AD | Spoor van schulden Insel Air

Dispuut Korpodeko over Venezuelaclaim

Willemstad – Het uiteindelijke schuldbedrag van het failliete Insel Air International aan concurrente crediteuren bedraagt 135,3 miljoen gulden. In totaal gaat het om 1.292 concurrente schuldeisers.

Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag. ,,De curatoren zullen de komende verslagperiode (verder) onderzoek verrichten naar onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze transacties”, schrijven de advocaten Rogier van den Heuvel en zijn kantoorgenoot Stan van Liere.

Insel werd in september 1993 officieel opgericht en in februari 2019 in staat van faillissement verklaard. Het particuliere commerciële luchtvaartbedrijf bood in betere tijden werk aan ruim 750 personen op Curaçao en Aruba, inclusief de onderhoudsafdeling.

De concurrente vorderingen komen ná de boedelvordering en preferente claims. De boedelvorderingen bestaan uit een schuld aan het Land Curaçao van bijna 2,4 miljoen plus PM (pro memorie; wordt vaak gebruikt bij begrotingen of kostenramingen als nog geen uitsluitsel bestaat over de exacte hoogte); de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ruim 1,7 miljoen plus PM; en het salaris van de curatoren, eveneens PM. De preferente vordering van de fiscus stond ten tijde van het opstellen van het faillissementsverslag nog niet vast.

In de rapportage is ook aandacht voor vorderingen van de banken. Zo staat Insel nog met een schuldbedrag van bijna 6,5 miljoen in de boeken van Girobank (stand maart 2017). Ten aanzien van ontwikkelingsbank Korpodeko gaat het om een claim van 19,3 miljoen (per februari dit jaar).

In het geval van de MCB Bank worden door de curatoren drie bedragen genoemd: 13,6 miljoen (per februari 2019), bijna 750.000 gulden uit hoofde van de zogeheten ATL Credit Card Liability en 3,8 miljoen in verband met de ‘cross-guarantee’ CMB (Caribbean Mercantile Bank op Aruba, een financiële instelling behorende tot de MCB-Groep).

Tot slot ook de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA-Bank): Insel heeft zich garant gesteld (‘corporate guarantee’) voor de geconsolideerde lening aan BVCG (Best Value Great Care nv) van ruim 6,5 miljoen (stand april 2014). ,,Insel leasede het grootste deel van haar vloot bij BVCG”, leggen de curatoren uit. ,,Deze (operational) leasecontracten zijn reeds vóór datum faillissement beëindigd.”

Ten aanzien van de banken maken de curatoren ‘het nadrukkelijke voorbehoud’ dat de zekerheden nog onderwerp van onderzoek zijn ‘en derhalve nog niet volledig zijn erkend’.

De curatoren hebben ten aanzien van de materiële vaste activa, fiduciair overgedragen aan MCB, een boedelbijdrage van 50 procent van de netto-opbrengst bedongen. ,,MCB heeft inmiddels afstand gedaan van haar fiduciaire eigendomsrechten.”

Zekerheden nog beoordelen

De komende verslagperiode zullen de Insel-curatoren Van den Heuvel en Van Liere zich naar eigen zeggen met name richten op de inventarisatie en liquidatie van buitenlandse vermogensbestanddelen en het verder beoordelen en rangschikken van de diverse zekerheden.

Over de zekerheid van de bankinstellingen staat het volgende gemeld in het faillissementsverslag. Dat gebeurt specifiek per bank.

 1. Te beginnen met de Girobank: een pandrecht op TIC US# Bonds gehouden door custodian Banco Fondo Comun van bijna 2,2 miljoen dollar;
 2. comfort letter Banco Mercantil terzake opbrengsten Cadivi; eigendomsoverdracht tot zekerheid van vliegtuigen en motoren ten aanzien van de twee Fokker 50 (PH-KV 20218 en PH-KV 20219) per april 2012;
 3. Girobank als begunstigde onder de allrisk verzekeringen ten aanzien van de genoemde vliegtuigen; lessor Best Value Great Care (BVGC) heeft ten aanzien van deze bankfinanciering (derden)zekerheid verstrekt in de vorm van een pandrecht op de Fokker F28 (P4-FKD) en de Rolls Roycemotoren (TAY620-15); Girobank als begunstigde onder de allrisk verzekering ten aanzien van het laatstgenoemde vliegtuig.
 4. Over de zekerheden van Korpodeko staat: voor de onverdeelde helft, een fiduciair eigendomsrecht op alle bestaande en toekomstige vorderingen van Insel op diens debiteuren (cessie tot zekerheid op bedrijfsvorderingen) – overigens gedeeltelijk betwist (zie kader pagina 3); voor het een/derde onverdeeld aandeel een recht van eerste hypotheek en pand op het luchtvaarttuig PJ-VIP (Embraer EMB-110- 382) met de daartoe behorende (reserve)motoren en onderdelen, de apparatuur, de voorwerpen, de inventarisgoederen en inrichting aanwezig in het luchtvaartuig.
 5. De zekerheden van MCB betreffen: voor de onverdeelde helft, een fiduciair eigendomsrecht op alle bestaande en toekomstige vorderingen van Insel op diens debiteuren (cessie tot zekerheid op bedrijfsvorderingen); helft recht van eerste hypotheek en pand op het luchtvaarttuig PJ-VIP (Embraer EMB-110- 382) met de daartoe behorende (reserve)motoren en onderdelen, de apparatuur, de voorwerpen, de inventarisgoederen en inrichting aanwezig in het luchtvaartuig; en fiduciair eigendomsrecht op alle inventaris/ machines en voorraden van Insel. Verder is er met betrekking tot de MCB een ‘bankenborgtocht’ door Willemstad Private Equity Fund; Galmstrom Holding; Ross&Ross Holding&Investments; Inversiones Torre del Mar; Dulgram Investments; Maduro Holding; en Evaline Private Foundation. Dit zijn de vennootschappen van de aandeelhouder van Insel Air.

Dispuut Korpodeko over Venezuelaclaim

De curatoren hebben zich tenaanzien van Korpodeko op het (primaire) standpunt gesteld dat de ‘Venezuela-claim’ niet rechtsgeldig doorInsel aan Korpodeko is gece-deerd. Kort gezegd, aldus hetfaillissementsverslag, omdatdit (toen) een absoluut toe-komstige vordering was en uitniets blijkt dat de wil van Inseler op was gericht deze vorde-ring in een later stadium als-nog aan Korpodeko te cede-ren. Verder hebben de curatorendeze cessie, voor zover rechts-geldig geschied, met een be-roep op artikel 39 van hetFaillissementsbesluit (Fb)‘buitengerechtelijk vernietigd’.Het Land Curaçao heeft eenpandrecht tot 10 miljoen gul-den op de Venezuelaclaim.,,Gelet op de complicaties bijde incasso beraden de curato-ren zich op verkoop van devordering aan een geïnteres-seerde derde”, aldus de curato-ren Van den Heuvel en VanLiere. Met de Venezuelaclaimwas/is circa 70 miljoen dollargemoeid.

Bron: Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “AD | Spoor van schulden Insel Air

 1. Dit een goed lesje van hoe steel ik 153 miljoen gulden en er zal niemand ooit de cel ingaan! Witteboorden criminaliteit.

 2. Ik mis onze dertig miljoen, door Ruggenaath vakkundig over de balk gegooid.

 3. 750 man in dienst voor een handjevol vliegtuigen, waanzinnig, Heerenveen en Lippinkhof en niet te vergeten De Heeren zuiplap van der Kwast.

  De enige die echt verdiend hebben bij Insel Air zijn de curatoren. Laat hockey bal van de Heuvel maar eens bekend maken wat hij tot dusver (still counting!) overgeboekt heeft van de bankrekeningen van Insel.

 4. Curacao revisited

  na ENNIA en CBCS weer een toppresetatie van de heer Ys, chapeau!

 5. De boedelvorderingen bestaan uit een schuld aan het Land Curaçao van bijna 2,4 miljoen plus PM (pro memorie; wordt vaak gebruikt bij begrotingen of kostenramingen als nog geen uitsluitsel bestaat over de exacte hoogte); de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ruim 1,7 miljoen plus PM; en het salaris van de curatoren, eveneens PM.

  Salaris van de Curatoren.. Die hebben zich rot gelachen met uurtjes schrijven..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *