Akkoord ambtenaren en overheid over basisverzekering

WILLEMSTAD — De overheid en de ambtenarenvakbonden zijn het erover eens dat de regering de afspraken gemaakt in het Sociaal Statuut moet respecteren bij de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz). Dit staat vermeld in een akkoord dat de regering vanmiddag met de vier overheidsvakbonden, Abvo, STrAF, NAPB en SAP, zal ondertekenen, aldus Abvo-voorzitter Wendy Calmes.

Het Sociaal Statuut regelt de overgang van het personeel van het voormalige land de Nederlandse Antillen en het oude Eilandgebied Curaçao naar het nieuwe land Curaçao. Deze regeling gaat ervan uit dat ambtenaren en gelijkgestelden er niet op achteruit zullen gaan, zolang het Sociaal Statuut van kracht blijft, te weten tot juni 2015.

Het akkoord dat in een buitengewoon overleg van afgelopen vrijdag tussen regerings- en vakbondsvertegenwoordigers is gesloten, houdt onder andere in dat de ambtenaren niet onder de bvz zullen vallen.
Calmes wijst er ook op dat, zelfs als de regeling medio 2015 niet meer van kracht is, ambtenaren niet zomaar door de regering onder de bvz geplaatst kunnen worden.

“De overheid moet met ons in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) in discussie gaan. Binnen dit platform moeten wij proberen tot overeenstemming te komen. Zomaar opleggen kan dus niet.”

Een discussiepunt afgelopen vrijdag was de vraag of overheidsgepensioneerden, die ressorteren onder ziekenfonds FZOG, ook onder het Sociaal Statuut zullen vallen. Volgens Calmes verschillen de vakbonden hierover met de regering van mening.
Afgesproken is dat er binnen een periode van drie maanden een oplossing zal zijn voor gepensioneerde ambtenaren die onder de FZOG vallen.
De overheid is van plan om de bvz per 1 februari te introduceren.
De basisverzekering is verplicht voor 128.000 Curaçaoënaars.
Daarnaast kunnen inwoners een vrijwillige aanvullende verzekering nemen.
Niet verplicht verzekerd is degene, die kan aantonen over een gelijkwaardig pakket te beschikken op de datum waarop de basisverzekering wordt ingevoerd.

De premie is 12 procent over het onzuiver inkomen, verdeeld in 9 procent voor de werkgevers en 3 procent voor de werknemers.
Zelfstandigen en gepensioneerden betalen 12 procent.
Volgens de begroting van 2013 is er ook een nominale premie van 82 gulden voor elke verzekerde met een inkomen van meer dan 1000 gulden per maand, op basis waarvan de garantiekaart wordt verstrekt.
Ook betaalt de verzekerde 1 gulden per receptregel.

Het beoogde doel van de basisverzekering is beheersing van de zorgkosten en het leveren van zorg ‘op tijd op maat’.
Door de invoering van de basisverzekering is er geen onderscheid meer tussen BZV-, SVB- en FZOG-verzekerden.
In de ontwerp-landsverordening is voorzien in een Fonds Basisverzekering Ziektekosten. Alle kosten, die verband houden met de zorg van verzekerden, komen ten laste van dit fonds.
Conform de actuariële prognose is het fonds op middellange termijn (tot en met het jaar 2022) solvabel.
Op de lange termijn (na 2022) en bij ongewijzigd beleid, is het dekkingsplan financieel- economisch gezien niet gezond.
Om de gewenste zorg op een termijn van twintig jaar te kunnen continueren, zijn daarom in de eerste tien jaar additionele kostenbeheersende maatregelen noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *