AD | ‘Zaak is fiscaal probleem’

OM eist taakstraf en 10 miljoen gulden tegen Emsley Tromp | Jeu Olimpio

Willemstad – Onbegrip. Dat was vooral het gevoel dat gisteren bij de inhoudelijke behandeling van de zaak Saffier – tegen oud-president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Emsley Tromp – bij de verdediging speelde.Onbegrip en verbazing over de keuze van het Openbaar Ministerie (OM) om Tromp voor deze zaak voor de rechter te brengen.

Aan het begin van de zitting gaf de rechter te kennen dat de zaak van Tromp ‘in a nutshell een fiscaal probleem’ betreft. ,,Weliswaar wordt het voorgebracht bij de strafrechter, maar het gaat om een fiscaal probleem.” Iets waar Tromp, die van belastingfraude in de privésfeer wordt verdacht, vervolgens meteen op inspeelde:

,,U zei het zelf al: dit is een fiscaal probleem. Ik snap niet waarom ik hier ben.” Ook de verdediging voerde aan: ,,Het Openbaar Ministerie legt een puur fiscaal vraagstuk over de juistheid van de aangifte voor aan de strafrechter. Dat is bezwaarlijk, met name nu het zó fiscaal is dat je daar als strafrechtdeskundige in onze optiek eigenlijk je handen niet aan zou moeten (willen) branden.”

Tromp wordt in deze zaak verdacht van belastingfraude met zijn pensioenstichting ETP (Emsley Tromp Pensioenen). Hij zou jarenlang opzettelijk een te lage belastingaangifte hebben gedaan. Volgens zijn raadsman, die daarin wordt gesteund door verschillende ‘vooraanstaande’ deskundigen, is er niets aan de hand, omdat er pas na de pensionering over de pensioenuitkering belasting moet worden betaald.

Het OM legde in zijn requisitoir uit: ,,Over een periode van meer dan vijf jaar, vanaf 2011 tot en met 2016, was er een stroom aan publicaties over de aanschaf en financiering van onroerend goed in Miami door Tromp, leningen waar Tromp een rol in zou hebben gespeeld en betalingen aan de stichting ET Pensioenen.” In die ruim vijf jaar – van 2011 tot en met 2016 – heeft het OM niets gedaan. ,,Je zou verwachten dat dergelijke ernstige beschuldigingen tegen de president van de Centrale Bank al veel eerder tot een bestuurlijke reactie zouden hebben geleid.

Er gebeurde echter niets, ondanks het feit dat meerdere malen gesignaleerd is dat een onderzoek nodig was.” Die signalen zijn volgens het OM de aanleiding voor het onderzoek Saffier geweest, een onderzoek dat in 2016 is gestart.

Hoewel de verdediging – bestaande uit Mirto Murray en Niels van der Laan – van mening is dat het nooit tot een strafrechtelijke vervolging had mogen komen, stelt het OM dat het handelen van Tromp strafbaar is geworden toen Tromp in de aangiften Inkomstenbelasting niet het juiste belastbare bedrag heeft opgegeven. ,,In alle jaren heeft hij opzettelijk een te laag persoonlijk inkomen opgegeven”, aldus het OM in zijn requisitoir. Volgens de berekening van de inspecteur is het nadeel in de inkomstenbelasting ten gevolge van de onjuist gedane aangiften. Dit nadeel is per jaar van 2006 tot en met 2014 berekend en komt in totaal uit op 5.589.287,92 gulden. ,,

De berekening van het belastingnadeel per aangiftetijdvak/belastingjaar is het bewijs dat door het onjuist doen van de aangifte over dat jaar het gevolg zou kunnen zijn dat nadeel kon ontstaan en ook daadwerkelijk is ontstaan.”

Ook bij de inhoudelijke behandeling van de zaak herhaalde de verdediging gisteren het preliminaire verweer om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

,,Preliminair hebben wij reeds meermalen verzucht: waar gaat dit over? Dat zullen we vanaf nu niet meer herhalen. Maar dat betekent niet dat wij inmiddels iets zijn gaan begrijpen van de keuze om Tromp voor deze zaak voor de rechter te brengen.”

Hetgeen Tromp ten laste is gelegd, kan volgens de verdediging van de bankier ‘onmogelijk worden bewezen’.

Het OM rekent Tromp – gelet op ‘zijn maatschappelijke positie, de daaraan verbonden voorbeeldfunctie en de hoogte van zijn inkomen’ – de feiten zwaar aan. Mede dankzij de vermeende belastingfraude is de pensioenvoorziening van Tromp ‘riant’. ,,Volgens de door hem overgelegde jaarstukken over 2016 is de waarde van zijn pensioenvoorziening per ultimo van dat jaar ruim 8,5 miljoen dollar.”

Er is volgens het OM ‘werkelijk geen enkele verlichtende omstandigheid die zijn gedrag verontschuldigt of zelfs maar begrijpelijk maakt’. Bij de overwegingen aangaande de strafeis en de strafsoort houdt het OM wel rekening met het feit dat Tromp niet eerder met de strafrechter in aanraking is gekomen en dat de gevolgen van het strafrechtelijke onderzoek groot zijn geweest.

,,Daarom vinden wij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet geïndiceerd, hoewel deze gevangenisstraf wel degelijk door het Hof eerder is opgelegd voor belastingfraude. Een voorwaardelijke gevangenisstraf zullen we wel eisen als signaal dat belastingfraude een ernstig misdrijf is”, aldus het OM, dat een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar tegen Tromp eist.

Daarnaast eist het OM een taakstraf van 240 uur. ,,Het lijkt ons passend dat op deze wijze de aanzienlijke talenten en vaardigheden van Tromp kosteloos ten goede komen aan de gemeenschap. Dit zal wat ons betreft het maximale aantal uren moeten zijn. In overleg met de reclassering zal een geschikt project geselecteerd worden indien het Openbaar Ministerie in deze eis gevolgd zal worden.”

Tot slot eist het OM een geldboete van 10 miljoen gulden; volgens het OM binnen de marge van tweemaal het bedrag van het fiscale nadeel. ,,Hiermee wordt nogmaals de ernst van de feiten benadrukt en treft Tromp in datgeen wat hem voor ogen stond: financieel gewin.”

Vandaag is de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak Saffier.

Meerdere feiten tegen Tromp

De Saffier aanklagers OvJ Van der Werff en Saskia de Vries | Extra

Voormalig president- directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp, wordt van veel meer verdacht dan de belastingfraude waar hij in de zaak Saffier – waarvan de inhoudelijke behandeling gisteren begon en vandaag verdergaat – voor terechtstaat. Dat heeft het Openbaar Ministerie tijdens het requisitoir bekendgemaakt.

In de officiële dagvaarding staat dat Tromp verdacht wordt van belastingontduiking door in de periode van 2006 tot en met 2014 een te laag inkomen en/of een te laag betaalbaar inkomen en/of een te laag belastbaar bedrag heeft opgegeven en het valselijk opmaken van belastingaangiften.

Echter, tijdens het requisitoir maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat er veel meer strafbare feiten zijn tegen Tromp die worden onderzocht.

,,De feiten waarvoor Tromp nu is gedagvaard, zijn een uitvloeisel van een onderzoek dat zich op andere feiten richtte en nog steeds richt”, aldus de officier van justitie die belast is met het onderzoek Saffier. ,,Uit het onderzoek naar de financiering van de appartementen in Miami kwam de rol van de stichting ET Pensioenen (van Tromp, red.) aan het licht en mogelijke fiscale delicten in relatie tot de pensioenvoorziening.”

De oorspronkelijke verdenking aan het adres van Tromp was en is corruptie, onverklaarbare vermogenstoename van een ambtenaar, witwassen en medewerking door een bestuurder aan een verboden transactie, zo werd gisteren door het OM naar voren gebracht.

Omdat het onderzoek naar deze feiten echter ‘zeker niet voor het eind van dit jaar zal zijn afgerond en dan pas een beslissing over een eventuele vervolging zal kunnen worden genomen’, heeft het OM in april van dit jaar om redenen van proces-economie ervoor gekozen om Tromp eerder en apart te vervolgen voor belastingfraude.

,,De ernst van de feiten, het fiscale nadeel en de maatschappelijke positie, rechtvaardigen deze beslissing”, zo meent het OM. Bij de beslissing om separaat te dagvaarden, speelde volgens het OM de maatschappelijke functie van Tromp ook op een andere manier een rol:

,,Hij is na de huiszoekingen in dit onderzoek in augustus 2016 met verlof gegaan en niet meer werkzaam als president van de Centrale Bank. Voor de landen Curaçao en Sint Maarten, maar wellicht ook voor Tromp zelf, is een beslissing in de strafzaak ons inziens noodzakelijk om verdere beslissingen te nemen over zijn positie in beide landen.”

‘Altijd naar eer en geweten gehandeld’

Ex CBCS president Emsley Tromp: ,,Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld. Waarom ik voor u sta, weet ik tot de dag van vandaag niet.”| Extra

Dat waren de woorden van de inmiddels voormalig president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp gisteren.

Gisteren was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak Saffier waarin Tromp verdacht wordt van onder andere belastingfraude. Tegenover de rechter reageerde de bankier op zijn ontslag, dat op woensdagavond aan hem bekend werd gemaakt, en op de impact die de zaak Saffier op hem en zijn familie heeft gemaakt.

Tegelijkertijd vertelde hij openhartig over de impact van de zaak Saffier op zijn leven.

,,Ik ben zo kapot door deze zaak. Ik begrijp er niets van. Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld. Waarom ik voor u sta, weet ik tot de dag van vandaag niet. Het probleem heeft zijn tol geëist, zowel fysiek als emotioneel. Ik heb gisteren (woensdag, red.) alles geblokkeerd en gezegd dat ik niets wil horen. Ik wil me kunnen concentreren op Saffier.”

Tromp, die ooit beschouwd werd als de machtigste man van Curaçao, gaf verder aan dat zijn bankrekeningen zijn afgesloten en dat ‘niemand nog iets met me te maken wil hebben, want ik ben zogenaamd een grote crimineel’.

,,32 Jaar lang heb ik het land gediend. Ik heb altijd het landsbelang vooropgesteld en nu krijg ik dit. Ik zit nu 32 jaar bij de bank, 26 jaar als president. In 2009 heb ik mijn ontslag ingediend. Ik dacht dat was een mooi moment om te stoppen. De Antilliaanse regering heeft me toen gezegd om nog even te blijven. Ik heb ervoor gekozen het landsbelang weer te dienen. Later, toen er problemen zijn gerezen met de regering- Schotte (2010 tot 2012, red.), werd ik door Nederland gevraagd te blijven; Piet-Hein Donner was toen persoonlijk overgekomen om mij dit namens de Nederlandse regering te vragen. Ik heb toen het koninkrijksbelang vooropgesteld en ben gebleven. En nu? Nu sta ik hier.”

Bezwaren niet overtuigend

De nieuwe raad van commisarissen van de Centrale Bank van Curecao en Sint Maarten heeft enkele uren voor zijn rechtszaak bekend gemaakt de president te onslaan

Zoals deze krant eerder meldde, is door de Raad van Commissarissen van de CBCS, met inachtneming van artikel 20, derde lid, van het Centrale Bank- Statuut voor Curaçao en Sint Maarten op 1 september 2017 de aanbeveling gedaan om Tromp tussentijds te ontslaan als president van de Centrale Bank. De ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten hebben vervolgens bij brief van 2 september 2017 aan Tromp bericht dat zij zich in die aanbeveling kunnen vinden en voornemens zijn om hem als president van de CBCS te ontslaan.

In diezelfde brief is Tromp de gelegenheid geboden zijn zienswijze te geven op het voornemen tot ontslag, hetgeen Tromp bij brief van 7 september 2017 dan ook heeft gedaan. Echter, de in deze brief gemaakte bezwaren hebben voor de ministers van Financiën van beide landen geen aanleiding gevormd om af te zien van het tussentijds ontslag van Tromp. Tromp is dan ook bij landsbesluit van 17 oktober 2017 afgelopen woensdag bekendgemaakt dat hij is ontslagen als president-directeur van de Centrale Bank.

Inmiddels is ook het personeel van de bank geïnformeerd, zo laat de CBCS in een verklaring weten. Tromp bevestigde gisteren in de rechtszaal dat hij woensdag het landsbesluit waarmee zijn ontslag officieel is gemaakt, heeft ontvangen.

 

Officieel ontslagen

Tromp ontslagen bij landsbesluit – Reputatieschade Bank werd te groot

Emsley Tromp is officieel door middel van een landsbesluit gedateerd 17 oktober, tussentijds ontslagen.

De ministers van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN) van Curaçao en Richard Gibson (NA) van Sint Maarten, hebben aan Tromps huisadres en zijn advocaat een schrijven hierover afgeleverd. In het landsbesluit (Lb) staat een hele opsomming van wat aan het uiteindelijke ontslag ten grondslag heeft gelegen.

Hier een samenvatting van alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Op 10 augustus 2016 vindt er een huiszoeking plaats bij Tromp omdat hij in de privésfeer als verdachte is aangemerkt van financiële malversaties. Al vóór die tijd wordt in de ‘Staat van het Toezicht 2015’ van de Nederlandsche Bank melding gemaakt van toenemende zorg omtrent het goed functioneren en de integriteit van de CBCS.

Op 11 augustus 2016 vragen het Openbaar Ministerie (OM) en de toenmalige ministers van Financiën advies aan de RvC van de bank. De RvC neemt echter geen besluit, maar individuele commissarissen reageren niet eensluidend op dit verzoek. Op 11 en 13 augustus 2016 neemt de president vakantie op en maakt dit op deze data per brief bekend.

Op 6 oktober 2016 vindt er een huiszoeking plaats bij de CBCS waarbij informatie van de president, die zich bij de bank bevond, in beslag is genomen. In januari 2017 meldt Tromp zich ziek. Op 5 mei 2017 kondigt het OM aan de president te zullen dagvaarden voor belastingfraude. De zaak krijgt de naam Saffier. In de tussentijd zijn meerdere huiszoekingen geweest bij onder andere de Centrale Bank, zijn getuigen gehoord, zijn er stukken uit het buitenland ontvangen en is de president als verdachte gehoord.

De president zou in de periode 2006-2014 niet alle inkomsten hebben opgegeven aan de Belastingdienst wat de Landskas voor een bedrag van 5,5 miljoen gulden heeft benadeeld. Eind juli vindt er een regiezitting plaats in de zaak Saffier. Op 19 augustus treedt er een nieuwe RvC aan, die constateert dat de organisatie door al het gebeuren rond de president reputatieschade heeft opgelopen.

Vóór 30 augustus 2017 is Tromp in een persoonlijk gesprek de mogelijkheid geboden zelf af te treden. Afzonderlijk van de RvC hebben ook de betreffende ministers van Financiën hem die kans gegeven. Op 30 augustus 2017 meldt Tromp zich echter weer, zonder vooraankondiging na meer dan een jaar afwezigheid, bij de Centrale Bank met de mededeling dat hij het werk hervat. Het Lb:

,,De president heeft doen blijken een noodzakelijk besef te ontberen van de waardigheid en het belang van de door hem beklede functie enerzijds en de ernst van de als gevolg van zijn gedrag opgetreden schade voor de Bank, de financiële sector en het Land anderzijds.”

Op 30 augustus 2017 biedt Tromp de heer Hasselmeyer een functie aan voor vijf jaar als adviseur terwijl Hasselmeyer vanwege het bereiken van de zestigjarige leeftijd niet meer bij de CBCS in het bestuur zit. ,,De president heeft het belang van de Bank niet vooropgesteld, maar dat van Hasselmeyer en hemzelf laten prevaleren boven het belang van de bank”, zo wordt geconcludeerd.

Op 1 september 2017 meldt de president zich weer ziek. Dat is ook de dag waarop de RvC de aanbeveling doet hem te ontslaan, waarop op 2 september het ontslagvoornemen aan Tromp bekend gemaakt wordt door de Financiënministers.

Persoonlijk inkomen Tromp bekendgemaakt

Persoonlijk inkomen Tromp bekendgemaakt

Om de hoge geldboete van 10 miljoen gulden uit te leggen, die het Openbaar Ministerie (OM) Emsley Tromp gisteren oplegde, werden persoonlijke financiële gegevens van de voormalige bankdirecteur bekendgemaakt. Tromp liet zelf eerder weten ‘niets meer te hebben’, omdat hij ‘anderhalf jaar advocaten en adviseurs heeft moeten betalen’.

,,Mijn financiële positie is helemaal kapot.” En: ,,Ik weet niet of ik nu nog een inkomen heb. Tot gisteren (woensdag, red.) had ik nog een inkomen van de bank.”

Hoewel de rechter naar de hoogte van dat inkomen informeerde, werd Tromp het zwijgen opgelegd door zijn advocaten, die vonden dat deze informatie niet gemeld hoefde te worden. Tijdens het requisitoir maakte het OM het persoonlijk inkomen van de voormalig directeur van de CBCS alsnog bekend: in 2006 was dat 743.767 gulden, oplopend tot 1.770.000 gulden in 2014.

,,Om een vergelijking te maken”, zo voerde het OM aan, ,,de president van de Centrale Bank (in Nederland, red.) verdiende in 2014 circa 325.000 euro per jaar en de president van de Nederlandsche Bank van Duitsland circa 420.000 per jaar.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2017 10 27 – OM Requisitoir Emsley Tromp Inzake Saffier (Met Eis) by Black Lion on Scribd

2017 10 27 – Pleitnota Inzake E.D. Tromp d.d. 26 Oktober 2017 by Black Lion on Scribd

12 Reacties op “AD | ‘Zaak is fiscaal probleem’

 1. Abraham Mossel

  H3eeft Gerrit de Raaf , toch zijn zin! samen met ze tween hun straf uit zitten, gezellig word het daar in koraalspecht, de vogels lusten er straks geen brood van. ze krijgen van mij een gratis spel RIKS en MENS erger je niet, ook krijgen zij 10 monipolie speletjes

 2. Zus de Lanoy 30.000 per maand zonder op haar werk te hoeven verschijnen.Is bezig met haar master diploma alles betaald door suikeroom Emsley Tromp.

 3. Ik denk dat Tromp gewoon wordt vrijgesproken. OM is aan een fishing expedition begonnen en blazen hoog van de toren. ‘Ernst van de feiten, maatschappelijke positie en fiscaal nadeel’. Wat Tromp heeft gedaan is wellicht niet oirbaar, zeker niet gezien zijn voorbeeldfunctie, maar gebeurt gebeurt iedere dag. Geld lenen uit een pensioen, stamrecht of gewone BV voor prive uitgaven en later, bv na dividentuitkering of pensionering, terugstorten en belasting over betalen ? Dagelijke kost.
  Het OM kan zich beter op Saffier2 storten, want dit wordt een smadelijke nederlaag.

 4. Zo blijven de rijken rijk en gaan ze nooit in de bak,

  Juny steelt wat belkaarten bij een chino en krijgt 3 jaar cel.

  Een heer zoals Tromp steelt via vage fiscale contructies miljoenen en vaak krijgt hij alleen een boete of misschien 100 uur taakstraf..

  Iets klopt hier niet!

 5. Ik lees alleen maar “jaloerse” reacties en niets inhoudelijk.
  Nogmaals, zijn handeling waarvoor hij voor de rechter staat of in de aanklacht is ingediend is niet illegaal.
  Sommigen kunnen gewoon niet lezen.
  Waar ik moeite mee heb, is dat sommigen niet beseffen dat het vandaag Mr Tromp is, maar als OM zo doorgaat, zij morgen ook aan de beurt kunnen komen.
  Denk daar maar eens over na..

 6. @Bert zegt: “…een miljoen per jaar op de payroll stond bij de Centrale Bank stond…”
  en
  “… Het antwoord staat in de aanklacht: MEER DAN EEN MILJOEN PER JAAR…”.

  Als hij dit miljoen bij de CB had verdiend, dan was daar netjes belasting en premie over afgedragen.

  Het probleem (of een van de problemen) is dat hij uit zijn eigen pensioenpotje heeft zitten snoepen zonder OVER DIT GEDEELTE belasting en premies af te dragen.
  Deze snoepjes worden, m.i. terecht, als inkomen gezien.

  Tot nu toe heb ik nergens kunnen lezen of horen wat zijn loon bij de CB is.

 7. “Omdat het onderzoek naar deze feiten echter ‘zeker niet voor het eind van dit jaar zal zijn afgerond en dan pas een beslissing over een eventuele vervolging zal kunnen worden genomen’, heeft het OM in april van dit jaar om redenen van proces-economie ervoor gekozen om Tromp eerder en apart te vervolgen voor belastingfraude.”

  ,,De ernst van de feiten, het fiscale nadeel en de maatschappelijke positie, rechtvaardigen deze beslissing”, zo meent het OM.

  M.a.w. het OM laat een proefballonnetje op om zo een eventuele vervolging te kunnen bespoedigen. Riekt naar misbruik van rechtsgang.
  Dat er kandidaten stonden te trappelen om de positie van Tromp in te nemen zijn waarschijnlijk niet meegewogen in de evaluatie van ,,de ernst van de feiten en de maatschappelijke positie”.

 8. Bert is kennelijk geen fan. Maar de opmerkingen in zijn reacties slaan ook nergens op. Volgens mij wordt Tromp eerst veroordeeld maar later in hoger beroep geheel vrijgesproken. Terecht.

 9. ,,Mijn financiële positie is helemaal kapot.” En: ,,Ik weet niet of ik nu nog een inkomen heb. Tot gisteren (woensdag, red.) had ik nog een inkomen van de bank.”

  Dan heb ik nieuws voor u, tiran Tromp: voor uw jaarsalaris moet ieder ander burger 25 jaar werken.

 10. ‘Hoewel de rechter naar de hoogte van dat inkomen informeerde, werd Tromp het zwijgen opgelegd door zijn advocaten, die vonden dat deze informatie niet gemeld hoefde te worden.’

  Het antwoord staat in de aanklacht: MEER DAN EEN MILJOEN PER JAAR.

 11. ,,Ik ben zo kapot door deze zaak. Ik begrijp er niets van. Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld. Waarom ik voor u sta, weet ik tot de dag van vandaag niet. Het probleem heeft zijn tol geëist, zowel fysiek als emotioneel. ”

  Hoor drama queen Tromp, ordinaire zakkenvuller van het laagste soort. De hele varkensstal Centrale Bank dient uitgemest te worden, want dit is nog maar het topje van de berg vol porkeria die deze bank is.

 12. ‘Onbegrip. Dat was vooral het gevoel dat gisteren bij de inhoudelijke behandeling van de zaak Saffier – tegen oud-president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Emsley Tromp – bij de verdediging speelde.’

  Die verdediging is dezelfde ratvocaat (Murrat) die onlangs met een serieus gezicht verklaarde dat de piloot van een vliegtuigje dat honderden kilo’s cocaine naar Turkije moest vliegen dacht dat het dozen vol Venezuelaanse Bolivars was, dat in Venezuela als toiletpapier gebruikt wordt.

  Nee, onbegrip is er bij het volk, dat moet lezen dat tiran Tromp voor een miljoen per jaar op de payroll stond bij de Centrale Bank stond.

  Vraag je je meteen wat zijn marionetten Taco Tara Asjes en Zus de Lannoy daar verdienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *