald voor werkzaamheden door een extern administratiekantoor, van welke werkzaamheden de kwaliteit niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden, dan wel überhaupt niet zijn uitgevoerd (althans niet tot dusver is gebleken).”

Zowel Brute als Abraham is geschorst met het voornemen van Palm om hen te ontslaan als bestuursleden van FWNK.

,,In gevolge artikel 10 van de Code Corporate Governance zal het advies van de adviseur Corporate Governance worden ingewonnen. Daaraan voorafgaand wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen zeven dagen na heden schriftelijk uw zienswijze ten aanzien van het voornemen tot ontslag kenbaar te maken.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Bestuursleden FWNK geschorst

  1. ” Niet conform de code en wet gehandeld”.
    Dan kunnen we half Curacao wel naar huis sturen, laten we onze cultuur niet vergeten. Men heeft immers wel gehandeld naar de lokaal goed vastgerotte traditie om er een rotzooi van te maken en onze vrienden te laten delen. Wat is dus het probleem?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *