AD | Lening voor HNO in gevaar?

Met tekst hoofdlijnenakkkoord

Gouverneur Curaçao weigert te tekenen voor consultantslening afbouwen ziekenhuis

Willemstad – De Curaçaose regering wil dat HNO Vastgoed & Beheer nv een eerdere financiering voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis overneemt. De lening werd destijds afgesloten met Nederland. Maar gouverneur Lucille George-Wout heeft geweigerd haar handtekening te zetten onder het landsbesluit waarin dat moest worden vastgelegd.

Het landsbesluit komt voort uit het hoofdlijnenakkoord voor Curaçao Medical Center (CMC). Daarin wordt bepaald dat HNO Vastgoed & Beheer een groot deel van de eerste lening van 422 miljoen gulden van Nederland aan het Land betaalt.

Dat blijkt uit een nadere toelichting van minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) nadat de regering gisteren via een persbericht bekend had gemaakt dat de Rijksministerraad nu moet beslissen of het landsbesluit al dan niet vernietigd moet worden. Het kabinet lijkt zich zorgen te maken over de onlangs afgesloten extra financiering van 200 miljoen gulden en de voortgang van het project en wijst erop ‘dat dubbele kosten moeten worden vermeden’.

,,Deze kosten vloeien voort uit enerzijds het in stand moeten blijven houden van het huidige ziekenhuis (Sehos) en anderzijds het tegelijkertijd onderhouden van een ziekenhuis dat nog niet operationeel is (CMC), waardoor allerlei extra kosten en claims ontstaan.”

Lucille George-Wout is van mening dat de inhoud van het landsbesluit in strijd is met belangen die ‘een aangelegenheid zijn van het Koninkrijk en/of met de Rijkswet financieel toezicht’, aldus de overheid in het persbericht.

Het gaat om afspraken voor wat betreft het hoofdlijnenakkoord en de erfpacht-uitgifte in verband met de extra financiering van 200 miljoen gulden waarvoor eind juni de aktes werden ondertekend. HNO Vastgoed & Beheer heeft het terrein in erfpacht gekregen en dat dient als garantie voor de financiering van een lokaal consortium met als belangrijkste geldverstrekkers het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) voor 85 miljoen, Stichting Vidanova Pensioen Fonds (40 miljoen) en Fatum Life Guardian (20 miljoen).

Waarover gouverneur George-Wout precies valt, werd gisteren niet duidelijk. Maar de regering heeft haar wel laten weten ‘dat het nieuwe ziekenhuis geen deel uitmaakt van de collectieve sector en derhalve niet onder de Rijkswet financieel toezicht valt’.

Hoe het kabinet de organisatiestructuur van HNO ziet en ‘de mogelijkheid tot private lening’ is al in 2013 ‘vastgelegd in een Memorandum of Understanding’.

En daarin zou nu net weleens de kern van het probleem kunnen liggen. Al in oktober 2018 stelt het College financieel toezicht (Cft) dat de dan nieuw ingestelde HNO-entiteiten worden aangemerkt ‘als onderdelen van de collectieve sector’.

,,De aanvullende investeringsfinanciering van HNO van maximaal 200 miljoen telt volgens het Cft dan mee, net als de oorspronkelijke financiering, in de berekening van de schuldquote”, zo citeert deze krant dan uit de documenten met afspraken.

Een maand later dat jaar geeft Leila Matroos-Lasten als waarnemend-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aan dat als de extra 200 miljoen gulden die nodig is om het HNO-project af te ronden, wordt gefinancierd door lokale en internationale institutionele beleggers, de schuldquote van Curaçao weliswaar niet toeneemt, maar dat daaraan nog altijd risico’s voor de overheid aan verbonden zijn.

,,Ervan uitgaande dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze HNO-lening van institutionele beleggers zal moeten garanderen, dan zal de SVB – in het geval het ziekenhuis de verplichtingen niet na kan komen – deze schuld moeten afbetalen.”

Wanneer een beslissing wordt genomen over het landsbesluit is nog de vraag, maar minister Camelia-Römer denkt in september. De Rijksministerraad wacht nu eerst op advies van de Raad van State. Via een Koninklijk Besluit moet worden bepaald dat het landsbesluit alsnog kan worden vastgesteld. Is dat niet zo, dan wordt in het officiële Publicatieblad bekendgemaakt dat het wordt vernietigd.

Reglement voor gouverneur van Curaçao

Gouverneur Lucille George- Wout heeft op grond van artikel 21 van het reglement waaraan zij gebonden is besloten geen handtekening te zetten onder het landsbesluit dat zij van de regering kreeg.

Artikel 21: De gouverneur stelt een landsverordening en een hem voorgedragen landsbesluit niet vast wanneer hij de verordening of het besluit in strijd acht met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is. Hij geeft hiervan terstond kennis aan de Koning als hoofd van de regering van het Koninkrijk.

Wanneer bij Koninklijk Besluit, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, wordt beslist dat zodanige strijd niet aanwezig is, stelt de gouverneur de landsverordening of het landsbesluit alsnog vast. Het Koninklijk Besluit, waarbij wordt beslist dat zodanige strijd wel aanwezig is, wordt in het officiële publicatieblad bekendgemaakt.

Coalitiepartij PIN, de partij van minister Suzy Camelia-Romer van Gezondheid, Milieu en Natuur, stelt in een uitgebreid persbericht dat wachten op een mogelijke financiering van Nederland voor de 200 miljoen gulden extra die nodig is voor HNO ‘geen optie’ is.

,,Alle contractanten en andere dienstverleners moeten geld krijgen om hun werknemers te kunnen betalen die met hart en ziel werken aan ons ziekenhuis. Als er niet snel geld komt voor het project, stopt de bouw, waardoor de kosten nog meer oplopen, onder andere door boetes van aannemers.”

PIN wijst op het belang van het landsbesluit dat nu voor evaluatie naar de Rijksministerraad is gestuurd.

,,Met het hooflijnenakkoord brengt de overheid de erfpacht en financiering onder bij HNO Vastgoed en Beheer en HNO Transitie en Exploitatie. Dat zijn onontbeerlijke stappen om de deuren van het nieuwe ziekenhuis snel te kunnen openen.”

Volgens PIN is het decreet er gekomen na de gebruikelijke procedure te hebben doorlopen en kreeg het positief advies van de afdeling Wetgeving & Juridische Zaken.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Vergeten wordt te vermelden dat beide HNO-entiteiten werkmaatschappijen zijn van HNO holding en dat de holding opgericht door Camelia-Romer en Gijsbertha een overheidsstichting is van Curacao. De HNO entiteiten staan dus niet los van het land.

HOOFDLIJNENAKKOORD INZAKE DE ERFPACHTUITGIFTE M.B.T. DE ONDERGROND EN DE OPSTALLEN VAN HOSPITAL NOBO OTROBANDA (het “Hoofdlijnenakkoord Erfpachtuitgifte”)

1, De openbare rechtspersoon het Land Curaçao, (hierna te noemen “Land”), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister-President, alsmede door de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de Minister van Financiën en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;

2, HNO Vastgoed en Beheer N.V., gevestigd te Willemstad, Curaçao, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid van Curaçao onder nummer 146266, vertegenwoordigd door dhr. Ir. D.H.C. Garmers, te dezen handelende als bestuurder van en derhalve zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging van de naamloze vennootschap, zulks na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen van de naamloze vennootschap (hierna te noemen “HNO Vastgoed”);

3, HNO Transitie en Exploitatie N.V., gevestigd te Willemstad, Curaçao, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid van Curaçao onder nummer 146265, vertegenwoordigd door dhr. drs. G.B. Martina, te dezen handelende als bestuurder van en derhalve zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging van de naamloze vennootschap, zulks na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen van de naamloze vennootschap (hierna te noemen “HNO Exploitatie”);

gezamenlijk te noemen “Partijen” en individueel “Partij”,

OVERWEGENDE DAT,

– de Staten van Curacao zich op 11 april 2013 hebben uitgesproken voor de totstandkoming van een nieuw ziekenhuis te Otrobanda (“Hospital Nobo Otrobanda”, “HNO”);

– de bouw van HNO inmiddels gevorderd is waarbij de oplevering van HNO wordt voorzien in op de loop van het vierde kwartaal van 2019;

– het Land de (af) bouw van HNO, het onderhoud en het beheer wenst op te dragen aan HNO Vastgoed en dat daarover afspraken tussen het Land en HNO Vastgoed zullen worden neergelegd in een beheersovereenkomst (de “Beheersovereenkomst”);

– het Land het transitieproces en de exploitatie van HNO wenst op te dragen aan HNO Exploitatie en dat afspraken daartoe tussen het Land en HNO Exploitatie worden neergelegd in een exploitatieovereenkomst (de “Exploitatieovereenkomst”);

– het Land de grond waarop HNO is gebouwd, in erfpacht wenst uit te geven aan HNO Vastgoed en dat de erfpachtvoorwaarden zijn neergelegd in een daartoe strekkende concept-Ministeriële Beschikking (de “Erfpachtbeschikking”);

– het Land ter financiering van de bouw van HNO een lening is aangegaan bij de Staat der Nederlanden (“Nederland”);

– er voor de afronding van de bouw van HNO en de transitiefase dringend aanvullende financiering noodzakelijk is en dat een consortium van private financiers (het “Consortium”), bereid is aanvullende financiering te bieden aan HNO Exploitatie en HNO Vastgoed;

– er ter verzekering van de door het Consortium te bieden aanvullende financiering, zekerheden dienen te worden gevestigd op de vermogensbestanddelen van HNO Vastgoed en HNO Exploitatie;

– HNO Exploitatie bij MB d.d. 18 mei 2018 onder nummer 2018/20724 door het Land is aangewezen als ziekenhuisinstelling;

– HNO Exploitatie in een schrijven d.d. 9 november 2018 bij SVB een verzoek heeft ingediend om aangewezen te worden als “meewerkende instelling” in de zin van de LvBVZ;

– het jaarlijkse budget voor de vergoeding van de zorgkosten van HNO Exploitatie bij MB dient te worden vastgesteld op basis van de door HNO Exploitatie ingediende jaarlijkse begroting;

– SVB uitgaande van de LvBVZ en op basis van de laatstgenoemde MB 2018/20724 maandelijks de zorgkosten vergoed aan HNO Exploitatie;

– Partijen het wenselijk achten om op hoofdlijnen afspraken vast te leggen over:

(i) de (verdere)financiering van de bouw, inrichting etc. van HNO;

(ii) de noodzakelijke aanvullende financiering voor de afbouw van HNO en de transitie van Sehos naar HNO;

(iii) een huur- en eventueel beheersdienstenovereenkomst voor de huur van HNO door HNO Vastgoed (verhuurder) aan HNO Exploitatie (huurder);

(iv) de verantwoording van HNO Vastgoed en HNO Exploitatie aan het Land;

(v) de randvoorwaarden voor de uitgifte van erfpachtgrond door het Land aan HNO Vastgoed;

(vi) de betalingen door SVB aan HNO Exploitatie ingevolge de BVZ en aan het Land resp. het Consortium van de bedragen die bestemd zijn voor de afbetaling van de door het Land en HNO Vastgoed en HNO Exploitatie aangegane financieringen voor de (af)bouw van en de transitie naar HNO;

(vii) de vestiging van zekerheden op de goederen van HNO Vastgoed en HNO Exploitatie ten behoeve van de nakoming van de aanvullende financiering van het Consortium van de (af)bouw van HNO en de transitie van Sehos naar HNO;

(viii) alle andere onderwerpen die in dit kader van belang zijn voor HNO.

– de Partijen de in dit Hoofdlijnenakkoord gemaakte afspraken over de hierboven genoemde onderwerpen nader zullen uitwerken in (lenings-)overeenkomsten, besluiten en een erfpachtakte;

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN C.Q. LEGGEN DIENAANGAANDE HET NAVOLGENDE VAST:

Artikel 1 — Doel en termijn Hoofdlijnenakkoord

1.1. Het doel van dit Hoofdlijnenakkoord is om te komen tot gezamenlijke afspraken die leiden tot de uitgifte in erfpacht van de ondergrond van het gebouwencomplex van HNO.

1.2. Partijen zullen in nader overleg komen tot afspraken die worden neergelegd in afzonderlijke bindende overeenkomsten of – daar waar nodig – in (publiekrechtelijke) besluitvorming.

1.3. Dit Hoofdlijnenakkoord treedt in werking op dag van ondertekening door alle Partijen.

Artikel 2 — Lopende financiering bouw HNO

2.1. HNO Vastgoed en het Land maken nadere afspraken over de gedeeltelijke overname van het Land van de lopende financiering van de (af)bouw etc. van HNO.

2.2. Het Land zal daartoe in overleg treden met het CFt over de (financiële) implicaties van een overdracht van de financiering voor de (af)bouw etc. van HNO van het Land aan HNO Vastgoed.

2.3. HNO Vastgoed zal een gedeelte van de te ontvangen huurpenningen voor de verhuur van HNO afdragen aan het Land ten behoeve van de aflossing en rentebetalingen voor het afgesproken deel van de leningen die het Land is aangegaan voor de bouw etc. van HNO.

2.4. HNO Exploitatie zal met de SVB afspraken maken over de afdracht van de betalingen die SVB verricht op grond van de LvBVZ ten behoeve van de (i) de terugbetaling van de door het Consortium te verstrekken aanvullende financiering, en (ii) de betaling van de huurpenningen aan HNO Vastgoed ter aflossing van de door Nederland aan het Land verstrekte financiering van de bouw etc. van HNO voor zover deze door HNO Vastgoed zal worden overgenomen.

Artikel 3 — Aanvullende financiering voor de afbouw van HNO en de transitie van SEHOS naar HNO

3.1. HNO Vastgoed en HNO Exploitatie zullen, in nauw overleg en afstemming met het Land, met het Consortium onderhandelen over het verkrijgen van aanvullende financiering voor de afbouw etc. van HNO en de transitie van Sehos naar HNO.

3.2. HNO Vastgoed, HNO Exploitatie en het Land onderkennen dat de zekerheden die zullen worden gevestigd ten behoeve van de in artikel 3.1. genoemde financiering zullen bestaan uit het door HNO Vastgoed en HNO Exploitatie in pand of hypotheek, eerste in rang, geven aan het Consortium van al hun bestaande en toekomstige goederen (m.n. roerende goederen, onroerende goederen, waaronder de in erfpacht uit te geven percelen als bedoeld in artikel 4 en het daarop gebouwde, en vorderingen).

3.3. HNO Exploitatie zal met SVB en het Consortium afspraken maken over de afdracht van de betalingen die SVB verricht op grond van de LvBVZ ten behoeve van de aflossing van de door het Consortium aan HNO Vastgoed en HNO Exploitatie verstrekte aanvullende financiering voor de afbouw etc. van HNO en de transitie van Sehos naar HNO.

Artikel 4 — Erfpacht

4.1. Het Land zal de percelen, zoals kadastraal omschreven als Stadsdistrict, Sectie B, nummer 2216, groot 15.000m², Stadsdistrict, Sectie B, nummer 3385, groot 8.041 m², Stadsdistrict, Sectie B, nummer 3387, groot 2.131 m², Stadsdistrict, Sectie B, nummer 3390, groot 754 m², Stadsdistrict, Sectie B, nummer 3393, groot 2.120 m², Stadsdistrict, Sectie B, nummer 3393, groot 588 m² en Stadsdistrict, Sectie B, nummer 3395, groot 10.709 m² (totaal groot 37.223 m2), in erfpacht uitgeven aan HNO Vastgoed voor het daarop hebben van een ziekenhuis.

4.2. Het recht van erfpacht voor de in artikel 4.1. genoemde percelen zal worden verleend voor minimaal 40 jaar.

4.3. De erfpachtcanon zal in eerste instantie maximaal ANG 4,88 per vierkante meter per jaar bedragen, waarbij het Land zich zal inspannen om op grond van het daartoe strekkende verzoek van HNO Vastgoed het daarheen te doen leiden dat, gezien het bijzondere karakter

van het HNO-project, de Staten de goedkeuring hechten aan een verder verlaagde erfpachtcanon.

4.4. De nadere erfpachtvoorwaarden zullen worden vastgelegd in een Ministeriële Beschikking die uiterlijk 15 juni 2019 zal worden afgegeven.

Artikel 5 — Verantwoording aan het Land

5.1 HNO Vastgoed en HNO Exploitatie zullen afzonderlijk aan het Land verantwoording afleggen over de uitvoering van de Beheersovereenkomst, de Exploitatieovereenkomst en – voor zover het Land partij is – de andere overeenkomsten die voortkomen uit dit Hoofdlijnenakkoord. Over de wijze waarop verantwoording wordt gelegd worden nadere afspraken gemaakt in de Beheersovereenkomst, respectievelijk de Exploitatieovereenkomst.

5.2 HNO Vastgoed en HNO Exploitatie zullen afzonderlijk aan het Land rapporteren over de uitvoering van hetgeen in de artikel 5.1 van dit Hoofdlijnenakkoord is bepaald.

Artikel 6 – Gedeeltelijke overname van de lopende HNO-NL-financiering

6.1 HNO Vastgoed zal in principe voor een aandeel van ANG 342,5 miljoen de rente- en aflossingsverplichtingen van de lopende HNO-Nederland-financiering van het Land overnemen, dan wel zich tot betaling daarvan aan het Land verbinden, waarbij Partijen na gemeen overleg, in een overeen te komen leningsovereenkomst de nadere afspraken dienaangaande zullen formaliseren.

6.2 HNO Vastgoed en het Land zullen in gemeen overleg SOAB belasten met de definitieve vaststelling van het bedrag van ANG 342,5 miljoen op basis van de werkelijke bestedingen waarbij in geval van afwijkingen HNO Vastgoed en het Land in gezamenlijk overleg zich zullen inzetten om terzake tot een onderlinge regeling te komen.

6.3 HNO Vastgoed en HNO Exploitatie zullen op zich nemen om het daarheen te doen leiden dat deze HNO Entiteiten eventueel middels een wijziging van de statuten van de vennootschappen danwel middels een wijziging van de juridische structuur niet aangemerkt zullen kunnen worden om te behoren tot de zgn. collectieve sector van het Land.

Artikel 7 — Slotbepalingen

7.1 Dit Hoofdlijnenakkoord is bindend voor alle Partijen.

7.2 Indien nadere afspraken worden gemaakt in afzonderlijke overeenkomsten, komen die nadere afspraken in de plaats van hetgeen in dit Hoofdlijnenakkoord is geregeld.

7.3 Op dit Hoofdlijnenakkoord is het recht van het Land Curaçao van toepassing. In voorkomende gevallen geldt het Gerecht in eerste Aanleg op Curaçao als de bevoegde instantie.

ALDUS OVEREENGEKOMEN, TE WILLEMSTAD, CURAÇAO

Namens de openbare rechtspersoon het Land Curaçao,

3 Reacties op “AD | Lening voor HNO in gevaar?

 1. Curacao revisited

  Met Franklin sluis heb je anders wel een internationale topper in huis

 2. ericlapas

  Het is jammer dat ze geen ballen had ten tijde van de ondertekening van het landsbesluit voor de benoeming van Chebu Sluis. Nu zijn we elke maand 50K kwijt aan een crimineel.

 3. Curacao revisited

  HNO maakt geen deel uit van de collectieve sector maar de lening wordt door SVB gegarandeerd, en SVB valt wel onder de collectieve sector.?
  CBCS zegt dat de schuldquote niet toeneemt: als je tegen 5% leent, en je economie krimpt, dan neemt je schuldquote wel degelijk toe. Lopen er werkelijk zo veel domme drechis rond bij CBCS of is CBCS inmiddels zo politiek ingesteld (Ys) dat iedere objectieve analyse onmogelijk,
  Ik leef in ieder geval mee met Betrian en Gilbert Martina die voorlopig even op hun centen moeten wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *