AD | Directeur GCB onwettig herbenoemd?

Directeur GCB onwettig herbenoemd?

Directeur GCB onwettig herbenoemd?

Willemstad – Het dispuut tussen het bestuur van de Gaming Control Board (GCB) en de regering over het ontslag van de bestuursleden John Gorsira (voorzitter) en Elbert de Windt (lid) gaat over de vraag of de directeur Raynold Nivillac herbenoemd had mogen worden ja of nee. De vraag waarover de rechter uitsluitsel zal moeten geven is of het door de minister aangezegde ontslag rechtsgeldig is of niet. Als ontslaggrond voert de minister aan dat de bestuursleden in strijd hebben gehandeld met de wet of statuten en niet naar behoren hun taak hebben uitgeoefend.

Advocaat Mirto Murray, die de regering vertegenwoordigt, stelt in zijn pleidooi van deze week: ,,Het bestuur heeft besloten de directeur te herbenoemen, in weerwil van de wet, van de Statuten, het afkondigingsbeleid om overeenkomsten met directeuren van overheidsstichtingen niet te verlengen, het ingezette traject van statuutswijzigingen, de door de ministerpresident kenbaar gemaakte spoed hierbij en de mondelinge en schriftelijke verboden om de directeur te herbenoemen.”

In het pleidooi wordt, net als in dat van de tegenpartij, dieper ingegaan op de termen ‘herbenoemen’ en ‘verlengen’. Voert de advocaat van het GCB-bestuur, Frank Kunneman, aan dat Nivillac’s contract sinds 2004 elk jaar verlengd wordt, zonder dat daar toestemming van de minister voor vereist is, Murray stelt dat het niet gaat om een verlening maar om een herbenoeming.

Omdat het contract door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Nivillac automatisch afloopt, is de vermeende ‘verlenging’ in juridische zin als ‘herbenoeming’ aan te duiden, zo wordt beargumenteerd. Hiervoor is volgens de advocaat een goedkeuring nodig van de minister. Tevens wordt gesteld dat de regering medio maart aan alle overheidsentiteiten heeft laten weten dat contracten die aflopen, niet verlengd mogen worden.

Het specifieke verzoek tot verlenging van Nivillacs contract is om deze reden dan ook door de minister afgewezen. Op 19 mei, toen de stichting de minister al had meegedeeld dat het contract verlengd was, is alsnog aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) gevraagd advies uit te brengen.

,,De Soab concludeert dat er geen zwaarwegende bezwaren bestaan tegen het voorgenomen ontslag van de huidige bestuursleden van de stichting. De aangevoerde argumenten vormen voldoende basis om in redelijkheid tot het voorgenomen ontslag te komen”, zo zou Soab geadviseerd hebben.

Tevens zou het bestuur zichzelf tegenspreken, want in een schrijven van 23 maart 2010 wordt een voordracht aan het Bestuurscollege aangeboden die aan de nieuwe minister van Financiën wederom wordt voorgelegd om een formeel besluit te krijgen voor de betreffende herbenoemingen.

,,In het voorgaande erkent het bestuur de door de statuten toegekende bevoegdheid van het Bestuurscollege, om bestuurders van de stichting te benoemen”, aldus Murray.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *