AD | Amendement Rijkssanctiewet naar Kamer

Alex Rosaria | Foto Dick Drayer

PAIS zal een amendement formuleren op de Rijkssanctiewet | Foto Dick Drayer

Willemstad – De politieke partij PAIS zal een amendement formuleren op de Rijkssanctiewet die nog dinsdag in de Nederlandse Tweede Kamer ingebracht zal worden.

Dit heeft Alex Rosaria gisteren in de Staten aangekondigd, waar deze rijkswet bediscussieerd werd. Daarmee probeert hij de verschillende partijen, oppositie en coalitie, bij elkaar te brengen. Want, zo stelde Rosaria in de Statenvergadering:

,,In het amendement nemen we alle adviezen van de Raad van Advies (RvA) mee.

Hiermee hopen we een meerderheid in de Staten te hebben, want oppositie en coalitie zijn het er met elkaar over eens dat een belangrijk staatsorgaan als de RvA niet zomaar naast zich neergelegd mag worden (de RvA adviseerde tegen de Rijkssanctiewet, red.). We geloven in autonomie omdat dit betekent dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Onze wens is dat de Rijkssanctiewet aangepast wordt met ons amendement.

Is dit eenmaal gelukt, dan zou het ook mijn wens zijn alsnog aan een eigen wet te werken zodat daarna de Rijkssanctiewet voor wat betreft Curaçao vervangen kan worden door een eigen Landsverordening. Dan zeggen we namelijk tegen Nederland: ‘We hoeven de rijkswet niet meer, want we hebben onze eigen wet’. Dat is autonomie.

Het gaat er niet om, om tegen Nederland of de makamba’s te zijn, daar bereiken we niets mee.”

De discussie ging voor een groot deel over het principe van zelf kunnen beslissen over het meegaan met opgelegde sancties door de Europese Unie tegen landen die terrorisme toelaten, betrokken zijn bij internationaal georganiseerde misdaad of de mensenrechten schenden.

Uit door de Statenleden opgelezen citaten van de Raad van State (RvS) blijkt dat er wel degelijk oog is voor de eigen positie van de Caribische Koninkrijksdelen en de eigen beslissingen die de landen daarin mogen maken. Ook het Statuut zelf geeft de ruimte voor eigen inbreng, zo is door de verschillende Statenleden naar voren gebracht.

Ook PAIS wil van het Statuut gebruikmaken met het amendement en verwijst naar artikelen 16 en 17 die luiden:

,,Het vertegenwoordigende lichaam van het land, waarin de regeling zal gelden, is bevoegd vóór de openbare behandeling van het ontwerp in de Tweede Kamer dit te onderzoeken en zo nodig binnen een daarvoor te bepalen termijn daaromtrent schriftelijk verslag uit te brengen.

De Gevolmachtigde minister van het land, waarin de regeling zal gelden, wordt in de gelegenheid gesteld in de Kamers der Staten- Generaal de mondelinge behandeling van het ontwerp van rijkswet bij te wonen en daarbij zodanige voorlichting aan de Kamers te verstrekken als hij gewenst oordeelt.

Het vertegenwoordigende lichaam van het land, kan besluiten voor de behandeling van een bepaald ontwerp in de Staten-Generaal één of meer gedelegeerden af te vaardigen, die eveneens gerechtigd zijn de mondelinge behandeling bij te wonen en daarbij voorlichting te geven.”

Er zijn vele ‘principes’

‘Principes’, daar draaide het om bij de Statenvergadering over de Rijkssanctiewet, die de Caribische delen van het Koninkrijk oplegt mee te doen met door de Europese Unie (EU) opgelegde sancties tegen landen die terrorisme toelaten, betrokken zijn bij internationaal georganiseerde misdaad of de mensenrechten schenden.

De principevragen:

  • Gaat het om het principe van niet verplicht, maar uit vrije wil meegaan met opgelegde EU-sancties?
  • Gaat het om het principiële standpunt tegen terrorisme, internationale misdaad en schending van mensenrechten?
  • Gaat het om het principe dat je als regering en Staten in de eerste plaats opkomt voor de belangen van je eigen land?
  • Gaat het om de het principe van de inhoud van de wet of gaat het om de manier waarop dit allemaal gelopen is, met uiteindelijk gevolg dat we nu verplicht zijn mee te gaan in een Rijssanctiewet?
  • Gaat het om het erkennen van het advies van een van de belangrijkste staatsorganen, namelijk de Raad van Advies (RvA) die adviseert de Rijkssanctiewet te verwerpen?

Voor Omayra Leeflang (onafhankelijk) is het al dan niet meegaan met de Rijkssanctiewet hetzelfde als kiezen voor of tegen terrorisme en schending van mensenrechten.

,,Onzin”, zegt Hensley Koeiman (MAN), ,,als we tegen de Rijkssanctiewet zijn, zeggen we toch niet per definitie dat we vóór terrorisme zijn? Foei.”

En, dit standpunt ondersteunend, hebben verschillende Statenleden erop gewezen dat Curaçao als jaren een eigen Sanctielandsverordening heeft met betrekking tot door de Verenigde Naties opgelegde sancties.

,,Het is dus niet zo dat we geen wetgeving hierover hebben”, zo werd gesteld.

,,Sterker nog”,

zo is aangevoerd door PS-Statenlid Sherwin Leonora,

,,we doen er alles aan om bijvoorbeeld de aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF) te implementeren. Deze aanbevelingen zijn ook bedoeld tegen terrorismefinanciering en witwassen van geld. De sector van de internationale financiële dienstverlening hoeft zich helemaal nergens zogen over te maken.”

Charles Cooper (MAN) en Alex Rosaria (PAIS) stonden lijnrecht tegenover elkaar waar het gaat om de rol van Nederland in deze. Zo vroeg Cooper een minuut stilte ter nagedachtenis aan Tula, Bazjan Karpata, Louis Mercier en andere slaven die opkwamen voor hun vrijheid, op 3 oktober, 219 jaar geleden, te

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *