Amigoe | Abvo-bestuurslid Germain keert zich tegen convenanten

vakbond

Abvo-bestuurslid Germain keert zich tegen convenanten

WILLEMSTAD — Abvo-bestuurslid Sandra Germain heeft een kritische brief naar de media gestuurd, waarin ze flink uithaalt naar het bestuur van de ambtenarenvakbond, het vakbondswezen op Curaçao en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais).

De brief is niet in goede aarde gevallen bij het Abvo-bestuur.

Germain stelt benaderd te zijn door tal van ambtenaren en Abvo-leden die niet te spreken zijn over over de manier waarop de zes convenanten die de overheidsvakbonden, vertegenwoordigd in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), zijn aangenomen. De Abvo-leden stemden tegen de convenanten, waarmee de regering structurele besparingen op personeelsuitgaven wil bewerkstelligen. Maar omdat de drie andere vakbonden STrAF (douane), Napb (politie) en SAP (politie en justitieel systeem) voor stemden, werden de convenanten toch aangenomen.

In het CGOA, het overlegplatform tussen overheidsbonden en de regering, is afgesproken dat de meerderheid van de bonden bepalend is. Germain kan zich hierin niet vinden en benadrukt in haar brief dat de ‘Abvo de in de zes convenanten verankerde haar leden rechtspositioneel benadelende voorstellen heeft afgewezen’. Het is volgens haar dan ook niet begrijpen ‘dat de minister van BPD en de hierboven genoemde vakbonden, STrAF, Napb en SAP, tegen beter weten zich publiekelijk op het standpunt hebben gesteld, dat het merendeel van de betreffende in het GOA vertegenwoordigde vakbondsleden de door de overheid te nemen ingrijpende maatregelen op het ambtenarenapparaat hebben goedgekeurd’.

Germain voegt hieraan toe dat het merendeel van de leden in het CGOA niet lid van zijn van de drie vakbonden, die wel akkoord zijn gegaan met de voorstellen, maar bij de Abvo zijn aangesloten. Ze wijst er verder ook op dat niet alle vakbonden die bij het CGOA zijn aangesloten, zich aan de regels houden die in de wet zijn vermeld. Ze constateert dan ook dat geconcludeerd moet worden dat de voorstellen van de overheid zijn afgewezen, omdat er geen overeenstemming is bereikt in de CGOA. “Immers, de voorstellen van de overheid zijn door de vakbond Abvo, die het merendeel van de betreffende in het GOA vertegenwoordigde vakbondsleden vertegenwoordigt, afgewezen.”

Germain maakt sinds 2012 deel uit van het Abvo-bestuur. In dat jaar deed zij mee aan de verkiezing voor een functie in het bestuur, terwijl zij het ook opnam tegen toenmalig en huidig Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Zij verloor de voorzittersverkiezingen, maar werd door de leden in het bestuur gekozen. Germain heeft zich altijd verzet tegen de convenanten die de overheidsvakbonden met de regering overeen zijn gekomen. Op de dag dat de Abvo-leden over de convenanten moesten stemmen, stuurde zij een brief naar alle ambtenaren en Abvo-leden waarin zij hun opriep om tegen de convenanten, die mede-onderhandeld waren door haar eigen bestuur te stemmen. De convenanten werden door de leden verworpen.

In een reactie stelt Abvo-voorzitter Wendy Calmes dat het bestuur van de vakbond op de hoogte is van de brief van Germain. “Ik ga er inhoudelijk niet op in, want dit is een interne aangelegenheid. Wij hebben deze brief al intern besproken en als bestuur hebben wij een standpunt over deze brief en tevens hebben wij hierover duidelijke afspraken met Germain over gemaakt. Maar deze brief is nu naar de media gestuurd. Als bestuur zullen wij ons er nogmaals over moeten buigen om tot een nieuw standpunt te komen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *