AD | ‘Dok gered’

Gecontroleerd faillissement CDM in stilte was nodig voor doorstart met Damen | Jeu Olimpio

Gecontroleerd faillissement CDM in stilte nodig voor doorstart Damen | Jeu Olimpio

Willemstad – Met de overname van de CDM-activiteiten – zoals met Damen is overeengekomen – is het Dok ‘gered’, wordt het personeel overgenomen en ontvangen de concurrente crediteuren een deel (50 procent) van hun vorderingen.

Daartoe is de – op Curaçao niet eerder toegepaste – constructie gebruikt van een zogeheten pre-pack faillissement, omdat redding in een normaal faillissement vrijwel niet mogelijk zou zijn geweest.

Op 2 februari 2017, gisteren, is het faillissement van NV Curaçaose Dok Maatschappij (handelsnaam CDM of CDM Curaçao Drydock Company) uitgesproken en zijn de eerder nog beoogd curator en beoogd rechter-commissaris formeel benoemd. Op deze datum vond ook de ‘closing’ plaats en is overgegaan tot de uitvoering van de afspraken die zien op de doorstart.

Aldus een persbericht van het advocatenkantoor Huizing & Huizing. Arnold Huizing is aangesteld tot curator. Het pre-pack faillissement van CDM gaat terug tot 26 augustus 2016. Op die dag heeft CDM het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao verzocht ‘om toepassing te geven aan de figuur van de pre-pack om aldus de mogelijkheden en voorwaarden van een herstructurering middels faillissement te onderzoeken en voor te bereiden’. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het gerecht op 30 augustus Huizing aangewezen als beoogd curator in geval het tot een faillissement van CDM zou komen.

,,Volgens het gerecht had CDM in het verzoek voldoende aannemelijk gemaakt dat de voorbereiding op een eventueel faillissement de schade voor de betrokkenen – onder wie de werknemers van CDM – in zodanige mate kon beperken, dat dit opweegt tegen de omstandigheden dat de voorbereiding in stilte plaatsvindt.”

De aanwijzing gold in beginsel tot en met 14 september 2016, maar in verband met het voldoen aan enkele voorwaarden voor de doorstart is deze termijn enkele malen verlengd.

In september 2016 is Damen een concessieovereenkomst aangegaan met CDM Holding op basis waarvan Damen, kort gezegd, de aan CDM Holding toebehorende werf zal huren en exploiteren. ,,De overeenkomst is aangegaan onder een serie voorwaarden”, meldt het persbericht.

,,Enkele essentiële voorwaarden voor de doorstart waren dat Damen al het personeel van CDM overneemt middels contractoverneming, zodat opzegging door de curator niet nodig was; de concurrent-crediteuren zo veel als mogelijk worden voldaan; en de overheid en een aantal schuldeisers met substantiële claims jegens CDM op enigerlei wijze vrijwillig afstand deden van vorderingen op CDM.”

Op 1 februari jongstleden waren alle voorwaarden voor het effectueren van de doorstart vervuld. ,,Daarmee waren de voorbereidingen voor een doorstartmogelijkheid van de activiteiten van CDM afgerond.”

Rendabele doorstart doel

De curator: ,,CDM was tot het moment van de overname gewoon operationeel, maar voorzag dat zij niet in staat was de bedrijfsvoering op verantwoorde wijze te blijven continueren.” In zijn persbericht zegt Huizing: in 2010 werd, na een zoektocht naar mogelijke kandidaten om de dokactiviteiten over te nemen, uitgebreid onderhandeld met Damen.

,,In de omstandigheden waarin CDM voor de overname verkeerde, was het twijfelachtig of het mogelijk zou zijn de dokactiviteiten buiten faillissement te herstructureren.” Echter, aldus de curator, een ongecontroleerd faillissement zou zeer onwenselijk zijn geweest, mede omdat dit tot een discontinuïteit van de bedrijfsvoering zou (kunnen) leiden en tot verlies van werkgelegenheid en overige schade. ,,Dat zou ook de positie van de crediteuren van CDM niet ten goede zijn gekomen.”

Daarom is gebruikgemaakt van het pre-pack faillissement. Een ‘gewoon’ faillissement leidt immers vaak tot het einde van een onderneming. ,,De onderneming komt in een negatief daglicht te staan en kan vanwege het verlies in vertrouwen klanten en personeel kwijtraken. Onder deze omstandigheden is het zeer lastig om, indien wenselijk, een rendabele doorstart te maken.” In de praktijk bestaat dan ook de behoefte aan een constructie die het mogelijk maakt een snelle doorstart te waarborgen.

,,De pre-pack is een dergelijk instrument. Bij een pre-pack wordt de rechter verzocht om een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Aan die aanwijzing wordt géén publiciteit gegeven.”

De aanwijzing van de beoogd curator brengt geen veranderingen in de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar. De taak van de beoogd curator is enkel om zich te laten informeren en mee te kijken, zich een oordeel te vormen over de gang van zaken binnen de onderneming en zijn mening te geven.

De mogelijkheid van een doorstart kan dan door een beoogd curator in stilte worden onderzocht en voorbereid, waarbij de beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris zich daar al voorafgaande aan het faillissement een beeld kunnen vormen.

Huizing: ,,Zij zullen daarbij naar verwachting in het bijzonder ook aandacht besteden aan de belangen van de crediteuren en behoud van werkgelegenheid. Aannemende dat de beoogd curator (en de beoogd rechter-commissaris) zich kunnen vinden in een doorstart, kan deze in stilte worden voorbereid, om vervolgens kort na het uitspreken van het faillissement door de (dan benoemde) curator met toestemming van de (dan benoemde) rechter-commissaris te worden geëffectueerd.”

‘Schade zo veel mogelijk voorkomen’

,,De door de curator begeleide doorstart van het Dok beoogt waardeverlies en schade zo veel mogelijk te voorkomen”, aldus een persbericht van het gerecht. Bij vonnis van 2 februari 2017 heeft het gerecht te Curaçao het faillissement uitgesproken van NV Curaçaose Dok Maatschappij (CDM). Vervolgens heeft de rechter-commissaris bij beschikking toestemming gegeven aan faillissementscurator Arnold Huizing tot verkoop van de activa van CDM aan Damen Shipyard Curaçao nv en CDM Holding nv. Zoals uit de beschikking blijkt, vervolgt het gerecht in een toelichtend persbericht, is deze activatransactie voorafgaand aan het faillissement voorbereid en door de op dat moment nog beoogd curator getoetst in het kader van een zogenaamde ‘prepack’.

Volgens de beschikking moet worden aangenomen dat de schade door het faillissement voor in het bijzonder de werknemers en schuldeisers van CDM door de transactie met Damen substantieel beperkt wordt. De 378 werknemers van Dok behouden hun werk en de curator ontvangt gelden waarmee ook de concurrente schuldeisers gedeeltelijk betaald zullen kunnen worden (namelijk 50 procent van hun vorderingen, red.).

De rechter-commissaris overweegt onder meer dat een pre-pack ‘een nuttig instrument kan zijn’ om het doorgaans optredende nadeel voor schuldeisers, werknemers en derden als gevolg van een faillissement te beperken en een bedrijf ‘te redden’. Volgens de beschikking wijzen de gegevens met betrekking tot de gedurende de laatste twintig jaar op Curaçao beëindigde faillissementen van rechtspersonen (circa 400 stuks) uit dat het bij een reguliere faillissementsafwikkeling slechts bij hoge uitzondering tot enige vorm van doorstart komt en dat uitkering aan concurrente schuldeisers, hoe gering ook, een zeldzaamheid is. ,,Het gros van de faillissementen eindigt in een liquidatie van de onderneming, waarna de opbrengsten niet of nauwelijks toereikend blijken te zijn voor de voldoening van de faillissementskosten.”

Curator Huizing verzocht het gerecht toestemming tot de onderhandse verkoop van goederen van CDM. De curator wenst daartoe twee koopovereenkomsten aan te gaan. Het betreft de driepartijenovereenkomst tussen de curator (als ‘vendor), Damen Shiprepair Curaçao bv (als ‘purchaser’) en CDM Holding nv, alsmede een koopovereenkomst tussen de curator (als ‘vendor) en CDM Holding (als ‘purchaser’).

Door de curator is verslag gedaan van zijn bevindingen inzake de solvabiliteit van CDM. Aannemelijk is geworden dat CDM niet meer levensvatbaar was, maar ook dat een reguliere afwikkeling van het faillissement zou leiden tot banenverlies en maatschappelijke schade, in het bijzonder voor de werknemers en de schuldeisers.

Overname door Damen Shiprepair Curaçao bv

CDM, in de volksmond ook wel ‘Dok’ genoemd, is een overheids-nv. CDM Holding nv is de enige aandeelhouder van CDM. Het Land Curaçao houdt op zijn beurt alle aandelen in CDM Holding. Op 1 februari zijn de voornaamste bedrijfsactiviteiten van CDM, te weten het repareren en onderhouden van schepen, overgenomen door Damen Shiprepair Curaçao bv (Damen) in het kader van een doorstart.

Voor de overname had CDM ‘ongeveer 400 werknemers’ in vaste dienst (de beschikking van het gerecht spreekt over een aantal van 378) en daarnaast werd gebruikgemaakt van de diensten van ongeveer 120 flexibele werknemers die afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid werk werden ingezet. De bedrijfsactiviteiten van CDM leverden daarnaast ook substantiële indirecte werkgelegenheid op.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | ‘Dok gered’

  1. OP 16 januari 2017 in nrc.nl: Inval bij Damen in verband met een onderzoek naar corruptie in het buitenland. “FIOD valt scheepsbouwer Damen Shipyards binnen” (https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/16/fiod-doet-inval-bij-scheepsbouwer-damen-shipyards-a1541482).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *