Amigoe | Mededingingsautoriteit bijna een feit

 Mededingingsautoriteit bijna een feit

Mededingingsautoriteit bijna een feit

WILLEMSTAD — De Landsverordening voor de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), de mededingingsautoriteit, is onlangs voor goedkeuring naar de Staten gestuurd. Dit jaar is er 1,4 miljoen gulden gemoeid met de oprichting en operationalisering van FTAC.

Voor 2016 verwacht de regering 2 miljoen gulden te moeten uittrekken. In 2017 en 2018 zijn de geraamde kosten 3 miljoen gulden.

Ter bescherming van de welvaart van in het bijzonder de consument is het volgens de regering wenselijk een onafhankelijke en deskundige instantie te belasten met de handhaving van regels die ontoelaatbare concurrentiebelemmeringen verbieden, zoals kartelvorming, en de concurrentie in het algemeen bevorderen door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan een of meer ministers. Tot de taken van de FTAC behoort het uit eigen beweging marktonderzoeken doen en rapportages maken. De financiële middelen van de FTAC bestaan uit een bijdrage uit de begroting van de regering. Geïnde dwangsommen en bestuurlijke boetes vloeien terug in de algemene middelen van het Land. Dat blijkt uit de Landsverordening die naar de Staten is gestuurd.

Een goede voorlichting aan bedrijven en andere stakeholders over de mededingingsautoriteit is volgens de regering van groot belang. Juist om deze reden heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling een communicatieplan opgesteld om de ondernemers en andere actoren goed voor te lichten over de komst van de nieuwe regels. Op basis daarvan zijn de afgelopen twee jaar meerdere congressen en symposia georganiseerd. Ook is het maatschappelijk middenveld regelmatig geconsulteerd en bijgepraat over de voorgenomen regels. Voorts zijn ten behoeve van de ondernemingen en hun adviseurs brochures gemaakt waarin op een heldere manier wordt uitgelegd wat de nieuwe regels inhouden en wat het toezicht op de naleving van die regels gaat inhouden. Deze voorlichtingsactiviteiten van het ministerie gaan door totdat de wetgeving van kracht is. Daarna zal de FTAC de voorlichting overnemen. Op een speciaal voor de FTAC ontwikkelde website zal alle relevante informatie waar bedrijven behoefte aan kunnen hebben, zoals de wet-en regelgeving, de werkwijze van de FTAC, richtsnoeren en beleidsregels, besluiten, formulieren, brochures, contactgegevens en meer worden gepubliceerd. Het is de bedoeling dat maximale transparantie wordt betracht. Daarnaast zal de FTAC voorlichting blijven geven aan bedrijven die daarom vragen, hetzij individueel hetzij via de brancheverenigingen. Vooral de eerste jaren van haar bestaan zal de FTAC volgens de regering hier fors op moeten inzetten.

FTAC is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De onafhankelijkheid van de mededingingsautoriteit is van belang voor diens onpartijdigheid, geloofwaardigheid, gezag en draagvlak in de samenleving. Andere toezichthouders zoals de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en Bureau Telecommunicatie en Post kunnen gekwalificeerd worden als regulators.

Zij ordenen de markt in bepaalde sectoren vanuit het algemeen belang op grond van een wettelijke bevoegdheid. “Vaak beperkt deze regulering de vrijheid van deze bedrijven om het marktgedrag zelf te bepalen. Zo worden er voorschriften met betrekking tot de verkoopprijzen vastgesteld en worden leverings-en betalingsvoorwaarden bepaald. Het spreekt vanzelf dat als door deze overheidsregulering een bepaald marktgedrag wordt voorgeschreven of beperkt, hier geen grond zal zijn voor corrigerend optreden door de FTAC vanuit mededingingsoptiek”, aldus de minister van Economische Ontwikkeling. De minister zendt elke vijf jaar aan de Staten een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de FTAC.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Mededingingsautoriteit bijna een feit

  1. Het kabinet bepaalt wie de volgende Ombudsman wordt. Gezien hun ervaring met de vorige zullen zij dit keer wel beter oppassen en
    een ” gelijkgestemde” dus gevaarloze persoon benoemen. Zo iemand als
    die inspecteur van gezondheidszorg .

  2. Goed plan om een dergelijke onafhankelijke en onpartijdige autoriteit in het leven te roepen. Geeft de consument weer hoop. Maar als ik goed tussen de regels door lees, dan ben ik bang dat alle slecht presterende, niet servicegerichte, niet transparante en veel te dure monopolistische overheid NV’s niet onder deze autoriteit vallen? Die worden waarschijnlijk al door de andere bovengenoemde clubs enigszins gereguleerd? Een gemiste kans om echt orde op zaken te stellen en meer concurrentie mogelijk te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *