Amigoe | ‘Aruba voorbereid op komst asielzoekers’

door Amigoe verslaggever Leanne van Spronsen

illegale Venezolaan dood gevonden bij ex-Nanki (Aruba)

illegale Venezolaanse vluchteling dood gevonden bij ex-Nanki (Aruba)

ORANJESTAD — Een Syrische vluchteling zat op Curaçao maanden in de gevangenis, omdat het land niet voorbereid was op zijn komst. Aruba is wel voorbereid op de komst van vluchtelingen, hoewel er geen asielopvangcentrum is.

Dat laat Edwin Abath, hoofd Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB), desgevraagd aan de Amigoe weten.

De asielprocedure is vastgelegd in de wet en alle betrokken instanties zijn daarvan op de hoogte. Aanleiding voor de vraag van de Amigoe is de zaak van een Syrische vluchteling die op Curaçao van het kastje naar de muur werd gestuurd, in de gevangenis belandde en uitgezet dreigde te worden naar Syrië.

De Curaçaose minister van Justitie, Nelson Navarro, liet aan deze krant weten dat er helemaal geen asielbeleid bestaat op Curaçao.

Tijdelijke vergunning

Op Aruba is men daar wel op voorbereid, aldus Abath. “Aruba heeft in de afgelopen jaren een beperkt aantal asielaanvragen gekend.” Het Land maakt al sinds de Status Aparte in 1986 deel uit van het VN-verdrag betreffende de status van vluchtelingen. Degene die om asiel vraagt, krijgt voor de duur van de asielprocedure op verzoek een vergunning tot tijdelijk verblijf (zonder werkbeperking). “Er is een asielbeoordelingscommissie die de minister van Integratie adviseert ter zake het al dan niet toekennen van asielaanvragen.”

Doorverwijzen

Als een vluchteling Aruba per vliegtuig of boot binnenkomt, moet hij zich meteen bekendmaken als vluchteling bij de immigratie-ambtenaar, is te lezen in de asielprocedure. Ook is het mogelijk om eerst het land binnen te gaan en zo snel mogelijk een aanvraag tot asiel in te dienen. “In het geval dat de persoon zich tot een andere instantie wendt dan de Immigratiedienst, heeft deze instantie de plicht om deze persoon door te verwijzen naar de Immigratiedienst.”

Dit is op Curaçao niet gebeurd toen de Syrische vluchteling zich bij de politie meldde en hij vervolgens in de gevangenis werd gezet, omdat niemand wist wat er met hem moest gebeuren.

Meldingsplicht

Dit geldt als een vluchteling Aruba via de legale weg binnenkomt. Maar hoe werkt dit voor mensen die illegaal, bijvoorbeeld met een bootje vanuit Venezuela, het land binnenkomen? “Wie niet via de legale havens Aruba is binnengetreden en een beroep wil doen op de asiel- of vluchtelingenstatus, moet zich direct of zo spoedig mogelijk melden bij Dimas”, zegt Abath.

Asielopvang

Waar de asielzoeker dan vervolgens wordt opgevangen, is de vraag. “Er is momenteel geen asielopvangcentrum op Aruba. Het Rode Kruis, in deze fungerend als liason voor de UNHCR (vluchtelingenorganisatie van de VN, red.), verstrekt in bepaalde gevallen opvang aan de asielaanvrager. Uit humanitaire overwegingen en voor een beperkte tijd.”

Omdat er geen officiële opvang is, heeft het Land gekozen voor het verstrekken van een verblijfstitel aan de asielaanvrager voor de duur van de behandeling van de aanvraag. “Dat gebeurt direct en kosteloos.” Met deze vergunning kan de asielzoeker, zolang zijn aanvraag in behandeling is, werk zoeken en zich onderhouden tot besloten is over zijn aanvraag.

Na het melden bij de Immigratiedienst volgt een interview dat door twee ambtenaren wordt afgenomen. Er is een geschreven handleiding om deze interviews af te nemen, volgens de asielprocedure. “Het interview is bedoeld om de identiteit van de vluchteling vast te stellen.” De ambtenaren maken rapport op en sturen dat naar Dimas.

Adviescommissie

Op 8 maart 2012 heeft de minister van Integratie een nieuw Refugee Advisory Committee opgericht, die het rapport en alle andere gegevens bekijkt die de Immigratiedienst heeft verzameld. Op basis daarvan brengt de commissie een advies uit aan de minister die uiteindelijk de beslissing neemt of de aanvraag wordt toegekend. Als de minister besluit tot afwijzing, vervalt daarmee onmiddellijk de tijdelijke verblijfsvergunning. Daarna kan de vluchteling de minister vragen om herziening door in beroep te gaan bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Dit verzoek moet binnen zes weken ingediend zijn. Bij definitieve afwijzing wordt de asielzoeker uit het land gezet.

Desgevraagd laat Abath weten dat de nog steeds instabiele situatie in Venezuela ‘in Koninkrijksverband de nodige aandacht heeft’, ook in verband met een eventuele vluchtelingenstroom die op gang zou kunnen komen.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | ‘Aruba voorbereid op komst asielzoekers’

 1. Dan zal Aruba wel anders piepen.

 2. Goed dat Aruba wel bereid is om vluchtelingen op te nemen. Hoop dat Italië de nieuwe vluchtelingen uit Afrika die nu massaal binnenkomen naar Aruba kan sturen.

 3. Het is zeer lovenswaardig dat Aruba, het VN-verdrag betreffende, de status van vluchtelingen respecteert. Dat ze hun wetgeving op het genoemde verdrag hebben afgestemd is nog lovenswaardiger.


  Curaçao respecteert niets en kent géén wetgeving. Dat is niet lovenswaardig. Op Curaçao krijgt de vluchteling géén status- er is immers geen wetgeving. Hij krijgt de kous op zijn kop. Hij mag de bajes in.

  
Vluchtelingen kun je verdelen in twee soorten:
  
1. De asielzoekende vluchteling. Hij kan zich met recht beroepen op gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst etc.

  2. De economische-vluchteling. Hij heeft voornamelijk financiële motieven en kan zich niet met succes beroepen op gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst etc.


  De bovengenoemde groepen hebben één overeenkomst: “ze bezitten een cellphone” die hen dagelijks op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen.
  
Een vluchteling zal zich eerst oriënteren welk land hem – en zijn familie – de meeste bescherming en het beste perpectief biedt. Facebook en Twitter zijn de geijkte hulpmiddelen. 

  Vluchtelingen uit Syrië zullen waarschijnlijk zelden een keuze gaan maken tussen Curaçao of Aruba. 


  Het wordt anders als de situatie in Venezuela nog verder verslechtert. Mogelijk tienduizenden met vluchtplannen zullen zich gaan oriënteren op de kortste en veiligste vluchtroute. Facebook en Twitter zullen hen bijstaan met adviezen.

  
—–86.481 likes voor Aruba—–
1 uur varen.
  Veilig met respecterende wetgeving en een economisch goed klimaat.

  —–0,0 likes voor Curaçao—–
1 uur varen.
  Onveilig met slechte behandeling. Geen wettelijke bescherming en opsluiting in de gevangenis met hardhandige bewaking. 
De keuze voor de vluchteling zal dus niet moeilijk zijn. Met dank aan twitter en Facebook.

  
—–Mijn advies aan Curaçao:

  Maak géén haast met aangepaste wetgeving. Maak misbruik van de bestaande bureaucratie. Geef uw PR-afdelingen extra budget om de vluchteling te informeren over de ontbrekende wetgeving en slechte behandeling.

  —–Mijn advies aan Aruba:

  Verlaag uw publicitaire budgetten. Stuur alle medewerkers van uw goed geoliede PR-afdeling, onmiddellijk met vakantie tot de olieprijs weer op niveau is.

  —–Mijn advies aan Curaçao en Aruba:
  
Respecteer de asielzoeker die gegronde vrees heeft voor vervolging zoals omschreven in de VN-verklaring omtrent vluchtelingen. Geef ze het asiel: waar ze recht op hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *