Amigoe | Omstreden MFK-havenbeleid door Palm integraal overgenomen

julianabrug

Omstreden MFK-havenbeleid door Palm integraal overgenomen

WILLEMSTAD — De minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (Pais), heeft het havenbeleid dat in opdracht van MFK/kabinet-Schotte werd opgesteld en op 4 februari van dit jaar door de Raad van Ministers (RvM) – het kabinet-Asjes – geaccordeerd werd, integraal overgenomen en een week geleden het stuk ter inzage aan het parlement aangeboden.

Dit duidt erop dat de visie van MFK voor de ontwikkeling van de haven door de huidige regering gedeeld wordt. Opmerkelijk is dat het havenbeleidsplan, dat begin 2012 in opdracht van oud-MEO-minister Abdul Nasser El Hakim (MFK) werd opgesteld en waar de Amigoe in het jaar 2013 uitvoerig inhoudelijk over heeft bericht, nu volgens kenners ongewijzigd wordt overgenomen, ondanks het feit dat daar veel vragen over rezen.

Minister Palm bood een week geleden het stuk ter inzage aan het parlement aan, met de volgende brief:

“Met dit schrijven bied ik aan het Parlement van Curaçao het ‘Havenbeleid 2013-2022’ aan.”

Zoals al in het jaar 2013 uitvoerig belicht, zijn er omtrent het Havenbeleid dat deel uit zal maken van het totale economische beleid voor Curaçao – de versie die in 2013 onder de aandacht kwam – veel vragen gerezen binnen de scheepvaartsector. Het stuk dat nu aan de Staten is gepresenteerd, is zo goed als identiek aan de reeds twee jaar geleden veelbesproken versie. Het plan van Maritime & Transport Business Solutions B.V. (MTBS) is op 12 december 2012 gedateerd. Het bevat onder andere ook het advies voor een mogelijke afsplitsing van dochteronderneming Kompania di Tou Kòrsou (KTK) van de Curaçao Ports Authority (CPA).

Nadat onder andere hierover kritiek en vragen rezen, gaf de oud-MEO-minister Steven Martina (voorgedragen door Pais) op 8 maart 2013 het volgende aan:

“Het beleidsdocument is nog niet definitief en bevindt zich in een afrondingsfase. Daar staan twee maanden voor. Men heeft gekeken waar men nu staat, waarbij men tevens een aantal modellen heeft besproken. We zijn nog lang niet op het punt beland van een besluit welk model op Curaçao zal worden toegepast.”

De oud-minister gaf toen tevens aan dat er gekeken zou worden naar adviezen en dat binnen het havenbeleid de mogelijkheid bekeken werd om de havenmeester los te koppelen van de ‘piloting services’, om KTK een eigen directie toe te kennen met een Raad van Commissarissen (RvC). De uitspraak van Martina toentertijd was dat de ‘opdracht immers door de regering (door MFK, red.) verstrekt was, en omdat zijn regering de noodzaak van ontwikkeling van de haven inzag, het traject door was gezet’. In dit licht valt het op dat het plan van MTBS sindsdien geen wijzigingen heeft ondergaan.

Het archief van de Amigoe wijst verder uit dat MTBS in 2012 door El Hakim was ingeschakeld om een nieuw havenbeleid uit te werken, omdat er volgens hem sprake was ‘van een desastreuze handelwijze omtrent de overheidsbedrijven CPA en KTK, zonder een duidelijke visie of beleidsplan voor de haven’. El Hakim gaf bij zijn bekendmaking van de opdrachtverstrekking toentertijd het volgende aan:

“CPA heeft jarenlang zonder duidelijk havenbeleid of masterplan gewerkt en nu hebben wij het puin moeten ruimen.”

Zoals bekend zijn er ten tijde van het kabinet-Schotte vanaf 10-10-‘10 ingrijpende veranderingen doorgevoerd binnen het havenbedrijf CPA en haar dochteronderneming KTK. Zo werd onder andere de KTK-vestiging in Panama in augustus 2011 definitief opgeheven.

Het vijfjarige contract/concessierecht van KTK met het verschepingsbedrijf Evergreen Line om bij de Colon Container Terminal (CCT) sleepwerkzaamheden te verrichten, werd daarbij opgezegd. Deze licentierechten werden voor een bedrag van 90.000 dollar verkocht aan de Venezolaanse Maveco-groep. Zo werd ook de toenmalige directeur, Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, ontslagen, die later door de rechter in het gelijk werd gesteld.

‘Voorbedachte rade’

Zo reageerde De Lannoy op het advies van MTBS reeds in 2013, door te stellen ‘dat het advies aan alle kanten rammelt’.

“Mijn vermoeden is dat het rapport zodanig is opgemaakt – waarbij KTK als ‘cash cow’ geldt – dat het is toegeschreven naar de wens van het kabinet-Schotte om de weg vrij te maken voor een lucratieve deal. Dit alles met voorbedachte rade dus. Met een mogelijke verkoop van de KTK-aandelen, gezien dit dochterbedrijf van CPA het meeste geld genereert, zouden immers miljoenen gemoeid zijn.”

Zo worden door MTBS ten aanzien van een KTK-aandelenverkoop de volgende mogelijkheden aangehaald: de aandelen direct onderbrengen onder het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) of een andere gouvernementele organisatie, of de aandelen (gedeeltelijk) verkopen aan de private sector.

De Lannoy sprak zijn vermoeden uit, aangezien een groot aantal argumenten in het rapport volgens hem niet klopt en op een zodanige wijze wordt aangevoerd, ‘dat er duidelijk valt op te maken dat men naar een vooraf vaststaande conclusie heeft toegewerkt’. In de eerdere reactie trok De Lannoy tevens de expertise in twijfel:

“Naar mijn mening is het rapport door het kabinet-Schotte met opzet vervaardigd, met tal van achterliggende motieven.”

Zo verwijst hij naar de lokale afhankelijkheid van KTK van PdVSA.

“Het bedrijf is voor 90 procent afhankelijk van de sleepwerkzaamheden voor de raffinaderij. Vandaar dat we ook de internationale markt op wilden.”

In dit kader werd er naar het opdoeken van de KTK Panama-vestiging verwezen en de statuutwijziging van CPA.

“Hierdoor kreeg de minister van Economische Ontwikkeling – oud-minister El Hakim – over alles zeggenschap. Mijn vermoeden is dat men met dit rapport de weg vrij wil maken voor een verkoop van de KTK-aandelen. Om vervolgens een ander buitenlands bedrijf voor de lokale sleepwerkzaamheden toe te laten, waar ook een leuke deal mee gemoeid zou kunnen zijn. Dit alles om uiteindelijk met KTK alsnog de internationale markt op te gaan, door de lucratieve verhuur van sleepboten. Het rapport oppert immers de mogelijkheid om de aandelen onder MEO onder te brengen of aan de private sector te verkopen. Door de val van de regering is ze dit alles net niet gelukt”,

aldus De Lannoy.

Disclaimer

Verder valt op dat het document nog steeds voorzien is van een ‘disclaimer’, waarin onder andere het volgende gesteld wordt:

“MTBS geeft geen uiteenzettingen of garanties over de nauwkeurigheid of geschiktheid van dit document en de informatie daarin, voor geen enkel doel. Fouten en nalatigheid kunnen voorkomen. Vandaar dat MTBS geen enkele vorm van garantie verleent, noch opzettelijk noch indirect met betrekking tot welk onderdeel dan ook van de geleverde diensten en alle informatie. Onder geen enkele omstandigheid zal MTBS aansprakelijk zijn voor indirecte, speciale of bijkomstige gevolgschade die uit het gebruik van de hierin geleverde informatie voortvloeit. Ook neemt de MTBS geen enkele verantwoordelijkheid voor verzuim, het later updaten of veranderen van de geleverde informatie.”

Aanvraag Statendebat

De MFK en de MAN stellen het bevreemdend te vinden dat het havenbeleid zonder enig overleg en uitleg vooraf door minister Palm aan de Staten is gepresenteerd. Zij vragen daarom om een publiek Statendebat met de minister.

De MFK en MAN spreken verder hun verbazing uit over het korte begeleidende schrijven van minister Palm, aangezien ‘de haven als een belangrijke economische pijler wordt aangemerkt’:

“Het had de minister gesierd als hij overleg had gevoerd over dit beleid.”

Ook verwijzen de oppositiepartijen naar de datum van het MTBS-Havenbeleid, 12 december 2012, en dat het rapport nu pas aan de Staten wordt aangeboden.

“Hoe kan een minister stellen dat hij alles aan stimulering van de economie doet als hij al een jaar en negen maanden een rapport in zijn la heeft liggen?”,

aldus de aanvragers van het debat, MFK-Statenleden Amerigo Thodé en Monique Koeyers-Felida en MAN-partijleider Hensley Koeiman.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Omstreden MFK-havenbeleid door Palm integraal overgenomen

  1. Het wordt tijd dat Rosaria deze “altijd op reis” minister de wacht aanzegt. De haven en alle aanverwante zaken daar is heel Curaçao afhankelijk van aangezien het één (van de weinige) poten is van onze economie, en dus veel te belangrijk om welk onderdeel dan maar ook te verkwanselen.

  2. Hoe is Rosaria in hemelsnaam aan deze man gekomen? Niet alleen de PS maar ook PAIS lijken mij geïnfiltreerd door ” anderswillenden”.
    Rosaria staat erbij maar sluit zijn ogen en oren ( zoals zo vaak).

  3. EN Rosaria blijft zwijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *