Amigoe | Ombudsman wil sancties bij tegenwerking

ombudsmannen

Ombudsman wil sancties bij tegenwerking

WILLEMSTAD — Ambtenaren, personen of rechtspersonen, die weigeren mee te werken aan verzoeken of onderzoeken van het Ombudsinstituut van Curaçao, moeten strafrechtelijk vervolgd kunnen worden op straffe van een geldboete. Dit staat vermeld in de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Ombudsman, die het nationaal Ombudsinstituut op 30 oktober bij de Staten heeft ingediend.

De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Ombudsman gaat onder meer uit van de introductie van een sanctiestelsel voor personen of instanties die geen medewerking verlenen aan de Ombudsman.

De wetsaanpassing richt zich onder meer op ambtenaren die geen informatie verschaffen aan het Ombudsinstituut, en aan wie geen wettelijk verschoningsrecht dan wel een verschoningsrecht op grond van gewichtige redenen toekomt. Deze ambtenaren maken zich, conform het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, schuldig aan plichtsverzuim. Ook diegenen die als getuige, deskundige of ook wel als tolk weigeren om medewerking te verlenen aan het Ombudsinstituut kunnen met een geldboete worden gestraft. Dit geldt ook voor rechtspersonen die geen medewerking aan onderzoeken van de Ombudsman verlenen.

In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel is opgenomen dat het in de praktijk vaak voorkomt dat de Ombudsman niet de vereiste medewerking krijgt bij het uitvoeren van een onderzoek. “Dit gebeurt, hoewel uit de tekst van de Landsverordening genoegzaam blijkt dat medewerking aan een onderzoek van de Ombudsman wettelijk verplicht is. Het komt zelfs regelmatig voor dat bepaalde diensten of uitvoeringsorganisaties van de overheid stelselmatig hun medewerking weigeren.”

De tegenwerking komt volgens de Ombudsman niet alleen voor bij zaken waarbij een formeel onderzoekstraject loopt, maar ook bij zogenoemde interventies waarbij een oplossing wordt gezocht voor een probleem waar een burger mee te maken heeft. “Het verbinden van sancties aan de handelingen van de ambtenaar die niet meewerkt aan een onderzoek van de Ombudsman, moet worden beschouwd als een verduidelijking van reeds bestaande regels. Reeds nu kan een ambtenaar die zich schuldig maakt aan plichtsverzuim immers door het bevoegde gezag disciplinair worden gestraft.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *