Amigoe | Rechter vervroegt zitting over uitstoot

Rechter vervroegt zitting over uitstoot | Foto: Persbureau Curacao

Rechter vervroegt zitting over uitstoot | Foto: Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Rechter Peter van Schendel heeft het verzoek van de stichtingen Smoc en Clean Air Everywhere (CAE) en vier bezorgde bewoners onder de rook van de Isla-raffinaderij ingewilligd, om de zitting tegen het Land te vervroegen naar aanstaande vrijdag 09.00 uur.

Deze stond oorspronkelijk ingepland voor 31 augustus. Ook hebben de milieustichtingen en de vier bewoners een eisvermeerdering neergelegd.

Smoc, CAE en de bewoners stellen dat ondanks een eerdere ‘goede start van de besprekingen met de overheid, het vanuit het GMN-ministerie nu al een poos stil blijft’. “We hebben ons best gedaan, maar tot onze teleurstelling hebben wij geen enkele inhoudelijk reactie op onze vragen mogen ontvangen, het gaat hier immers om een acute noodsituatie waarbij de uitstoot enorm is toegenomen”, aldus Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen. De vermeerdering van eis behelst het verzoek aan de rechter om een ‘dwangsom van 100.000 gulden voor iedere dag, of ieder gedeelte van een dag op te leggen aan het Land dat met de nakoming van de gevraagde termijnen geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft’. Zoals bekend hebben de milieuorganisaties en de bezorgde bewoners een kort geding tegen het Land ofwel het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) aangespannen, omdat zij stellen dat de overheid inzake de volksgezondheid duidelijke verantwoordelijkheid draagt. Dit met betrekking tot een toename in de uitstoot ofwel vervuiling van de afgelopen maanden die gelinkt wordt aan de Isla-raffinaderij (die geëxploiteerd wordt door PdvSA, red.) en de BOO-energiecentrale waarvan de overheid de eigenaar is. Peter van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), stelde gisteren wederom dat er de afgelopen weken ‘sprake was van een verergering van de Isla-vervuiling’. Zo spreekt hij zijn vermoeden uit dat de SRU-installatie voor zwavelterugwinning kapot is waardoor er extra afgefakkeld moet worden. Hij verwijst naar onder meer metingen van afgelopen weekeinde waarbij ‘een waarde van 1000 microgram (deze krant heeft gisteren per abuis melding gemaakt van 100 microgram, red.) per kubieke meter aan zwaveldioxide (SO2) is gemeten’. “Het gaat dus om een acute noodsituatie en zodra het er op aankomt dat de overheid transparant dient te zijn, wordt het stil en houdt men zich niet aan de afspraken”, aldus Van Leeuwen.

‘Niet nagekomen

Zoals bekend vond de eerste behandeling van het kort geding op 19 juni plaats. De rechter had de partijen meegegeven om met elkaar een gesprek aan te gaan, om zo mogelijk tot overeenstemming te komen. Ook tijdens de tweede zitting streefde de rechter nadrukkelijk naar een overeenstemming tussen de partijen, waarbij ‘er niet gevonnist hoefde te worden’. In eerste instantie leken tijdens deze tweede zitting de partijen aardig op één lijn te zitten. De rechter sprak dan ook zijn streven uit om niet te hoeven vonnissen, dat de afspraken tussen de partijen in een zogenoemde ‘Vaststellingsovereenkomst’ konden worden vastgelegd met daarin een opname van bindende, ‘genuanceerde boeteclausules’ op het niet-naleven van de gemaakte afspraken. Van Leeuwen: “Aangezien men de afspraken niet is nagekomen vragen wij nu van de rechter om toch een uitspraak te doen met ook een eisvermeerdering ofwel het opleggen van een dwangsom.”

De advocaten Sandra In ‘t Veld en Paul van de Laarschot hebben namens de eisende partijen in hun verzoek aan de rechter om vervroeging van de behandeling van de zaak, het volgende gesteld: “De partijen zijn op 30 juni en 16 juli 2015 bijeengekomen en hebben diverse aspecten van de kwestie besproken en actiepunten vastgelegd. Eisers hebben echter moeten constateren dat na deze vergaderingen, er geen inhoudelijke invulling van de overeengekomen actiepunten noch respons op vragen is verkregen. Aan het Land is diverse malen tevergeefs dringend verzocht om invulling te geven aan het overleg. Eisers kunnen niet anders dan concluderen dat aanhouding tot 31 augustus 2015 niet langer zinvol lijkt.”

‘Verslechtering’

Zij vervolgen: “Dit verzoek is mede ingegeven door het feit dat de situatie ‘onder de rook’ de afgelopen periode nog verder is verslechterd. De overlast van stank en ook het lawaai van het affakkelen is overweldigend. Er zijn aanwijzingen dat een van de oorzaken is dat de zwavelterugwinningsinstallaties (SRU’s) niet functioneren, en dat daarom de zwavel (als H2S) via de SRU-flare wordt verbrand. Zichtbaar gebeurde dit de afgelopen periode onvolledig (zwarte roet), omdat de capaciteit van deze fakkel hierop niet gebouwd is. De toegenomen stank- en geluidsoverlast zou hierdoor (voor een groot deel) verklaard worden, aangezien de SRU’s een van de belangrijkste (stank)bronnen van zwaveldioxide zijn. Mocht dit het geval zijn, is dit tegen alle regels in en hoe dan ook geldt dat de uitstoot, wat daarvan verder ook de oorzaak is, sowieso in strijd is met alle (EVRM)-regels.” De advocaten benadrukken dat de uitstoot schadelijk is voor de gezondheid en dat daarover geen informatie is verstrekt waarbij men zich op het standpunt stelt dat dit ‘volstrekt onacceptabel is’. “Deze handelwijze dient dan ook gestopt te worden en de GMN-minister (Milieudienst) dient per direct handhavend op te treden. Aan de Milieudienst is op 5, 6, 8 en 13 augustus 2015 gevraagd om informatie te verstrekken over de nog meer toegenomen overlast, en er is op 16 augustus 2015 specifiek gevraagd opheldering te geven over de situatie bij de SRU’s. Op geen van de vragen is gereageerd. Eisers zien zich daarom genoodzaakt hun eisen in het kort geding te wijzigen.”

Dwangsom

De eisende partijen hebben de wijziging aan de primaire vordering als volgt neergelegd: “Binnen drie dagen na het in dezen te wijzen vonnis door Dienst Maneho di Medio Ambiente i Naturalesa (de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer MNB, voorheen Milieudienst, red.), de installaties op het Isla-terrein die bijdragen aan de ernstig toegenomen stankoverlast, waaronder de Final Oil Catchers, de Sour Water Stripper en de SRU-installaties te laten inspecteren, alsook het gebruik van de fakkels te inspecteren en de toetsing van verleende Hindervergunning en hieromtrent te rapporteren; Te bewerkstelligen dat binnen vijf dagen – na het in dezen te wijzen vonnis – dat de Isla-raffinaderij het fakkelen van ‘zuur’, zwavelwaterstofhoudend gas, voor zover niet als kortdurende noodmaatregel toegepast, zal staken en gestaakt houden. En voorts het fakkelen met onvolledige verbranding (roetvorming) voor zover het niet als noodmaatregel wordt toegepast, te staken en gestaakt te houden en hieromtrent te rapporteren; De in 2015 door MNB ontvangen en nog te ontvangen (kwartaal-)rapportages door de Isla-raffinaderij onder meer betreffende het fakkelen van (zuur) gas die bij vergunning verplicht moeten worden ingeleverd, aan eisers ter beschikking te stellen.” De advocaten menen dat deze rapportages, indien beschikbaar, uiterlijk binnen één dag na ontvangst daarvan, door het Land ongewijzigd aan de eisers ter beschikking gesteld dienen te worden. “En verder hetgeen hiervoor vermeld staat, dient door het Land te zijn voltooid binnen de daarvoor genoemde termijnen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 100.000 gulden voor iedere dag, of ieder gedeelte van een dag dat zij met de nakoming van elk van deze termijnen geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, althans een dwangsom in goede justitie vast te stellen”, aldus de eisvermeerdering.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Rechter vervroegt zitting over uitstoot

  1. Vannacht om 2.40 uur wakker geworden door verstopte neus,keelpijn,veel
    slijm ophoesten branderige ogen .Met masker op in de voortuin
    zag zwarte rook voorbij gaan contrast bij de witte wolken,enorme stankoverlast.
    Meneer de rechter hoelang nog het recht moet geschieden.

  2. Vanmorgen, dinsdag 18 augustus omstreeks 7:00 uur was vanaf Rif St Marie duidelijk een rookspoor onder de wolken te zien van het fakkelen van afgelopen nacht. Dit spoor liep van ruwweg van oost naar west. Dit beeld is regelmatig waar te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *