AD | Curaçao wil te veel lenen

Financieringsbehoefte met 114,5 miljoen ver boven houdbaar leenniveau.

Willemstad – De totale financieringsbehoefte van 114,5 miljoen (dat is 2 procent van het bruto binnenlands product ofwel bbp) ligt ver boven het structureel houdbaar geachte leenniveau, dat meer in de orde is van 60 miljoen (namelijk 1 procent bbp).

,,Dit zou leiden tot verdere stijging van de schuldquote, die met 42 procent bbp per ultimo 2016 al boven het structureel houdbaar geachte niveau van 40 procent bbp ligt”, schrijft het College financieel toezicht (Cft).
Het college gaat in een brief aan demissionair minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) in op de kapitaaldienst. De kapitaaldienst sluit in de vastgestelde begroting 2017 met een saldo van nul wanneer er rekening wordt gehouden met de verwachte ontvangsten uit geldleningen, en de aflossing op leningen. De totale baten en lasten op de kapitaaldienst zijn 183 miljoen gulden.

,,Er zijn wederom belangrijke stappen gezet om de kapitaaldienst om te vormen tot een meer realistische investeringsagenda”, zo complimenteert het Cft de feitelijk onder de vorige minister van Financiën, José Jardim, tot stand gekomen begroting voor het lopende dienstjaar.

Op de kapitaaldienst is een lijst van voorgenomen investeringen opgenomen die voor een deel door leningen gefinancierd moeten worden. De toelichtingen bij de voorgenomen investeringen zijn tot op heden nog onvoldoende om te kunnen oordelen of deze voldoen aan de definitie van kapitaaluitgave conform het System of National Accounts (SNA), oordeelt de toezichthouder.

Op grond hiervan maakt het Cft – ‘zoals inmiddels gebruikelijk’, schrijft voorzitter Age Bakker – een algemeen voorbehoud bij de kapitaaldienst. ,,Op het moment dat Curaçao daadwerkelijk een lening wil afsluiten ten behoeve van de kapitaalinvesteringen, ziet het Cft het concrete leningsverzoek graag tegemoet. Het Cft gaat graag in overleg met het ministerie van Financiën over de volgende stap om de toelichtingen op de kapitaaldienst uit te breiden en zo uiteindelijk het algemeen voorbehoud overbodig te maken.”

Het Cft wijst erop dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder heeft geopperd dat, teneinde de noodzakelijke kapitaalinvesteringen op een verantwoorde wijze te financieren, Curaçao zou moeten aansturen op een overschot op de gewone dienst van 0,5 procent bbp. De begroting 2017 sluit af met een saldo van nul; de totale baten en lasten op de gewone dienst zijn 2.518,8 miljoen. In evenwicht dus, maar géén overschot (meer) zoals in de voorgaande jaren.

Meer aandacht voor weerstandsvermogen

Het Cft vraag ook aandacht voor het zogeheten ‘weerstandsvermogen’. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het vergroten van het weerstandsvermogen van Curaçao. De omvang tot en met 2020 van alle geplande reserveringen tezamen bedraagt 184 miljoen. Hiervan is 100 miljoen bestemd voor de eerste aflossing in 2020 op de schuldsaneringlening.

,,Het is zaak om deze geplande reservering de komende jaren daadwerkelijk te realiseren en in stand te houden.”

Het Cft constateert dat de reservering voor 2017 vorig jaar nog werd begroot op 5,4 miljoen, maar dat de geplande reservering naar beneden is bijgesteld tot 1,5 miljoen.

,,Dit verhoogt de vereiste inspanning om voor de aflossing te reserveren voor navolgende jaren”, aldus Bakker in zijn brief aan Gijsbertha.

De voorzitter van het toezichtsorgaan stelt ‘dat er een verbetering is te constateren in het financieel beheer op Curaçao’. Met name het tijdig opstellen, indienen en vaststellen van de begroting loopt conform de wet. Ook is de begroting steeds vollediger en transparanter. De regering in Willemstad heeft diverse ambitieuze plannen om het financieel beheer te versterken waaronder het vernieuwen van de wetgeving aangaande het financieel beheer, de invoering van de reeds goedgekeurde Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten, verbetertrajecten naar aanleiding van de jaarrekeningcontroles van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), opleidingen ten behoeve van de financiële functie en het verantwoorde beleidsbegroting en verantwoordingstraject.

,,Het Cft herhaalt het advies om het financieel beheer op een zodanig niveau te krijgen dat over het begrotingsjaar 2018 een goedkeurende verklaring ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening zou kunnen worden verkregen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *