Amigoe | RvA wil aanpassingen wet eindexamens

Eindexamen beeldende vorming afgelast

Onduidelijkheid over beslistermijn onderwijsinspectie

WILLEMSTAD — De Raad van Advies (RvA) stelt dat het wetsontwerp van het Landsbesluit eindexamens vwo, havo en vsbo aangepast dient te worden. Eén van de punten die de raad aanhaalt is, dat er duidelijkheid moet zijn over de onderzoeks- en beslistermijn van de onderwijsinspectie in geval van onregelmatigheden.

In het ontwerp wordt namelijk niet gespecificeerd hoelang de inspectie na ontvangst van een verzoek voor herziening van een besluit, een onderzoek kan instellen en binnen welke termijn een beslissing moet worden genomen. De RvA adviseert hier een wettelijke termijn aan te verbinden, zodat er indien nodig kan worden vastgesteld op welke wijze de kandidaat alsnog een examen kan afleggen.

Daarnaast is er sprake van tegenstrijdigheid over de vaststelling van het examenreglement. In het vierde lid van artikel 5 wordt gesproken over de gezamenlijke vaststelling door de voorzitter en de secretaris van de landsexamencommissie. In het eerste lid van artikel 13 staat dat het examenreglement slechts door de voorzitter wordt bepaald. Hierdoor is er onduidelijkheid over wie er precies betrokken dient te zijn bij de besluitvorming.

Verder staat er in het artikel ‘Vrijstellingen van rechtswege’ dat een kandidaat wordt vrijgesteld van een landsexamen als er een overeenkomstig examen is afgelegd in Nederland, op St. Maarten of op Aruba. De student dient voor het vak wel een 6 of hoger als eindcijfer te hebben behaald. In het artikel staat echter niet of een examen van de BES-eilanden ook onder de categorie Nederland valt.

Met betrekking tot het indienen van bezwaar tegen een besluit is het daarnaast niet duidelijk wat de procedureregels zijn. Ook wil de raad weten hoe het precies zit met de kernvakkenregeling, zoals voorgesteld in het ontwerp. Deze regeling houdt in dat van de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde je er slechts voor één onvoldoende mag staan op de eindlijst en die onvoldoende mag niet lager dan een 5 zijn. De raad wil naar aanleiding hiervan weten hoe hiermee wordt omgegaan als een leerling in zijn profiel twee soorten wiskunde heeft, of indien iemand het profiel cultuur en maatschappij heeft, waar wiskunde geen deel van uitmaakt.

Over de hardheidsclausule zegt de raad dat de bevoegdheid om die te kunnen toepassen, aan de minister van Onderwijs moet worden verleend. Ten slotte luidt het advies om, met betrekking tot de invoertermijn van de kernvakkenregeling, rekening te houden met de mogelijkheid voor uitvoeringsorganisaties en andere betrokken instellingen om zich tijdig hierop voor te kunnen bereiden. “Ze moeten redelijkerwijs in staat zijn de gestelde bepalingen na te komen en uit te voeren. Daarbij kan een goede voorlichting een belangrijk hulpmiddel zijn”, aldus de RvA

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | RvA wil aanpassingen wet eindexamens

  1. In de Raad van Advies zit fucker Flocker, die er verantwoordelijk voor is dat de UNA een miljoen moest betalen aan de op zijn advies ontslagen Miguel Goede.

    Het lijkt mij daarom verstandig adviezen van de Raad van Advies vooral NIET op te volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *