AD | ‘Stevige voortgang Sint Maarten vereist’

‘Stevige voortgang Sint Maarten vereist’

Philipsburg – Op basis van de aanwijzing van de Rijksministerraad uit 2015 dient Sint Maarten de tekorten uit het verleden te compenseren, betalingsachterstanden weg te werken en het zorgstelsel en de ouderdomsvoorziening van het jonge land financieel te verduurzamen.

,,De tekorten kunnen pas gecompenseerd worden indien er sprake is van een begrotingsoverschot”, aldus het College financieel toezicht (Cft). In 2019 zijn de betalingsachterstanden met circa 50 miljoen gulden afgenomen en zijn met diverse schuldeisers overeenkomsten gesloten.

,,De resterende betalingsachterstanden zijn echter nog aanzienlijk.” De conceptwetgeving voor de hervorming van het zorgstelstel is nog niet aan de Staten aangeboden. Hetzelfde geldt voor conceptwetgeving voor de verhoging van de AOV-pensioenleeftijd van 62 naar 65 jaar. Cft: ,,De herziening van de ambtenarenpensioenwetgeving is in oktober 2018 aan de Staten aangeboden, maar nog niet goedgekeurd. Deze herziening houdt in overgaan van eindloon naar middelloon en verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 65 jaar.”

Het college heeft vernomen dat de overeenkomsten ter financiering van de herstelwerkzaamheden bij de Princess Juliana-luchthaven zijn getekend. ,,Het gaat er nu om snel de verdere stappen te zetten die nodig zijn om te komen tot een goed functionerende luchthaven die bij kan dragen aan verder economisch herstel.”

Het Cft bezocht Sint Maarten van 17 tot 20 februari en hield vergaderingen met de gouverneur, de minister van Financiën, de ministerraad, de plaatsvervangende Nederlandse Vertegenwoordiger op Sint Maarten, het uitvoeringsorgaan Sociale Zorgverzekeringen (SZV), Sint Maarten Medical Center (SMMC), Sint Maarten Harbour Holding Company (SMHHC) en de Princess Juliana International Airport (PJIA).

De toezichthouder verzoekt de interim-regering van Sint Maarten met klem om voortgang te realiseren op diverse gebieden. Zo moet de begroting 2020 zo snel mogelijk worden vastgesteld. ,,Verder moeten er maatregelen worden genomen om de kosten te beheersen en de belastinginning te verbeteren, zodat vanaf 2021 compensatie kan plaatsvinden van eerdere tekorten.” Ook is het zaak om de begroting- en verantwoordingscyclus te verbeteren en de grote achterstanden met het opstellen en vaststellen van de jaarrekeningen in te lopen. Op basis van de derde uitvoeringsrapportage 2019 constateert het Cft dat Sint Maarten tot en met september 2019 een lager tekort heeft gerealiseerd dan eerder begroot. De verwachting is dat het jaar 2019 afgesloten wordt met een tekort van 47 miljoen gulden ten opzichte van een begroot tekort van 71 miljoen. ,,Het blijft echter onverminderd noodzakelijk om meer maatregelen te nemen om de inkomsten te verhogen en te kosten te verlagen om vanaf 2021 begrotingsoverschotten te gaan realiseren.”

Het Cft heeft op 22 januari jongstleden de herziene ontwerpbegroting 2020 ontvangen. Deze toont een begrotingstekort van 25 miljoen en kapitaalinvesteringen van circa 62 miljoen. Het Cft heeft op 5 februari zijn reactie op deze ontwerpbegroting 2020 verstuurd en de ministerraad in Philipsburg geadviseerd om het begrotingsproces 2020 ‘geen verdere vertraging te laten oplopen’ en nu snel te komen tot een vastgestelde begroting. Gezien het begrotingstekort in 2019 en het voorziene tekort in 2020 heeft het college de liquiditeitspositie van Sint Maarten met de minister van Financiën en de ministerraad besproken. ,,Het is hierbij in het belang van Sint Maarten dat het tekort zo spoedig mogelijk wordt omgebogen in een structureel overschot. Onmisbaar hierbij is het verhogen van de inkomsten en met name de belastinginkomsten.” Het Cft benadrukt dat de herstructurering van de Belastingdienst snel moet plaatsvinden en dat kostenbesparende maatregelen moeten worden geïmplementeerd.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *