Amigoe | ARC: Onvoldoende verbetering jaarverslagen

ARC: Onvoldoende verbetering jaarverslagen

ARC: Onvoldoende verbetering jaarverslagen

WILLEMSTAD — De regering heeft onvoldoende gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (ARC) om de jaarverslagen van het land Curaçao aan te passen. Dit komt naar voren in het ‘Rapport vervolgonderzoek naar de uitvoering van de aanbevelingen ter verbetering van de beschikbaarheid van de beleidsinformatie in het jaarverslag 2012’.

De ARC constateert dat de beschikbaarheid van de beleidsinformatie in het jaarverslag 2012 op onderdelen is verbeterd ten opzichte van het jaarverslag 2011. Maar aan de andere kant is er geen verbetering geconstateerd in ‘het geven van inzicht in de uitvoering van het beleid, de daarbij behorende uitgaven en inkomsten en eventuele onder- en overschrijdingen van de begroting’.

Centrale vraag bij het onderzoek was of de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamer over de beschikbaarheid van beleidsinformatie in het jaarverslag 2011 zijn opgevolgd en of de beleidsinformatie In het jaarverslag 2012 is verbeterd ten opzichte van 2011. In haar rapport van 2013 had de ARC een serie gebreken geconstateerd in de jaarrekening 2011 en een serie aanbevelingen aan regering en Staten gedaan om deze aan te pakken.

De aanbevelingen hadden onder meer betrekking op het opstellen van een verantwoorde beleidsbegroting waarin beleidsambities zijn vertaald naar meetbare beleidsdoelstellingen, het verzamelen van gegevens en het opnemen van de resultaten in het jaarverslag. De ARC constateert in haar vervolgonderzoek dat het merendeel van deze aanbevelingen voor verbeteringen niet is uitgevoerd.

Zo zijn bij twee ministeries pilot-projecten voor het opstellen van de begroting niet uitgevoerd. Ook is er geen plan van aanpak met korte en lange termijn-doelstellingen voor de groei van alle ministeries naar een outputbegroting gerealiseerd, terwijl er ook geen workshops zijn georganiseerd om ministeries wegwijs te maken in het formuleren van concrete en meetbare beleidsdoelstellingen. Dit zijn allemaal aanbevelingen die niet door het ministerie van Financiën zijn uitgevoerd. Maar bij de overige ministeries is ook de aanbeveling voor het opstellen van een plan van aanpak om toe te werken naar een structurele verbetering van de kwaliteit van de begroting niet uitgevoerd.

Ook de Staten krijgen kritiek in het vervolgrapport van de ARC. De aanbeveling wordt gericht aan het parlement om de regering aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor een jaarverslag dat voldoende inzicht biedt in de mate van realisatie van het beleid. Ook zijn de Staten in gebreke gebleven door de regering niet van te voren aan te geven welke onderwerpen in ieder geval opgenomen moeten worden in het jaarverslag

Vergeleken met 2011 zijn er wel enkele aanbevelingen gerealiseerd. Zo is minder tekst letterlijk overgenomen uit de Algemene Beschouwingen op de begroting 2012, en hebben meer ministeries een concrete en meetbare toelichting verstrekt op het uitgevoerde beleid. Maar de inrichting van het jaarverslag is nog steeds niet identiek aan de Algemene Beschouwingen op de begroting en er is wederom geen toelichting opgenomen op de over- en onderschrijdingen van de begrote uitgaven en inkomsten als gevolg van het gevoerde beleid.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *