Amigoe | Land loopt 11 miljoen winstbelasting mis

door Ariën Rasmijn

Aruba Bank

Land loopt 11 miljoen winstbelasting mis

ORANJESTAD — Aruba Bank hoeft de aanslag winstbelasting voor 2003, ter waarde van ruim elf miljoen florin, niet te betalen. Een uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg in januari van dit jaar wijst uit dat de aanslag al op 1 januari 2012 is verjaard.

De Belastingdienst was twee weken te laat met de eerste ‘stuitingshandeling’.

Uit de uitspraak, die onlangs openbaar werd gemaakt, blijkt dat op 30 maart 2007 de Belastingdienst een definitieve aanslag winstbelasting voor het jaar 2003 oplegt aan Aruba Bank, ter waarde van bijna 11,3 miljoen florin. Op 25 april tekent Aruba Bank bezwaar aan tegen deze aanslag. Op dezelfde dag dient de bank een apart verzoek in voor uitstel van betaling. De Belastingdienst reageert echter op geen van beide brieven. Pas op 15 februari 2012, bijna vijf jaar na dato, stuurt de Belastingdienst een aanmaning naar Aruba Bank.

Op 13 maart reageert Aruba Bank hierop met de mededeling dat de Belastingdienst nooit heeft beslist over hun bezwaarschrift. Bovendien betwist Aruba Bank het hele bedrag van de definitieve aanslag. Toch wordt opnieuw om uitstel van betaling gevraagd. De Belastingdienst stuurt op 22 mei 2012 een dwangbevel. Vijf maanden later, op 19 oktober, stuurt Aruba Bank een brief naar de Belastingdienst waarin de bank claimt dat de aanslag over 2003 inmiddels is verjaard. Bij wet is namelijk geregeld dat de verjaringstermijn voor aanslagen vijf jaar is vanaf het moment dat ze invorderbaar worden. Tussen 30 maart 2007 en 15 februari 2012 heeft de Belastingdienst niet van zich laten horen, aldus Aruba Bank.

Dwangschriften

Pas op 24 juni 2014 dreigt de Belastingdienst met beslaglegging naar aanleiding van dwangschriften voor aanslagen van de winstbelasting over 2001, 2002 en 2003. Diezelfde dag tekent Aruba Bank verzet aan tegen de tenuitvoerlegging van die dwangschriften. Uiteindelijk gaan Aruba Bank en de Belastingdienst met elkaar om tafel. Er worden overeenkomsten opgesteld voor de winstbelastingaanslagen van 2001 tot en met 2010 en afspraken gemaakt voor de fiscale behandeling van de debiteurenvoorziening in de jaren 2011-2019. De definitieve aanslag 2003 blijft in stand, maar Aruba Bank behoudt het recht om zich voor de civiele rechter op verjaring te beroepen.

‘Verjaring niet geldig

Het Land Aruba stelde dat Aruba Bank niet ontvankelijk was, omdat de tenuitvoerlegging van een dwangschrift niet kan worden geschorst mits verzet wordt aangetekend bij de Belastingdienst en binnen een maand na dagtekening bij het gerecht. Dit laatste had Aruba Bank volgens de dienst niet gedaan. Daarnaast stelt het Land dat de verjaring niet geldig is, omdat op het verzoek om uitstel van betaling op 15 juni 2007 weldegelijk bij beschikking is beslist.

Om deze reden is de verjaring in de periode 15 juni 2007 tot en met 11 februari 2012 geschorst geweest. Op 12 februari 2012 heeft de Belastingdienst naar eigen zeggen de Aruba Bank gemaand en op 22 mei 2012 zijn diverse dwangschriften uitgestuurd. De aanslag 2003 zou daarom pas in 2017 verjaren. Mocht het gerecht alsnog vinden dat de aanslag wel is verjaard, dan stelt het Land dat de verjaarde aanslag door de vaststellingsovereenkomst van 2014 is omgezet in een afdwingbare verbintenis.


Aanmaning te laat verstuur
d

De rechter oordeelde dat de Belastingdienst in 2014 ondanks dreigementen uiteindelijk niet is overgegaan tot beslaglegging. Dat betekent dat tenuitvoerlegging van de dwangschrift kennelijk niet aan de orde was en dus dat de claim van het Land dat Aruba Bank niet ontvankelijk is, niet opgaat. De aanslag is volgens de rechter verjaard, omdat tussen 2007 en 2014 geen enkele handeling is verricht om de verjaring te stuiten. Bovendien heeft Aruba Bank de belastingschuld nooit erkend. Dat er uitstel van betaling werd gevraagd, betekent niet dat de schuld wordt erkend, aldus het Gerecht.

Het Land stelt dat over het uitstel bij beschikking is beslist, maar de Belastingdienst heeft Aruba Bank daar niet over ingelicht. Uiteindelijk is de aanslag op 1 januari 2012 verjaard. De eerste aanmaning verscheen op 15 februari van dat jaar. Te laat, aldus het Gerecht. De overeenkomst tussen Aruba Bank en de Belastingdienst in 2014 houdt niet in dat Aruba Bank akkoord gaat met de aanmaning.


Twee miljard op straa
t

Zowel Belastingdienst-woordvoerder Meverly Romano als minister van Financiën Angel Bermudez wil vanwege geheimhoudingsplicht omtrent specifieke gevallen niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Wel zegt de minister uit eigen ervaring te weten dat het verjaren van aanslagen ‘een vaak voorkomende situatie is waaraan een aantal factoren debet is’. Bermudez wijst op wat hij een archaïsche belastingwetgeving noemt, maar ook op ‘ons onvolmaakte computersysteem en menselijk gedrag’. Er is een achterstand in de invordering van in totaal 2 miljard florin.

Volgens Bermudez is dit deels ontstaan doordat belastingplichtigen telkens bezwaar en beroep aantekenen. “Dit is dus de voornaamste bron voor verjaring”, aldus de minister. “Daarom is hervorming en modernisering van de fiscale wetgeving een must. De VAS is hiervan een mooi voorbeeld, want winstbelasting moet nu op aangifte betaald worden. Dus geen jarenlange uitstel meer. De modernisering van belastingwetten en een volmaakte automatisering moeten straks dit soort misstanden definitief voorkomen.”

Bermudez wijst erop dat er hard wordt gewerkt om de achterstanden in de invordering weg te werken. “Hiervoor vragen we al twee jaar tevergeefs ondersteuning van Nederland.” Amigoe heeft voor het sluiten van deze editie geen reactie kunnen ontvangen van Aruba Bank.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Land loopt 11 miljoen winstbelasting mis

  1. Bermudez geeft de schuld aan Nederland, terwijl zijn dienst 100% zelf verantwoordelijk is voor een fout van 11 miljoen. Ieder ander wordt voor een dergelijke fout ontslagen, maar Bermudez houdt vast aan zijn stoel.

    Overigens zou het Arubabank sieren als ze het niet betwiste deel van de aanslag alsnog zouden voldoen, ook zonder wettelijke verplichting daartoe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *