Amigoe | ‘Patronage en pressie beïnvloeden kwaliteit bestuur’

Jaarverslag Raad van Advies: ‘Patronage en pressie beïnvloeden kwaliteit bestuur’

Raad van Advies: ‘Patronage en pressie beïnvloeden kwaliteit bestuur’

WILLEMSTAD — Deugdelijk bestuur is essentieel voor het functioneren van de democratische rechtsstaat. Dat stelt de Raad van Advies (RvA) in het Jaarverslag 2014, dat deze week is aangeboden aan de gouverneur.

Volgens de RvA is de kleinschaligheid van de Curaçaose samenleving een barrière voor de verwezenlijking van kwaliteit van bestuur.

Kleinschaligheid betekent ook dat de afstand tussen de bestuurders en bestuurden kort is.

“De pressie die hiervan uitgaat om specifieke overwegingen in een bestuurlijke beslissing mee te nemen die in strijd is met het algemeen belang, is daarom in een kleinschalige samenleving niet te veronachtzamen. Bestuurders komen dagelijks mensen tegen op wie hun beslissingen een directe invloed hebben en kunnen daarop worden aangesproken”,

aldus de RvA.

Ook is er volgens de RvA sprake van toenemende marginalisering van sociaal-economisch kwetsbare groepen. Ontoereikende gezinsinkomens, grote jeugdwerkloosheid en hoge schooluitval zijn volgens de RvA nog in te grote mate aanwezig. Daarnaast sluit het onderwijs niet altijd voldoende aan bij de behoeften van het bedrijfsleven, terwijl de economische groeicijfers slechts een geringe vooruitgang vertonen en deze beperkte economische groei vooral jongeren te weinig perspectief biedt.

De toestroom van een relatief grote groep regionale immigranten heeft tot positieve ontwikkelingen bijgedragen, maar is ook van invloed geweest op een verdere marginalisering van kansarme groepen en vraagt om een structureel beleid met afdoende opvang, aldus de RvA.

“Dit alles heeft bijgedragen tot de bestendiging van sociale en economische tegenstellingen, waardoor afwijkend gedrag en criminaliteit in de hand gewerkt worden. Het samenspel van bovengenoemde factoren en de kleinschaligheid van de Curaçaose samenleving dragen ertoe bij dat in Curaçao politieke structuren en relaties gebaseerd op patronage en afhankelijkheidsverhoudingen voortduren”,

aldus de RvA.

Zonder deugdelijk bestuur kan er geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen de overheid en de samenleving en kan de overheid niet goed in de maatschappelijke behoeften voorzien, stelt de RvA. Deugdelijk bestuur draagt bovendien bij aan de duurzame economische en sociale ontwikkeling van de landen.

Maatregelen

Bestuurders en parlement doen volgens de RvA te weinig met de door de instituties belast met ‘checks and balances’ geconstateerde tekortkomingen in het beleid en de uitvoering hiervan. In het verleden zijn er diverse programma’s geweest voor de realisatie van deugdelijk bestuur in Curaçao, maar naar de mening van de Raad met onvoldoende aandacht voor de politiek-bestuurlijke cultuur in het voormalige land de Nederlandse Antillen en thans Curaçao.

De RvA raadt aan om de Staatsregeling en organieke landsverordeningen te herzien door de ‘checks and balances’ en de aan de Staatsregeling verbonden organieke landsverordeningen waar nodig te versterken dan wel aan te vullen.

De Landsverordening financiën politieke groeperingen en de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers die in werking zijn getreden, zijn in dat opzicht volgens de RvA belangrijke stappen die gemaakt zijn ter verbetering van de kwaliteit van bestuur. Ook de intentie tot verzelfstandiging van het Hoofdstembureau kan gezien worden als een belangrijk proces.

Tegelijkertijd is het volgens de RvA echter essentieel dat er gewerkt wordt aan de verandering van de politiek-bestuurlijke cultuur in Curaçao. Politieke partijen dienen er daarom voor te zorgen dat de (kandidaat-)volksvertegenwoordigers en de bestuurders de kwaliteitseisen van goed bestuur kennen, praktiseren en uitdragen.

Ten slotte is de RvA van mening dat de kwaliteit van het bestuur van Curaçao kan worden bevorderd indien het parlement, dat een belangrijke ‘actor’ is in het systeem van ‘checks and balances’, meer gebruik maakt van het advies van de RvA in het kader van de uitvoering van zijn controlerende taak.

Ook burgers moeten volgens de RvA integere, kundige en voor hun taak geschikte personen kiezen. Daarmee bepalen burgers in beginsel ook de kwaliteit van het bestuur. Dit kan slechts worden bereikt door een verandering in het politiek bewustzijn. Hiervoor zijn educatie en vorming in de staatsinrichting en de grondbeginselen en waarden van de democratie vanaf jonge leeftijd essentieel, aldus de RvA.

Kritische media

De RvA is ervan overtuigd dat de democratie gebaat is bij media die zich kritisch opstellen ten opzichte van bestuurders. Ook moeten ze een zekere afstand bewaren tot bestuurders. Zowel de bestuurders als het parlement zijn afhankelijk van de media om het volk te informeren over onder andere de realisatie van beleidsdoelen. Aan de andere kant zijn de media de spreekbuis van wat onder de burgers leeft.

De rol van de media als communicatiekanaal geeft volgens de RvA de pers een machtige sluisfunctie. Het volk moet in dezen kunnen rekenen op professionele en deskundige media die ook objectief rapporteren.

“Journalisten op Curaçao moeten zich tevens realiseren dat er meer dan voorheen van hen gevergd wordt dat zij het nieuws interpreteren en uitdiepen. De media behoren tevens op gedegen wijze hun controlerende rol te vervullen door de gedragingen van de bestuurders, het parlement en de effecten van hun beslissingen naar het brede publiek te openbaren”,

aldus de RvA.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Patronage en pressie beïnvloeden kwaliteit bestuur’

  1. Kan iemand uitleggen wat Wilfred Flocker, die als toezichthouder het drama met Miguel Goede bij de UNA voor zijn ogen liet gebeuren, nog in de Raad van State doet?

    Zijn falen en dat mede toezichthouder Dambruck heeft de studenten meer dan een miljoen gekost (advocaatkosten en de schadevergoeding van 400,000 die door de UNA gebruteerd dient te worden).

    Wat voor waarde hebben Raad van State rapporten nog als je weet dat Failure Flocker de mede-auteur is?

    Je blijft huilen op deze klip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *