AD | Groen licht voor visie Bullenbaai

Visiedocument Bullenbaai

Willemstad – De ministerraad heeft gisteren ingestemd met het Visiedocument duurzame ontwikkeling Bullenbaai. Minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling zegt dat nu de masterplanning begint.

‘Binnen zes maanden’ moet er een uitgewerkt plan op tafel liggen.
,,De toekomstverwachting voor de internationale en regionale maritiem-logistieke sector is positief”, aldus het visiedocument.

,,De kuststrook van Bullenbaai kan worden doorontwikkeld tot een volwaardige, moderne diepzeehaven waarmee Curaçao optimaal kan inspelen op de vraag naar logistieke dienstverlening vanuit de regionale scheepvaartmarkt, op marktontwikkelingen (transportroutes, tonnages van schepen), op het regionale aanbod (de concurrentie en mogelijkheden voor samenwerking) en op de fysieke mogelijkheden die Bullenbaai en de Curaçaose territoriale zee bieden.”

Sinds 1930 wordt een stuk kust van Bullenbaai gebruikt voor de opslag van olieproducten en sinds 1975 met de terminal voor de op- en overslag van ruwe olie, waardoor er ter plekke infrastructuur – ontsluitingswegen, steigers, pijpleidingen, kades – aanwezig is. Regering-Rhuggenaath wil de mogelijkheden meer benutten.

,,Havenactiviteiten brengen vaak (interlinkages met) andere activiteiten tot stand, zoals onderhoudswerkzaamheden, afvalverwerking, detailhandel, business travel en koop- en verblijfstoerisme. De locatie bij Bullenbaai biedt bovendien kansen voor logistieke ketenvorming in combinatie met de nabijgelegen luchthaven. Bullenbaai is vanwege haar diepte bij uitstek geschikt voor ship-to-ship en ship-to-shore transshipment en opslag van dry bulk cargo die vanuit de Caribische regio naar Europa en Oost-Azië moet worden vervoerd. Er lijkt bijzonder potentieel te zitten in dry bulk cargo als steenkool, ijzererts, graan, petroleum coke en houtpellets uit de VS; steenkool en ijzererts uit Venezuela; bauxiet en mangaanerts uit Guyana; bauxiet uit Jamaica; en steenkool uit Colombia.”

De Oil Terminal nu levert werkgelegenheid voor ongeveer 60 personen in dienstverband, voor nog eens 60 personen via aannemers en voor 100 tot 150 personen op projectmatige basis en genereert daarnaast ook indirect werk voor diverse andere ondernemingen. Dan kunnen er nog veel méér worden.

Potentieel Bullenbaai ‘optimaal benutten en beschermen’

De ontwikkelingsvisie voor Bullenbaai gaat uit van twee vaststaande gegevens. Hierop voortbouwend worden de volgende onderscheidende uitgangspunten gehanteerd voor de ontwikkeling van Bullenbaai: ,,Bullenbaai is bij uitstek een natuurlijke diepzeehaven.” En: ,,Het kerngebied van Bullenbaai is formeel bestemd voor industriële, logistieke en havengerelateerde doeleinden.”

Het economisch, ruimtelijk, maatschappelijk en ecologisch potentieel van Bullenbaai zal volgens de visie ‘optimaal worden benut en beschermd, ten dienste van de duurzame ontwikkeling van Curaçao en in het belang van de Curaçaose bevolking’. ,,De bedrijvigheid in Bullenbaai zal zich focussen op industriële en logistieke activiteiten die nadrukkelijk scheepvaart- en zeehavengerelateerd zijn. Bullenbaai zal dan ook vooral een internationale oriëntatie en uitstraling hebben.”

De voorkeur van de werkgroep die het visiedocument opstelde gaat uit naar het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het inzetten van nieuwe (bewezen) technologieën en het aanboren van nieuwe markten. ,,Gelet op het bijzondere voordeel van de diepe zee bij Bullenbaai verdienen offshore activiteiten speciale aandacht, dat wil zeggen activiteiten op zee, zoals ladingoverslag en dienstverlening aan schepen zelf.”

Offshore activiteiten hebben ook het voordeel dat zij minder beslag leggen op schaarse ruimte aan land. De te ontwikkelen kernactiviteiten zullen samen een logische, samenhangende combinatie vormen in en rond de maritiem-logistieke en energetische keten, zodat kruisbestuiving/ synergie mogelijk is, een economisch multiplier effect kan worden bewerkstelligd en een zo hoog mogelijk rendement kan worden bereikt.

Ook verbanden met activiteiten buiten Bullenbaai zijn gewenst. ,,De verschillende actoren zullen inzetten op win-winsamenwerking, wat bijvoorbeeld betekent dat zij samen zorgdragen voor goede toegankelijkheid van de zeehaven als focus van de ontwikkeling van Bullenbaai.” Andere activiteiten zijn ook mogelijk, maar ondersteunen bij voorkeur de bovengenoemde kernactiviteiten en houden eveneens verband met de zee, of sluiten aan op dicht bij Bullenbaai, bijvoorbeeld bij de luchthaven gelegen activiteiten. ,,Niet uitgesloten wordt dat de ontwikkeling van Bullenbaai aanleiding kan zijn om andere gebieden op het eiland in samenhang met Bullenbaai ook verder te ontwikkelen – bijvoorbeeld de noordkant, ten noorden van Daniel en Tera Kòrá – of deels te herontwikkelen, bijvoorbeeld het Schottegat.”

Andere havenactiviteiten die bij Bullenbaai door of via havenoverheidsbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) en haar dochterbedrijven kunnen worden ontwikkeld, zijn: ,,Curaçao heeft meer dan 50 jaar ervaring en een uitstekende reputatie wat scheepsreparatie en -onderhoud betreft. Daar kan op worden voortgeborduurd door vestiging van enkele offshore drydocks aan de kust van Bullenbaai, speciaal voor post-Panamax-schepen die niet in de drydocks bij het Schottegat passen.”

De internationale vraag naar scheepsreparatie is volgens de opsteller van het visiedocument ‘groot en groeiende, terwijl de concurrentie vanuit het Caribisch gebied vooralsnog beperkt is’. Bij Bullenbaai kunnen reparatie- en onderhoudsdiensten worden aangeboden aan de verschillende soorten schepen die de Bullenbaaihaven aandoen alsook aan de haven zelf – onderhoud en reparatie van haveninfrastructuur – waardoor ter plekke onderlinge synergie wordt bewerkstelligd. ,,Een en ander zou perfect passen binnen het streven van Curaçaose Dokmaatschappij Holding om uit te groeien tot een geïntegreerd maritiem centrum dat naast reparatie en onderhoud ook diensten als scheepsbouw en – ontmanteling aanbiedt en opleiding en training verzorgt.”

Verder:

  • het langdurig laten aanmeren van schepen met dry bulk cargo; transshipment van liquid bulk (hub and trade);
  • transshipment van break bulk (specialized equipment terminal); bevoorrading van op zee geparkeerde schepen en faciliteren van crew changes;
  • afhandeling, verwerking, opslag en afvoer van scheepsafval;
  • aanbieden van overige offshore maritiem-technische faciliteiten en diensten aan de regionale scheepvaartindustrie;
  • veilen van aangemeerde grote schepen en drijvende platforms;
  • uitbesteden van een traditionele containerhavenfaciliteit aan een ervaren internationale operator die zijn eigen netwerk inzet om vanuit Curaçao effectief te kunnen concurreren op de containerized cargo markt;
  • intermodaal vervoer van cargo tussen de Bullenbaaihaven en de luchthaven.

Naast scheepsreparatie denkt de werkgroep ook de mogelijkheid aan een state of the art olieraffinagebedrijf, energieopslagen overslag alsmede -distributie (LNG-terminal voor liquefied natural gas) en de ontwikkeling eventueel van een veerdienst tussen de ABC-eilanden voor cargo en/of personen. De werkgroep Ontwikkeling Bullenbaai had, onder voorzitterschap van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), tot hoofdtaak de minister van Economische Ontwikkeling en de ministerraad te adviseren over de ontwikkeling van het gebied en de wateren bij Bullenbaai.

Er is haast bij, zo berichtte deze krant op basis van het landsbesluit. De maritieme logistieke sector van Curaçao is door minister Martina van Economie aangemerkt als een van de mogelijkheden/ initiatieven die als ‘katalysator van versnelde en duurzame economische ontwikkeling van het land kunnen dienen’. Daarbij wordt ‘meer in het bijzonder’ gedacht aan de verdere ontwikkeling van het Bullenbaaigebied.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *