AD | Ontslag agent Bandera Grill blijft

De agent is in cassatie gegaan

Willemstad – De politieagent G.G.P. die eerder strafrechtelijk voorwaardelijk veroordeeld is voor het bewust vals opstellen van een proces-verbaal, heeft van het Gerecht in Ambtenarenzaken geen gelijk gekregen; zijn ontslag dat op het gebeuren volgde is terecht en blijft gehandhaafd.

De ambtenarenrechter stelt in het vonnis dat gekeken is naar de redelijkheid van het ontslag waarvoor geldt dat dit alleen gegeven kan worden als de agent zijn ambtelijke verplichtingen niet is nagekomen of zich aan plichtsverzuim schuldig heeft gemaakt.

Het gaat dus niet om de strafbare feiten waarvoor hij al veroordeeld is, maar om de vraag of hij verwijtbaar heeft gehandeld op de wijze zoals hem is tegengeworpen in het ontslagbesluit. De ambtenarenrechter komt tot de volgende conclusie:

,,G.G.P. heeft onder diensttijd samen met zijn collega in strijd met werkinstructies een vreemdeling (een Venezolaanse vrouw, red.) bij een bar (Bandera Grill, red.) weggehaald en met een dienstwagen vervoerd en heeft vervolgens het proces-verbaal dat zijn collega van het gebeurde heeft opgemaakt ondertekend ondanks het feit dat hij zich ervan bewust was dat daarin onjuiste informatie was opgenomen. Hij is in verband daarmee ook, hoewel nog niet bij onherroepelijke uitspraak (de agent is in cassatie gegaan, red.) strafrechtelijk veroordeeld.

Voor een goede rechtspleging, moet men erop kunnen vertrouwen dat de inhoud van een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal de waarheid bevat. Dat G.G.P. met zijn handelen beoogd heeft zijn collega of een vreemdeling behulpzaam te zijn, zoals door hem is verklaard, neemt niet weg dat G.G.P. in strijd heeft gehandeld met hetgeen van een goede ambtenaar van politie in gelijke omstandigheden mag worden verwacht.

Vooral gelet op de waarde die in onze rechtsstaat gehecht wordt aan door politieambtenaren op ambtseed opgemaakte processen-verbaal heeft verweerster (het Land, red.) in redelijkheid kunnen oordelen dat G.G.P. zich met de hierboven genoemde gedragingen schuldig heeft gemaakt aan een dermate ernstige vorm van plichtsverzuim dat onvoorwaardelijk ontslag gerechtvaardigd is.”

G.G.P. heeft nog aangevoerd dat de politieregeling op de negatieve lijst staat en dus niet van kracht is. Maar daarover stelt de rechter dat hij dit punt pas tijdens de rechtszaak heeft opgevoerd, waardoor het Land hier geen verweer op heeft kunnen voorbereiden. Daarom heeft het gerecht deze stelling gepasseerd.

Dat geldt ook voor een beroep op het gelijkheidsbeginsel, aldus het vonnis.

Tot slot heeft G.G.P. aangevoerd dat op grond van jurisprudentie het Land de vastgestelde termijn van een jaar heeft laten verlopen voordat een disciplinaire straf werd opgelegd en dat daarom de straf geen stand houdt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Ontslag agent Bandera Grill blijft

  1. ericlapas

    De vraag is, waarom is deze zaak niet gesloten? Volgens mij is deze zaak een broeinest van criminele activiteiten en nu komt vrouwenhandel ook bij.

    Ik kan mij nog een liquidatie daar in buurt herinneren waarbij Frailon Pieter nog steeds onschuldig achter de tralies zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *