AD | Verkiezingen in gevaar

Schotte c.s. wil ontbinding Staten terugdraaien | Jeu Olimpio

Willemstad – De voor 28 april geplande verkiezingen zijn niet zeker en lopen gevaar. De nieuwe meerderheid in de Staten, onder aanvoering van Gerrit Schotte (MFK), stuurt er namelijk op aan de ontbinding van de Staten terug te draaien en dus de daarmee automatisch gepaard gaande nieuwe verkiezingen op 28 april stop te zetten.

Dat blijkt uit een brief van vijf Statenleden (fractieleiders) gisteren aan de nieuwe Statenvoorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK). Daarin wordt de parlementsvoorzitter opgeroepen om binnen drie dagen, maar in elk geval niet later dan 23 februari, een Statenvergadering te beleggen. Pisas zei gisteravond bij TV Direct dat hij alles uit de kast zal halen om nieuwe verkiezingen te voorkomen of uit te stellen. Ook liet hij weten dat de aangevraagde Statenvergadering waarschijnlijk donderdag zal plaatsvinden.

Hoewel Schotte op zondagavond 12 februari desgevraagd aangaf verheugd te zijn met de nieuwe verkiezingen als gevolg van de ontbinding van het parlement, wijst alles er nu op dat hij – gesteund door zijn eigen MFK-fractie, KdNT van Amparo Dos Santos, de overgelopen PS van Melvin ‘Mac’ Cijntje, MP van Marilyn Moses en de ‘onafhankelijke’ Statenleden Gassan Dannawi en Eduard Braam – koste wat kost wil dat het besluit door het demissionaire kabinet-Koeiman om het parlement te ontbinden, en het dus gelijktijdig afkondigen van nieuw verkiezingen, zal worden ingetrokken.

De handtekeningen van vijf volksvertegenwoordigers staat onder de oproep aan Pisas, ook voor de jongste ‘overloper’ Dannawi, maar die van Braam ontbreekt. Het belangrijkste argument om de ontbindingen terug te draaien, is volgens de nieuwe meerderheid dat ‘internationale verdragen boven elk landsbesluit van de regering staat’. Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat het Landsbesluit van het kabinet-Koeiman om de Staten te ontbinden (en nieuwe verkiezingen uit te schrijven) ‘geen waarde heeft en moet worden ingetrokken’, aangezien het in strijd zou zijn met internationale verdragen ‘omdat er geen redelijke periode zit tussen de aangekondigde verkiezingen op 28 april aanstaande en de laatste verkiezingen die op 5 oktober 2016 plaatsvonden’.

Het komt – anders gezegd – Schotte en de nieuwe meerderheid in de Staten beter uit om met de huidige zetelverdeling in het parlement alles te houden zoals het is. Immers het Schotte-kamp kan rekenen op een meerderheid van 12 van de 21 zetels, gevormd door 6 fracties (waarvan drie met slechts één zetel). Verkiezingen houden voor alle deelnemende partij het risico in dat ze hun zetel of zetels kwijtraken.

Vorige week nog hield UoC-staatsrechtjurist Arjen van Rijn een pleidooi om ‘niet te tornen aan de verkiezingsdatum van 28 april’. Indien nodig zou er volgens hem zelfs een rol zijn weggelegd voor de rechter. In 2015 hebben drie rechters zich, niet als ‘gewone rechters’ maar op verzoek van de gouverneur van Sint Maarten als de president van het Gemeenschappelijk Hof en twee leden van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten, over een vergelijkbare kwestie uitgelaten.

Kort gezegd stelden zij dat het Landsbesluit tot ontbinding van de Staten en het houden van nieuwe verkiezingen ‘op kleine onderdelen kan worden gewijzigd of aangepast’ maar het ‘zou onaanvaardbaar zijn dat de ontbindingen en de verkiezingen zelf als gevolg daarvan niet langer doorgaan’.

‘Onaanvaardbaar’ om ontbinding te keren

In oktober 2015 speelde een vergelijkbare situatie op Sint Maarten als dat er nu actueel is op Curaçao. Daarop verzocht gouverneur Eugene Holiday aan drie rechters een aantal juridische vragen te beantwoorden welke betrekking hebben op de politieke impasse in Sint Maarten.

,,Wij zijn ons ervan bewust dat u met het oog op een consistent en ordentelijk constitutioneel proces, zoals u in uw verzoek ook memoreert, uit hoofde van uw ambtseed om de Staatsregeling van Sint Maarten te onderhouden en te doen onderhouden, een eigen verantwoordelijkheid draagt en dat u uit dien hoofde ruimte wenst te creëren voor een zorgvuldige en constitutioneel juiste besluitvorming”,

zo schreven toenmalige Hofpresident Evert Jan van der Poel en de twee leden van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten – Curaçao kent (nog) geen Constitutioneel Hof -, Bob Wit en Jan de Boer.

Eén van de cruciale vragen betrof: ,,Kan een landsbesluit tot ontbinding van de Staten en het houden van nieuwe verkiezingen op vergelijkbare wijze als andere Landsbesluiten worden gewijzigd, aangepast of ingetrokken op een later tijdstip of zijn daartegen juridische beletselen?”

Antwoord: ,,Indien besloten wordt tot ontbinding is er (…) slechts een korte periode van drie maanden voordat de nieuwe Staten bijeenkomen. Voor die korte periode is het niet uitgesloten dat er een formatie plaatsvindt en na afloop daarvan een interim-kabinet wordt benoemd. Een dergelijk kabinet kan het Landsbesluit tot ontbinding van de Staten en het houden van nieuwe verkiezingen op kleine onderdelen wijzigen of aanpassen, maar rechtens onaanvaardbaar zou zijn dat de ontbinding en de verkiezingen zelf als gevolg daarvan niet langer doorgaan. Daarmee zou immers de (…) in de Staatsregeling aan de regering gegeven bevoegdheid om de representativiteit van de Staten tot inzet van de verkiezingen te maken (‘conflictontbinding’) in de kern worden aangetast.”

Uit het voorgaande volgt dat de centrale vraag, te weten of de Staatsregeling ook na een motie van wantrouwen tegen de regering nog ‘conflictontbindingen’ toestaat, door de drie rechters unaniem bevestigend wordt beantwoord. Van der Poel, Wit en De Boer destijds:

,,Of van de ontbindingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt en of het verstandig of prudent is daarvan gebruik te maken, is in laatste instantie een politieke kwestie waar wij uiteraard buiten blijven. Die afweging berust bij de regering. Ook de gouverneur zal zich daaraan, nadat hij met het oog op een consistent en ordentelijk constitutioneel proces afdoende is geïnformeerd en zo nodig overleg heeft gepleegd, dienen te conformeren indien en voor zover het ontbindingsbesluit niet in kennelijke strijd is met de Staatsregeling.”

Het betrof een openbaar advies. Gouverneur Holiday had verzocht om aan te geven of de rechters (als lid van het Constitutioneel Hof) ermee konden instemmen dat hun beantwoording van zijn vragen openbaar wordt gemaakt.

,,Naar ons oordeel dient het constitutioneel proces zoveel mogelijk transparant te zijn. Wij hebben derhalve geen bezwaar tegen openbaarmaking van onze standpunten”, luidde het antwoord.

Statenvoorzitter Pisas

Het lijkt geen twijfel dat Statenvoorzitter Pisas, partijgenoot van Schotte, de vergadering oproept en laat doorgaan. Het onderwerp daarvan: ‘Het besluit van het kabinet-Koeiman om de Staten te ontbinden en het, op grond van de verplichtingen van internationale verdragen, respecteren van recht van een parlement om te kunnen functioneren’.

In plaats van vier jaar heeft het huidige parlement slechts zeven maanden kunnen functioneren, betogen vijf van de zes fractieleiders van de nieuwe meerderheid. Het gevolg van de ontbindingen betekent dat dat het parlement niet de kans heeft gehad om een wetgevingsprogramma in het belang van het algemeen welzijn van de bevolking van Curaçao te ontwikkelen en in werking te stellen, zo betogen Schotte c.s. verder.

Hij en zijn volgelingen in de Staten stellen voorts dat het Landsbesluit geen motief of motieven opgeeft, dat er, ondanks dat er een meerderheid is om een nieuwe regering te vormen, door het kabinet- Koeiman is gegrepen naar het extreme besluit om artikel 53 van de Staatsregeling toe te passen.

Daarmee, zo vervolgt de nieuwe meerderheid in de brief aan Pisas, wordt ‘het passieve kiesrecht van alle Statenleden verstoord’. Volgens hen wijzen geldende internationale verdragen er dus voorts op dat er tussen twee verkiezingen een ‘redelijke periode’ moet zitten.

Bron: Antilliaans Dagblad

9 Reacties op “AD | Verkiezingen in gevaar

 1. @Sander: je stemt niet op een partij, maar op een persoon.

 2. Schotte en kornuiten zijn nu heel bang voor de verkiezingen..zegt wel iets!

  Trouwens nog 2 overlopers en hij kan de wet terugtrekken die zegt dat veroordeelden geen Min Pres Mogen worden..

 3. Het lijkt mij logisch dat de gouverneur vasthoudt aan de verkiezingen en wel hierom:
  Na afloop van de verkiezingen van oktober was er een verdeling van de zetels in het parlement, welke overeen kwam met de stem van het volk. Dat is immers wat democratie inhoudt, het vertegenwoordigt het volk.
  Nu is van die verdeling niets meer over omdat de gekozen volksvertegenwoordigers volledig maling hebben aan de stem van het volk, ze doen maar waar ze zin in hebben en zo zien we dus een nieuwe verdeling van de zetels, welke in de verste verten niets meer te maken hebben met de uitslag van de verkiezingen in oktober.
  Dat lijkt mij meer dan genoeg motief om de verkiezingen door te laten gaan. Doen we dat niet dan zet men dus letterlijk de democratie buitenspel voor het persoonlijk gewin van een aantal gekozen figuren. Zij hebben het volk misleid door te doen alsof ze bepaalde standpunten vertegenwoordigen, doch in werkelijkheid dienden zij een compleet ander belang.
  In het belang van onze democratie moet het volk zich uitspreken over de vraag of we hiermee akkoord zijn of niet. Als Schotte en zijn kliek van mening zijn dat zij het volk vertegenwoordigen dan hoeven ze niet bang te zijn, dan zal de uitslag dat reflecteren. Doch ik vrees dat het volk heel iets anders gaan besluiten.

 4. Wie bepaald nu of ik gebruik mag maken van mijn stemrecht. Op dit moment mag ik op 28 april 2017 gebruik maken van mijn stemrecht om aan te geven achter wie ik sta. Zeker na al die zetelrovers.

  Het zou de oppositie sieren om sieren om door middel van een handtekeningactie de meerderheid in de staten te laten zien wat de bevolking wilt.

 5. precies, je stemt op een partij met een bepaald programma en dan na de verkiezingen stappen ze over naar de partij waar je niet op gestemd hebt en nooit op zou stemmen.
  Als dat geen kiezers bedrog is dan weet ik het niet meer.

  er mag van mij een zaken kabinet komen tot de gemoederen een beetje rustig zijn.
  En laten de partijen leren van deze acties van Braam en Dannawi.
  is iedereen die verkiesbaar is wel te vertrouwen…??
  dit is extreem zo pal na de verkiezingen overstappen is gewoon bedrog van het ergste soort.

 6. Wat is redelijk? Dat is de vraag!
  Feit is dat we nu ook te maken hebben met kiezersbedrog. Danawi en Braam verlaten de partijen waar veel mensen op hebben gestemd om juist geen MFK te hebben. Zij hebben zelf vrijwel geen stemmen gehaald maar gaan wel aan de haal met hun zetel. Het feit dat dat na een paar maanden na de verkiezingen gebeurt is kiezersbedrog!

 7. Gekke Gerritje

  Het zou de minderheidscoalitie EN journalisten tot eer strekken als ze een klein beetje onderzoek zouden doen naar de uitspraken die gedaan worden door de nieuwe meerderheid. Deze meerderheid beweert dat op grond van internationale verdragen er een redelijke tijd zou moeten zitten tussen verkiezingen en dat 7 maanden dus veel te kort is. Als de minderheidscoalitie EN journalisten zouden hebben gegoogeld op “international treaties”, “elections” en “reasonable” zouden ze dit document hebben gevonden: https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/internationallaw-assesselections-prepub.pdf. Heeft mij 2 minuten gekost.
  Op bladzijde 8, punt 3 van dit document staat dat er een redelijke termijn moet zitten tussen verkiezingen. Het is glashelder in het document dat hier met “redelijk” wordt bedoeld dat de termijn niet te lang mag zijn, dus bijvoorbeeld geen 10 jaar. Dit om te voorkomen dat er dictators aan de macht blijven (er zijn genoeg voorbeelden te vinden, even googelen). Met andere woorden, wat “de nieuwe meerderheid” beweert is je reinste flauwekul. Dus dames en heren politici en journalisten: graag je huiswerk doen

 8. Feit is ook dat het gewoonte recht is dat veroordeelde mensen geen statenleden worden. dus 3 van de 12 horen niet in de Staten te zitten.

 9. Sint Maarten

  Op Sint Maarten hebben we dit beleefd. Uiteindelijk zijn de verkiezingen uitgesteld voor een beperkte periode om “electoral reform” te bewerkstelligen. Het was een oplossing waar Solomon trots op zou zijn geweest. Legale opinies zijn uiteindelijk maar opinies. De staatsregeling is niet opgewassen tegen infantiel gedrag van de volksvertegnwoordiging en maakt hier jammergenoeg geen regels voor. Beargumenteren van voor en tegen is makkelijk maar voegt niks toe. Op Sint Maarten heeft 1 persoon getracht de beslissing tot uitstel door het constitutionaal hof te laten toetsten. Die hebben gezegd dat dit een bestuursrechterlijke kwestie was en dat het eigenlijk naar de lar-rechter had gemoeten. Die termijn was reeds verstreken. Ondertussen hebben we verkiezingen gehad en is er nagenoeg niks verandert in de houding van de vertegenwoordiging. Dit is de Sint Maarten ervaring.

  Het is belangrijk dat de discussie op een ander niveau plaats gaat vinden. Met alle (psuedo)staats-organisaties strekt de discussie over allerlei legale aangelegenheden en komen er allerlei experts bij kijken die allemaal weer een opinie hebben. Dit alles om te voorkomen dat het volk zich zal uiten.

  Wat nu pas echt komt te lijden onder dit soort onzinnig gedrag van de vertegenwoordigers is de legitimiteit van de democratische rechtstaat waar we zogenaamd in leven. Er is geen staats-organisatie of techocraat die deze afbrokkeling kan tegenhouden. Spannende tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *