AD | Reserves met 420 mln. toegenomen

CBCS: In 2015 groter tekort lopende rekening betalingsbalans

CBCS: In 2015 groter tekort lopende rekening betalingsbalans

Willemstad – In tegenstelling tot 2013 namen in 2014 de bruto officiële reserves van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) weer toe met naar schatting 420 miljoen gulden.

Dit meldt de CBCS in een analyse op verzoek van het Antilliaans Dagblad inzake het gevoerde monetaire beleid. Daarin ook aandacht voor de betalingsbalans. Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nam in 2014 ten opzichte van 2013 af door een stijging in de netto exporten van goederen en diensten.

Voor 2015 wordt echter verwacht dat het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans enigszins zal toenemen door een daling in de netto export van goederen en diensten.

Deze daling is het gevolg van een verwachte stijging in de import, die enigszins gematigd wordt door een toename van de export. De CBCS over het nieuwe jaar: ,,De exporten zullen met name profiteren van de aantrekkende wereldeconomie, wat onder andere zal resulteren in meer deviezeninkomsten uit toerisme en transportactiviteiten.”

De importen zullen onder andere stijgen door de invoer van constructiemateriaal ten behoeve van de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Curaçao en andere investeringsprojecten.

De CBCS: ,,De groei van de importen zal enigszins worden geremd door de verwachte daling in de internationale olie- en voedselprijzen.” In 2015 wordt verwacht dat de kapitaalstromen vanuit het buitenland meer dan voldoende zullen zijn om het tekort op de lopende rekening te dekken.

De bruto officiële reserves nemen daardoor toe, alhoewel minder sterk dan in 2014. Doordat de overliquiditeit in het bankwezen nog steeds hoog is, zal de Centrale Bank haar beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de geldmarkt gedurende 2015 voortzetten.

,,Tevens zal worden bekeken hoe het huidige monetaire beleidsinstrumentarium verder verfijnd kan worden. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen een zo groot mogelijke effectiviteit van het instrument en een zo beperkt mogelijke belasting van de financiële instellingen.”

Groei export door toerisme en Isla

De CBCS blikt terug op het voorbije jaar, toen het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans ten opzichte van 2013 afnam door een stijging in de netto exporten van goederen en diensten.

,,De inkomensrekening en de inkomensoverdrachtenrekening lieten een lichte verbetering zien en droegen hiermee bij aan de afname in het tekort op de lopende rekening.”

De stijging in de netto exporten was het resultaat van een groei in de exporten, gecombineerd met een daling in de importen. ,,De groei in de exporten werd voornamelijk gedreven door het toerisme en de raffinage en handelsactiviteiten van de Isla-raffinaderij”, aldus de Centrale Bank.

,,Echter, een daling van de herexporten door de bedrijven in de vrije zone en minder bunkeractiviteiten hebben de groei in de exporten enigszins gedempt.” Minder uitgaven aan olie-importen door onder andere lagere internationale olieprijzen en een daling in de goederenimporten van de bedrijven in de vrije zone hebben vooral geleid tot de afname van de import.

Het tekort op de lopende rekening werd met externe financiering aan de private sector gedekt. De portfolio-investeringsrekening verslechterde, voornamelijk door de uitgifte van obligaties door de overheden van Curaçao en Sint Maarten die wegens de lopende inschrijving voor 100 procent door de Nederlandse Staat werden gekocht.

De CBCS: ,,De directe investeringen in de monetaire unie namen toe door een stijging in de vorderingen van buitenlandse moedermaatschappijen op hun dochterondernemingen op Curaçao en Sint Maarten.” Bovendien nam de aankoop van onroerend goed op Curaçao en Sint Maarten door niet-ingezetenen toe in 2014.

Laatstgenoemde kan onder andere worden toegeschreven aan het economische herstel in de Verenigde Staten. ,,De verslechtering van de leningen- en kredietenrekening was het resultaat van onder meer overmakingen vanuit het buitenland door niet-ingezetene bedrijven ten gunste van hun rekeningen op Curaçao en Sint Maarten.

Ook hebben lokale bedrijven hun buitenlandse tegoeden aangewend om hun importen te financieren.” De netto kapitaaloverdrachten in de monetaire unie namen verder af gedurende 2014 door de afbouw van de ontwikkelingshulp uit Nederland, zoals overeengekomen in het schuldsaneringsprogramma.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *