Amigoe | ARC: Gezondheidspreventie-beleid nauwelijks uitgevoerd

Sehos: Geen medische hulp geweigerd aan baby

ARC: Gezondheidspreventie-beleid nauwelijks uitgevoerd

WILLEMSTAD — Het Integrale Gezondheidspreventie Beleidsplan 2011-2015 dat in 2011 door de ministerraad is geaccordeerd, is nauwelijks uitgevoerd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in het onderzoek hiernaar.

Oorzaken zijn onvoldoende commitment, besluitvorming, voorbereiding, toezicht en monitoring van het proces en van de resultaten.

Het preventiebeleidsplan had als doel het verbeteren van de gezondheidstoestand van de bevolking door middel van preventie. Een betere gezondheid zou namelijk leiden tot minder verzuim van de werkende beroepsbevolking. Ook zouden volgens dit plan bij een adequaat preventiebeleid de zorgkosten kunnen dalen, omdat de relatief dure curatieve zorg deels kan worden voorkomen door de relatief goedkope preventieve zorg.

Volgens de ARC heeft de overheid geen maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de preventieactiviteiten tijdig konden worden gerealiseerd. Er zijn weliswaar maatregelen bedacht en opgenomen in het beleidsplan, maar in de praktijk is daar nagenoeg geen uitvoering aan gegeven. Hierdoor had de uitvoering ervan weinig kans van slagen. Van de voor 2011 en 2012 geprioriteerde preventieve maatregelen is slechts 10 procent gerealiseerd. 13 procent van de preventieactiviteiten is nog steeds in uitvoering. De resterende 77 procent is niet uitgevoerd of voortijdig gestaakt.

De overheid heeft wel kosten gemaakt bij het opstellen en implementeren van het ‘Kurpa i Mente, man den man Integrale Preventiebeleidsplan 2011-2015’. Zo is het eerste implementatieplan door een externe consultant opgesteld. Daarnaast is eigen personeel ingezet voor het opstellen van het tweede implementatieplan en het uitvoeren van de projecten, waardoor de overheid minder capaciteit beschikbaar had voor de reguliere werkzaamheden. Bovendien zijn zes projecten met externe middelen gefinancierd waarvan drie zijn stopgezet.

Gefaald

De samenwerking met ministeries en overige actoren is niet geformaliseerd. Het gevolg hiervan is dat er een wankele basis is gecreëerd voor de uitvoering van het beleidsplan en de daarin opgenomen preventieactiviteiten. Knelpunten werden niet tijdig gesignaleerd, zoals onduidelijkheid over de te nemen acties, gebrek aan samenwerking en een tekort aan financiële en personele middelen. Ook waren de benodigde middelen (personeel, infrastructureel, financieel) niet expliciet begroot en onvoldoende beschikbaar gesteld.

Aanbevelingen

De Rekenkamer doet verschillende aanbevelingen in het rapport dat onlangs naar de Staten is gestuurd. De Rekenkamer adviseert de regering om het preventieplan zo spoedig mogelijk te actualiseren. Ook moet het preventiebeleidsplan vertaald worden naar een duidelijk implementatieplan. Daarin moeten ook de benodigde middelen worden gekwantificeerd. Daarnaast zal de overheid een besluit moeten nemen over het oprichten van een preventie-unit, verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het implementatieplan. Een taskforce moet daarnaast de vinger aan de pols houden voor wat betreft de uitvoering van het implementatieplan en de preventieactiviteiten en de resultaten die hiermee worden bereikt.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *