Amigoe | Palm: Aanbevelingen havenbeleid misplaatst en uit context

Palm: Aanbevelingen havenbeleid misplaatst en uit context

Palm: Aanbevelingen havenbeleid misplaatst en uit context

WILLEMSTAD — Volgens de minister van Economische Ontwikkeling (EO), Stanley Palm (Pais), zijn enkele aanbevelingen, voorgedragen in het rapport ‘Maritime & Transport Business Solutions (MTBS)’, volledig misplaatst en uit de context gehaald en in de media terechtgekomen.

Het gaat om gelekte informatie uit het concept-rapport fase twee, aldus de minister.

In een uitvoerige mail met uitleg over het bewandelde proces om tot het havenbeleid te komen, wil Palm laten blijken dat het niet zo is dat hij het havenbeleid, dat in opdracht van MFK/kabinet-Schotte werd opgesteld, integraal heeft overgenomen. De minister legt uit dat het concept-rapport van fase twee conform planning al op 17 juli 2012 was opgeleverd en aangeboden aan de toenmalige minister van Economische Ontwikkeling, Abdul Nasser El Hakim, en de Curaçao Ports Authority (CPA). Tijdens het proces om deze fase twee af te ronden, is het Kabinet-Schotte gevallen, waardoor de aanbieding van het rapport aan de Raad van Ministers (RvM) ter goedkeuring is aangehouden.

Tijdens de formatie en het aantreden van het interim-kabinet-Betrian werden de commentaren op het rapport doorgevoerd. Deze nieuwe, aangepaste versie van het rapport van fase twee is op 19 december opgeleverd. Het zakenkabinet-Hodge – dat het toenmalige interim-kabinet-Betrian opvolgde – heeft door het gemis aan een integraal havenbeleid, het traject in januari 2013 met een aangepaste planning weer opgepakt en voortgezet.

In dit kader werd toestemming gevraagd aan de RvM om fase drie (formuleren implementatieplan) aan te vangen, om vervolgens de opgeleverde rapporten fase twee en drie door de RvM te laten goedkeuren en aan te bieden aan de Staten.

MTBS heeft tijdens de vergadering van de RvM op 20 februari 2013 het havenbeleid 2013 – 2022 (fase twee) gepresenteerd. Tijdens deze presentatie werden de aangedragen aanbevelingen, zoals opgenomen in het beleidsdocument ‘Strategic Choices, Integral Policy Recommendadtions & Analyses of Selected Policy Options’, aan de RvM voorgelegd om fase drie aan te vangen. Dit heeft geresulteerd in het concept-rapport ‘Implementation Plan’, dat op 3 mei 2013 werd opgeleverd en aangeboden aan de minsister van EO en de CPA.

De overgang van het Zakenkabinet naar het kabinet-Asjes bracht onder meer met zich mee dat Palm, als de aantredende minister van Economische Ontwikkeling, zich ook nodig moest gaan inlezen en verdiepen in de lopende projecten, waardoor fase drie van het havenbeleid kort stil werd gezet, zegt hij. “In oktober van hetzelfde jaar heb ik in mijn hoedanigheid als minister van Economische Ontwikkeling de nodige acties ondernomen om het traject op een verantwoorde manier voort te zetten, waarna op 18 december MTBS een nieuwe versie van het aangepaste rapport van fase drie heeft opgeleverd.”

Op 15 januari 2014, zegt Palm, heeft hij de voorgedragen aanbevelingen aan een breed publiek gepresenteerd, wat enkele commentaren van zowel de publieke als de private sector heeft opgeleverd. Voorts heeft hij in augustus, september en ook december vorig jaar presentaties verzorgd in de RvM waar een aantal aanbevelingen aangepast had moeten worden aan de hand van suggesties van de raad. “Uiteindelijk ben ik, in februari van dit jaar na beraadslagingen met de relevante stakeholders, erin geslaagd om het beleid door de Raad van Ministers goed te laten keuren.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *