AD | Oekraïne-referendum: geven BES-burgers de doorslag?

Door René Zwart

BZK minister Plasterk: Ga stemmen

BZK minister Plasterk: Ga stemmen

Woensdag gaan ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de stembureaus open voor het Oekraïne-referendum. Voor de Bonaireanen is het de tweede keer in korte tijd dat er een volksraadpleging wordt gehouden.

De eerste ging over de invulling van de directe band met Nederland, volgende week is de inzet het samenwerkingsverdrag van de Europese Unie met Oekraïne.

Geen onderwerp dat de eilanders dagelijks bezighoudt dus de opkomst zal lager zijn dan de ruim 60% die in december werd gehaald. In Europees Nederland wordt een opkomst van 40% verwacht, ruim boven de ondergrens van 30%. Voor- en tegenstanders lijken elkaar in de polls aardig in evenwicht te houden.

Als de verschillen inderdaad zo klein blijven, kan het gebeuren dat de kiezers in Caribisch Nederland de doorslag geven. Het Antilliaans Dagblad vroeg minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VVD (voor) en de SP (tegen) waarom het voor inwoners van de BES-eilanden de moeite waard is de gang naar de stembus te maken.

*****

Plasterk: Ga stemmen

Menig inwoner van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zal het Oekraïne-referendum een een wel-heel-erg-ver-van-mijn-bed-show vinden. We legden daarom minister Ronald Plasterk de vraag voor waarom er in Caribisch Nederland mee gestemd kan worden en wat het belang voor de eilanden is.

,,Caribische Nederlanders zijn volwaardig burgers van het land en hebben het recht om te stemmen. De stabiliteit en welvaart in het Europese deel van Nederland is indirect ook van belang voor de inwoners van het Caribische deel.”

Europese Nederlanders begrijpen al nauwelijks wat het verdrag precies inhoudt, laat staan de burgers in Caribisch Nederland.

,,Ik kan me voorstellen dat de inhoud van het associatieakkoord complex is en ver van de belevingswereld van burgers staat. Daarom is er een onafhankelijke Referendumcommissie die tot taak heeft de kiezers te informeren over de inhoud van de associatieovereenkomst met Oekraïne. Zij geeft die informatie via haar website (www.referendum-commissie.nl). Om de informatie ook toegankelijk te laten zijn voor kiezers in Caribisch Nederland is er een vertaling het Engels en Papiaments op de website beschikbaar. Er zijn door de Referendumcommissie ook enige tijd geleden advertenties geplaatst in lokale kranten om hieraan bekendheid te geven.”

Hebben de BES-eilanden überhaupt baat bij het verdrag?

,,De BES-eilanden zijn onderdeel van Nederland en hebben baat bij zaken die goed zijn voor ons hele land. Het akkoord met Oekraïne zorgt ervoor dat Nederlandse bedrijven makkelijker toegang kunnen krijgen tot een markt van 45 miljoen inwoners. Voor Nederland en de EU is het van belang om democratische en welvarende buurlanden te hebben. Daarom sluit de EU regelmatig akkoorden over politieke en economische samenwerking met landen die dat willen. Dat is in het belang van alle Nederlanders, ook die op de BES-eilanden.”

Volgens recente polls ontlopen de ja- en neestemmers elkaar niet veel. Het zou dus kunnen gebeuren dat de stemmen uit Caribisch Nederland de doorslag geven. Heeft u een stemadvies?

,,Dat is de kern van onze democratie: elke stem kan het verschil maken. Ik roep de mensen in Caribisch Nederland dan ook graag op gebruik te maken van hun stemrecht. Het is goed dat kiezers hun mening kunnen geven over het associatieakkoord met Oekraïne. Het akkoord geeft Oekraïne de beste kans op een betere toekomst. En daar profiteren Europa en Nederland weer van. Een stem voor het akkoord maakt dit mogelijk.”

Minister Ronald Plasterk roept ook de inwoners van Caribisch Nederland op mee te doen aan het Oekraïne-referendum.

*****

Waarom de VVD voor is | Door Han ten Broeke en André Bosman

Op 6 april kunnen Nederlanders naar de stembus om te stemmen over de wet die het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne moet bekrachtigen. Formeel gaat het raadgevend referendum over de vraag of Nederland dit verdrag moet ratificeren maar voor velen is het meer een opiniepeiling over het functioneren van de Europese Unie. Dat is opmerkelijk. Ook wij hebben namelijk veel kritiek op de Europese Unie, die zich met teveel wil bemoeien en veel dingen bovendien helemaal niet goed doet. Maar laat het nou net zo zijn dat associatieverdragen één van de instrumenten van (het buitenlands beleid van) de Europese Unie is die wel goed werken. Associatieverdragen zijn in eerste instantie vrijhandelsverdragen die de handel tussen de Europese markt en die van het andere land bevorderen. Dat levert ons geld en banen op. Daarnaast bevat het verdrag wat wij een ‘verzekeringspolis’ noemen. 24 van de 486 artikelen hebben namelijk betrekking op politieke samenwerking, bestrijding van corruptie en grensoverschrijdende criminaliteit, grensbewaking en andere zaken die Oekraïne tot een betere buur en handelspartner maken.

De VVD is groot voorstander van dit handelsverdrag met ‘verzekeringspolis’. Economen voorspellen dat de export van de EU naar Oekraïne op termijn met 6,3% kan toenemen. Als vrijhandelsnatie bij uitstek profiteert Nederland, meer dan 300 bedrijven in Oekraïne, daar bovengemiddeld van mee. Die welvaart komt ook de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ten goede. Maar ook het belang van de ‘verzekeringspolis’ moet niet worden onderschat. Nederland heeft belang bij stabiliteit aan de buitengrenzen. Want juist omdat Oekraïne zo’n fragiele rechtsstaat heeft, kan Nederland de afspraken over veiligheid, rechtsstaat, grensbewaking en crisisbeheersing goed gebruiken. Een zoveelste ‘failed state’ aan onze buitengrenzen kunnen we nu niet gebruiken.

Toch zijn de initiatiefnemers van dit referendum fel tegen dit verdrag. Volgens hen zou dit verdrag ons de oorlog in Oost-Oekraïne inrommelen, omdat er verwezen wordt naar samenwerking op defensiegebied. Maar de defensie-inspanningen van Europa beperken zich tot bijvoorbeeld het bestrijden van natuurrampen en het organiseren van politietrainingsmissies elders op de wereld. Dit heeft niets met de NAVO of met oorlogsinzet te maken. Verder zouden we ook een oorlog met Rusland uitlokken. Maar daar is geen enkele reden toe. Rusland kan nog steeds soortgelijke vrijhandelsafspraken met Oekraïne en anders dan de Russische douane-unie, sluit een associatieverdrag met de EU afspraken met niet-EU-landen niet uit. Ook zou dit verdrag de poort openzetten om Oekraïne lid te laten worden van de EU. Dat staat nergens in het verdrag. Soortgelijke verdragen hebben we bijvoorbeeld ook met landen als Chili, Zuid-Afrika en Israël. Ook zij worden geen lid van de EU. Als dat niet duidelijk genoeg is: wat ons betreft geen denken aan. Oekraïne wordt geen lid van de Europese Unie.

Dit verdrag weerspiegelt de essentie van waar Nederland al eeuwen, en de Europese Unie sinds kort, goed in is: het stimuleren van vrijhandel en in het kielzog daarvan de bevordering van de internationale rechtsorde. Dit verdrag staat voor wat ons – van Kralendijk tot onze eigen woonplaatsen Hof van Twente en Middelburg – Nederlanders maakt. Moeten we onze handelsgeest laten beteugelen en inleveren op onze waarden van vrijheid en gelijkheid omdat Poetin, of in de toekomst misschien Erdoğan, dat van ons vraagt? Wat ons betreft niet. Laten we staan voor wat ons Nederlanders maakt. Als u dat ook doet, stem dan voor dit verdrag.

Han ten Broeke is Tweede Kamerlid voor de VVD en namens zijn fractie woordvoerder buitenlandse zaken

André Bosman is Tweede Kamerlid voor de VVD en namens zijn fractie woordvoerder Koninkrijksrelaties

******

‘Nee’ beter voor Koninkrijk | Door Ronald van Raak

Onlangs bracht ik Clark Abraham, gedeputeerde van Bonaire, na een bezoek naar buiten. Onderweg liet ik hem alle propagandaposters en reclamezuilen zien van de Europese Unie die op dit moment in de Tweede Kamer hangen. Veel beleid in Nederland wordt niet meer gemaakt door gekozen politici in Den Haag, maar door benoemde ambtenaren in Brussel. Een politiek die vaak goed is voor internationale bedrijven, maar meestal niet voor gewone burgers in ons land.

De bemoeienis vanuit Brussel in Den Haag heeft misschien wel iets weg van de bemoeienis van Nederland in het Koninkrijk. In de EU is het ook veel eenheidsworst en wordt weinig gekeken naar welke politiek voor welk land het beste zou zijn. Op 6 april kunt u stemmen voor of tegen een verdrag met Oekraïne. Daarmee wordt dat reusachtige land in het verre oosten van Europa weliswaar nog geen lid van de EU, maar wel onderdeel van de Europese markt.

Oekraïne is één van de meest corrupte landen in de wereld. De economie wordt beheerst door een kleine kliek van superrijke ‘oligarchen’, die ook de dienst uitmaken in de politiek van het land. In Oekraïne is een strijd gaande tussen de regering in het westen, die wordt gesteund door de corrupte oligarchen en racistische rechtse partijen. En de mensen in het oosten, die overwegend Russisch spreken en zich verbonden voelen met Rusland – en niet met de EU.

De mensen die ‘ja’ zeggen tegen dit verdrag zeggen dat het alleen maar gaat om een handelsverdrag, dat de situatie van de mensen in Oekraïne moet verbeteren. Als je het verdrag leest zie je echter dat de EU en Oekraïne ook politiek en militair gaan samenwerken. Dat zal leiden tot nog meer spanningen tussen de EU en Rusland en tot nog meer onzekerheid voor de mensen in Oekraïne. De rijke oligarchen zullen flink profiteren, de gewone mensen in Oekraïne niet.

Het gaat slecht met de Europese Unie. De landen in het westen, zuiden en oosten van Europa zijn heel verschillend, in hun economie en in hun politiek. De samenwerking in Europa verloopt heel slecht – kijk maar naar de ruzies en de strijd rondom de opvang van vluchtelingen. Die EU moeten we eerst op orde maken, voordat we nieuwe economische, politieke en militaire verdragen gaan sluiten met landen die zo verscheurd zijn en waar de bevolking zo verdeeld is.

De invloed van de Europese Unie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is op dit moment niet zo heel groot – het verdrag met Oekraïne leidt er mogelijk toe dat er meer Europees geld naar dat land gaat en minder naar andere landen. Maar een instabiele EU maakt ook de politiek in Nederland minder stabiel. Dat kan zeker nadelig zijn voor Saba, Statia en Bonaire, die direct onderdeel zijn van Nederland. Inwoners van het Koninkrijk zijn ook onderdeel van de EU. Over een belangrijk verdrag van die EU wordt uw mening gevraagd. Mijn advies is om ‘nee’ te stemmen.

Ronald van Raak is Tweede Kamerlid voor de SP en namens zijn fractie woordvoerder Koninkrijksrelaties

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *