Aha geld en meer geld voor minder werk. Dat is niet normaal

sint zwaar weer

Overheidsinkomsten in zwaar weer
Door de kredietcrisis is de politieke druk op belastingparadijzen sterk toegenomen. De Belasting-dienst in het Koninkrijk is actief op zoek naar verzwegen vermogen in het buitenland, zoals een ge-heime spaarrekening of vakantiewoning. Als de fiscus zelf achter verzwegen vermogen komt, moet alsnog daarover belasting worden betaald en worden er hoge boetes opgelegd. Ook strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. In EU-verband is afgesproken dat landen als België, Oostenrijk en Luxemburg zich niet meer achter een bankgeheim kunnen verschuilen. Ook worden er steeds meer belastingverdragen tot informatie-uitwisseling afgesloten tussen Nederland en andere landen, waar-onder ook de belastingparadijzen. Recent zijn de maximale boetes van 100% naar 300% verhoogd. Nederland wordt – vreemd genoeg – niet genoemd als belastingparadijs, terwijl het vóórop loopt om op deze wijze inkomsten te verwerven. Zwitserse en Luxemburgse banken gaan Nederlandse zwart-spaarders wegsturen, berichtte het Financieele Dagblad als verlate Sinterklaassurprise op 6 decem-ber 2013. De verwachting is dat per 1 januari 2015 alle financiële centra automatisch de belangrijkste gegevens over vermogen en ontvangen rente zullen verstrekken aan belastingdiensten overal ter wereld.

Calculaties als confrontatie
In het Koninkrijk is de economische situatie niet florissant. De Belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken. Na een pilot bij 360 ondernemers corrigeerde de fiscus 1,3 miljoen euro aan kosten. Dit is mede aanleiding om de aangiften van een grotere groep onder de loep te nemen. Dit helpt om toezicht en invordering door de Belastingdienst te versterken. Er wordt zelfs al gebruik gemaakt van telefonische incasso door de Belastingdienst. Waarschijnlijk wordt elke burger al digitaal gevolgd door de Veiligheidsdiensten. De rest van het Ko-ninkrijk kan veel opsteken van de indringende werkwijze van Nederland hoe de overheidsinkomsten te verhogen.

Nederland telt bijna 800.000 werklozen. Het werkloosheidspercentage in Curaçao bedroeg in okto-ber 2013: 13%, het jeugdwerkloosheidscijfer was 37,2% (zie voor het gehele onderzoek www.cbs.cw). Ook op de andere eilanden stijgt de werkloosheid. In Curaçao wenst de overheid de vut-regeling af te schaffen, worden de pensioenen versoberd en wordt de duurtetoeslag niet langer geïndexeerd. Ook wordt gedacht aan bevriezing van de indexering van de salarissen van het over-heidspersoneel. De vakantie-uitkering en de indexering van loontredes en periodieke verhogingen die afhankelijk zijn van een evaluatie voor overheidspersoneel zullen worden gehalveerd.

Creatief de schuldenberg afschrijven
Wanbetalers die doen alsof ze geen geld hebben om hun belastingschuld te voldoen, zullen hinderlijk worden gevolgd door de fiscus. Ze komen op een speciale lijst en als de fiscus erachter komt dat ze een auto of boot kopen, een erfenis krijgen of gewoon geld op hun rekening gestort krijgen, grijpt de dienst in. ‘Wat mij betreft haalt de deurwaarder daar per direct de flatscreen van de muur’, aldus staatssecretaris Weekers van Financiën. De fiscus krijgt bij de jacht op wanbetalers onder meer hulp van uitkeringsinstantie UWV. Hun systeem Suwinet levert gegevens over waar iemand zijn geld ver-dient. Maar wie controleert wat de overheid doet?

Zorgelijk verplicht participeren
De Nederlandse overheid bezuinigt verder op de inkomsten van de bevolking. Dat optreden leidde ondermeer tot de afwaardering door de kredietbeoordelaars van AAA naar AA+. Oudere Nederlan-ders zijn bezorgd, zei Frits Abrahams in het NRC onlangs. “Wat zal er met hen gebeuren als ze door kwalen afhankelijk worden van anderen? Wie geld heeft, is bang dat het hem straks wordt afgepakt als hij naar een verpleeghuis moet. Wie geen geld heeft, is bang dat hij aan zijn lot wordt overgela-ten.” Veel ouderen die al lang in een verzorgingshuis wonen, moeten zelfstandig gaan wonen. Tehui-zen worden gesloten. Er wordt daarom veel vergaderd op gemeentelijk niveau. Gemeentes moeten de taken gaan uitvoeren die de centrale overheid delegeert naar de gemeenten met minder geld, onderweg naar de verplichte participatiemaatschappij. Voor werkgevers kan dat een goede ontwik-keling zijn, namelijk een reden voor ontslag. Zo kunnen de arbeidskosten worden verminderd en blijft het overheidstekort groeien door stijgende bijstandsuitkeringen. Mensen die in de bijstand komen moeten dan verplicht (en goedkoop) in de zorg gaan werken. Zou het niet veel lonender zijn de cen-trale overheid af te schaffen, nu zij binnenkort niets meer te doen heeft? Dan wordt er ook veel min-der gecontroleerd door de AIVD en wordt er zeker minder gefantaseerd door de politici.

Dubbele moraal?
Accountancy nieuws berichtte op 4 december 2013 dat ondernemers binnenkort kunnen klagen over de overheid als wanbetaler bij een meldpunt. Volgens de ombudsman, manen (kleine) ondernemers overheidsopdrachtgevers nauwelijks aan om hun achterstallige rekeningen tijdig te betalen. Dat zou zijn omdat ze ‘de relatie met de opdrachtgever niet willen schaden’. De Nederlandse overheid staat bekend als wanbetaler, blijkt opnieuw uit recent onderzoek van het Verbond van Credit Manage-ment Bedrijven (VCMB). De ombudsman vindt dat het ‘in de huidige economische situatie’ belangrijk is dat ‘betaalgedrag verbeterd wordt’. Sinds maart 2013 bepaalt een nieuwe wet dat óók de overheid tijdig moet betalen. Als een factuur binnen 30 dagen niet is betaald, mogen leveranciers de incas-sokosten en wettelijke rente in rekening brengen.

Mea culpa?
In Aruba (en op de andere eilanden) is de overheid als wanbetaler vermaard. Daar wordt pas officieel na 90 dagen betaald volgens de betalingsvoorwaarden van de overheid. Tijdens het laatste kabinet van Henny Eman kon uit een van de Minister van Financiën in de dagbladen worden ver-nomen, welke burger zijn achterstallige belasting terug kon krijgen en welke crediteuren welk per-centage van hun vordering betaald zouden krijgen. De overheid leent al jaren ongevraagd van de burgers- zonder vergoeding – door dit gedrag. Schulden aan crediteuren in Aruba lopen jaarlijks in de miljoenen. In 2013 was de schuld van het Land aan het APFA 261 miljoen florin, de schuld aan de SVB was 95.4 miljoen florin, exclusief het operationeel tekort van 51 miljoen florin. De totale schuld van de overheid bedroeg in 2013: 71,2% van het GDP. Het begrotingstekort in 2012 was 9,7% van het GDP. De loonkosten van de overheid stegen tussen 2011 en 2012 met 7,1% van 356 miljoen naar 381 miljoen florin. De totale binnenlandse schuld was in 2012 Afl. 1603 miljoen. De schuldpositie is de laatste maanden niet uitgewerkt door de CBA. Verdere bezuinigingen op voorzieningen van burgers en verhoging van belastinginkomsten om het begrotingstekort te verminderen, zonder zelf betame-lijk op te treden als overheid, zullen de kiezers niet veel langer accepteren.

Geld stinkt niet
Op 1 oktober 2013 is in Nederland een nieuwe toelatingsregeling in werking getreden voor vreemde-lingen die minstens € 1.250.000 willen investeren in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze investeer-ders kunnen onder specifieke voorwaarden een verblijfsvergunning krijgen. De Immigratie- en Natu-ralisatiedienst (IND) voert deze regeling uit. De investering moet een toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie, zoals extra werkgelegenheid creëren en/of het Nederlandse bedrijfs-leven stimuleren. De investering mag geen lening of garantie zijn of bestaan uit het kopen van aande-len, tenzij de aandelen door de onderneming zelf worden uitgegeven in ruil voor de risicodragende financiële bijdrage. Ook mag het vermogen niet op malafide wijze zijn verkregen.

Arubaanse Ombudsman
De Bijzondere Commissie Ombudsman van het Arubaanse parlement is eind november 2013 bijeen-gekomen. Een landsverordening wordt voorbereid om een (Kinder)Ombudsman te introduceren. Er was al een ontwerp van mevrouw Z. van Poppel, parlementslid van de MEP tussen 2000-2009. Wel-licht is het concept opnieuw te gebruiken? Het is absoluut behoorlijk om dan de overheid als wanbe-taler gelijktijdig te elimineren en de betalingsvoorwaarden aan te scherpen. De overheid leeft op kosten van de burger én op te grote voet, dat is een achterhaald concept.

De wet van de aardbeienjam
Ook bestuurders dienen de wet van de aardbeienjam toe te passen. Als men de jam te dun uitsmeert over de boterham, smaakt deze nergens meer naar. Met andere woorden als de overheid alles voor iedereen wil zijn, gebeurt er niets voor niemand. Teveel en te laat bezuinigen kan funest zijn. De overheid moet zich dienstbaar opstellen aan het volk. De rollen lijken omgedraaid, het volk is blijk-baar dienstbaar aan de overheid. Er is een vorm van financieel vampirisme ontstaan, dat plaatsvindt volgens de storende regels van Toys for us, boys. Er wordt geld aangetrokken door Berlusconiaanse retoriek. Dit gaat gepaard met een volumineuze en onbegrijpelijke demagogie (volksmisleiding), on-dersteund door de zorgzame plicht van de veiligheidsdiensten om iedereen te controleren. Hervor-mingen zijn veelvuldig geen verbetering maar een achteruitgang. Werknemers worden al geruime tijd als kostenpost gezien en niet als winstbron.

©2013 Renée van Aller en John de Vries

Government revenues in heavy weather

The credit crisis increased the political pressure on tax havens considerably. The Tax Administration in the Kingdom is actively seeking concealed assets abroad, such as a secret savings accounts or second homes. If the Tax Administration itself discovers the concealed assets, tax must be paid and high fines are imposed. Criminal prosecution can take place as well. In the EU context, it was agreed that countries such as Belgium, Austria and Luxembourg will not be able to hide behind their banking secret anymore. Many more tax treaties to exchange information between the Netherlands and other countries, including tax havens are concluded. Recently, the maximum fines rose from 100% to 300 %. The Netherlands – strangely enough – excluded itself from the list of tax havens, while it is in the front line to acquire income in this way. Switzerland and Luxembourg banks will dismiss Dutch tax evaders, the Financieel Dagblad reported as a belated ‘Sinterklaas‘ surprise on December 6th, 2013. It is expected that starting on the first of January 2015; all the major financial centers will provide tax administrations worldwide with automatic data assets of their tax evaders including interest received.

Calculations as confrontation
In the Kingdom, the economic situation is not flourishing. The Tax Administration is paying extra attention to entrepreneurs that bill private spending on their business accounts. Following a pilot with 360 entrepreneurs the Tax Administration corrected 1.3 million euro in costs. Therefore declarations of a larger group are under scrutiny. This controlling practice helps to strengthen monitoring and recovery of taxes by the Tax Administration. The tax authorities are even using tax collection by telephone. Probably every citizen is already digitally monitored by the security services for that reason. The rest of the kingdom can learn a lot from the probing and compelling methods of the Netherlands to increase Government revenues.

The Netherlands harbor almost 800,000 unemployed. In October 2013 the unemployment rate in Curaçao was 13 %, the youth unemployment rate was 37.2% (for the whole study see: www.cbs.cw). Unemployment on the other islands is also rising. In Curaçao the Government wants to abolish the early retirement scheme, pensions are decreased and the allowance for the rising costs of living will no longer be indexed. The Government also wants to freeze the indexation of salaries in the public service. The holiday allowance and indexing increase in salaries and periodic increases that depend on an evaluation of state employees will be bisected.

Creative writing off the debt mountain
Defaulters who pretend they have no money to meet their tax liability will be closely monitored by the tax authorities. They will appear and well be described on a special list. They will be closely monitored. If the tax official finds out that they buy a car or boat, getting an inheritance or simply get money deposited into their account, the service will intervene. “It means that the bailiff immediately can retrieve the flat screen off the wall,” says State Secretary of Finance Weekers. The tax official’s hunt for defaulters includes assistance from the unemployment state agency UWV. The UWV system provides data on Suwinet where someone earns money. The question remains who is controlling what the government does?

Care required to participate
The Dutch government is cutting back further on the income of the population. This conduct (among other things) led to the downgrading of the Netherlands by the credit rating agency from AAA to AA +. Older Dutch people are concerned, Frits Abrahams said the in the NRC recently. “What will happen to them if they become dependent on others through ailments? Who has money, is afraid that it will soon be taken away if he needs to go to a nursing home. Who has no money, is afraid he is left alone to cope with an insolvable situation.” Many elderly people, who have lived in a nursing home for a long time, have to leave and have to live independently. Nursing homes are closed. Therefore a lot of meetings take place at the municipal level. Municipalities have to implement the care and tasks the central Government delegates to the municipalities with less money. Indeed the inhuman road to the mandatory participation society. Employers may estimate this to be a good development, namely a proper ground for dismissal. Thus, the labor costs can be reduced and the Government deficit continues to grow by increasing welfare benefits. People who lose their jobs and ask for social assistance will be obliged to work cheaply in healthcare and other services. It certainly would be more rewarding to eliminate the Central Government now that it has nothing much to do soon! Moreover it is far too expensive and there also will be al lot less uncalled for control by the AIVD and a lot less undesirable political fantasy. Undoubtedly a win-win situation. In a mandatory participation society no Central Government is useful anymore.

Double standard?
Accountancy news reported on December 4, 2013 that entrepreneurs can complain about the government as a defaulter to a hotline soon. According to the Ombudsman, (small) businesses barely require their government clients to pay their overdue bills on time. That would be because they “do not want to harm the relationship with the client.” The Dutch Government is well known as a defaulter, recent research by the Association of Credit Management Companies (VCMB) is again indicating. The Ombudsman finds that ‘in the current economic situation’ it is important that ‘payment behavior is improved’. Since March 2013 a new law stipulates the Government also has to pay its bills in time. If an invoice has not been paid within 30 days, suppliers may charge the collection costs and statutory interest.

Mea culpa?
In Aruba (and in the other islands), the Government is known as a renowned defaulter. The Government is only officially paying its bills after 90 days, according to the payment terms of the Government. During the last government of Henny Eman, it could be learned from an ad from the Minister of Finance in the newspapers, which citizens would receive back their tax arrears and which creditors would receive what percentage of their claims. For years the Government borrows domestic debts run into the millions every year. In 2013, the Government debt to the APFA amounted to Afl. 261 million, the debt to the SVB was Afl. 95.4 million, excluding the operational deficit of 51 million florins. In 2013 the total public debt amounted to 71.2 % of the GDP. The budget deficit in 2012 was 9.7% of the GDP. The public sector wages rose between 2011 and 2012 by 7.1 % from 356 million to 381 million florins. The total domestic debt in 2012 was Afl. 1603 million. In recent months Government debt was not specified by the CBA. Voters will not accept much longer further cuts to services for citizens and increase in tax revenues to reduce the overall deficit, without correct acting by the Government itself.

Money does not smell
On October 1, 2013, a new admission scheme became valid for foreigners who want to invest at least € 1,250,000 in the Netherlands These investors can obtain a residence permit under specific conditions. The Immigration and Naturalisation Service (IND) implements this scheme. The investment must add value to the Dutch economy, such as creating additional employment and/or stimulate the Dutch business community. The investment may not be a loan or guarantee or involve buying shares, unless the shares are issued in exchange for a financial contribution by the company itself. The investment may not be obtained in a dishonest manner.

Aruban Ombudsman
The Special Committee Ombudsman of the Aruban parliament met at the end of November 2013. A national ordinance is prepared to introduce a (children )Ombudsman. There was a proposal from Mrs. Z. van Poppel, MP for the MEP between 2000-2009. Perhaps it can be used again? It is absolutely necessary to eliminate the Government as a defaulter simultaneously and modernize the Government payment conditions. The Government is living at the expense of the citizens and well above their means, that is an outdated concept.

The law of strawberry jam
Government managers and administrators should apply the law of strawberry jam as well. If the jam is smeared too thinly on the bread, it does not taste well. In other words, if the Government wants to be everything for everyone, nothing happens to anyone. Cutting costs too much, too late can be disastrous The Government is supposed to be subservient to the people. The roles seem reversed; the people must serve the Government apparently. A form of financial vampirism developed, which takes place according to the rules of the disturbing game Toys for us, boys. Money is often attracted by Berlusconian rhetoric. This is accompanied by a voluminous and incomprehensible demagoguery (deception of the population), supported by the caring duty of the security forces to control everyone. Reforms often turn out to be a deterioration and no improvement at all. Employees are increasingly deemed to be a momentous and debilitating expense factor and not a source of profit.

©2013 Renée Aller and John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *