Amigoe | SBTNO wil aanpassing nieuwe statuten FWNK

SBTNO wil aanpassing nieuwe statuten FWNK

SBTNO wil aanpassing nieuwe statuten FWNK

WILLEMSTAD — De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) verzoekt de regering om de nieuwe statuten voor de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) aan te passen. In de nieuwe statuten is een provisie opgenomen dat voorkomen moet worden dat vertegenwoordigers van de loterijbedrijven in het bestuur van de stichting zitting mogen nemen.

In de conceptstaten, die door minister Stanley Palm (Economische Ontwikkeling, Pais) namens de regering naar SBTNO zijn gestuurd, wordt melding gemaakt van diegenen die geen lid van het bestuur van FWNK mogen worden. Het gaat hierbij om personen die een functie bekleden als Statenlid, minister of ambtenaar, ‘een persoon die het vrije beheer over zijn vermogen mist’, terwijl als laatste lid is toegevoegd: ‘degene die een tegenstrijdig belang met de doelen voor de Stichting heeft’.

Met dit laatste lid wordt specifiek verwezen naar vertegenwoordigers van loterijbedrijven die tot voor kort zitting mochten hebben in het bestuur van FWNK. Voor velen was het ongehoord dat vertegenwoordigers van de sector zitting mochten hebben in de organisatie die belast is met de organisatie van de dagelijkse loterijtrekking en die tevens toezicht houdt op naleving van de regels hiervoor.

De toezichthouder corporate governance, SBTNO, plaatst echter vraagtekens bij de voorgestelde statuutwijziging. Deze wordt door de regering niet nader gemotiveerd. “Het had echter op de weg van de minister gelegen om dit nader te motiveren, doch gezien het feit dat het in lijn is met de Code heeft de adviseur geen bezwaar om het in de statuten van FWNK expliciet te regelen. Voor wat betreft de formulering gaat de adviseur ervan uit dat het woord ‘voor’ abusievelijk is getypt in plaats van het woord ‘van’. Geadviseerd wordt om het woord ‘voor’ te veranderen in ‘van’ in artikel 6 lid 4 sub e van de Conceptstatuten om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen.”

SBTNO wijst ook op andere afwijkingen die in de nieuwe statuten zijn opgenomen. Zo mogen ambtenaren geen functie bij FWNK bekleden, maar is er een bepaling opgenomen dat ambtenaren tijdelijk als onderdeel van een overgang naar een nieuw bestuur voor een periode van maximaal zes maanden als commissaris voor de stichting actief kunnen zijn. Dit kan niet op goedkeuring van SBTNO rekenen.

Een commissaris dient volgens SBTNO benoemd te worden op basis van een specifieke voordracht, zonder een mandaat van degenen die hem hebben voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen. Tevens dient elke schijn van belangenverstrengeling te worden vermeden, zoals in de Code Corporate Governance is opgenomen. “In het licht van het voorgaande is de benoeming van een ambtenaar dan wel een aan hem gelijkgestelde functionaris bij de overheid onverenigbaar met de Code. Slechts in bijzondere gevallen kan van deze bepaling van de Code worden afgeweken, dit dient echter deugdelijk gemotiveerd te gescheiden.” Het feit dat het bewuste artikel is gemotiveerd, is voor SBTNO aanleiding om de regering te verzoeken het te verwijderen.

Bron: Amigoe
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *