AD | Tromp doet beroep op LOB

PG Schram zou minister Gibson instructie hebben gegeven

Willemstad – Emsley Tromp heeft Financiënminister Richard Gibson van Sint Maarten, met een beroep op de Landsverordening openbaarheid van bestuur (LOB), gevraagd om een kopie van de brief van PG Guus Schram waarin wordt gesteld dat Tromp als president van de Centrale Bank ‘gescreend’ dient te worden.

Dat blijkt uit stukken in handen van de redactie van het Antilliaans Dagblad. Advocaat Mirto Murray – die, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, niet bereid is een nadere toelichting te geven – schreef minister Gibson aan mede in verband met de ‘weigering afgifte van geen bezwaar’ door de regering in Philipsburg, waartegen de Centrale Bank-president inmiddels bezwaar heeft gemaakt.

De advocaat schrijft in de gerechtelijke documenten dat zijn cliënt Tromp begrijpt dat medio vorig jaar, dan wel op enig ander tijdstip in 2016, door procureur-generaal (PG) Schram aan minister Gibson ‘een schrijven ter hand is gesteld’ met de strekking dat Tromp gescreend diende te worden in de zin van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheidsonderzoeken.

Raadsman Murray merkt op dat Tromp in deze aangemerkt kan worden als ‘belanghebbende’, wat van belang is om een beroep te kunnen doen op de Wet openbaarheid van bestuur. Niets staat kennisgeving van wat PG Schram aan minister Gibson doorgaf in de weg, aldus de jurist.

Hij meent ook dat er geen sprake is van de omstandigheid dat het verstrekken van de verzochte informatie niet opweeg tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. ,,Het (initiëren van het) onderzoek op grond van het Landsbesluit staat namelijk los van het thans tegen cliënt (Tromp, red.) lopende strafrechtelijk onderzoek”, schrijft Murray.

Aangezien laatstgenoemde ‘geen commentaar’ geeft en minister Gibson niet bereikbaar is voor een uitleg, is niet bekend of inmiddels al wel gehoor is gegeven aan het verzoek om openbaarheid te geven aan de instructie van de PG aan de Sint Maartense bewindsman van Financiën.

Het is dus ook onduidelijk wanneer precies die mededeling kwam dat Tromp gescreend moest worden, en of dit inderdaad van medio 2016 was. Wat wel vaststaat is dat op 10 augustus bij Tromp in zijn privéwoning huiszoeking werd gedaan en dat de CBCS-president sindsdien voor het Openbaar Ministerie (OM) als verdachte geldt.

Zijn status als verdachte was vervolgens bij de screening door de Veiligheidsdienst Sint Maarten de (hoofd)reden om begin 2017 aan Tromp te laten weten dat hem op basis van voorlopige conclusies afgifte van de verklaring van geen bezwaar geweigerd zou worden.

Hiertegen is Tromp bij het gerecht in Philipsburg met een bezwaarschrift in verweer gekomen met als doel vernietiging van de beschikking van de regering van Sint Maarten en het bevel aan de Veiligheidsdienst een nieuw advies uit te brengen, waarna de CBCS-president – als het aan hem ligt – alsnog kan beschikken over een verklaring van geen bezwaar.

Tromp zelf nam direct na de huiszoeking vakantiedagen op, teneinde naar eigen zeggen ‘het OM-onderzoek niet te verstoren’, en is nu al weer enige tijd arbeidsongeschikt.

Bezwaarschrift tegen besluit Sint Maarten

Formeel gaat het om een beschikking, van 14 maart 2017, afgegeven door de minister-president van Sint Maarten betreffende de ‘weigering afgifte verklaring van geen bezwaar’.

Tromp is al sinds 25 augustus 1991 president-directeur van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS), en voordien de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen (BNA). Voor de CBCS geldt het Centrale Bank-Statuut. Op Sint Maarten is het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheidsonderzoeken in 2012 in werking getreden. Het Landsbesluit, dat gebaseerd is op de Landsverordening Veiligheidsdienst, voorziet in de aanwijzing van vertrouwensfuncties en het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar personen wier functie als vertrouwensfunctie is aangemerkt.

De functie van president-directeur van de CBCS staat vermeld op de bij het Landsbesluit behorende lijst van vertrouwensfuncties. Het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de Veiligheidsdienst van Sint Maarten; en de minister-president (minister van Algemene Zaken) beslist over het afgeven van een verklaring van geen bezwaar.

De minister kan – voor zover relevant – een verklaring van geen bezwaar slechts weigeren indien onvoldoende waarborgen aanwezig zijn dat de betrokkene onder alle omstandigheden de uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten getrouwelijk zal volbrengen.

Door ex-minister van Financiën van Curaçao, José Jardim, is eind augustus 2016 aan Tromp kenbaar gemaakt dat in verband met de door hem beklede functie een veiligheidsonderzoek zou worden ingesteld. Tromp heeft daarop laten weten bereid te zijn medewerking te verlenen aan het plaatsvinden van het onderzoek, maar erop gewezen dat, gezien het destijds recentelijk tegen hem opgestarte strafrechtelijk onderzoek – welke zich volgens het OM nadrukkelijk ‘in de privésfeer’ voltrok – het de voorkeur geniet het veiligheidsonderzoek later te laten plaatsvinden.

Genoemd werd het eerste kwartaal van 2017, in de verwachting toen dat het OM-onderzoek dan meer helderheid zou hebben opgeleverd. Onlangs werd echter bekend dat het OM Tromp zal dagvaarden voor belastingfraude. Hijzelf betwist de gronden voor deze beschuldiging en zijn advocaten stelden zelfs dat het strafdossier ‘incompleet’ is.

Tromp kreeg geen inhoudelijke reactie van de minister van Financiën, maar werd in oktober 2016 wel benaderd door de Veiligheidsdienst om een begin te maken met de uitvoering van het veiligheidsonderzoek. In het kader daarvan is Tromp in november gedurende enkele uren gehoord. Medio februari 2017 ontving de CBCS-top een zogenaamde ‘voorlopige conclusie, oftewel het voornemen tot weigering afgifte van de verklaring van geen bezwaar’. Hij kreeg tien werkdagen om hierop te reageren.

Dat deed hij met de conclusie dat het (voornemen tot) weigeren een verklaring van geen bezwaar af te geven ‘ongegrond’ is. Tromp kan zich niet vinden in de beschikking en is van oordeel dat die op onterechte gronden tot stand is gekomen. Hij stelt zich dan ook op het standpunt dat de beschikking van Sint Maarten tot stand is gekomen ‘in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur’, althans in ieder geval met het beginsel van zorgvuldigheid, het beginsel van gelijke behandeling van gelijke gevallen – nu de overige twee directieleden van de CBCS wel een verklaring van geen bezwaar is verstrekt – en de deugdelijke afweging van betrokken belangen.

,,De bestreden beschikking geeft voorts onvoldoende blijk van het respecteren van de onschuldpresumptie zoals die heeft te gelden ten aanzien van Tromp”, aldus het bezwaarschrift van advocaat Murray.

Het is op deze gronden dat Tromp meent dat de beschikking van Sint Maarten niet in stand kan blijven en vernietigd dient te worden. Er moet wat hem betreft daarom een nieuw advies komen van de Veiligheidsdienst Sint Maarten.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Tromp doet beroep op LOB

  1. Dictator Tromp moet vertrekken bij de Centrale Bank, net als alle niet transparant door hem aangestelde kontlikkers zoals Taco Tara Asjes en Zus de Lannoy.

  2. ‘Tromp zelf nam direct na de huiszoeking vakantiedagen op, teneinde naar eigen zeggen ‘het OM-onderzoek niet te verstoren’, en is nu al weer enige tijd arbeidsongeschikt.’

    Wat een mietje… AO zijn en al maanden tienduizenden guldens netto per maand vangen.

    En deze eikel doet nu een beroep op de landsverordening openbaar bestuur! De aan Schottiaanse grootheidswaanzin lijdende Tromp benoemde ‘Taco’ Tara Asjes en Zus de Lsnnooy (notabene een nicht van deze nicht) zonder sollicitatieprocedures in niet bestaande functies. Hoe openbaar!

    Tromp weigerde ook antwoord te geven op kritische vragen van de Algemene Rekenkamer en PWC, hoe openbaar!

    De dag dat Tromp naar huis werd gestuurd is bij de Centrale Bank uitgeroepen tot nationale feestdag, want de egoistische machtswellusteling Tromp werd daar al jaren door het personeel uitgekotst. Maar men hield zich stil, want Tromp betaalde zelfs bodes een ministerssalaris dat men buiten de Centrale Bank nooit zou kunnen verdienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *