Akshon Sivíl wil inzage cijfers Curoil en RdK

WILLEMSTAD — De Fundashon Akshon Sivíl (FAS) heeft de overheidsbedrijven Curoil en Refinería di Kòrsou (RdK) benaderd met het verzoek om inzage te kunnen krijgen over hun recente jaarrekeningen. De stichting stelt dat zij als belanghebbende inzage moet krijgen in de jaarrekeningen, aangezien zij opkomt voor de collectieve belangen van de Curaçaose bevolking.

In brieven die naar de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van zowel Curoil en RdK zijn gestuurd, vraagt FAS naar openheid van zaken over de recente jaarcijfers van beide overheidsbedrijven.
Conform boek twee van het Burgerlijk Wetboek dienen naamloze vennootschappen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging met maximaal zes maanden, een jaarrekening met jaarverslag op te maken en deze stukken ten kantore van de vennootschap neer te leggen ter inzage van de belanghebbenden.
Deze jaarverslagen dienen te zijn vergezeld van een accountantsverklaring.

Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de al niet verlengde termijn van zes maanden voor het opmaken daarvan goedgekeurd, dan wordt de opgemaakte, doch niet goedgekeurde jaarrekening onverwijld ten kantore van de vennootschap neergelegd ter inzage voor belanghebbenden.
FAS stelt dat zij bij beide overheidsbedrijven belanghebbende is.

De stichting die op 11 juli is opgericht, heeft zich namelijk ten doel gesteld om de kwaliteit van het openbaar bestuur, maar ook die van het bestuur van de overheids- nv’s op het eiland te verbeteren.
Hiermee wil zij de collectieve belangen van de Curaçaose bevolking behartigen bij een behoorlijk functioneren van het openbaar bestuur en de overheidsbedrijven op het eiland.

Volgens de stichting is er, voor zover zij heeft kunnen nagaan, nooit een jaarrekening ter kantore van RdK ter inzage gesteld voor belanghebbenden.
Bij Curoil is dit sinds 2009, voor zover FAS heeft kunnen nagaan, niet meer gebeurd.
De stichting verzoekt de directie en RvC’s van beide bedrijven om binnen drie dagen, vanaf de 17e van deze maand, de opgevraagde informatie te verstrekken.
Voor Curoil betreft het de jaarrekeningen van 2010 en 2011, terwijl voor RdK van 2009, 2010 en 2011.

KADER:

Bestuur Het FAS-bestuur wordt voorgezeten door Ruben Suriel, bekend van de pressiegroep Frente Sivíl en Pro Pueblo. In het bestuur zitten verder Henk Pasman, bekend brievenschrijver in lokale kranten en maatschappijcriticus en oud-journaliste Marjo Nederlof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *