Amigoe | Krachtenbundeling bewoners onder de rook

Krachtenbundeling bewoners onder de rook | Foto Persbureau Curacao

Krachtenbundeling bewoners onder de rook | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Door zorgen om gezondheidsproblemen, die gelinkt worden aan de uitstoot van de Islaraffinaderij en de BOO-energiecentrale, is er sprake van een krachtenbundeling onder steeds meer milieustichtingen en bewoners op het eiland.

Zo heeft de Stichting Clean Air Everywhere (kort geleden opgericht en bestaande uit bewoners uit verschillende wijken onder de rook, waaronder Blue Bay en Julianadorp, red.) samen met de stichting Smoc een kort geding tegen het Land aangespannen, waarmee een onderzoek naar de vervuiling wordt geëist.

Ook heeft de actiegroep Komishon di Akshon Wishi/Marchena, als lid van Stichting Clean Air Everywhere, een klacht ingediend bij het medisch tuchtcollege en kon men vanochtend veel animo waarnemen voor aansluiting bij de Facebook-groep ‘Stop Isla Now!!!’.

De groep had vanochtend rond de 2500 leden, waarbij het voor het middaguur opviel dat er zich ongeveer 1500 extra leden hadden aangemeld. Deze groep stelt zich als doel om ‘de bevolking van Curaçao op te roepen tot een protestmars tegen de schadelijke vervuiling op het eiland’. Dit onder het motto: ‘Ta Basta Awor!’.

Ook is er onlangs een Facebook-pagina geopend onder de noemer ‘Klachten Isla en BOO’, waarop bewoners van het eiland worden opgeroepen om melding te maken van klachten, met als doel registratie daarvan. Zoals eerder belicht wil de recent opgerichte milieustichting Stichting Clean Air Everywhere samen met de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), middels een kort geding dat op 18 juni aanstaande dient, dat het Land opdracht geeft aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en/of het kennisinstituut Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) om onderzoek te verrichten naar de volgende vraagstukken:

  • ‘Onderzoek naar de aard en samenstelling te doen van de groene aanslag; Luchtmetingen te verrichten naar de zware metalen Vanadium (pentoxide) en Nikkel(oxide), de Polycyclische Aromatische Koolwaterstof Benz[a]pyreen en een of meerdere Vluchtige Organische Stoffen (VOS);
  • Onderzoek in te stellen naar de gezondheidsklachten die de inwoners van het gebied benedenwinds van Schottegat ervaren en wat daarvan de oorzaken zijn;
  • Te onderzoeken en adviseren over wat de inwoners en bezoekers moeten doen om te voorkomen dat zij mogelijk (definitieve) gezondheidsschade oplopen’.
  • Ook hebben de stichtingen van de overheid geëist ‘dat zij volledige en adequate voorlichting geeft over de huidige situatie’.
  • Verder verwacht men van de overheid duidelijkheid omtrent ‘welke voorzorgsmaatregelen de bewoners in de getroffen wijken kunnen nemen om gezondheidsschade te voorkomen of te beperken’.
  • “De eis is verder dat de overheid de groene aanslag verwijdert in de getroffen wijken of hiervan de kosten voor haar rekening neemt en dat zij binnen twee maanden na uitspraak van het vonnis over alle hierboven genoemde punten zal rapporteren”, aldus de stichtingen.

De eisers stellen dat 25.000 bewoners onder de rook leven.

Statenvragen

Naar aanleiding van verschillende publicaties en uitzendingen op de Nederlandse televisie, waarin de bewoners onder de rook uitvoerig werden belicht, heeft Statenlid Armin Konket namens de PAR-fractie een reeks vragen gericht aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

Konket stelt dat 20.000 bewoners in onder andere de volgende wijken getroffen zijn: Thorenquest, Bivack, Noord Rozendaal, Welatina, Kas Chikitu, Buena Vista, Heintje Kool, San Souci, Vèrs, Veeris, Julianadorp, Curasol, Blue Bay, Piscadera en Paradijs.

Het Statenlid meent dat de huidige regering zich niet aan de afspraken van het ‘regeerprogramma’ houdt.

“Het regeerprogramma ‘Speransa i Konfiansa’ geeft aan dat er meer aandacht zal gaan naar milieu- en natuurzaken, waarbij de aandachtspunten levenskwaliteit, milieu en vervuiling als belangrijk worden aangemerkt binnen het beleid van kabinet-Asjes.

Ook een reductie van vervuiling werd hierin als een prioriteit omschreven, een revisie van de milieuwetgeving en specifiek de aandacht voor wetgeving conform internationaal gestelde normen voor industrieën en bedrijven. Heeft de overheid kennis genomen van de klachten van de bewoners van Wishi/Marchena en kan de regering uitleg geven waarom men de ogen sluit voor de situatie omtrent de raffinaderij?”,

aldus het Statenlid namens de PAR. Konket vraagt verder bij een beantwoording van zijn vragen, dat de regering dit aan de hand van specifieke/concrete data doet.

“Wanneer heeft de overheid de emissie van de geel/groene substantie geconstateerd waar de bewoners zich over beklagen en wat heeft de regering hieraan gedaan? Om welke reden geeft de overheid hierover geen informatie?”,

aldus een aantal vragen van het Statenlid, gericht aan minister Whiteman.

Amigu di Tera en Defensa Ambiental

De milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental verwijzen inzake olieraffinage op het eiland en de mondiale klimaatverandering, in algemene zin naar het feit ‘dat het bekend is dat het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals olie, steenkool en gas, de aarde opwarmt.

“Het bestaan van dit verband is lange tijd fel bestreden door grote oliebelangen, maar nu geven belangrijke tegenstanders toe dat het gebruik van fossiele energie de klimaatveranderingen inderdaad op gang brengt. We moeten nu met z’n allen aan de rem trekken voordat onomkeerbare en grootschalige veranderingen onze planeet onleefbaar maken. Op Curaçao gaan we met olie- en energiezaken juist de andere kant op. De Staten en de regering hebben als één man gekozen voor de voortzetting van olieraffinage met vage beloften dat er rekening zal worden gehouden met het milieu. Met dit laatste doelt men op de directe overlast voor de bevolking en de werknemers van Isla”,

aldus Amigu di Tera, dat er tevens op wijst dat het eiland zo een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde.

“Vanuit klimaatoogpunt bezien is dit onbegrijpelijk; had men dit eerder onderkend dan zou de werkgelegenheid gered kunnen worden door tijdig en geleidelijk aan om te schakelen op duurzame energievormen voor het gehele eiland. Ook het uitbouwen in de haven met schone havengebonden activiteiten biedt grote potenties. Op deze wijze worden de banen van technisch geschoolden en bouwvakkers van allerlei niveaus en het milieu behouden”,

aldus de milieuorganisaties. Zij menen dan ook dat het ‘van het allergrootste belang is om deze route nu al voor te bereiden, omdat het maar de vraag is of het eiland na 2019 (afloop exploitatiecontract met PdVSA, red.) nog wel een raffinaderij heeft .

“De internationale ontwikkelingen op energiegebied zien er namelijk voor de fossiele energiebronnen niet rooskleurig uit. Bovendien wordt de druk om het voortaan zonder deze energievorm te doen met de dag groter. ‘Keep the oil in the soil’ is wereldwijd de slagzin. Gaat men op een goede dag toch verder met de raffinaderij, dan zal een strikt milieubeleid de broeikasgassen niet kunnen terugdringen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *