Amigoe | ‘Bodemonderzoek Isla nodig’

Op deze archieffoto uit 2013 is een bassin te zien waar zakken met asbesthoudend bouwafval in afgedekt zijn. Volgens de Isla hadden metaaldieven hierin gewroet op zoek naar metaal. Het terrein bevat vele bassins waarin afval begraven ligt

Op deze archieffoto uit 2013 is een bassin te zien waar zakken met asbesthoudend bouwafval in afgedekt zijn. Volgens de Isla hadden metaaldieven hierin gewroet op zoek naar metaal. Het terrein bevat vele bassins waarin afval begraven ligt

WILLEMSTAD — Er wordt al jarenlang gespeculeerd over bodemvervuiling op het Isla-terrein. Om met zekerheid vast te stellen in hoeverre en waar er op het terrein van de Isla-raffinaderij sprake is van bodemvervuiling, gaat een professioneel bodemonderzoek plaatsvinden, aldus de voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), Werner Wiels.

Wanneer dit gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

“Het bodemonderzoek zal middels een openbare aanbesteding en publicaties kenbaar worden gemaakt”, aldus de MDPT-voorzitter.

Het team is door de overheid belast met het zoeken naar toekomstscenario’s voor de olieraffinaderij. De voorzitter vervolgt: “Het betreft een immens groot terrein met een totaal oppervlak van 62 hectare waarvan nu al bekend is dat de vervuiling van de bodem in gradaties over het terrein loopt. Er zijn plekken die zwaar vervuild zijn, plekken waar de vervuiling minder is en er is een stuk terrein waarvan de bodem geheel niet vervuild is.”

Het stuk dat niet vervuild is, is volgens hem het deel dat je ziet als je vanaf het Schottegat richting de Joodse Begraaplaats Beth Chaim kijkt. Men weet ten delen wat waar begraven ligt. Wiels licht toe dat er zelfs kaarten voorhanden zijn die nog uit de Shell-tijd (de exploitant van de raffinaderij tot en met 1985, red) stammen waarop staat waar wat in het verleden begraven werd.

Verplaatsing vuil

Ook het rapport van onderzoeksbureau Ecorys, dat ook boringen voor bodemmonsters liet verrichten, uit 2012 bevat kaarten waarmee de vervuiling wordt aangegeven, stelt Wiels. “Men dient natuurlijk wel rekening te houden met het feit dat naar gelang de tijd verstreek, de bovengrondse infrastructuur – zoals bijvoorbeeld door de aanleg van wegen – voor verplaatsing van het vuil heeft gezorgd. Ook ondergronds kan het begraven vuil door de jaren heen verschuiven. Om dit nauwkeurig in kaart te brengen zullen er dus boringen voor bodemmonsters verricht moeten worden. Hiervoor zullen middels een openbare aanbesteding experts worden aangetrokken die geheel conform de internationaal geldende regels/normen te werk zullen gaan.”

MoU met Chinees bedrijf

Het voornemen van de overheid om een bodemonderzoek uit te laten voeren werd afgelopen donderdag door het MDPT aangekondigd. Dit na de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) met het uit China afkomstige bedrijf Guangdong Zhenrong Energy Co. Ltd. De MoU heeft betrekking op de modernisering van de olieraffinaderij waarbij de twee partijen overeen zijn gekomen om vier maanden exclusief te onderhandelen over de voorwaarden om van de honderd jaar oude olieraffinaderij een schone en moderne raffinaderij te maken.

Het MDPT volgt een tweesporen-traject (hybride oplossing) voor de modernisering van de olieraffinaderij. Hierbij wordt de mogelijkheid tot herontwikkeling van het westelijke gedeeltelijke van het Isla-terrein, dat aan de Nijlweg grenst en dat nu als braakliggend terrein geldt maar zwaar verontreinigd is omdat daar allerlei vuil begraven ligt, bekeken.

Herontwikkeling

Aubrich Bakhuis van het MDPT die met de uitwerking van een hybride-oplossing belast is zegt: “Over de scope en aanvang van het bodemonderzoek kan ik vooralsnog niets kwijt. Overigens zal een dergelijk onderzoek geheel in het verlengde liggen van de reeds ingeslagen weg om de mogelijke scenario’s uit te werken voor herontwikkeling van het terrein waar geen raffinageactiviteiten plaatsvinden en ook niet zullen plaatsvinden. Dit dus voortbouwend op de reeds gedane onderzoeken en het ingeslagen traject. De mogelijke herontwikkeling dient op economisch duurzame wijze te geschieden, in samenspraak met de gehele gemeenschap.”

‘Moet milieuverantwoord

Guangdong Zhenrong Energy dat in 2013 een omzet van 15,45 miljard dollar had en als een van China’s grootste spelers op het gebied van raffinage, petrochemie, opslag en distributie van raffinageproducten wordt aangemerkt, gaf afgelopen donderdag te kennen dat als het bedrijf door de overheid als definitieve partner zou worden aangewezen, zij ook een bekostiging van bodemsanering op zich zouden nemen.

De directeur van Guangdong Zhenrong Energy gaf verder ook aan dat bij een eerder bezoek aan Curaçao tijdens een bezichtiging van het Isla-terrein, waarbij hij vanaf een hoger gelegen punt uitkeek op de Isla, een verantwoordelijkheidsgevoel zich van hem meester maakte dat ‘mocht men met elkaar in zee gaan, de algehele aanpak geheel op milieuverantwoorde wijze dient te verlopen’.

Het internationaal opererende bedrijf heeft tevens benadrukt haar activiteiten geheel conform de internationaal geldende regels te ontplooien en dat bij een eventuele betrokkenheid op Curaçao, behalve de naleving van internationale milieu wet- en regelgeving, ook de naleving van lokale wetgeving als uitgangspunt zal dienen.

Attapulgus klei

Dat een bodemonderzoek van dit terrein geen overbodige luxe is, blijkt ook uit het archief van de Amigoe. Dit wijst uit dat het westelijk gedeelte van het Isla-terrein, dat naast de Nijlweg loopt, gedeeltelijk als stortplaats dient voor de Isla-raffinaderij en gedeeltelijk voor Refinería di Kòrsou (RdK). Er worden allerlei materialen – al dan niet met chemicaliën – opgeslagen. De Isla heeft in het verleden herhaaldelijk bevestigd dat de raffinaderij al jarenlang grote hoeveelheden Attapulgus klei in daarvoor met asfalt beklede bassins op het terrein in zakken begraaft. Deze klei wordt voor filtering/purificatie van kerosineachtige stoffen gebruikt en bevat na productie afvalresten. Langdurige blootstelling aan de klei kan irritatie van de longen en longschade veroorzaken.

Asbest

Ook werden in het verleden grote hoeveelheden asbesthoudende materialen in bassins in dit gebied begraven. Nadat metaaldieven zich medio 2013 toegang tot het terrein hadden verschaft en in zakken met asbesthoudend bouwpuin hadden gewroet op zoek naar metaal, ging de Isla over tot inrichting van een afgesloten gedeelte op het terrein, waar in speciale hermetisch afgesloten containers bovengronds de toekomstige opslag van asbest diende te geschieden.

‘Oud zwavelijzer’

Dat naast de bekende plekken waar afval begraven ligt, het begraven vuil voor verrassingen kan zorgen, bleek begin 2014. Naast voornoemde begraven stoffen werd na een brand, die vermoedelijk door koperdieven was veroorzaakt, bekend dat er ook vaten met zwavelijzer begraven liggen. Toen werd een uitzonderlijk hoge piek van 1650 microgram aan zwaveldioxide in de uitstoot gemeten die met deze brand in verband werd gebracht. “Tijdens het blussen zakten we op bepaalde plekken door en troffen we later oud zwavel aan dat daar lang geleden is begraven. De vaten met zwavelijzer zorgden zelfs de volgende dag voor smeulende plekken. Omdat deze na het blussen alsnog een hoge temperatuur vasthielden hebben we zelfs de volgende ochtend smeulende plekken met diabaas moeten afdekken”, zei de toenmalige Isla-manager Hygiëne, Veiligheid en Milieu destijds.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *