Amigoe | SBTNO akkoord met ontslag FWNK-bestuursleden

SBTNO akkoord met ontslag FWNK-bestuursleden

SBTNO akkoord met ontslag FWNK-bestuursleden Brute en Abraham

WILLEMSTAD — De adviseur corporate governance SBTNO gaat akkoord met het voorgenomen ontslag van Randall Brute en Tariq Abraham als lid van het bestuur van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK). Het ontslag volgt op een kritisch rapport van overheidsaccountant Soab over het functioneren van het bestuur van de loterijstichting.

Op grond van het rapport van Soab constateerde de Raad van Ministers dat de bestuursleden Brute en Abraham hun bestuurstaken niet naar naar behoren hebben uitgevoerd. Op 7 januari ging de RvM ermee akkoord om de twee bestuursleden te ontslaan.

In zijn brief aan de twee bestuursleden stelt de verantwoordelijke minister Stanley Palm onder meer: “Door uw handelen, dan wel nalaten heeft u de op u als bestuurder rustende zorgplicht geschonden en heeft u zich jegens FWNK niet gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. U heeft met uw handelen, dan wel nalaten vooral uw eigen belang gediend met veronachtzaming van het belang van FWNK. U heeft toegelaten dat de exploitatiekosten aanzienlijk zijn gestegen, terwijl een deugdelijke administratie ontbrak en de opbrengsten drastisch zijn gedaald.’ In deze brief werd Brute en Abraham officieel te kennen gegeven dat de regering voornemens was om hen te ontslaan als leden van het bestuur van FWNK.

In een gezamenlijke reactie aan de minister van 4 december gingen de twee in op het voorgenomen ontslag en de bevindingen van Soab. Zo stelden Brute en Abraham dat zij geen deel uitmaakten van het dagelijks bestuur van FWNK. Het was het dagelijks bestuur dat de stichting vertegenwoordigde naar buiten toe. Omdat zij geen deel uitmaakten van het dagelijks bestuur moesten zij erop vertrouwen dat het dagelijks bestuur voorgenomen bestuurshandelingen in de vergaderingen van het voltallige bestuur besprak zodat het voltallige bestuur daarover kon beslissen. Dit argument werd ook aangehaald met betrekking tot de stijging van de post ‘overige lasten’ bij FWNK. “Van handelingen die aan ondergetekenden niet bekend waren, kan aan hen geen verwijt worden gemaakt.” Ook stelden zij als zodanig geen bemoeienissen te hebben gehad met betalingen van FWNK.

Ten aanzien van de verhoging van de maandelijkse bestuursvergoeding stellen Brute en Abraham dat zij ten tijde van de goedkeuring nog geen lid van het bestuur van FWNK waren. Voor wat betreft de onverplichte terugbetaling van de premies FZOG aan het personeel van FWNK stellen de twee dat zij hierin niet vooraf zijn gekend door de overige bestuursleden. Over de begrotingen 2012 en 2013 geven zij aan dat deze zijn opgesteld en dat dus niet geconcludeerd kan worden dat FWNK in 2012 en 2013 zonder begrotingen heeft gefunctioneerd.

Brute en Abraham verwijten de minister in hun brief verder dat hij ‘een eenzijdige voorstelling van zaken geeft met betrekking tot de financiële resultaten’ van FWNK. Volgens hen laat de minister na om hierbij te betrekken dat de baten van FWNK aanzienlijk zijn gedaald als gevolg van onder andere de illegale loterijen.

Ook wordt naar voren gebracht dat het bestuur de problematiek van de illegale loterijen en de negatieve invloed daarvan op de inkomsten van FWNK regelmatig onder de aandacht van de overheid heeft gebracht. Daarop heeft het bestuur geen reactie mogen ontvangen van de minister. De actie van Palm om hen te ontslaan vinden zij dan ook ‘politiek gemotiveerd’, de schorsing die zij indertijd kregen was volgens hen ‘disproportioneel en onnodig diffamerend’. Zij roepen de minister op om de schorsingen in te trekken.

Maar Palm wees al hun argumenten van de hand en stelde dat de twee zich niet konden verschuilen achter het feit dat zij geen lid waren van het dagelijks bestuur van FWNK. Verwijzend naar Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek stelde de minister: “Het feit dat er een dagelijks bestuur is, betekent niet dat het algemeen bestuur geen enkele verantwoordelijkheid meer heeft ten aanzien van de wijze waarop het dagelijks bestuur haar taken uitoefent.” Ook het argument van Abraham en Brute dat achter het ontslag politieke motieven zouden schuilgaan, wordt door Palm van de hand gewezen. De reden van het ontslag zou geheel liggen ‘in het disfunctioneren van de heren als bestuursleden van de stichting’.

SBTNO constateert dat Abraham en Brute geen afdoende argumenten hebben aangevoerd tegen de grondslagen voor hun ontslag en geeft dan ook aan dat er zwaarwegende redenen zijn voor hun ontslag.

Bron: Amigoe
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *