AD | SPF en trust uitsluitend belast bij winst uit bedrijf

SPF: Ieder jaar een aangiftebiljet

Willemstad – De stelling die sinds gisteren in sommige media rondgaat, dat de SPF (Stichting Particulier Fonds) met ingang van 2019 belast zal gaan worden met 22 procent winstbelasting, blijkt pertinent onjuist.

Dat verneemt deze krant na raadpleging van een vooraanstaand bureau fiscale vaktechniek. Ook nu al zou een SPF belast kunnen worden voor winst uit bedrijf en voor zover er geen winst uit bedrijf wordt behaald is de SPF vrijgesteld op grond van de bepaling van artikel 2 LWB (Landsverordening winstbelasting, red.), en die vrijstelling blijft in stand ook vanaf 2019. Aldus vier fiscale experts. ‘De Stichting Particulier Fonds op Curaçao per 1-1-2019 belastbaar voor de heffing van winstbelasting’, zo ging het zondag en maandag rond.

De wetswijziging inzake de SPF betreft vermelding in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de LWB. Daar zijn nu de SPF’s aan toegevoegd, naast trusts en (gewone) stichtingen. Wat betekent dit nu in feite? In beginsel is een stichting, en vanaf 1 januari 2019, ook een SPF, alleen belast als er sprake is van winst uit bedrijf – anders dan in het kader van een algemeen maatschappelijk belang.

Tot op heden is het beleid van de Belastingdienst geweest dat een stichting, en dus ook een SPF, niet elk jaar een aangiftebiljet hoeft in te dienen. Immers, als je geen bedrijf uitoefent, ben je niet belast. Veelal wordt dan volstaan met een aangifte zo eens per vijf jaar. De wetgever wil nu, vermoedelijk in het kader van de toegenomen wens tot internationale inlichtingenuitwisseling (verzoeken uit het buitenland) elk jaar een aangiftebiljet uitreiken. Maar desondanks blijft overeind dat de stichting en de SPF niet belast zijn, tenzij ze een bedrijf uitoefenen.

Dus in feite verandert er niets. De SPF is ook voor de wetswijziging belast en de Inspecteur kan een aangiftebiljet uitreiken, maar doet dat op basis van beleid veelal niet. Ook na de wetswijziging blijft de vrijstelling van artikel 2 (1) h en i bestaan, dus de SPF (en de trust) zijn uitsluitend belast bij winst uit bedrijf. Er is geen afschaffing van de bestaande vrijstelling van de SPF’s.

De enige wijziging is dus dat nu in de wet duidelijker vastgelegd wordt dat ook een SPF belast kan zijn, en dat dus de Belastingdienst een aangiftebiljet kan uitreiken. En kennelijk is de Belastingdienst van plan om het oude beleid op basis waarvan een stichting of een SPF niet elk jaar aangifte hoefde te doen, te beëindigen en de SPF nu elk jaar een aangifte te laten doen. Dat zal effectief gevolgen hebben wat betreft de kosten voor het in stand houden van een SPF. Een jaarlijkse aangifte kost meer dan eens in de zoveel jaren.

Wat betreft de administratieplicht: ook nu is elk lichaam reeds verplicht om een administratie bij te houden, dus daarin verandert ook niets. Tot slot nog kort even ingaande op opmerkingen inzake de trust en de commanditaire vennootschap: de trust is, evenals de SPF, onbelast voor zover geen bedrijf wordt uitgeoefend.

En de commanditaire vennootschap wordt wel aan winstbelasting onderworpen; dat is een cv waar deelnemers vrij kunnen toetreden en kunnen uittreden, vergelijkbaar met een bv of nv. Een besloten cv, waar voor toetreding toestemming nodig is van de deelnemende vennoten, is niet belast voor de winstbelasting, maar dat komt omdat dan de winst direct wordt toegerekend aan de deelnemende vennoten.

Bron: Antilliaans Dagblad van dinsdag 12 juni

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *