AD | Weer gedoe RvC CBCS

Financien Minister Jardim doet een 'Plasterkje'

Financiën Minister Jose Jardim doet een ‘Plasterkje’

Willemstad – Rond de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is het weer hommeles; dit keer nadat de beide ministers van Financiën – kennelijk op voorstel van demissionair minister José Jardim van Curaçao – de benoeming van een kandidaat, waar de meerderheid van de RvC tegen is, hebben doorgedrukt.

De bewindslieden lijken echter willens en wetens geen gehoor te hebben gegeven aan het advies van de zittende RvC-leden om Miriela Carolina, een voormalige werknemer van de CBCS die nog altijd een VUT-uitkering van de Centrale Bank geniet, niet tot commissaris te benoemen.

Want op 14 oktober jongstleden is door middel van een naar eigen zeggen rechtmatig genomen besluit door de RvC besloten om de kandidatuur van Carolina in te trekken, welk RvC-besluit op 17 oktober per brief én per email aan beide ministers is gecommuniceerd. Maar op 18 oktober werd het benodigde landsbesluit (LB) aan de gouverneur van Sint Maarten voorgelegd ter
ondertekening. Lees verder op Antilliaans Dagblad

De vraag is of gouverneur Eugene Holiday wist van de intrekking door de RvC van de kandidatuur van Carolina of dat deze informatie hem (bewust) is onthouden. Van de zes RvC-leden worden drie op voordracht van elk van de landen (Curaçao en Sint Maarten) benoemd. Elke voordracht gebeurt door de minister van Financiën van dat land. ,,Deze voordracht geschiedt op basis van een aanbeveling door de Raad van Commissarissen”, aldus het Bankstatuut. ,,Benoeming van de leden geschiedt door de landen gezamenlijk bij landsbesluit.”

De huidige RvC bestaat uit slechts drie personen: Robert Pietersz (aangesteld door de president van het Gemeenschappelijk Hof), Hubert Lopez (namens Sint Maarten) en Tom Kok (namens Curaçao). Binnen de Raad bestaat er verdeeldheid en hebben de eerste twee géén vertrouwen in Kok, mede omdat hij achter een kort geding zat dat de RvC was begonnen tegen de Raad van Bestuur (RvB ofwel directie).

Jardim handelt ‘tegenstrijdig’

De dus al bij voorbaat omstreden Carolina werd overigens eerder wél voorgedragen door de RvC. Dat gebeurde een jaar geleden, in september 2015. Maar dit vond plaats op een moment dat de huidige commissarissen Pietersz en Lopez er niet bij waren, namelijk toen Renny Maduro nog voorzitter was (inmiddels conform het rooster afgetreden) en door commissaris Kok.
Tijdens eerdere vergaderingen had de meerderheid van de RvC zich tégen Carolina uitgesproken, maar in afwezigheid van Pietersz en Lopez werden controversiële kwesties waaronder haar kandidatuur weer van stal gehaald en is zij buiten medeweten van Pietersz en Lopez alsnog voorgedragen. In een daaropvolgende RvC, waarbij Pietersz en Lopez wel weer aanwezig waren, is opnieuw gesteld dat Carolina een niet gewenste kandidaat is.

Tijdens eerdere vergaderingen had de meerderheid van de RvC zich tégen Carolina uitgesproken, maar in afwezigheid van Pietersz en Lopez werden controversiële kwesties waaronder haar kandidatuur weer van stal gehaald en is zij buiten medeweten van Pietersz en Lopez alsnog voorgedragen. In een daaropvolgende RvC, waarbij Pietersz en Lopez wel weer aanwezig waren, is opnieuw gesteld dat Carolina een niet gewenste kandidaat is. In een vergadering van de zogeheten vermogensgerechtigden van de CBCS – de ministers van Financiën namens de landen – op 18 augustus dit jaar heeft minister Jardim gesteld dat géén van de personen die de RvC de laatste twee jaar had aanbevolen door het Land Curaçao was goedgekeurd. Dus ook Carolina niet. En hij verzocht om nieuwe aanbevelingen te doen.

Maar in de vergadering twee maanden later, op 14 oktober jongstleden, blijkt dat vermoedelijk door op dat moment al demissionair minister Jardim een voorstel is gedaan om Carolina alsnog voor te dragen om benoemd te worden als lid van de RvC van de CBCS. Dit wordt in CBCS-kringen gezien als een ‘tegenstrijdigheid van woorden versus handelingen’. Tijdens twee voorgaande RvCvergaderingen is negatief gereageerd op de kandidatuur van Carolina.

Toen is er ook beide keren géén besluit genomen om haar aan te bevelen. Een van de redenen voor geen (positieve) aanbeveling was dat Carolina niet voldeed aan het profiel dat dient te gelden voor RvC-kandidaten. Zij werkte voorheen op de Studiedienst en zou volgens doorgaans welingelichte bronnen nog altijd een VUT-uitkering (wegens vervroegd uittreden) van de Centrale Bank ontvangen.

Met meerderheid der stemmen is op 14 oktober besloten om de aanbeveling – van ruim een jaar geleden – alsnog in te trekken. Beide ministers, Jardim en Richard Gibson (eveneens demissionair), zijn hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Omdat de bewindslieden zich kennelijk weinig aantrekken van de ‘negatieve aanbeveling’ en het landsbesluit toch ter ondertekening aan de gouverneur hebben voorgelegd, vragen sommige waarnemers zich af welk belang hier achter zit. Het gaat hier wel om het belangrijke toezicht op de CBCS.

RvC

De Raad van Commissarissen van de CBCS bestaat momenteel uit drie leden. Er zijn daardoor drie vacatures, waaronder die van voorzitter. Gezegd kan worden dat er wellicht zelfs vier vacatures zijn, als die van Rob Pietersz (tijdelijk benoemd door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bij het uitblijven van voordrachten door de Landen) wordt meegeteld.

In de afgelopen periode zijn diverse kandidaten door de RvC aanbevolen aan de ministers van Financiën van beide landen. Onder wie: Van den Berg, Martina en Wiel. Martina trok zich op een bepaald moment terug als kandidaat. In de vergadering van 22 augustus 2015, waarbij Pietersz en Hubert Lopez als commissarissen niet aanwezig waren, is besloten om ook Miriela Carolina voor te dragen tot benoeming in de RvC. Alsmede Mathias Voges, voormalige Gevolmachtigde minister van Sint Maarten in Den Haag.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Weer gedoe RvC CBCS

  1. What about Taco Tara Asjes en Zus de Lannoy?

    De eerste is in topfunctie en tegen dito salaris aangesteld zonder dat er een vacature was en er geadverteerd is voor haar functie, terwijl ze ook nog eens een rampzalig CV had vol faillissementen en verloren rechtszaken tegen werknemers van het bedrijf van haar vader waar ze Personeelszaken deed en haar naam nog steeds afschuw oproept.

    De tweede werd ook zonder vacature en zonder advertentie aangesteld tegen een salaris vele malen hoger dan dat van de ministerpresident en is ook nog eens de nicht van directeur Tromp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *