AD | Isla dicht: -2,5% bbp

Bij wegvallen alle Venezolaanse handel -5,2% in 2019, aldus waarnemend CBCS president Leila Matroos-Lasten in een speech voor Rotary Club Curaçao | Jeu Olimpio

Willemstad – Als de Isla/PdVSA-raffinaderij nu de poorten zou sluiten en zou worden stilgelegd vertoont de Curaçaose economie, het bruto binnenlands product (bbp), volgend jaar niet de verwachte +0,4 procent groei maar een -2,5 procent krimp.

Dit jongste cijfer over het belang van de Curaçaose raffinaderij voor de economische bedrijvigheid is afkomstig van de Centrale Bank CBCS en werd afgelopen week genoemd door waarnemend-president Leila Matroos-Lasten in een speech voor de Rotary Club Curaçao. De integrale toespraak staat ook op de website van de CBCS.

Om de invloed van de handelsrelatie met Venezuela op het bbp van Curaçao te bepalen, heeft de Centrale Bank twee scenario’s in kaart gebracht: eentje waarin alle handelstransacties zouden wegvallen en een waarin alle transacties die alleen op de door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA gerunde Isla betrekking hebben zouden ophouden.

Letterlijk zegt de president ad interim van de CBCS het zo: ,,As Venezuela is one of Curaçao’s main trading partners, a discontinuation of all trade will have a negative effect on real GDP, causing a contraction of 5,2% in Curaçao whilst the effect of the closing of only the Isla refinery would mean that the real GDP of Curaçao would contract by 2,5%.”

Dit veroorzaakt een sneeuwbaleffect op alles: daling van de private consumptie, verminderde activiteiten in de andere sectoren, afname van de particuliere investeringen, krimp van de overheidsbestedingen doordat er minder belastingeninkomsten zullen zijn. Hogere inflatie en grotere werkloosheid.
Aldus Matroos-Lasten. Toch is de gecalculeerde economische krimp bij sluiting van Isla ‘slechts’ 2,5 afgezet tegen een geprojecteerde groei van 0,4 procent – met een gezamenlijk verschil van -2,9 procent.

Dit cijfer is volgens de CBCS overigens niet hetzelfde als het ‘aandeel’ van de Isla in het totale bbp, aldus de Centrale Bank desgevraagd in een toelichting aan het Antilliaans Dagblad. Maar dat het relatief gering is, komt omdat de activiteiten al sinds de grote Isla-brand in mei 2017 op een laag pitje zijn. En, vervolgt de uitleg, de Isla ontvangt niet de benodigde ruwe olie voor raffinage.
Dit betekent dat in het gerealiseerde bbp van 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019 – ‘baseline’ – het negatieve effect van de raffinaderij al worden gereflecteerd. Het scenario van sluiting van de Isla moet worden geïnterpreteerd als in vergelijking met deze baseline.

Het is alom bekend dat de productie vooral sinds mei 2018 nagenoeg stil is komen te liggen (door beslagleggingen op exploitant PdVSA, maar ook door nauwelijks nog aanvoer van ruwe olie uit Venezuela en door problemen bij levering door Curaçao Refinery Utilities, CRU). Echter, zoals Isla vorige week zelf nog verklaarde, staan er nog altijd duizend man op de payroll die nog elke maand worden doorbetaald en ook krijgen, volgens de raffinaderij, (onder)aannemers en leveranciers nog altijd hun geld.

Handelspartner takelt verder af

Venezuela was in elk geval nog tot en met vorig jaar Curaçaos tweede voornaamste handelspartner (na de Verenigde Staten). Volgens de CBCS zijn door de diepe recessie en onstabiele situatie in het buurland de afgelopen jaren de belangrijkste economische sectoren van Curaçao de afgelopen jaren al fors geraakt.

Venezuela was in de jaren 2013-2017 goed voor circa 17,9 procent van alle Curaçaose export. De bulk van de buitenlandse deviezen afkomstig uit Venezuela is gerelateerd aan de raffinageactiviteiten van de Isla.

Omgekeerd is Venezuela ook belangrijk voor de import door Curaçao van goederen en diensten met een aandeel van 16,5 procent voor Venezuela; na de Verenigde Staten het tweede grootste land van waaruit wordt ingevoerd. Overigens betreft 89 procent van de import uit Venezuela olie.

Al met al berekent de CBCS de omvang van de handelsstromen met het Zuid-Amerikaanse buurland op 17,2 procent van de totale handel die Curaçao drijft. In haar presentatie voor de Rotarians ging Matroos-Lasten verder in op de macro-economische impact van de Venezolaanse crisis op Curaçao. Als álle handel met het buurland zou wegvallen, dan zal dat ook effect hebben op de particuliere consumptie (koopkracht, red.) die zal dalen in verband met de te verwachten ontslaggolf, mede als gevolg van de afnemende activiteiten in andere sectoren waaronder het toerisme, de groot- en kleinhandel en transport.

Onderwijl zullen ook de private investeringen afnemen, omdat er niet geïnvesteerd zal worden in de Isla-raffinaderij. De afname van goederen en diensten door de overheid zal dalen omdat de overheid minder belastingeninkomsten krijgt.

De export zal krimpen, met als gevolg minder buitenlandse deviezen (reserves) doordat er minder aan refinery fee binnenkomt, minder aan transport, toerisme en her-export vanuit de vrije zone. De import zal evenzo dalen, door minder binnenlandse bestedingen, minder toeristische uitgaven, een terugval van de vrije zone-activiteiten en ook geen invoer van goederen en diensten voor de Isla-raffinaderij.

De inflatie zal stijgen, omdat de niet-olie import uit Venezuela vervangen zal worden door invoer vanuit andere landen, volgens de Centrale Bank tegen hogere prijzen. De werkloosheid groeit. Voorlopig schat de CBCS deze stijging op 0,5 procent; van 13,4 procent naar 13,9 procent. Voor de duizend werknemers in directe loondienst van de Isla en de tot voor kort evenveel of meer indirect via (onder)aannemers werkzaam voor de Isla, lijkt een half procent nog relatief beperkt.

De experts van de Centrale Bank wijze erop dat het belangrijk is te weten dat de scenario’s zijn gebaseerd op de beschikbare data. Naarmate er de komende maanden meer informatie wordt vergaard, kunnen eind 2018 of begin 2019 de projecties worden bijgesteld. Matroos- Lasten gaf desgevraagd aan deze krant aan dat de ‘impact’ van Venezuela en voor Isla recentelijk reeds naar beneden zijn bijgesteld.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *