Amigoe | ‘Curaçao mag met economische groei niet achterlopen op regio’

‘Curaçao mag met economische groei niet achterlopen op regio’

‘Curaçao mag met economische groei niet achterlopen op regio’

WILLEMSTAD — De jaarlijkse economische groei op Curaçao dient minimaal gelijk te zijn aan het gemiddelde van de regio, tussen 2 en 3 procent. Dat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar notitie ‘Economisch Beleidsplan VBC’ waarmee de vereniging een bijdrage wil leveren aan de discussie over gezonde duurzame economische groei.

In de optiek van de VBC dient economische groei topprioriteit te krijgen.

Volgens de VBC zal Curaçao aan verschillende voorwaarden moeten voldoen voordat er sprake kan zijn van een duurzame economische groei. Zo zijn structureel gezonde overheidsfinanciën essentieel om macro-economische stabiliteit te garanderen. Ook deugdelijk, integer en consistent bestuur is een randvoorwaarde. De VBC pleit voor een verplichte screening van bestuurders, parlementariërs en topambtenaren. De VBC is ook voorstander van het invoeren van civiele hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarnaast moeten politieke benoemingen strafbaar worden gesteld. Het overheidsapparaat dient klein, professioneel en deskundig te zijn. De bureaucratie moet drastisch worden verlaagd. De nadruk moet worden gelegd op het verlagen van overheidsuitgaven en het vergroten van tax compliance. Ook pleit de VBC voor het volledig marktconform maken van de pensioenregeling van bestuurders en parlementariërs en voor het versoberen van de wachtgeldregeling.


Costs of doing business

Om duurzame economische groei te stimuleren moet er volgens de VBC sprake zijn van een competitieve concurrentiepositie. De collectieve lastendruk moet worden verlaagd. Daarvoor moet het belasting- en sociale zekerheidsstelsel worden hervormd. De lonen moeten in lijn worden gebracht met de arbeidsproductiviteit. Ook moet de prijs-kwaliteitsverhouding van elektra, water en telecom tarieven juist zijn.

Natuurlijke monopolie’s moeten volgens de VBC worden onderworpen aan een onafhankelijke, deskundige en slagvaardige ‘Regulatory Board’. Concurrentie moet worden gestimuleerd door de invoering van de mededingingswet en door de afschaffing van de prijzenverordening. De Regulatory Board stelt onder andere de tarieven en kwaliteit van brandstof, water, elektra, zee- en luchthavendiensten en telecomproducten vast. Volgens de VBC moeten overheidsentiteiten worden geprivatiseerd. Net als de ziektekostenverzekeringen en pensioenen van de overheid. De VBC pleit verder voor het bevriezen van de ontslagwet, deze te evalueren en vervolgens af te schaffen.

Ook stelt de VBC voor om als de verblijfsvergunning wordt toegekend, automatisch de werkvergunning te verstrekken. Naast het afschaffen van de jeugdminimumlonen, wil de VBC de winkelsluitingswet afschaffen. Daarnaast vraagt de VBC zich af of het wettelijke minimumloon noodzakelijk is. Verder wil de VBC het fiscaalstelsel versimpelen en een switch maken van directe naar indirecte belastingen.


Onderwij
s

“De kwaliteit van het onderwijsniveau en -product moet drastisch omhoog. De verhouding geïnvesteerd bedrag versus rendement is scheef. Internationale bench marking wijst uit dat wereldwijd twee systemen de beste onderwijsresultaten opleveren: het Aziatisch en het Finse model. Wellicht dat het onderwijsmodel welk Finland hanteert ook hier als model kan gaan fungeren”, stelt de VBC in de notitie voor. In de jaren zeventig voerde Finland het verplichte onderwijs in dat gemeenschappelijk en gratis in het hele land was. Vanaf dat moment voerde Finland ook een reeks langzame en regelmatige onderwijshervormingen door vanuit een gemeenschappelijk standpunt en met het oog op een voortdurende verbetering. De autonomie van de scholen en de leerkrachten gaat samen met een hoog bekwaamheidsniveau van het onderwijzend personeel. Ook is het Finse onderwijs meer aangepast aan elke leerling. Ten slotte heeft Finland ook de structurele kosten verlaagd om meer middelen te kunnen besteden aan de verbetering van het onderwijs.

De VBC pleit tot slot voor een actief immigratiebeleid. “Via een ‘green card’ systeem wordt de markt open gegooid om het bevolkingsaantal te vergroten. De nadruk ligt op investeerders, ondernemers, kennismigratie en productieve arbeidskrachten.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *