AD | Huiswerk voor minister Financiën

Jeu Olimpio

Willemstad – Anders dan gesteld wordt in de Uitvoeringsrapportage tot en met het derde kwartaal, verwacht het College financieel toezicht (Cft) dat de begroting 2018, inclusief de reservering van 40,6 miljoen voor de tekortcompensatie 2017, niet meer sluitend is en dat daarmee niet meer is voldaan aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft).

Zoals deze krant al berichtte, voorziet het Cft eind dit jaar een tekort van minimaal 23,8 miljoen gulden. Het college heeft daarom huiswerk voor het ministerie van Financiën en bewindsman Kenneth Gijsbertha (MAN) en verzoekt uiterlijk binnen veertien dagen – gerekend vanaf afgelopen vrijdag, 7 december – de volgende informatie aan te leveren:

1. Een concrete uitwerking van de nog mogelijk additioneel te nemen maatregelen die het dreigende tekort in 2018 kunnen beperken. Breng daarbij een bijgestelde eindejaarsprognose in beeld en betrek tevens uw concrete voorstel ten aanzien van de compensatie van het tekort uit 2017.

2. Een beschrijving van de overige meevallers die u voor 2018 verwacht naast de reeds gemelde 16,2 miljoen uit de Belastingregeling Koninkrijk.

3. Een overzicht van de verwachte dividendopbrengsten 2018 per overheidsentiteit die gezamenlijk optellen tot de begrote 35,8 miljoen. Het Cft verzoekt u het realiteitsgehalte van deze opbrengsten te onderbouwen.

4. Een uitgebreide rapportage over de inrichting van de beheersstructuur voor overheidsentiteiten en de voortgang in de ontwikkeling hiervan, zodat deze toegepast kan worden voor de begroting 2019.

5. Informatie over de nog ontbrekende betaalafspraken naar aanleiding van dividendvorderingen met Curaçao Airport Holding (CAH), Curinde, Bureau Intellectuele Eigendommen en het Kadaster.

Over het gehele jaar 2018 doen zich lagere belastingopbrengsten voor en als gevolg daarvan een lager begrotingsresultaat. Aan de uitgavenkant lijkt er minder aan de hand: de gerealiseerde kosten tot en met het derde kwartaal komen overeen met de prognose.

De prognose in de derde Uitvoeringsrapportage is nagenoeg gelijkgesteld aan de prognose zoals opgenomen in de ontwerp-tweede begrotingswijziging 2018. Hieruit concludeert het Cft dat de kostenbesparende maatregelen nog in de pas lopen met de begroting.

,,Het Cft vraagt echter wel de aandacht voor transacties die in de administratie nog niet zijn vastgelegd als een verplichting, maar waarvoor wel opdrachten zijn verstrekt of reeds levering heeft plaatsgevonden.” Indien dergelijke transacties niet tijdig in beeld worden gebracht, kan bij de jaarafsluiting een overbesteding bij de realisatie van de lasten blijken.

Daarnaast vraagt het Cft aandacht voor de betalingsachterstanden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Algemeen Pensionfonds Curaçao (APC), die in de kwartaalrapportage als substantieel zijn omschreven. Het Cft verzoekt minister Gijsbertha aan te geven hoe hij voornemens is deze in te lopen.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Huiswerk voor minister Financiën

  1. Werk aan de winkel voor zijn dochter dan… of werkt ze er niet?

  2. AlcaLM Walle groet ons vanuit Brussel, erg mooi in december, en laat ons weten niets te merken van onze begrotingstekorten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *